Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL DREPT, PROTECȚIE, PAZĂ ȘI SECURITATE
Şef departament: Cernomoreț Sergiu

doctor în drept, conferențiar universitar
Tel.: (+373) 022 44 12 68 / (+373) 022 44 12 50
E-mail: catedrapps@mail.ru

www.facebook.com/catedrapps

În temeiul deciziei Senatului USEFS nr.7 din 10.02.2009, precum şi al scrisorii Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 03/14 - 2152 din 09.03.2009, în cadrul Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate s-a înfiinţat Catedra Dreptul Protecţiei, Pazei şi Securităţii, care ulterior a fost divizată în Catedra Protecţie, Pază şi Securitate și Catedra de Drept.
Catedra Protecție, Pază și Securitate a fost fondată în baza Hotărârii Senatului USEFS din 31.05.2011, a scrisorii nr. 03/14 -5453 din 08.07.2011 a Ministerului Educației și a Ordinului rectorului USEFS nr. 69 din 01.08.2011.
La momentul actual, Catedra Protecție, Pază și Securitate acționează în baza: Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, a Hotărârii Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară”, a planului – cadru pentru studii superioare (ciclul I Licenţă, ciclul II Masterat, studii integrate, ciclul III Doctorat) aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr.120 din 10 februarie 2020; a Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr.1046 din 29 octombrie 2015; a Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.07.2017, aprobată la ședința Senatului USEFS nr. 7 din 11.05.2020 și coordonat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării (nr. 04/1-09/3115) din 18 iunie 2020 și a altor acte normative.
Catedra asigură pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, înzestrați cu cunoștințe și deprinderi în domeniul protecției, pazei și securității întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor, afacerilor, capabili să perceapă și să evalueze amenințările și riscurile la adresa intereselor și a obiectivelor acestora, a patrimoniului, personalului, potențialului intelectual și secretului comercial, să întreprindă măsuri adecvate de protecție, pază și securitate, în vederea prevenirii și combaterii eventualelor pericole.
Activitatea Catedrei Protecție, Pază și Securitate îi vizează pe toți cei care își doresc să activeze sau activează în instituțiile din domeniul securității și ordinii publice, între care se înscrie Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informații și Securitate; Administrația Națională a Penitenciarelor; Serviciul Pază, Protecție și Securitate; Inspectoratul General de Poliție; Serviciul Vamal; SMURD-Moldova, precum şi companii/întreprinderi/instituții din domeniul public sau privat, care conțin subdiviziuni menite să asigure securitatea, paza, protecția, inclusiv antiincendiară, și activitatea de salvatori. Absolvenţilor ciclului I Licenţă ale programelor realizate de catedră (deţinători ai diplomelor de licenţă) li se oferă posibilitatea de a-şi continua studiile în cadrul Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate la ciclul II Masterat, precum și în alte centre universitare din țară și de peste hotare.
Activitatea de instruire, educațională și de cercetare în domeniul general de studii Servicii ale securității este realizată de către colectivul Catedrei Pază, Protecție și Securitate” la următoarele programe de studii:
Ciclul I:
• Securitatea civilă și publică (zi/frecvență redusă);
• Salvatori și pompieri (zi);
• Servicii de securitate a proprietății (zi).

