Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

CATEDRA DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
Şeful catedrei: Delipovici Irina
lector universitar, doctor în științe pedagogice
Tel.:(+373) 022 31 04 32
E-mail: medicinasportiva@mail.ru

Catedra de medicină sportivă a USEFS a fost creată în septembrie 2006, în urma reorganizării Catedrei de discipline medico-biologice, care a activat şi în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În plan istoric, colectivul catedrei a fost condus de către profesorii Gheorghe Baciu, dr. hab. în medicină, prof. univ. (1991 – 1994), Raisa Moroşan, dr. hab. în medicină, prof. univ. (1994 – 2000), Victor Lupaşco, dr. în biologie, conf. univ. (2000 – 2001), Mihail Godorozea, dr. în medicină, conf. univ. (2001 – 2002), Sergiu Pintilei, dr. în medicină, conf. univ. (2002 – 2008), Ecaterina Erhan, dr. în biologie, conf. univ. (2008 – 2014), Odetta Ţîganaş, dr. în biologie, conf. univ. (2014 – 2018), din septembrie 2018 funcţia de şef de catedră o deţine Ecaterina Erhan, dr.în biologie, conf.univ.
O figură de marcă în cadrul catedrei a reprezentat-o profesorul Sergiu Pintilei —medic sportiv, cu o înaltă capacitate organizatorică, un puternic simţ al datoriei şi o dorinţă permanentă de a face o catedră performantă de medicină sportivă.
Membrii catedrei.
Activitatea didactică este asigurată de un numeros colectiv de specialişti în diferite domenii:
Erhan Ecaterina, conf. univ. dr. în biologie;
Moroşan Raisa, prof. univ. dr. hab. în medicină;
Lupaşco Victor, conf. univ. dr. în biologie;
Dudnic Eugen, conf. univ. dr. în biologie;
Moroşan Ion, conf. univ., dr. în ştiinţe pedagogice;
Deleu Inga, lector univ., dr.în biologie;
Dorgan Victoria, asist. univ., magistru în educaţie fizică şi sport;
Gîrlea Natalia, asist. univ., magistru în educaţie fizică şi sport;
Tataru Angela, asist. univ., magistru în psihopedagogie.
Discipline de învăţămînt.
Profesorii Catedrei „Medicină Sportivă” predau următoarele discipline: Medicina sportivă, Medicina extremală, Anatomia funcţională și semiologia, Fiziologia umană, Ergofiziologia, Fiziologia patologică, Biochimia, Igiena educaţiei fizice şi sportului, Anatomia aparatului locomotor, Splanhnologia și morfologia sportivă.
Toate materiile se completează reciproc şi sunt utile studenţilor USEFS, ceea ce le permite acestora să obţină cunoştinţe temeinice privind structura şi funcţiile organismului sportivilor şi limitele performanţei umane, ambele aspecte fiind solicitate de marea performanţă.
Studiile teoretice şi practice realizate de către specialiştii catedrei contribuie la realizarea următoarelor obiective:
- a optimiza antrenamentul sportiv şi a-l dirija ştiinţific;
- a realiza antrenamentele şi competiţiile în condiţiile fair-play-lui, fără implicarea substanţelor interzise cu impact negativ asupra sănătăţii şi a performanţei sportive;
- a reduce riscul accidentărilor în timpul procesului de instruire şi pregătire, precum şi în timpul competiţiilor sportive;
- a efectua selecţia medico-biologică primară, secundară şi finală;
- a optimiza alimentaţia şi medicaţia efortului sportiv;
- a efectua refacerea post - şi intraefort în vederea recuperării eficiente a sportivului;
- a desfăşura antrenamentele şi competiţiile în diferite condiţii de mediu (altitudine medie, variaţii de fusuri orare, temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate relativ ridicată sau scăzută etc.);
- a acţiona eficient şi competent în acţiunile de prim ajutor;
- a spori impactul benefic al sportului şi culturii fizice asupra sănătăţii umane.
Activitatea metodico-ştiinţifică
În plan didactic şi ştiinţific membrii catedrei sunt implicaţi în următoarele obiective şi perspective:
• proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
• asigurarea didactică şi informaţională a procesului de instruire;
• încurajarea participării studenţilor la manifestările cu caracter ştiinţific şi organizarea acestora;
• organizarea cercetărilor ştiinţifice a catedrei;
• propagarea cunoştinţelor ştiinţifice;
• asigurarea lucrului educaţional cu studenţii;
• evaluarea activităţii didactice şi ştiinţifice;
• promovarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice în cadrul programelor şi proiectelor de cooperare, cu scopul de a constitui un portofoliu însemnat de informaţii de asimilare a experienţelor pozitive;
• dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte catedre de la universităţi din ţară şi străinătate;
• dezvoltarea unui corp profesoral valoros.
Activitatea ştiinţifică a catedrei este orientată spre dezvoltarea continuă, ale cărei coordonate sunt: valoarea, iniţiativa, stimularea, responsabilitatea şi competenţa. Profesorii catedrei realizează numeroase activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, participă sistematic la conferinţe naţionale şi internaţionale, conlucrează cu specialiştii în domeniu de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţeanu”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, România. Materialele publicate vizează atât problemele perfecţionării sistemului de educaţie fizică şcolară, cât şi argumentarea medico-biologică a antrenamentului sportiv.
În contextul schimbărilor paradigmelor sociale şi economice, ce presupun şi reformarea continuă a sistemului educaţional, catedra preconizează extinderea cercetărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, perfecţionarea continuă a măiestriei profesionale a cadrelor didactice şi obţinerea titlurilor ştiinţifice.
Strategia de dezvoltare a catedrei prevede:
- elaborarea şi promovarea proiectelor sustenabile de cercetare în domeniul sportului prin obţinerea finanţării de la bugetul de stat şi din programe de cercetare externă;
- creşterea nivelului de predare a disciplinelor de specialitate şi dezvoltarea indicatorilor de calitate;
- promovarea studiilor superioare de doctorat prin programe de doctorat profesional;
- stimularea cercetărilor ştiinţifice în domeniul sportului de amatori şi al celui profesionist;
- instituirea cercului ştiinţific studenţesc.

Galerie Foto