Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL JOCURI SPORTIVE
Șeful Departamentului: Sîrghi Serghei
conferențiar universitar,
doctor în științe pedagogice
Telefon: (+373) 022 49 76 59
E-mail: departamentuljocurisportive@gmail.com
Facebook: Departamentul Jocuri Sportive Usefs

Departamentul Jocuri Sportive s-a format pe 01.09.2022 în urma restructurării organigramei USEFS în baza Catedrei Teoria si Metodica Jocurilor. 

Catedra Teoria si Metodica Jocurilor a fost creată ca rezultat a reorganizării Catedrei de baschet si a Catedrei de fotbal in conformitate cu hotărârea ședinței Senatului USEFS din 24 iunie 2010  (proces-verbal nr. 7) si cu acordul Ministerului Educației al Republicii Moldova (scrisoarea nr.03/14-6491 din 25.06.2010).

Catedrele de baschet si cea de fotbal au fost fondate in anul 2007, iar la baza lor a stat Catedra de jocuri sportive înființată in anul 1967 in cadrul Facultății de Educație Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creanga“ din Chișinău.

De-a lungul anilor, structura și conținutul catedrei au fost permanent modificate. Ultimele reforme sunt realizate în conformitate cu integrarea învățământului superior din Republica Moldova, inclusiv a celui de educație fizică si sport, în sistemul european.

În prezent, la departament sunt studiate majoritatea jocurilor sportive moderne: fotbal, baschet, handbal, volei, rugby, tenis de câmp, tenis de masă, badminton.

Componența departamentului:

 • Sîrghi Serghei, șef departament, dr. în științe pedagogice, conferențiar universitar;
 • Ciorbă Constantin, dr. habilitat în științe pedagogice, profesor universitar;
 • Mocrousov Elena, dr. habilitat în științe ale educației, conferențiar universitar, Maestru Emerit al Sportului la Tenis de Masă; 
 • Tăbîrța Vasile, dr. în științe pedagogice, conferențiar universitar, Maestru al Sportului la Rugby, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, membru al Federației Republicii Moldova de Rugby, arbitru de categorie internațională la rugby;
 • Conohova Tatiana, dr. în științe pedagogice, conferențiar universitar, Candidat în maeștri ai sportului la Volei;
 • Verejan Ruslan, dr. în științe pedagogice, lector universitar, Maestru al Sportului la Handbal, Antrenor Emerit al Republicii Moldova;
 • Grosul Valeria, asistent universitar, Maestru al sportului la Tenis de Masă, Antrenor Emerit al Republicii Moldova;
 • Bulai Veaceslav, drd., asistent universitar, Maestru al Sportului la Rugby, Antrenor emerit al Republicii Moldova;
 • Țugui Olga, asistent universitar, Maestru al Sportului la Baschet;
 • Anghel Alexandru, drd., asistent universitar;
 • Jubîrca Constantin, asistent universitar;
 • Anghel Lilia,

Scopul de bază a activității Departamentului Jocuri Sportive constă în pregătirea, perfecționarea și recalificarea, la nivel superior, a specialiștilor și cadrelor științifice în domeniul culturii fizice și sportului, promovarea cercetărilor științifice și implementarea rezultatelor acestora în activitatea practică.

Reieșind din scopul stabilit, în cadrul departamentului au fost stabilite următoarele obiective:

 • lărgirea arealului de cunoștințe despre tehnologiile utilizate în pregătirea pedagogilor și a tinerilor sportivi de performanță în proba de specializare;
 • formarea deprinderilor în utilizarea tehnologiilor de pregătire a sportivilor după vârstă, sex și nivelul diferit în proba sportivă aleasă;
 • însușirea cunoștințelor și deprinderilor de dirijare programată a procesului de instruire și antrenament;
 • însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de organizare și desfășurare a concursurilor sportive;
 • însușirea tehnologiilor de formare a deprinderilor motrice și de dezvoltare a calităților motrice, în concordanță cu specificul probei de sport alese;
 • însușirea cunoștințelor și deprinderilor în ceea ce privește asigurarea științifico-metodică, informațională și metodico-biologică a probei de sport alese;
 • formarea unei viziuni pozitive despre profesia de pedagog și antrenor, creșterea motivației în exersarea activității profesionale;
 • dezvoltarea gândirii creative, formarea deprinderilor de organizare și desfășurare a cercetărilor științifice, dar și a activității educative.