Ciclul II:
Managementul securității, persoanelor și a proprietății.
Actualmente, Catedra Protecție, Pază și Securitate asigură predarea la specialitatea Securitate civilă și publică a 14 cursuri (discipline și module) din cele 38 prevăzute în planul de învățământ la ciclul I, ceea ce constituie circa 37%, iar la specialitatea Servicii de securitate a proprietății 13 cursuri (discipline și module) din cele 38 prevăzute în planul de învățământ la ciclul I, ceea ce constituie circa 34%.
La ciclul II cadrele didactice ale Catedrei de Protecție, Pază și Securitate asigură predarea a 11 cursuri (discipline și module) din cele 16 prevăzute în planul de învățământ, acestea fiind sistematizate în: discipline fundamentale (3) și discipline de specialitate (8).
Pentru specialitatea Salvatori și pompieri cadrele didactice ale catedrei realizează predarea a 21 cursuri (discipline și module) din cele 37 prevăzute în planul de învățământ la ciclul I, ceea ce constituie circa 57%. Aceste discipline și module de diferit caracter sunt sistematizate în mai multe categorii, precum: discipline fundamentale (11), discipline de orientare socioumanistică (3), discipline de specializare și altele (10).
Catedra dispune de trei laboratoare științifice:
1. Laboratorul științific în domeniul instrucțiunii tragerii și tacticii speciale. Responsabil – A. Vișnevschi, lector universitar.
2. Laboratorul științific de criminalistică. Responsabil – M. Gheorghiță, prof.univ. dr.hab.
3. Laboratorul Salvatori și pompieri. Responsabil – I. Rotaru, conf. univ. dr.
Specificul activității de instruire, educaționale și de cercetare care reiese din conținutul programelor de studii în domeniul general Servicii ale securității a determinat divizarea convențională a dotării spaţiilor, precum urmează:
a. mobilier;
b. vestimentație specială pentru asigurarea ordinii publice (cu insigna USEFS);
c. arme și muniții (pistoalele Baical - 442, Bereta - 87, CZ - 75, cartușe, saltele pentru trageri, centuri de piele etc.);
d. echipament și vestimentație antiincendiu (motopompe, stingătoare portative, carabine pompieri, brancarde etc.);
e. echipamente și utilaje speciale (dispozitive de legătură radio, echipament de alarmă, supraveghere video, bastoane de cauciuc, cătușe etc.)
f. echipament tehnologii informaționale (calculatoare, proiectoare, aparate foto/video, notebook, printer, scaner etc.);
Membrii catedrei și cursurile predate:
1. Cuşnir Valeriu, prof. univ. dr. hab. – Investigații în activitatea agentului de securitate; Dreptul investigațiilor; Prevenirea și combaterea infracțiunilor din domeniul protecție, pază și securitate; Managementul securității tehnologiilor informaționale.
2. Gheorghiță Mihai, prof. univ. dr. hab. – Criminalistica; Metodologia criminalistică; Securitatea economică.
3. Armeanic Alexandru, conf. univ. dr. - Asigurarea activităţii economice a întreprinderii de protecţie şi pază; Securitatea tehnologiilor informaționale; Managementul securității private; Managementul securității frontierei; Managementul financiar.
4. Chimerciuc Nicolae, conf. univ. dr. - Bazele instrucțiunii tragerii; Pregătire de front în serviciul de pompieri; Aspecte manageriale în gestionarea armelor de foc.
5. Cazac Oleg, conf. univ. dr. – Rețele inginerești în servicii antiincendii.
6. Nastas Andrei, conf. univ. dr. – Mijloace tehnice în PPS; Resurse umane în PPS; Managementul securității și ordinii publice; Psihologie aplicată în domeniul securității.
7. Rotaru Ion, conf. univ. dr. – Termotehnica, aparate și rețele tehnice.
8. Boeșteanu Constantin, conf. univ. dr. – Managementul riscului și al situațiilor de criză; Garda de corp.
9. Antoșciuc Irina, asist. univ – Securitatea economică; Serviciul de încasare.
10. Bredinschi Anatol, asist. univ – Tactica asigurării securității publice; Securitatea economică; Serviciul de încasare; Resurse umane în PPS; Dreptul investigațiilor.
11. Malai Lucia, asist. univ – Tactica asigurării securității publice; Sistemul organelor de securitate civilă și ordine publică; Ecologia şi protecţia mediului.
12. Bâcu Igor, asist. univ. – Securitatea economică; Securitatea tehnologiilor informaționale.
13. Cușnir Sergiu, asist. univ – Investigații în activitatea agentului de securitate; Dreptul investigațiilor.
14. Iașciuc Emilian, asist. univ. – Tehnica de intervenție.
15. Vieru Dmitrii, asist. univ. – Electrotehnica şi securitatea la incendiu; Cercetarea cazurilor de incendii: instalații sanitare și de gaz.
16. Vișnevschi Alexei, asist. univ. – Pregătirea de foc; Pregătirea specială de foc.
Direcțiile didactice și de cercetare ale catedrei vizează bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiștilor în următoarele domenii:
• Securitate civilă și ordine publică,
• Servicii de securitate a proprietății;
• Salvatori și pompieri.
Catedra Protecție, Pază și Securitate colaborează intens cu structurile autorităților publice și cele private în domeniul respectiv, organizând și desfășurând cursuri de perfecționare, mese rotunde, seminare și conferințe științifice.
De la înființarea Catedrei Protecție, Pază și Securitate şi până în prezent, au fost elaborate mai mult de 200 de lucrări științifice, didactice și metodice. În aceeași perioadă, 4 cadre didactice au obținut titluri științifice și științifico-didactice de doctor, doctor habilitat, conferențiar și profesor universitar.

Catedra Protecție, Pază Și Securitate