Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
Şef doctorat: Liliana Budevici – Puiu, dr., conf. univ.

Telefon: +373 22 43 04 50

Cifrul specialităţii: 13.00.04
Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare.

Doctoratul U.S.E.F.S. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15. 06.04, cu Legea învăţământului nr. 547 din 21.07.1995, cu Concepţia politică de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 23.04.2003 şi modificările Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului din februarie 2008.
Pe parcursul activităţiii Doctoratului U.S.E.F.S., începînd cu anul 1993 şi pînă în prezent, în cadrul Seminarului Ştiinţific Specializat 13.00.14. – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, au fost susţinute peste 120 teze de doctor şi trei teze de doctor habilitat.
În prezent la Doctorat îşi fac studiile 74 doctoranzi.
Cercetările ştiinţifice ale doctoranzilor se desfăşoară în conformitate cu direcţiile principale incluse în planul de cercetare:
1.Bazele teoretico-metodologice ale sistemului de pregătire a specialiştilor de cultură fizică în contextul Integrării Europene.
2.Metodologia perfecţionării şi implementării sistemului de educaţie fizică la nivelul învăţămîntului preuniversitar şi universitar.
3.Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.
4.Metodologia implementării tehnologiilor diagnostice medicale şi kinetoterapeutice în domeniul culturii fizice.
5.Analiza metodologică a proceselor psihopedagogice şi socioumanistice ale educaţiei fizice şi sportului.
Înmatricularea la Doctorat se face în limita locurilor stabilite şi în ordinea descrescîndă a mediilor obţinute de candidaţi.
Admiterea şi studiile la Doctorat se desfăşoară în conformitate cu regulamentul în vigoare.
Programul de pregătire a doctoranzilor cuprinde: pregătirea generală, însuşirea metodologiei ştiinţifice, elaborarea a trei referate anuale la tema tezei de doctor, publicarea a cel puţin trei lucrări ştiinţifice, elaborarea tezei de doctor, susţinerea în termen a examenelor de doctorat şi a referatelor ştiinţifice. Pregătirea doctoranzilor ce îşi fac studiile la forma de învăţămînt cu frecvenţă şi la forma fără frecvenţă se realizează în conformitate cu planurile studiilor la Doctorat (în majoritatea cazurilor, cu program de pregătire individuală) prin consultaţii organizate de îndrumătorii ştiinţifici şi cadrele didactice implicate în susţinerea examenelor de doctorat. Pe parcursul studiilor, doctorandul susţine 4 examene şi trei referate, persoanele care au diploma de licenţă obţinută într-o altă ramură de ştiinţă diferită de aceea în care urmează să se efectueze doctoratul susţin suplimentar două examene. Admiterea la examenul de doctorat se acceptă doar după îndeplinirea cerinţelor înaintate de catedră. La examenul de doctorat se admit persoanele care au realizat integral programa de studii la disciplina respectivă. Susţinerea referatelor se realizează public, în cadrul catedrelor, şi se apreciază cu calificativul admis/ respins cu înscriere în programul individual de activitate a doctorandului. Examenul de doctorat se susţine în perioada sesiunilor şi sunt valabile pe parcursul a 7 ani. Studiile la Doctorat se finalizează odată cu susţinerea tezei de doctor, care se elaborează potrivit cerinţelor stabilite de C.N.A.A.
Actualmente, activitatea Doctoratului este asigurată de un şir de documente incluse în nomenclatorul dosarelor aprobat în anul 2003. Procesul de instruire se desfăşoară după planuri şi programe de studii aprobate de Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi C.N.A.A. Toate documentele referitoare la activitatea doctoranzilor se completează în conformitate cu cerinţele de activitate a Secţiei Doctorat şi se eliberează în corespundere cu regulamentul în vigoare.