Baza tehnico - materială

Baza tehnico-materială a departamentului include: sala polivalentă de jocuri sportive, în care se desfășoară lecțiile practico-metodice, antrenamentele la disciplinele departamentului, diverse competiții la baschet, handbal, badminton, minifotbal, futsal, volei etc.; sala de tenis de masă unde au loc lecțiile practico-metodice și antrenamentele la tenis de masă; un teren universal de jocuri sportive, un teren de tenis de câmp și un teren pentru minifotbal, care corespund standardelor internaționale pentru realizarea unui proces didactic de calitate. De asemenea departamentul dispune de două centre metodice și de un laborator științific, în cadrul cărora se desfășoară lecțiile practice și cercetări științifice.

Direcțiile didactice și științifice ale departamentului:

1.Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului.

2.Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.

Activitatea metodico-didactică este reflectată prin editarea unui volum impunător de materiale pentru asigurarea procesului instructiv-didactic la disciplinele departamentului cu studenții universității. Astfel, în ultimii ani, membrii departamentului au editat 14 monografii, peste 34 de lucrări metodico-didactice, cursuri de lecții pentru fiecare disciplină a departamentului, 370 rezumate și peste 250 articole științifico-metodice în diferite culegeri ale congreselor, simpozioanelor și conferințelor științifice naționale și internaționale.

Departamentul Jocuri Sportive dispune de un potențial științific destul de înalt, care asigură buna desfășurare a tuturor activităților științifice din cadrul universității și din afara ei.

Investigațiile științifice ale departamentului vizează diferite aspecte ale sportului de performanță, educației fizice preuniversitare și universitare. În activitatea științifică sunt implicați studenți, masteranzi și doctoranzi.

În această perioadă, la departament au fost susținute 2 teze de doctor habilitat și 15 teze de doctor în Științe pedagogice la specialitatea 533.04. Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. În prezent, sunt pregătite pentru susținere  2 teze de doctor în științe pedagogice ale profesorilor departamentului.

Cadrele didactice participă activ la organizarea și desfășurarea diferitelor foruri științifice naționale și internaționale. În anul 2009, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a Republicii Moldova a aprobat un Brevet de invenție la jocurile sportive  elaborat de membrii departamentului.

La Departamentul Jocuri Sportive sunt predate  cursuri  teoretice, practico-metodice la următoarele discipline, la ciclurile I si II de studii:

Ciclul I: Jocuri sportive, Jocuri dinamice, Didactica jocului de baschet, Didactica jocului de volei, Tenis de masă/Tenis de câmp/Badminton, Didactica jocului de fotbal, Didactica jocului de handbal, Bazele tehnicii probei sportive alese - I și II, Metodica instruirii tehnicii probei sportive alese – I și II, Organizarea, arbitrarea și asigurarea tehnico – materială a competițiilor, Asigurarea pregătirii tehnico – științifice în proba sportivă aleasă, Antrenamentul sportiv în proba sportivă aleasă – I și II, Aspectele medico – biologice și psihologice ale probei sportive alese.

Ciclul II:  Tehnologia pregătirii fizice în proba de sport aleasă, Programarea și dirijarea antrenamentului sportiv, Teoria competițiilor, Tehnologia pregătirii tehnico – tactice în proba de sport aleasă, Tehnologii de antrenament în sportul adaptiv, Tehnologii de pregătire a sportivilor tineri în proba de sport aleasă, Organizarea și desfășurarea competițiilor în proba de sport aleasă, Controlul complex în proba de sport aleasă, Metodologia pregătirii femeilor în proba de sport aleasă, Didactica jocurilor sportive (Volei), Didactica jocurilor sportive (Fotbal), Didactica jocurilor sportive (Handbal), Didactica jocurilor sportive (Baschet).

Performanțe sportive

Printre absolvenții USEFS, care și-au perfecționat măiestria sportivă la Departamentul Jocuri Sportive, sunt și cei care au obținut rezultate remarcabile la Jocurile Olimpice: Igor Dobrovolschi, Campion Olimpic la fotbal (Seul, 1988); Veaceaslav Gorpișin, dublu Campion Olimpic la handbal (Barselona, 1992; Sydney, 2000); Radu Albot , tenis de câmp (Rio de Janeiro, 2016); Campionatul European: Adrian Baltag, Alexandru Șișcan, Gheorghe Voloșciuc, Oleg Prepeliță, medaliați cu bronz la Campionatul European „Rugby-7” ( Moscova, 2007).

Corpul profesoral-didactic al departamentului perfecționează permanent procesul educațional, bazându-se pe Strategia de dezvoltare instituțională a USEFS (2021-2025), care prevede elaborarea și punerea în practică a unor noi poziții conceptuale, bazate pe un complex de măsuri inovaționale, în concordanță cu standardele europene.