Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE ŞTIINŢE PSIHOPEDAGOGICE ŞI SOCIOUMANISTICE
Şef de catedră: Goncearuc Svetlana,
doctor în pedagogie
Tel.: (+373) 022 31 05 86
E-mail: catedra.sppsu@gmail.com

Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice a fost înfiinţată în anul 1991 în cadrul INEFS. Primul şef de catedră a fost Vasile Cojocaru, conf. univ. dr. Pe parcursul anilor, managementul catedrei a fost realizat de Mihail Rotaru, prof. univ. dr. hab.; Ion Sandu, prof., univ. dr.; Ion Rоşcă, conf. univ. dr.; Svetlana Goncearuc, prof. univ. dr., Viorica Calugher, doctor în pedagogie.
Din 2017 funcţia de şef a catedrei o deţine din nou dna Svetlana Goncearuc, dr.,prof.universitar.
Misiunea catedrei constă în asigurarea procesului de predare-învăţare-evaluare a disciplinelor psihopedagogice şi a altor discipline socioumanistice, ce permit formarea concepţiei despre lume, om, natură, societate şi a competenţelor profesional-pedagogice - componente fundamentale în formarea profesională a specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Membrii catedrei
În prezent, la catedră activează cadre didactice, titulari ai disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice, care contribuie nu numai la asigurarea procesului de învăţămînt, dar şi la implementarea reformelor ce ţin de integrarea învăţămîntului superior din Republica Moldova în sistemul celui european.
De o relevanţă deosebită pentru catedră este personalitatea dlui Vizitei N., profesor universitar, doctor habilitat, care participă cu discursuri fundamentale la multiple forumuri ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale, precum: Congresul Internaţional cu tema „Sportul olimpic şi sportul pentru toţi”, Beijing, China; Congresul Ştiinţific Internaţional din Atena, Grecia; Congresul Ştiinţific Internaţional „Sportul pentru toţi”, Almatо, Republica Kazahstan; Congresul Internaţional ”Sportul, omul, sănătatea”, Sankt- Petersburg, Federaţia Rusă; Congresul Internaţional „Olimpismul şi sportul pentru toţi”, Erevan, Armenia etc.; de asemenea ţine lecţii publice în cadrul Comitetului Naţional Olimpic din Ucraina.
Procesul instructiv-educativ desfăşurat la catedră este asigurat de următoarele cadre didactice:
1. Goncearuc Svetlana, şefa catedrei, dr., profesor universitar;
2. Vizitei Nicolae, prof. univ. dr. hab. în filozofie;
3. Samoteeva Raisa, dr.,conf.universitar;
4. Cojocari Diana, dr., lector universitar;
5. Leşco Victoria, lector, master în ştiinţe politice;
6. Leşcu Artur, lector, master în ştiinţe socioumanistice, drd.;
7. Calugher Viorica, , dr. în pedagogie, master în studii sud-est europene;
8. Putin Natalia, lector, master în cultura fizică şi sport;
9. Carp Lilian, lector superior, master în istorie, drd.;
10. Şaragov Natalia, lector superior, master în sociologie;
11. Carabet Natalia, conf. univ. dr. în pedagogie;
12. Poburnîi Policarp, prof. univ. dr. în pedagogie;
13. Chistol Victoria, lector, master;
14. Gheţiu Adelina, dr., lector universitar;
15. Usaci Doina, dr., conf.universitar;
16. Manuil Tamara, lector universitar.
Disciplinele asigurate de Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice sunt:
Ciclul I de studii - Licenţă
I.Specialitatea Educaţie fizică/Psihopedagogie: Politologia; Istoria religiilor; Teoria educaţiei; Psihologia educaţiei fizice; Teoria curriculumului; Psihodiagnoza; Practica pedagogică I; Pedagogia generală; Psihologia generală; Sociologia sportului; Istoria modernă şi contemporană a Europei; Culturologia; Etica profesională; Filozofia; Teoria instruirii; Psihologia vârstelor; Psihologia comunicării; Practica pedagogică II.
II.Specialitatea Educaţie fizică şi sport: Politologia; Istoria religiilor; Psihologia generală; Pedagogia generală; Sociologia sportului; Culturologia; Etica profesională; Filozofia;
III.Specialitatea Cultura fizică de recuperare: Politologia; Istoria religiilor; Psihologia generală; Pedagogia generală; Sociologia sportului; Istoria modernă şi contemporană a Europei; Culturologia; Etica profesională; Filozofia.
