Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Decan: Serghei Racu
conferenţiar universitar, doctor în pedagogie specială

Prodecan: Victoria Cireș
dr., lector universitar

Telefon:(+373) 022 31 07 58

Facebook: Facultatea Kinetoterapie/USEFS

PLAN MANAGERIAL
de dezvoltare a facultăţii Kinetoterapie a
U.S.E.F.S. pe perioada 2022-2027

Raport
cu privire la asigurarea standardelor de calitate
în elaborarea tezelor de licenţă şi de master
a studenţilor facultăţii KINETOTERAPIE

Facultatea de Kinetoterapie a fost fondată în anul 2009, având menirea de a pregăti specialiști de o înaltă calificare în domeniul reabilitării clinice.
Profesie paramedicală, kinetoterapia are drept scop fortificarea sănătății oamenilor, refacerea, reabilitarea și integrarea socială a tuturor categoriilor de populație afectate de diferite maladii sau accidente (traume, boli cardiopulmonare, vasculare cerebrale, dizabilități, patologii pediatrice etc.)
Absolvenții obțin titlul de licențiat în Kinetoterapie și terapie funcțională.
Direcția știintifică prioritară constă în cercetările și elaborarea modelelor în domeniul reabilitării medicale. Periodic, în consorțium cu USMF „N.Testemițanu”, se organizează conferințe și simpozioane internaționale, traininguri, seminare, la care profesorii facultății, masteranzii, studenții participă activ.

Componenţa Consiliului de asigurare a calității al Facultății de Kinetoterapie:

  1. Racu Serghei, dr., conf. univ., decanul Facultăţii Kinetoterapie, Preşedintele Comisiei;
  2. Cireș Victoria, dr., lect. univ., prodecanul Facultăţii Kinetoterapie, vicepreşedintele Comisiei;
  3. Cebotaru Nina, dr., lector univ., Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională, membru;
  4. Saviţchi Svetlana, drd., asist. univ., Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională, membru;
  5. Mruț Ivan, dr., conf. univ., Departamentul Atletism, Natație și Turism, membru;
  6. Grosu Maria, dr., lector univ. Departamentul Atletism, Natație și Turism, membru;
  7. Stepanova Natalia, conf. univ., Departamentul Atletism, Natație și Turism, membru;
  8. Deleu Inga, dr., conf. univ., Departamentul Medicină Sportivă, membru;
  9. Moroşan Ion, dr., conf. univ., Departamentul Medicină Sportivă, membru.

 


Pe parcursul perioadei de instruire, studentii obțin cunoștințe fundamentale, teoretice și practice, în domeniul științelor medico-biologice. Accentul principal este pus pe studierea disciplinelor clinice (Neurologia, Traumatologia, Pediatria, Terapia, Geriatria, Afectiuni senzoriale etc.), a metodelor de recuperare, a terapiei ocupaționale și a masajului clasic și terapeutic în domeniile sus-menționate.
Decanatul facultății creează condiții optime pentru desfășurarea practicii de specialitate și a stagiului clinic în diverse centre specializate, subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republcii Moldova; Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii; IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie; IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii; CRM „Neokinetica”; CMS „TONY HAWKS”; IS „Medpark”; IMPS Spitalul clinic de Traumatologie și Ortopedie; I.S. Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare; KineticA.
Absolvenții Facultății de Kinetoterapie pot fi angajați în serviciu în unitățile nominalizate, în instituții medicale, departamentale și private, în stațiuni balnear-sanatoriale, școli specializate, centre de reabilitare, echipe/selecționate sportive de profil divers, fitness-centre, cluburi sportive etc.
Absolvenții facultății au posibilitatea de a-și continua studiile, aprofundându-și cunoștințele teoretice și practice în cadrul ciclului II de studii (masterat), obținând specialitatea Kinetoterapie în recuperarea motrică și somato-funcțională. Totodată, în colaborare cu Departamentul transfrontalier al Universității „Dunărea de Jos” (Galați), s-a deschis specialitatea Kinetoterapie la domiciliu. În colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s-a deschis specialitatea Kinetoterapie în Traumatologia Sportivă (2017).
Din momentul înființării facultății, au fost susținute patru teze de doctor în domeniul reabilitării fizice, dintre care cele mai reprezentative sunt:
1. Agapii Eugeniu „Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcțional” (2010);
2. Zavalișca Aurica „Recuperarea platipodiei la elevii ciclului gimnazial în procesul educației fizice” (2009).
Facultatea are o contribuție valoroasă la consolidarea bazei științifico-practice în domeniul reabilitării.
În baza Strategiei de dezvoltare instituțională a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (2021-2025) și a Codului Educației al Republicii Moldova, Consiliul Facultății de Kinetoterapie preconizează extinderea cercetarilor științifice în domeniu, modernizarea programelor analitice disciplinare, participarea la forumuri știintifice naționale și internaționale, perfecționarea maiestriei profesionale a cadrelor didactice și obținerea gradelor și a titlurilor științifice.