Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CATEDRA DE ŞTIINŢE PSIHOPEDAGOGICE ŞI SOCIOUMANISTICE
Şef de catedră: Goncearuc Svetlana,
profesor universitar, doctor în pedagogie
Tel.: (+373) 022 31 05 86
E-mail: catedra.sppsu@gmail.com

Istoricul catedrei Științe Psihopedagogice și Socioumanistice (ȘPPSU)
În anul 1991 în cadrul INEFS a fost înfiinţată Catedra Pedagogie şi Psihologie. Primul şef de catedră în anii 1991-1995 a fost Vasile Cojocaru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. Din 1995-1996, şeful catedrei a fost numit Valentin Zbârciog, lector superior. În această perioadă la catedră au activat profesori de înaltă calificare: V. Cojocaru, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie; I. Rîşcă, P. Postolatiev, Valentin Zbârciog etc.
În anul 1996 Catedra de Pedagogie şi Psihologie a fost comasată cu Catedra de Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi Sportului, fiind denumită în continuare Catedra de Teorie, Pedagogie şi Psihologia Sportului. Şef de catedră, pe parcursul a trei ani, a fost A. Budevici, doctor în istorie. Iar din 1999 pînă în 2002 în calitate de şef de catedră a activat S. Danail, profesor universitar, doctor în pedagogie.
În anul 2002, Catedra de Ştiinţe Umanitare a preluat domeniul pedagogic şi cel psihologic reprezentat în cadrul universităţii de următoarele discipline: pedagogia, istoria pedagogiei, psihologia generală, psihologia vîrstelor şi psihologia sportivă, astfel formând Catedra de Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice. Şef al catedrei a fost numit Ion Râşcă, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe istorice. Pe parcursul anilor, activitatea catedrei a fost dirijată de Mihail Rotaru, profesor universitar, doctor habilitat în istorie; Ion Sandu, profesor universitar, dr.; Ion Râşcă, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie; Calugher Viorica, conferenţiar universitar, doctor în științe pedagogice; Svetlana Goncearuc, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie.
Scopul și obiectivele catedrei
Obiectivul de bază al activităţii catedrei rezidă în pregătirea multilaterală a viitorilor specialişti de cultura fizică, cultivându-le cunoştinţe la disciplinele fundamentale din domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei şi al celor socioumanistice. Aceasta se obţine prin:
- implementarea tehnologiilor educaţionale moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare; flexebilitatea programului de studii; modul de organizare/structurare a conţinutului disciplinelor, a unei şedinţe de curs/seminar, calitatea, accesibilitatea, actualitatea informaţiei comunicate, aplicarea metodelor euristice în îmbinarea cu cele clasice, gradul de interactivitate în relaţia cu studenţii; gradul de adecvare a tematicii seminarelor la tematica de curs, gradul de promtitudine în comunicarea rezultatelor evaluărilor curente ale studenţilor; gradul de asigurare cu materiale necesare, adecvate activităţilor didactice; gradul de asigurare metodică a procesului de studii etc.
- elaborarea, experimentarea şi implementarea în procesul de studii a programelor analitice şi curriculumurilor disciplinare;
- modernizarea, elaborarea, experimentarea şi implementarea suporturilor de curs la disciplinele predate;
- optimizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei;
- valorificarea modalităţilor nonformale de educaţie: cercuri studenţeşti, sesiuni ştiinţifice ale studenţilor etc;
- promovarea valorilor general umane şi naţionale în cadrul activităţii didactice a profesorilor şi a celei educative realizate de curatori de grupe academice.
Scopul catedrei constă în formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe generale și specifice, care asigură pregătirea profesional-ştiinţifică şi metodică a absolventului din domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei şi a celor socioumanistice, capabili de a planifica, proiecta, realiza şi monitoriza calitatea serviciilor prestate.
Baza tehnico-materială a catedrei
Baza tehnico-materială a Catedrei SPPSU corespunde cerinţelor asigurării eficiente a procesului instructiv - educativ şi de cercetare ştiinţifică. Actualmente, dispune de sediu (biroul 335, din blocul central), care este dotat cu un calculator (conectat la internet) ce serveşte la prelucrarea informaţiei, o imprimantă multifuncțională (Lexmark), un laptop şi 1 număr de telefon. Totodată, catedra dispune de un laborator ştiinţifico-metodic (biroul 328, blocul central), care sprijină procesul instructiv şi activitatea de cercetare la toate nivelurile, fiind dotat cu mijloace tehnice: cuantum 1 calculator, 2 laptop-uri, 2 video receptor, 1 televizor, o imprimantă, telefon.
