Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Şeful departamentului: Gheţiu Adelina
doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar,

Tel.: +373 (022) 49 77 20
E-mail: formarecontinuausefs@mail.ru

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport în USEFS datează din 1993, anul fondării de către Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Republicii Moldova a Facultăţii de Perfecţionare şi Reciclare a specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului (ordinul nr. 247 din 05.08.1993). Mai târziu, facultatea menţionată, fiind comasată cu Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, a funcţionat ca subdiviziune a USEFS, până în vara anului 2007. Prin decizia Ministerului Educaţiei şi Tineretului (nr. 04-04-1140 din 28.08.2007) a fost fondat Departamentul Formare Profesională Continuă (DFPC).
Din momentul fondării departamentului și până în prezent, şi-au perfecţionat măiestria profesional-pedagogică peste 6500 cadre didactice.
În plan cronologic, funcţia de manager al diviziunii preocupate de perfecţionarea specialiştilor din domeniu au exercitat-o următoarele persoane: Elena Cormilţev (01.09.1993 -03.01.1994); Panfil Sava (10.10.1994 - 07.11.2002; 19.09.2007 — 28.11.2017); Serghei Busuioc (07.11.2002 - 09.01.2003); Andrei Rotaru (09.01.2003 - 19.09.2007); Gheţiu Adelina (29.11.2017 – prezent).
Departamentul Formare Profesională Continuă îşi desfăşoară activitatea în baza actelor legislative, conceptuale şi normative, aprobate de către structurile ierarhic superioare din țară, precum şi în temeiul Statutului, Regulamentului DFPC și Strategiei de formare continuă în cadrul USEFS, aprobate de Senatul USEFS.
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport se realizează prin intermediul cursurilor de formare, care sunt programate pe un an calendaristic și în cadrul cărora îşi perfecţionează măiestria pedagogică profesorii de educaţie fizică din diverse instituţii de învăţământ preuniversitar (şcoli, gimnazii, licee, şcoli de meserii, colegii), antrenorii din şcolile şi cluburile sportive, precum și cei care doresc să se recalifice în acest domeniu.
Durata cursurilor de formare, precum şi conţinutul acestora depind de categoria de specialişti, după cum urmează:

Modulele educaţionale ale programelor respective conţin diverse tematici de informare şi documentare a formabililor cu inovaţiile metodico-ştiinţifice, experienţa avansată a specialiştilor atât pe plan naţional, cât şi internaţional. O atenţie deosebită se acordă formării competenţelor praxiologice, utilizându-se în cadrul cursurilor de formare diverse forme de instruire: lecţii teoretice, practico-metodice și de laborator, seminare, traininguri etc. În acest context, un rol hotărâtor îi revine şi practicii instructiv-formative, realizată în Complexul sportiv al USEFS, precum şi în cele mai bune instituţii de învăţământ din republică, şcolile sportive cu bogate tradiţii şi experienţe. Se practică asistenţele la ore de educaţie fizică, precum şi la ore de antrenament, desfăşurate de cei mai experimentaţi profesori şi antrenori din ţară, care sunt posibile grație colaborării fructuoase dintre DFPC şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, şcolile şi cluburile sportive din mun. Chişinău, precum şi din republică.
Activitatea didactico-formativă este realizată atât de cadrele didactice universitare şi preuniversitare, cât şi de alţi specialişti din domeniu. Cursurile teoretice şi practico-metodice sunt predate de cei mai buni specialişti de la catedrele USEFS, licee şi colegii, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv, Centrul Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”, Centru Național Anticorupție etc. Toţi formatorii implicaţi în realizarea programelor de formare sunt deţinători de grade didactico-ştiinţifice, titluri onorifice, posedă vaste cunoştinţe şi experienţă metodologică de predare a cursurilor respective în scopul dezvoltării competenţelor profesionale ale specialiştilor de educaţie fizică şi sport.
Printre cei mai apreciaţi formatori de către auditorii cursurilor de formare profesională continuă se evidenţiază: Dorgan Viorel, dr. hab., prof. univ.; Moroşan Raisa, dr. hab., prof. univ.; Mruţ Ivan, dr., conf. univ.; Zavalişca Aurica, dr., conf. univ.; Pogorlețchi Ala, dr., conf. univ.; Arhiliuc Sergiu, dr., conf. univ.; Mocrousov Elena, dr., conf. univ.; Bragarenco Nicolae, dr., lector univ.; Sîrghi Sergiu, dr., conf. univ.; Tăbîrța Vasile, dr., conf. univ.; Goncearuc Svetlana, dr., prof. univ.; Calugher Viorica, dr., conf. univ.; Gheţiu Adelina, dr., lector univ.; Branişte Gheorghe, dr., conf. univ.; Carp Ion, dr., prof. univ.; Ţîgănaş Odetta, dr., conf. univ.; Erhan E., dr., conf. univ. etc.

Raport privind rezultatele evaluării nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, domeniul Științe ale Sportului. Antrenament sportiv, pentru anul 2019

Raport privind rezultatele evaluării programei de formare profesională continuă, domeniul Științe ale sportului. Antrenament sportiv. de către cursanți în anul 2019

Raport privind rezultatele evaluării nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, domeniul Științe ale educației. Formarea profesorilor. Educație fizică. pentru anul 2019

Raport privind rezultatele evaluării programei de formare profesională continuă, domeniul Științe ale educației. Formarea profesorilor. Educație fizică. de către cursanți în anul 2019

Statutul DFPC

Strategia de dezvoltare a DFPC din cadrul USEFS pentru anii 2018-2022

Regulament cu privire la activitatea Consiliului coordonator de formare profesională continuă din cadrul USEFS

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică (formare profesională continuă)

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la cursuri de recalificare_DFPC

Regulament privind organizarea și funcționarea DFPC

Plan-cadru de formare continuă în domeniile *Științe ale educației și Științe ale sportului* pentru anul 2021

Plan-cadru de formare continuă în domeniile *Științe ale educației și Științe ale sportului* pentru anul 2020

Plan-cadru de perfecţionare - 2019

Anexa 1. Oferta privind formarea profesională continuă la Planul-cadru privind formarea profesională continuă în domeniile Științe ale educației și Științe ale sportului, aprobat la Senatul USEFS, proces-verbal nr. /03.12.2019

Plan-cadru de perfecţionare - 2018

Plan-cadru de perfecţionare - 2017

Plan-cadru de perfecţionare - 2015

Raport privind asigurarea calității de către Departamentului Formare Profesională Continuă în anul 2018 a programului - 011. Științe ale educației. 0114. Formarea profesorilor. Educație fizică.

Raport privind asigurarea calității de către Departamentul Formare profesională Continuă în anul 2018 a programului - 100. Științe ale sportului. 1000. Științe ale sportului. Antrenament sportiv

Raport privind asigurarea calității în activitatea Departamentului Formare Profesională Continuă în perioada ianuarie 2017 – mai 2018

În premieră: Studii de recalificare profesională

Galerie Foto