Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

CATEDRA DE LIMBI MODERNE
Șef de catedră: Dragoș Vicol
doctor habilitat în filologie,
profesor universitar
Tel: (+373) 022 31 05 83

Catedra de limbi moderne a fost fondată în anul 1991 odată cu înființarea Institutului Național de Educație Fizică și Sport. Pînă în a. 2014, catedra a fost condusă de către Viorica Brega, iar din decembrie 2014 funcția de șef al catedrei este deținută de către Dragoș Vicol, dr. hab. în filologie, prof. univ. Catedra constituie o structură care contribuie la formarea viitorilor specialişti în domeniile: educaţie fizică şi sport; kinetoterapie; protecţie, pază, și securitate.
Obiectivul principal al predării limbilor străine este posedarea practică a acestora ca mijloc de informare şi documentare a studenţilor, doctoranzilor şi masteranzilor în studierea literaturii de specialitate în original, relatarea, comentarea şi argumentarea informaţiei din surse de popularizare a ştiinţei şi din presă. Cursurile Cultura comunicării şi limbajul de specialitate și Tehnici de comunicare îşi propun ca scop asimilarea corectă a terminologiei de specialitate, cultivarea vorbirii corecte, coerente, formarea deprinderilor de perfectare a actelor oficiale privind, în primul rînd, viitoarea profesie a studenților.
Membrii catedrei. La ora actuală, procesul instructiv-educativ la catedră este asigurat de 10 cadre didactice:
1.Vicol Dragoș, dr. hab., prof. univ.;
2.Brega Viorica, dr., conf. univ.;
3.Coronovschi Zinaida, lector superior;
4.Luca Aliona , lector superior;
5.Cibotari Ana, lector superior;
6.Cacian Diana, lector universitar;
7.Leporda Ada, lector universitar;
8.Bîrsa Elena, lector universitar;
9.Gîdei Mariana, lector universitar;
10. Sotnicenco Mariana, lector universitar.
Discipline predate. Catedra asigură predarea următoarelor discipline: limba franceză, limba engleză, limba română (curs practic pentru studenţii alolingvi), cultura comunicării şi limbajul de specialitate, tehnici de comunicare, precum şi unele discipline pentru Cursurile de inițiere: limbă și comunicare, limba şi literatura obiectivelor fixate se efectuează prin stabilirea strategiilor didactice în selectarea conţinutului activităţii instructiv-educative, amplificarea lui treptată, sistematizarea cunoştinţelor prin demers linear sau concentric, îmbinarea adecvată a muncii didactice frontale cu munca în grup şi cu activitatea individuală a fiecărui student, integrarea tehnicilor audiovizuale în predarea limbilor. Materialul de limbă oferit studenților este, de regulă, purtător de semnificații educative, avînd ca scop, printre altele, lărgirea orizontului intelectual al studenților.
Procesul de predare-învățare este orientat spre specialitățile studenților, și este organizat conform celor 15 curriculumuri elaborate de profesori.
Catedra dispune de spaţii moderne de studii, de 2 laboratoare lingvistice, avînd în dotare suportul tehnic şi materialul necesar pentru asigurarea procesului de învăţămînt.
În scopul asigurării unui proces de predare-învățare-evaluare de înaltă calitate, la catedră au fost înființate următoarele comisii:
-pentru activitatea didactică:
Vicol Dragoș, dr. hab., prof. univ., președinte;
Brega Viorica, dr. conf., membru.
-pentru activitatea științifică:
Vicol Dragoș, dr. hab., prof. univ., președinte;
Brega Viorica, dr. conf., membru;
Luca Aliona, lector superior, membru.
-pentru asigurarea calității:
Vicol Dragoș, dr. hab., prof. univ., președinte;
Brega Viorica, dr. conf., membru;
Coronovschi Zinaida, lector superior, membru.
-de educație și etică:
Coronovschi Zinaida, lector superior, președinte;
Bîrsa Elena, lector universitar, membru;
Cacian Diana, membru.
Activitatea metodico-ştiinţifică. Cercetările ştiinţifice efectuate de către profesorii catedrei sunt axate pe următoarele direcţii: terminologia de specialitate, studierea comparativ-contrastivă a unităţilor sintactice în baza textelor cu tematică orientată spre specialitatea studenților (în limbile franceză şi română), metodologia limbilor străine, mişcarea olimpică, critică literară.
În ultimii 5 ani au fost publicate 43 lucrări științifice și metodico-științifice, inclusiv 7 suporturi de curs, care asigură procesul instructiv la disciplinele predate conform specializărilor studenților.
Activitatea științifică a prof. univ.dr. hab. D. Vicol este axată pe investigarea și descrierea teoretică și empirică a conceptului de evoluție a criticii literare, pe exegeza teoretico-critică a procesului literar, istoric și contemporan în plan sincronic și diacronic.
A publicat peste 200 lucrări (monografii, dicționare, studii metodico-didactice, sinteze, comentarii, ghiduri etc.), dintre care cele mai reprezentative titluri sunt: Răzbunarea lui Nero (1993); Mihail Sadoveanu: viziunea românească asupra lumii (2000); Mihail Sadoveanu sau Miracolul sufletului românesc (1997); Viziune ontică și artă poetică în proza românească — M. Sadoveanu (2003); Sadoveniana. Studii și cercetări (2005); Sadoveniana. Sinteze critice (2012); Între Sinaia și Sinai (2015).
În scopul perfecţionării continue a măiestriei profesionale a cadrelor didactice, la catedră funcţionează Seminarul metodic „Noi orientări în studierea limbilor moderne”, în cadrul căruia se discută probleme actuale ale metodologiei limbilor străine, precum: strategii didactice interactive bazate pe învățarea prin colaborare și cooperare, rolul și locul traducerii în predarea limbilor străine în instituțiile de învățămînt superior cu profil sportiv, conversația de evaluare a cunoștințelor studenților, asimilarea lexicului de specialitate și a celui de uz comun la orele de limba străină, perfecționarea continuă a profesorilor de limbi străine, motivația studenților alolingvi pentru învățarea limbii române și a. Se practică, de asemenea, învăţămîntul individualizat prin activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor, cu efecte motivaţionale importante, în următoarele direcții: educaţia fizică în şcoală; antrenamentul sportiv; olimpismul şi mişcarea olimpică; sportul de performanță; kinetoterapia și educația fizică recreativă; protecţie, pază, și securitate ş.a.
Sub îndrumarea profesorilor catedrei, anual, sunt elaborate și publicate de către studenți lucrări, care prezintă rezultatele muncii lor științifice.
Au devenit tradiţionale unele activităţi extraauditoriale, ce poartă caracter educaţional și instructiv, organizate de către membrii catedrei: Zilele Francofoniei, concursuri la disciplinele studiate, serate, şezători literare, întîlniri cu personalităţi ilustre etc.

Galerie Foto