Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA DE KINETOTERAPIE
Decan: Serghei Racu
conferenţiar universitar, doctor оn pedagogie specială
Prodecan: Ana Carp
lector universitar, drd
Telefon:(+373) 022 31 07 58

Raport
cu privire la asigurarea standardelor de calitate
în elaborarea tezelor de licenţă şi de master
a studenţilor facultăţii KINETOTERAPIE

Facultatea de Kinetoterapie a fost fondată în anul 2009, avînd menirea de a pregăti specialişti de o înaltă calificare în domeniul reabilitării clinice.
Profesie paramedicală, kinetoterapia are drept scop fortificarea sănătăţii oamenilor, refacerea, reabilitarea şi integrarea socială a tuturor categoriilor de populaţie afectate de diferite maladii sau accidente (traume, boli cardiopulmonare, vasculare cerebrale, dizabilităţi, patologii pediatrice etc.)
Absolvenţii obţin titlul de licenţiat în cultura fizică de recuperare.
Direcţia ştiinţifică prioritară constă în cercetările şi elaborarea modelelor în domeniul reabilitării medicale. Periodic, în consorţium cu USMF „N.Testemiţanu” se organizează conferinţe şi simpozioane internaţionale, training-uri, seminare, la care profesorii facultăţii, masteranzii, studenţii participă activ.
Componenţa Consiliului Facultăţii de Kinetoterapie:
1. Racu Serghei, conf. univ., dr., decanul facultăţii, preşedinte;
2. Carp Ana, lector universitar, drd., prodecan, vicepreşedinte;
3. Chirtoacă Nina, lector universitar, secretar;
4. Agapii Eugeniu, lector universitar, dr. şeful Catedrei de kinetoterapie;
5. Zavalişca Aurica, conf. univ., dr., Catedra de kinetoterapie;
6. Ţîganaş Odetta, conf. univ., dr., şefa Catedrei de medicină sportivă;
7. Moroşan Ion, lector superior, dr., Catedra de medicină sportivă;
8. Buftea Victor, conf. univ. dr., şeful Catedrei de gimnastică;
9. Jurat Valeriu, conf. univ. dr., Catedra de gimnastică;
10. Belibou Mariana, masterandă, Facultatea de Kinetoterapie;
11. Cocieri Eugeniu, student, Facultatea de Kinetoterapie.
Componenţa Consiliului calităţii al Facultăţii de Kinetoterapie:
1.Carp Ana, prodecan, drd.;
2.Jurat Valeriu, Directorul Şcolii doctorale a USEFS;
3.Buftea Victor, conf. univ. dr., şeful Catedrei de gimnastică;
4.Agapii Eugeniu, dr., şeful Catedrei de kinetoterapie;
5.Deleu Inga, lector universitar;
6.Belibou Mariana, masterandă.
Componenţa Comisiei pe probleme studenţeşti:
1.Belibou Mariana, preşedintele Biroului sindical al studenţilor Facultăţii de Kinetoterapie, masterandă, membru al Comisiei de calitate;
2.Vasilachi Stela, studentă, membru al Senatului USEFS;
3.Cebotaru Vasile, student, membru al Senatului USEFS;
4.Ghimp Ion, student.
Pe parcursul perioadei de instruire, studenţii obţin cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, în domeniul ştiinţelor medico-biologice. Accentul principal este pus pe studierea disciplinelor clinice (Neurologia, Traumatologia, Pediatria, Terapia, Geriatria, Afecţiuni senzoriale etc.), a metodelor de recuperare, a terapiei ocupaţionale şi a masajului clasic şi terapeutic în domeniile sus-menţionate.
Decanatul facultăţii creează condiţii optime pentru desfăşurarea practicii de specialitate şi a stagiului clinic în diverse centre specializate, subordonate Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova: Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii; IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie; IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii; CRM „Neokinetica”; CMS „TONY HAWKS”; IS „Medpark”; IMPS Spitalul clinic de Traumatologie şi Ortopedie; Î.S. Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare; CSF „GALAXIA”.
Absolvenţii Facultăţii de Kinetoterapie pot fi angajaţi în serviciu în unităţile nominalizate, în instituţii medicale, departamentale şi private, în staţiuni balnear-sanatoriale, şcoli specializate, centre de reabilitare, echipe/selecţionate sportive de profil divers, fitness-centre, cluburi sportive etc.
Absolvenţii facultăţii au posibilitatea de a-şi continua studiile, aprofundându-şi cunoştinţele teoretice şi practice în cadrul ciclului II de studii (masterat), obţinînd specialitatea Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare, iar din 2015 şi Logopedie şi motricitate verbală. Totodată, în colaborare cu Departamentul transfrontalier al Universităţii „Dunărea de Jos” (Galaţi), s-a deschis specialitatea Kinetoterapie la domiciliu. Din momentul înfiinţării facultăţii, au fost susţinute patru teze de doctor în domeniul reabilitării fizice, dintre care cele mai reprezentative sunt:
1.Agapii Eugeniu. „Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional” (2010);
2.Zavalişca Aurica. „Recuperarea platipodiei la elevii ciclului gimnazial în procesul educaţiei fizice” (2009).
Facultatea are o contribuţie valoroasă la consolidarea bazei ştiinţifico-practice în domeniul reabilitării.
În baza Strategiei de dezvoltare instituţională a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2015-2020) şi a Codului educaţiei al Republicii Moldova, Consiliul Facultăţii de Kinetoterapie preconizează extinderea cercetărilor ştiinţifice în domeniu, modernizarea programelor analitice disciplinare, participarea la forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, perfecţionarea măiestriei profesionale a cadrelor didactice şi obţinerea gradelor şi a titlurilor ştiinţifice.