Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri

CATEDRA DE LIMBI MODERNE
Șef de catedră: Dragoș Vicol
doctor habilitat în filologie,
profesor universitar
Tel: (+373) 022 31 05 83

Catedra de Limbi Moderne a fost fondată în anul 1991 şi constituie o structură a universităţii, care contribuie la formarea viitorilor specialişti în domeniile: ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale sportului, servicii ale securităţii, kinetoterapie. Obiectivul principal al predării limbilor străine este posedarea practică a acestora ca mijloc de informare şi documentare a studenţilor, doctoranzilor şi masteranzilor în studierea literaturii de specialitate în original, relatarea, comentarea şi argumentarea informaţiei din surse de popularizare a ştiinţei şi din presă. Cursul Cultura comunicării şi limbajul de specialitate, precum şi Tehnici de comunicare îşi propun ca scop asimilarea corectă a terminologiei de specialitate, cultivarea vorbirii corecte, coerente, formarea deprinderilor de perfectare a actelor oficiale privind, în primul rând, viitoarea profesie a studenţilor.
Membrii catedrei. La ora actuală, procesul instructiv-educativ la catedră este asigurat de 8 cadre didactice: Dragoş Vicol, profesor universitar; doctor habilitat; Viorica Brega, conferenţiar universitar, doctor în filologie; Aliona Luca, lector universitar, doctor în filologie; Natalia Nastas, asistent universitar, doctor în ştiinţe ale educaţiei; Zinaida Coronovschi, asistent universitar; Elena Bîrsa, asistent universitar; Mariana Gîdei, asistent universitar; Diana Cacian, asistent universitar.
Discipline de învăţământ. Catedra asigură predarea următoarelor discipline: limba franceză, limba engleză, limba română (curs practic pentru studenţii alolingvi), cultura comunicării şi limbajul de specialitate, tehnici de comunicare, tehnici de negociere, precum şi unele discipline pentru Cursurile de iniţiere: limbă şi comunicare, limba şi literatura română, geografia, matematica.
Activitatea științifico-didactică a cadrelor didactice este organizată și desfășurată în conformitate cu următoarele documente: Codul Educației al Republicii Moldova, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I), Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Universității de Educație Fizică și Sport, Codul de Etică Universitară al USEFS etc.
Realizarea obiectivelor fixate pentru cursurile ţinute la catedră se efectuează prin stabilirea strategiilor didactice în selectarea conţinutului activităţii instructiv-educative, amplificarea treptată a conţinutului învăţământului, sistematizarea cunoştinţelor prin demers linear sau concentric, îmbinarea adecvată a muncii didactice frontale cu munca în grup şi cu activitatea individuală a fiecărui student, integrarea tehnicilor audiovizuale în predarea limbilor. Materialul de limbă oferit studenţilor este, de regulă, purtător de semnificaţii educative, având ca scop, printre altele, lărgirea orizontului intelectual al studenţilor.
Catedra dispune de spaţii moderne de studii, de 2 laboratoare lingvistice, având în dotare suportul tehnic şi materialul necesar pentru asigurarea procesului de învăţământ.
Activitatea metodico-ştiinţifică. Cercetările ştiinţifice efectuate de către profesorii catedrei sunt axate pe următoarele direcţii: terminologia de specialitate, studierea comparativ-contrastivă a unităţilor sintactice în baza textelor cu tematică orientată spre specialitatea studenţilor (în limbile franceză şi română), metodologia limbilor străine, mişcarea olimpică.
Pe parcursul anilor au fost publicate un șir de lucrări știițifico-metodice: cursuri universitare - 24; monografii - 11; dicționare - 1; articole categoria ISI -7, categoria B+- 6, categoria B -81, categoria C -27; articole publicate în culegeri ale congreselor și conferințelor științifice - 85, rezumate -93; articole în culegeri ale conferințelor științifice ale studenților - 23.
În scopul perfecţionării continue a măiestriei profesionale a cadrelor didactice, la catedră funcţionează Seminarul metodic „Noi orientări în studierea limbilor moderne" și Seminarul științifico-metodic „Studii Filologice: aspecte teoretico-aplicative”, în cadrul cărora se discută unele probleme actuale ale metodologiei limbilor străine, precum: strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare şi cooperare, rolul şi locul traducerii în predarea limbilor străine în instituţiile de învăţământ superior cu profil sportiv, conversaţia de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, asimilarea lexicului de specialitate şi a celui de uz comun la orele de limba străină, perfecţionarea continuă a profesorilor de limbi străine, motivaţia studenţilor alolingvi pentru învăţarea limbii române ş.a. Se practică, de asemenea, învăţământul individualizat prin activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor, cu efecte motivaţionale importante, în următoarele direcţii: educaţia fizică în şcoală; antrenamentul sportiv; olimpismul şi mişcarea olimpică; sportul de performanţă; kinetoterapia şi educaţia fizică recreativă, protecţie, pază şi securitate, turism sportiv etc.
Au devenit tradiţionale unele activităţi extraauditoriale, ce poartă caracter educaţional, organizate de către membrii catedrei: Zilele Francofoniei, concursuri la disciplinele studiate, serate, şezători literare, întâlniri cu personalităţi ilustre etc.
Galerie Foto