Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA TEORIA ŞI METODICA JOCURILOR
Şeful catedrei: Serghei Sîrghi
conferențiar universitar,
doctor în ştiinţe pedagogice
Telefon: (+373) 022 49 76 59
E-mail: catedratmj@gmail.com

Catedra Teoria si Metodica Jocurilor a fost creată în urma reorganizării Catedrei de Baschet şi a Catedrei de Fotbal în conformitate cu hotărârea ședinței Senatului USEFS din 24 iunie 2010 (proces-verbal nr. 7) şi cu acordul Ministerului Educației al Republicii Moldova (scrisoarea nr.03/14-6491 din 25.06.2010). Catedrele de Baschet şi cea de Fotbal au fost fondate în anul 2007, iar la baza lor a stat Catedra de Jocuri Sportive, înființată în anul 1967 în cadrul Facultății de Educație Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă“ din Chișinău. De-a lungul anilor, structura și conținutul catedrei au fost permanent modificate. Ultimele reforme sunt realizate în conformitate cu integrarea învățământului superior din Republica Moldova, inclusiv a celui de educație fizică şi sport, în sistemul european. În prezent, la catedră sunt studiate majoritatea jocurilor sportive moderne: fotbal, baschet, handbal, volei, rugby, tenis de câmp, tenis de masă, badminton.
Componența catedrei
- Sîrghi Serghei, șef catedră, conferențiar universitar, dr. în științe pedagogice;
- Ciorbă Constantin, profesor universitar, dr. habilitat în științe pedagogice;
- Budevici-Puiu Anatol, profesor universitar, dr. în istorie;
- Mocrousov Elena, conferențiar universitar, dr. habilitat în științe ale educației, Maestru Emerit al Sportului la Tenis de Masă;
- Tăbîrță Vasile, conferențiar universitar, dr. în științe pedagogice, Maestru al Sportului la Rugby, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, membru al Federației Republicii Moldova de Rugby, arbitru de categorie internațională la rugby;
- Conohova Tatiana, conferențiar universitar, dr. în științe pedagogice, Candidat în maeștri ai sportului la Volei;
- Bragarenco Nicolae, conferențiar universitar, dr. în științe pedagogice, Maestru al Sportului la Rugby;
- Verejan Ruslan, drd., asistent universitar, Maestru al Sportului la Handbal, Antrenor Emerit al Republicii Moldova;
- Grosul Valeria, asistent universitar, Maestru al sportului la Tenis de Masă, Antrenor Emerit al Republicii Moldova;
- Bulai Veaceslav, drd., asistent universitar, Maestru al Sportului la Rugby, Antrenor emerit al Republicii Moldova;
- Șestopal Alexandru, asistent universitar, Maestru al Sportului la Baschet, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Antrenor al Federației Internaționale de baschet;
- Tîrzîman Olga, asistent universitar, Maestru al Sportului la Baschet;
- Anghel Alexandru, drd., asistent universitar;
- Jubîrca Constantin, asistent universitar;
- Danail Sergiu, asistent universitar;
- Pereu Oleg, asistent universitar;
- Mardare Vasile, asistent universitar;
- Verejan Galina, drd., asistent universitar;
- Gulic Ludmila, laborant.
Scopul de bază al activității Catedrei Teoria si Metodica Jocurilor constă în pregătirea, perfecționarea și recalificarea, la nivel superior, a specialiștilor și cadrelor științifice în domeniul culturii fizice și sportului, promovarea cercetărilor științifice și implementarea rezultatelor acestora în activitatea practică.
Pornind de la scopul stabilit, în cadrul catedrei au fost stabilite următoarele obiective:
- lărgirea arealului de cunoștințe despre tehnologiile utilizate în pregătirea pedagogilor și a tinerilor sportivi de performanță în proba de specializare;
- formarea deprinderilor de utilizare a tehnologiilor de pregătire a sportivilor după vârstă, sex și nivelul diferit în proba sportivă aleasă;
- însușirea cunoștințelor și deprinderilor de dirijare programată a procesului de instruire și antrenament;
- însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de organizare și desfășurare a concursurilor sportive;
- însușirea tehnologiilor de formare a deprinderilor motrice și de dezvoltare a calităților motrice, în concordanță cu specificul probei de sport alese;
- însușirea cunoștințelor și deprinderilor în ceea ce privește asigurarea științifico-metodică, informațională și metodico-biologică a probei de sport alese;
- formarea unei viziuni pozitive despre profesia de pedagog și antrenor, sporirea motivației în exersarea activității profesionale;
- dezvoltarea gândirii creative, formarea deprinderilor de organizare și desfășurare a cercetărilor științifice, dar și a activității educative.