IV.Specialitatea Cultura fizică recreativă: Politologia; Istoria religiilor; Psihologia generală; Pedagogia generală; Sociologia sportului; Istoria modernă şi contemporană a Europei; Culturologia; Etica profesională; Filozofia.
V.Specialitatea Securitate civilă şi ordine publică: Politologia; Filozofia; Elemente de cultură universală şi naţională; Etica şi deontologia profesională; Psihologia generală; Psihologia aplicată.
VI.Specialitatea Servicii de securitate a proprietăţii: Politologia; Filozofia; Elemente de cultură universală şi naţională; Etica şi deontologia profesională; Psihologia generală; Psihologia aplicată.
VII.Specialitatea Servicii antiincendii: Politologia; Filozofia; Elemente de cultură universală şi naţională; Etica şi deontologia profesională; Psihologia generală; Psihologia aplicată.
Ciclul II de studii - Masterat
I.Specialitatea Asistenţă psihologică în sport: Psihologia sportului de performanţă; Psihopedagogia corecţională; Psihodiagnostic în sport; Sociologia muncii; Metodologia cercetării în psihopedagogie; Practica psihopedagogică; Reabilitarea psihologică în sport.
II.Specialitatea Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare: Recuperare psihologică în kinetoterapie.
În conformitate cu noile planuri de învăţământ în cadrul catedrei a fost elaborat suportul didactico-metodic pentru asigurarea specialităţii incluse în Plan.
În scopul asigurării unui proces instructiv-educativ de calitate, la Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice au fost create următoarele comisii:
- pentru activitatea didactică:
Goncearuc Sv., dr., prof.univ., preşedinte;
Leşco V., drd., lector univ., membru.
- pentru activitatea ştiinţifică:
Vizitei N., prof.univ., dr. hab., preşedinte;
Leşcu A., lector universitar, membru.
- de asigurare a calităţii studiilor:
Goncearuc Sv., dr.,prof.univ., preşedinte;
Gheţiu Adelina, dr.lector univ., membru;
Şaragov N., drd.,lector universitar, membru.
-de educaţie şi etică:
Calugher V., dr., conf.univ., preşedinte;
Putin N., lector universitar, membru.
Direcţiile de cercetare ştiinţifică
Direcţiile de bază ale activităţii de cercetare ştiinţifică asupra cărora lucrează catedra sunt:
1.Pregătirea profesional-pedagogică a specialiştilor în domeniul culturii fizice.
2.Cultura fizică în sistemul de învăţămînt preuniversitar şi universitar.
3.Cultura fizică sportivă de bază şi de performanţă.
Pînă în prezent, rezultatele investigaţiilor ştiinţifice au fost materializate în 7 monografii, 379 articole ştiinţifice, 15 indicaţii metodice, 220 teze, comunicări ştiinţifice, 243 teze de licenţă, 69 teze de master, 2 teze de doctor.
Profesorii catedrei, împreună cu studenţii şi masteranzii, realizează numeroase activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, participă sistematic la conferinţe naţionale şi internaţionale, au relaţii de colaborare cu specialişti în domeniu de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, universităţile de profil din Ucraina, Federaţia Rusă, Grecia, Bulgaria, Republica Kazahstan, Kîrgîzstan etc.
La catedră au fost susţinute următoarele teze de doctor:
Gheţiu Adelina. Impactul educaţiei fizice asupra formării competenţelor cognitive la elevii claselor primare (2017).
Lupuleac Victoria. Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectării disgrafiei la elevii claselor primare (2015).
Calugher Viorica. Fundamente teoretico-metodologice ale dezvoltării învăţămîntului superior de cultură fizică din Moldova (2014).
Rezultatele investigaţiilor realizate de către doctorande valorifică bazele teoretice şi metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.
Catedra dispune de un laborator metodico-ştiinţific, dotat cu aparataj performant pentru organizarea cercetărilor ştiinţifice în scopul asigurării procesului psihopedagogic de pregătire a sportivilor şi a cadrelor didactice în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Corpul profesoral-didactic al catedrei perfecţionează permanent procesul educaţional, în conformitate cu Strategia de dezvoltare instituţională a USEFS (2015-2020), care prevede elaborarea şi punerea în practică a unor noi concepte, bazate pe un complex de măsuri inovaţionale, în concordanţă cu standardele europene.
Galerie Foto