Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
ȘCOALA DOCTORALĂ A USEFS
Director: Valeriu Jurat
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 43 04 50

SUSȚINERI TEZE / COMISIA DE ÎNDRUMARE

SUSȚINERI TEZE / COMISIA DE DOCTORAT

Conducători de doctorat, loc vacant buget 2021

Competiția proiectelor științifice

Admiterea la studii superioare de doctorat - 2020

Cifrul specialităţii: 533.04 — Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație.
Studiile superioare de doctorat se organizează și se desfășoară în cadrul școlii doctorale a USEFS în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014, cu Carta Universității coordonată cu Ministerul Educației nr.IS-16/02.06.2015, aprobată la şedinţa Senatului USEFS din 02.06.2015 (proces-verbal nr.9) și Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii superioare de doctorat.
Școala doctorală, ca structură organizatorică și administrativă fără personalitate juridică, include totalitatea studenților-doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, care au obţinut dreptul de îndrumare ştiinţifică. Pe lîngă conducătorii de doctorat, la școala doctorală activează și alți cercetători și/sau cadre didactice din USEFS sau din alte instituții din țară sau de peste hotare. Școala doctorală este condusă de un director, asimilat directorului de departament și de Consiliul Școlii doctorale, format din următorii membri:
Jurat Valeriu, conf. univ. dr., director;
Racu Sergiu, conf. univ. dr.;
Budevici-Puiu Anatol, prof. univ. dr.;
Triboi Vasile, conf. univ. dr.;
Buftea Victor, conf. univ. dr.;
Gorașcenco Alexandr, conf. univ. dr.;
Chirtoacă Ilie, doctorand;
Sarev Irina, doctorand.
Membrii Consiliului Școlii doctorale a USEFS au un mandat de 5 ani și se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din școala doctorală a universității. Ei au dreptul de a conduce doctoratul, în țară sau în străinătate, îndeplinesc standardele minime și obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorat.
Admiterea la studii superioare de doctorat este desfășurată în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii superioare de doctorat. Programelor de studii superioare de doctorat le corespund 180 de credite transferabile: 20 credite — discipline fundamentale, 70 credite — discipline de specialitate, 40 credite — elaborarea și publicarea articolelor științifice, 10 credite — prezentarea proiectului de cercetare și 40 credite — susținerea tezei. Ele asigură formarea de competențe profesionale de conținut, cognitive și de cercetare în domeniul culturii fizice, precum și a unor competențe transversale. Studiile superioare de doctorat se organizează cu frecvență (3 ani) sau frecvență redusă (4 ani).
La examenul de doctorat se admit persoanele care au realizat integral programa de studii la disciplina respectivă, conform criteriilor de evaluare.
Examenele de doctorat se susţin în perioada sesiunilor şi sunt valabile pe parcursul a 5 ani. Studiile superioare de doctorat se finalizează odată cu susţinerea tezei de doctorat.
Conținutul tezei de doctorat este elaborat de studentul-doctorand sub îndrumarea conducătorului, conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III).
Cercetările ştiinţifice ale doctoranzilor se desfăşoară conform direcţiilor principale incluse în planul de cercetare:
1.Bazele teoretico-metodologice ale sistemului de pregătire a specialiştilor de cultură fizică în contextul integrării europene.
2.Metodologia perfecţionării şi implementării sistemului de educaţie fizică la nivelul învăţămîntului preuniversitar şi universitar.
3.Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.
4.Metodologia implementării tehnologiilor diagnostice medicale şi kinetoterapeutice în domeniul culturii fizice.
5.Analiza metodologică a proceselor psihopedagogice şi socioumanistice ale educaţiei fizice şi sportului.
Pregătirea doctoranzilor ce îşi fac studiile la ?coala doctorală se realizează în conformitate cu planurile de studii şi cu tematica disciplinelor predate.INSTRUCȚIUNE: Examinarea tezelor de doctor și doctor habilitat prin sistemul de antiplagiat al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ghid perfectarea tezelor doctorat ANACEC

Plan de învățămînt

Contract de studii - Școala Doctorală

Autorizare - Școala Doctorală

Raport de autoevaluare a școlii doctorale a USEFS

Anunt cu privire la eliberarea deciziilor Consiliului de Conducere al ANACEC