Baza tehnico - materială a catedrei include: sala polivalentă de jocuri sportive, în care se desfășoară lecțiile practico-metodice, antrenamentele la disciplinele catedrei, diverse competiții la baschet, handbal, badminton, minifotbal, futsal, volei etc.; sala de tenis de masă unde au loc lecțiile practico-metodice și antrenamentele la tenis de masă; un teren universal de jocuri sportive, un teren de tenis de câmp și un teren pentru minifotbal, care corespund standardelor internaționale pentru realizarea unui proces didactic de calitate. De asemenea, catedra dispune de două centre metodice și de un laborator științific, în cadrul cărora se desfășoară lecțiile practice și cercetări științifice.
Direcțiile didactice și științifice ale catedrei:
1.Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului.
2.Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.
Activitatea metodico-didactică este reflectată prin editarea unui volum impunător de materiale pentru asigurarea procesului instructiv-didactic la disciplinele catedrei cu studenții universității. Astfel, în ultimii ani, membrii catedrei au editat 8 monografii, peste 34 de lucrări metodico-didactice, cursuri de lecții pentru fiecare disciplină a catedrei, 370 rezumate și peste 250 articole științifico-metodice în diferite culegeri ale congreselor, simpozioanelor și conferințelor științifice naționale și internaționale.
Catedra dispune de un potențial științific destul de înalt, care asigură buna desfășurare a tuturor activităților științifice din cadrul universității și din afara ei.
Investigațiile științifice ale catedrei vizează diferite aspecte ale sportului de performanță, educației fizice preuniversitare și universitare. În activitatea științifică sunt implicați studenți, masteranzi și doctoranzi.
În această perioadă, la catedră au fost susținute 2 teze de doctor habilitat și 14 teze de doctor în științe pedagogice la specialitatea 533.04. Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. În prezent, sunt pregătite pentru susținere 2 teze de doctor în științe pedagogice ale profesorilor catedrei.
Cadrele didactice participă activ la organizarea și desfășurarea diferitelor foruri științifice naționale și internaționale. În anul 2009, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a Republicii Moldova a aprobat un Brevet de invenție la jocurile sportive elaborat de membrii catedrei.
La catedră sunt predate cursuri teoretice, practico-metodice la următoarele discipline, la ciclurile I si II de studii:
Ciclul I: Jocuri sportive, Jocuri dinamice, Didactica jocului de baschet, Didactica jocului de volei, Tenis de masă, Tenis de câmp, Badminton, Didactica jocului de fotbal, Didactica jocului de handbal, Bazele tehnicii probei sportive alese, Bazele tacticii probei sportive alese, Metodica instruirii tehnicii probei sportive alese, Metodica instruirii tacticii probei sportive alese, Organizarea, arbitrarea și asigurarea tehnico–materială a competițiilor, Asigurarea pregătirii tehnico–științifice în proba sportivă aleasă, Antrenamentul sportiv în proba sportivă aleasă – I, Antrenamentul sportiv în proba sportivă aleasă – II, Aspectele medico – biologice și psihologice ale probei sportive alese.
Ciclul II: Tehnologia pregătirii fizice în proba de sport aleasă, Programarea și dirijarea antrenamentului sportiv, Teoria competițiilor, Tehnologia pregătirii tehnico – tactice în proba de sport aleasă, Tehnologii de antrenament în sportul adaptiv, Tehnologii de pregătire a sportivilor tineri în proba de sport aleasă, Organizarea și desfășurarea competițiilor în proba de sport aleasă, Controlul complex în proba de sport aleasă, Metodologia pregătirii femeilor în proba de sport aleasă.
Performanțe sportive
Printre absolvenții USEFS, care și-au perfecționat măiestria sportivă la Catedra Teoria și Metodica Jocurilor, sunt și cei care au obținut rezultate remarcabile la Jocurile Olimpice: Igor Dobrovolschi, Campion Olimpic la fotbal (Seul, 1988); Veaceaslav Gorpișin, dublu Campion Olimpic la handbal (Barselona, 1992; Sydney, 2000); Radu Albot, tenis de câmp (Rio de Janeiro, 2016); la Campionatul European: Adrian Baltag, Alexandru Șișcan, Gheorghe Voloșciuc, Oleg Prepeliță, medaliați cu bronz la Campionatul European „Rugby-7” (Moscova, 2007).
Corpul profesoral-didactic al catedrei perfecționează permanent procesul educațional, bazându-se pe Strategia de dezvoltare instituțională a USEFS (2021-2025), care prevede elaborarea și punerea în practică a unor noi poziții conceptuale, bazate pe un complex de măsuri inovaționale, în concordanță cu standardele europene.

Galerie Foto