Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Şeful departamentului: Gheţiu Adelina
doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar,

Tel.: +373 (022) 49 77 20
E-mail: formarecontinuausefs@mail.ru

Departamentul Formare Profesională Continuă (DFPC) este o subdiviziune a USEFS, care iniţial a fost fondată prin ordinul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei al RM nr. 247 din 05.08.1993, prin care disciplina Educaţie fizică de la C de Catedra de Disciplini Educative a Institutului Naţional de Instruire Continuă a fost transferată în cadrul Facultăţii de Perfecţionare şi Reciclare a Specialiştilor din domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului a INEFS.
Mai târziu, facultatea menţionată, fiind comasată cu Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, a funcţionat ca subdiviziune a USEFS până în vara anului 2007. Prin decizia Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 04-04-1140 din 28.08.2007 a fost fondat Departamentul Formare Profesională Continuă, ale cărui state de personal prevăd 5 unităţi.
DFPC este un centru de învăţământ, postuniversitar şi ştiinţifico-metodic, de coordonare a domeniului formării profesionale continue (perfecţionare/calificare/specializare/recalificare) a specialiștilor din domeniile generale de studiu: 011 Științe ale educației; 100 Științe ale sportului; 101 Servicii publice; 103 Servicii ale securității.
DFPC asigură următoarele servicii educaţionale:
1) Cursuri tematice de perfecționare/specializare până la 150 ore (până la 5 credite);
2) Cursuri de perfecționare/specializare/policalificare de scurtă durată până la 1200 ore (până la 40 credite);
3) Cursuri și programe de calificare suplimentară în baza studiilor:
a) învățământ superior (licență, nivelul 6 ISCED) până la 2400 ore (până la 80 de credite);
4) Cursuri și programe de recalificare profesională pentru obținerea unei noi calificări în baza studiilor:
învățământ superior (licență, nivelul 6 ISCED) cu o durată mai mare de 2700 ore (minimum 90 de credite pentru același domeniu).
Misiunea DFPC este oferirea serviciilor educaţionale de formare profesională continuă de calitate, solicitate de beneficiarii formării profesionale continue: instituții şi persoane fizice cointeresate în actualizarea cunoştinţelor sau obţinerea de noi cunoştinţe şi competenţe necesare în perfecţionarea sau recalificarea profesională în domeniul educației fizice și sportului, servicii publice și ale securității, în vederea integrării active pe piaţa muncii.
În scopul eficientizării activităţii, DFPC şi-a trasat următoarele obiective:
a) identificarea nevoilor de iniţiere/ perfecţionare/ specializare/ calificare/ recalificare profesională a specialiștilor din domeniile generale de studiu: Științe ale educației; Științe ale sportului; Servicii publice; Servicii ale securității;
b) reconceptualizarea formării continue a specialiștilor din domeniile generale de studiu: Științe ale educației; Științe ale sportului; Servicii publice; Servicii ale securității, din perspectiva motivării pentru învățare pe tot parcursul vieții;
c) racordarea permanentă a nivelului de calificare şi studii ale beneficiarilor de formare profesională continuă la cerințele actuale ale societății și ale pieții muncii;
d) optimizarea strategiilor de educaţie permanentă;
e) dezvoltarea resurselor umane prin activităţi de formare profesională continuă;
f) pregătirea metodologică a specialiştilor, promovarea inovaţiilor ştiinţifice şi a experienţei avansate;
g) analiza de noi tehnologii educaţionale prin elaborarea lucrărilor ştiinţifice didactico-metodice în vederea dezvoltării profesionale, precum şi valorificării programării celor mai actuale probleme educaţionale;
h) acordarea serviciilor de consultanță, asistenţă metodologică şi de specialitate organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului, cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport, precum și specialiștilor din domeniile generale de studiu: Științe ale educației; Științe ale sportului; Servicii publice; Servicii ale securității din ţară.
Cadrul normativ privind funcţionarea DFPC este elaborat în conformitate cu actele legislativ-normative în vigoare, fiind aprobate de către organele ierarhic superioare şi Senatul USEFS, promovând în activitatea sa valorile democraţiei şi statului de drept, interesele naţionale, civice și culturale.
Programele de formare profesională continuă (perfecționare, specializare, calificare suplimentară şi recalificare) ale DFPC se aprobă de către Senat şi ministerul de resort, ulterior fiind supuse procesului de autorizare/acreditare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În perioada 2019-2020, DFPC a obținut Certificat de evaluare externă a calității, eliberat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, pentru 7 programe de formare (din cele 12 existente):
a) în vederea acreditării - două programe de formare:
1) Științe ale educației. Formarea profesorilor – 20 credite;
2) Științe ale sportului. Antrenament sportiv – 20 credite;
b) în vederea autorizării de funcționare provizorie – 5 programe de formare, recalificare/calificare profesională:
1) Științe ale educației. Formarea profesorilor – 60 credite;
2) 100 Științe ale sportului. 1000 Antrenament sportiv – 60 credite;
3) Științe ale educației. Formarea profesorilor – 90 credite;
4) 100 Științe ale sportului. 1000 Antrenament sportiv – 90 credite;
5) 100 Științe ale sportului. 1000 Științe ale sportului. Antrenor (antrenor asistent de taekwondo/antrenoare asistentă de taekwondo).
În calitate de promotor al educaţiei, DFPC asigură cursanţilor săi un sistem eficient de pregătire bazat pe:
a) module de formare, a căror scop este satisfacerea nevoilor de educație și formare continuă ale adulților;
b) profesionalismul formatorilor în teoria şi practica domeniilor de specializare;
c) sistem interactiv de predare, suporturi de curs moderne și conforme standardelor naționale și internaţionale de pregatire profesională;
d) posibilitatea de participare în calitate de partener în proiectele inițiate de DFPC, USEFS, educaționale sau de cercetare.
Procesul de studii se organizează prin lecţii teoretice, metodice, de laborator, practico-metodice, seminare, lucrări practice, referate, consultaţii, schimb de experienţă, elaborări metodice, activitate individuală a cursanţilor, contact direct sau la distanţă (on-line) etc.
În vederea asigurării calităţii procesului de formare profesională continuă, selectarea profesorilor-formatori din cadrul catedrelor de profil se efectuează atât în bază de competenţe profesionale, cât și a criteriilor specifice activităţii şi manifestării de competenţe şi performanţe în domeniu. De asemenea, sunt cooptaţi, invitaţi specialişti din instituţii de învățământ general, Comitetul Național Olimpic și Sportiv, Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed” etc. Toți formatorii implicați în realizarea programelor de formare sunt specialiști cu experiență, deținători de grade didactice și titluri științifice.

