Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Şeful departamentului: Gheţiu Adelina
doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar


Tel.: +373 (022) 49 77 20
E-mail: formarecontinuausefs@mail.ru

Departamentul Formare Profesională Continuă (DFPC) este subdiviziune a USEFS, care inițial a fost fondată prin ordinul Ministerului Învățământului și Științei al RM nr. 247 din 05.08.1993, prin care disciplina Educație fizică de la Catedra de Disciplini Educative a Institutului Național de Instruire Continuă a fost transferată în cadrul Facultății de Perfecționare și Reciclare a Specialiștilor din domeniul Educației Fizice și Sportului a Institutului Național de Educație Fizică și Sport. Mai târziu, facultatea menționată, fiind comasată cu Facultatea Învățământ cu Frecvență Redusă, a activat ca subdiviziune a USEFS până în vara anului 2007. Prin decizia Ministerului Educației și Tineretului nr. 04-04-1140 din 28.08.2007 a fost fondat Departamentul Formare Profesională Continuă, ale cărui state de personal prevăd 5 unități.
Misiunea principală a DFPC este oferirea serviciilor educaționale de formare profesională continuă de calitate, solicitate de beneficiarii formării profesionale continue: instituții și persoane fizice cointeresate în actualizarea cunoștințelor sau obținerea de noi cunoștințe și competențe necesare în perfecționarea/calificarea/specializarea/recalificarea specialiștilor din domeniile generale de studiu: 011 Științe ale educației; 100 Științe ale sportului; 101 Servicii publice; 103 Servicii ale securității, în vederea integrării active pe piața muncii.
Susținerea partenerilor strategici europeni facilitează realizarea acestei misiuni instituționale. Proiectul Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS (acronim: COMPASS; nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), susținut financiar de programul european ERASMUS +, se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv și receptiv ca fiind cel care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune comună în Moldova. Acordarea posibilității ca organismele naționale de învățământ superior și instituțiile de învățământ superior să administreze strategic învățarea continuă integrată a învățământului superior este considerat obiectivul general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA. În cadrul proiectului s-au elaborat și sunt în proces de pilotare 4 programe de formare profesională continuă, iar cadrele didactice din USEFS au avut
Cadrul normativ privind asigurarea funcționalității DFPC este elaborat în conformitate cu actele legislativ-normative în vigoare, fiind aprobate de către organele ierarhic superioare şi Senatul USEFS, promovând în activitatea sa valorile democraţiei şi statului de drept, interesele naţionale, civice și culturale.
Programele de formare profesională continuă/specializare/calificare suplimentară/ recalificare profesională ale DFPC se aprobă de către Senat şi ministerul de resort, ulterior fiind supuse procesului de evaluare externă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În perioada 2019-2021, DFPC a obținut Certificat de evaluare externă a calității în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie, eliberat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, pentru 8 programe de formare profesională continuă.
În calitate de promotor al educaţiei, DFPC asigură cursanţilor săi un sistem eficient de pregătire bazat pe:
a) module de formare, a căror scop este satisfacerea nevoilor de educație și formare continuă ale adulților;
b) profesionalismul formatorilor în teoria şi practica domeniilor de specializare;
c) sistem interactiv de predare, suporturi de curs moderne și conforme standardelor naționale și internaţionale de pregatire profesională;
d) posibilitatea de participare în calitate de partener în proiectele inițiate de DFPC, USEFS, educaționale sau de cercetare.
Procesul de studii se organizează prin lecţii teoretice, metodice, de laborator, practico-metodice, seminare, lucrări practice, referate, consultaţii, schimb de experienţă, elaborări metodice, activitate individuală a cursanţilor, contact direct sau la distanţă (on-line) etc.
În vederea asigurării calităţii procesului de formare profesională continuă, selectarea cadrelor didactice-formatori din cadrul catedrelor de profil se efectuează atât în bază de competenţe profesionale, cât și a criteriilor specifice activităţii şi manifestării de competenţe şi performanţe în domeniu. De asemenea, sunt cooptaţi, invitaţi specialişti din instituţii de învățământ general, Comitetul Național Olimpic și Sportiv, Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”, Agenția Antidoping etc. Toți formatorii care asigură predarea disciplinelor din cadrul programelor de formare profesională continuă sunt specialiști cu experiență, deținători de grade didactice și titluri științifice.

Galerie Foto