Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
ȘCOALA DOCTORALĂ A USEFS
Director: Valeriu Jurat
profesor universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 43 04 50

Cifrul specialităţii: 533.04 — Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație.
Studiile superioare de doctorat se organizează și se desfășoară în cadrul Școlii doctorale a USEFS în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Hotarârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014, cu Carta Universității, coordonată cu Ministerul Educației nr.IS-16/02.06.2015, aprobată la ședința Senatului USEFS din 02.06.2015 (proces-verbal nr.9) și cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii superioare de doctorat.
Școala doctorală, ca structură organizatorică și administrativă fără personalitate juridică, include totalitatea studenților-doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, care au obținut dreptul de îndrumare științifică. Pe lîngă conducătorii de doctorat, la Școala doctorală activează și alți cercetători și/sau cadre didactice ale USEFS sau din alte instituții din țară sau de peste hotare. Școala doctorală este condusă de un director, asimilat directorului de departament și de Consiliul Școlii doctorale, format din următorii membri:
Jurat Valeriu, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, președinte;
Buftea Victor, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar;
Carp Ion, doctor în științe pedagogice, profesor universitar;
Gorașcenco Alexandr, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar;
Racu Sergiu, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar;
Braniște Gheorghe, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar;
Calugher Viorica, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar;
Chirtoacă Ilie, doctorand;
Dervici Ana, doctorandă.
Membrii Consiliului Școlii doctorale a USEFS au un mandat de 5 ani și se aleg prin votul universal, direct, secret si egal al conducătorilor de doctorat din Școala doctorală a universității. Ei au dreptul de a conduce doctoratul, în țară sau în străinătate, îndeplinesc standardele minime și obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorat.
Admiterea la studii superioare de doctorat este desfășurată în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii superioare de doctorat. Programelor de studii superioare de doctorat le corespund 180 de credite transferabile: 20 credite – discipline fundamentale, 70 credite – discipline de specialitate, 40 credite – elaborarea și publicarea articolelor științifice, 10 credite – prezentarea proiectului de cercetare și 40 credite – susținerea tezei. Ele asigură formarea de competențe profesionale de conținut, cognitive și de cercetare în domeniul culturii fizice, precum și a unor competențe transversale. Studiile superioare de doctorat se organizează cu frecvență(3 ani) sau frecvență redusă (4 ani).
La examenul de doctorat se admit persoanele care au realizat integral programa de studii la disciplina respectivă, conform criteriilor de evaluare.
Examenele de doctorat se susțin în perioada de studii avansate, anul I. Studiile superioare de doctorat se finalizează odată cu susținerea tezei de doctorat.
Conținutul tezei de doctorat este elaborat de studentul-doctorand sub îndrumarea conducătorului, conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III).
Cercetările științifice ale doctoranzilor se desfășoară conform direcțiilor principale incluse în planul de cercetare:
1. Aspecte filosofice, socioeconomice, juridice și manageriale ale culturii fizice.
2. Educația fizică în sistemul de învățământ. Pregătirea profesională a cadrelor.
3. Tehnologii inovaționale și bazele științifico-metodice ale sistemului contemporan de pregătire a sportivilor.
4.Medicină sportivă, kinetoterapie și cultură fizică recreativă.
Pregătirea doctoranzilor ce-și fac studiile la Școala doctorală se realizează în conformitate cu planurile de studii şi cu tematica disciplinelor predate.


Strategia de dezvoltare a SD 2021-2025

INSTRUCȚIUNE: Examinarea tezelor de doctor și doctor habilitat prin sistemul de antiplagiat al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ghid perfectarea tezelor doctorat ANACEC

Contract de studii - Școala Doctorală

Autorizare - Școala Doctorală

Raport de autoevaluare a școlii doctorale a USEFS

Anunt cu privire la eliberarea deciziilor Consiliului de Conducere al ANACEC