Statutul DFPC 2021

Regulamentul cu privire la elaborarea și susținerea tezei de către absolvenții cursurilor de formare profesională continuă, 2021

Ghid metodic de redactare și perfectare a tezelor de către absolvenții cursurilor de formare profesională continuă, 2021

Raport de evaluare a nevoilor de formare_EF_2020

Raport de evaluare a programei de formare_EF_2020

Raport de evaluare a nevoilor de formare_AS_2020

Raport de evaluare a programei de formare_AS_2020

Raport privind rezultatele evaluării nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, domeniul Științe ale Sportului. Antrenament sportiv, pentru anul 2019

Raport privind rezultatele evaluării programei de formare profesională continuă, domeniul Științe ale sportului. Antrenament sportiv. de către cursanți în anul 2019

Raport privind rezultatele evaluării nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, domeniul Științe ale educației. Formarea profesorilor. Educație fizică. pentru anul 2019

Raport privind rezultatele evaluării programei de formare profesională continuă, domeniul Științe ale educației. Formarea profesorilor. Educație fizică. de către cursanți în anul 2019

Statutul DFPC

Strategia de dezvoltare a DFPC din cadrul USEFS pentru anii 2018-2022

Regulament cu privire la activitatea Consiliului coordonator de formare profesională continuă din cadrul USEFS

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică (formare profesională continuă)

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la cursuri de recalificare_DFPC

Regulament privind organizarea și funcționarea DFPC

Plan-cadru de formare continuă în domeniile *Științe ale educației și Științe ale sportului* pentru anul 2021

Plan-cadru de formare continuă în domeniile *Științe ale educației și Științe ale sportului* pentru anul 2020

Plan-cadru de perfecţionare - 2019

Anexa 1. Oferta privind formarea profesională continuă la Planul-cadru privind formarea profesională continuă în domeniile Științe ale educației și Științe ale sportului, aprobat la Senatul USEFS, proces-verbal nr. /03.12.2019

Plan-cadru de perfecţionare - 2018

Plan-cadru de perfecţionare - 2017

Plan-cadru de perfecţionare - 2015

Raport privind asigurarea calității de către Departamentului Formare Profesională Continuă în anul 2018 a programului - 011. Științe ale educației. 0114. Formarea profesorilor. Educație fizică.

Raport privind asigurarea calității de către Departamentul Formare profesională Continuă în anul 2018 a programului - 100. Științe ale sportului. 1000. Științe ale sportului. Antrenament sportiv

Raport privind asigurarea calității în activitatea Departamentului Formare Profesională Continuă în perioada ianuarie 2017 – mai 2018

În premieră: Studii de recalificare profesională

Galerie Foto