Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri

Senatul Studențesc al
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Senatul Studențesc este un organ consultativ și independent al Universității de Stat de Educaţie Fizică şi Sport , având menirea de a optimiza relația dintre membrii comunității universitare, cu accent pe relația profesor – student. În acest sens, Senatul Studențesc are ca obiective susținerea unui dialog constructiv și transparent între cadre didactice și studenți, facilitarea integrării socio-profesionale a studenților, precum și creșterea calității actului didactic și a condițiilor de viață socială și academică, sub toate aspectele: resurse umane (studenți, cadre didactice, personal administrativ) și bază materială (spații de învățământ, cămine, cantină, etc.).

Senatul Studențesc va urmări dinamica și deficiențile aplicării și respectării normelor de conduită la nivelul instituției pentru a identifica soluții și formula recomandări constructive, în spiritul unui climat stabil și benefic pentru toate părțile implicate. Sub acest aspect, forul semnalează încălcările de comportament ale membrilor comunității universitare.

Senatul Studențesc este compus din studenții reprezentanți ale grupelor academice al programelor de licență si masterat, și are ca atribuții:
- menținerea unui contact direct și constant cu colegii studenți ai facultății pentru a cunoaște situațiile cu care aceștia se confrunta;
- consultarea studenților facultății înainte de a iniția diverse propuneri și de a participa la luarea de decizii cu privire la aceștia;
- luarea in considerare a observațiilor primite de la studenții reprezentanți și de la colegii studenți ai facultății precum și observații, sugestii și propuneri personale;
- menținerea legăturii cu profesorii și personalul administrativ (secretariat) care se ocupă de grupa pe care o reprezintă;
- consultarea colectivului seriei pe care o reprezintă, transmiterea cadrelor didactice a punctului de vedere al majorității și implicarea în programarea datelor referitoare la evaluări;
- implicarea în organizarea procesului de alegere a reprezentanților studenților la nivelul grupelor și formațiilor de studiu din cadrul facultății;
- realizarea de propuneri cu privire la proiectele ce ar putea fi dezvoltate de USEFS;
- înaintarea candidaților pentru calitatea de membru în Senatul USEFS.