Direcțiile didactice și științifice ale catedrei
Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică pe parcursul anilor au constituit:
• Pregătirea profesional-pedagogică a specialiştilor în domeniul culturii fizice.
• Cultura fizică în sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar.
• Cultura fizică sportivă de bază şi de performanţă.
Realizările catedrei
Pe parcursul anilor, Catedra de Științe Psihopedagogice și Socioumanistice a inițiat un şir de activităţi privind îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în cadrul USEFS:
Proiecte:
• În cadrul proiectul „Învăţarea centrată pe copil” implementat cu sprijinul UNICEF Moldova, sub patronajul Ministerului Educaţiei, membrii catedrei au organizat seminare pentru cadrele didactice din USEFS. Sesiunile s-au desfăşurat în perioada 16-18 septembrie 2009 și 17-20 decembrie 2009, 16-18 septembrie 2010 și 17-20 aprilie 2011, 10-12 octombrie 2011 și 5-7 noiembrie 2011.
Conferinţe ştiinţifice ale studenţilor:
• Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice;
• Dimensiuni științifico–metodice ale asigurării procesului educațional în învățământul superior din domeniul educației fizice și sportului;
• Aspecte psihopedagogice și socioumanistice ale asigurării procesului educațional în învățământul superior din domeniul educației fizice și sportului;
• Cultura fizică și sportul în societatea contemporană.
Seminare științifice:
1. Seminar metodico-ştiinţific internaţional „ Sporirea prestigiului şi a rolului femeii în sport”.
2. Seminar naţional „Judo pentru persoane cu dizabilităţi vizuale: actualitate şi perspectivă”.
3. Seminar ştiinţifico-metodologic internaţional „ Probleme actuale privind perfecţionarea pregătirii sportivilor de performanţă din sporturile de lupte”.
4. Seminar ştiinţifico-metodologic internaţional „Impactul social al practicării artelor marţiale asupra tinerei generaţii”.
5. Seminar ştiinţifico-metodologic „Artele marţiale–element tradiţional într-o educaţie modernă”.
6. Seminarul informativ metodic cu reprezentanții OLSDÎ, manageri școlari, profesori de educație fizică și antrenori la diferite probe de sport „Aspecte durabile ale parteneriatelor educaționale”, USEFS, 07 decembrie 2018.
7. Seminar metodologic „Aspecte metodologice ale elaborării cursului universitar „Politologia”, USEFS, 19 decembrie 2018.
8. Seminar metodologic „Realizarea învățământului incluziv în instituțiile de învățământ superior: performanțe, probleme, perspective”, 29 martie 2019, Chişinău, USEFS.
Mese rotunde pe următoarele teme:
1. „Pregătirea psihologică a studenţilor USEFS pentru angajarea în câmpul muncii”;
2. „Participarea în cadrul proiectelor internaţionale – factor de motivaţie a studenţilor pentru activitatea de cercetare” (online);
3. „Europa – istorie şi actualitate”;
4. Masă rotundă dedicată zilei mondiale a calităţii “Evaluarea cadrelor didactice – instrument esenţial de asigurare a calităţii studiilor în cadrul USEFS”.
5. „Prezentarea rezultatelor evaluării implementării cursului Educaţie incluzivă în formarea iniţială a cadrelor didactice la nivel universitar”;
6. Masă rotundă dedicată zilei mondiale a calităţii, 13 noiembrie 2017;
7. Masă rotundă cu genericul „Calitatea învăţământului superior de cultură fizică şi factorii ce o determină” (online);
8. Masă rotundă cu genericul „Aspecte deontologice ale educaţiei incluzive”;
9. Masă rotundă consacrată „Zilei Europei”, 10 mai 2018;
10. “Aspecte teoretice privind socializarea adolescenților prin practicarea diferitor forme de turism”.
În cadrul Catedrei Științe Psihopedagogice și Socioumanistice au fost editate următoarele lucrări științifice: manuale – 1, monografii – 6, cursuri universitare – 5, ghiduri metodice – 4, certificate cu drept de proprietate intelectuală – 2, lucrări metodice – 1, articole internaționale cotate ISI – 32, BDI Categoria B, B+ și C – 115, articole în culegeri științifice – 65, articole la conferințe – 420, teze la conferințe – 87.
Pregătirea doctoranzilor. Catedra ȘPPSU dirijează activităţile de cercetare ale doctoranzilor, efectuate în conformitate cu Planul de activitate ştiinţifică al USEFS.
În cadrul catedrei au fost susținute 6 teze de doctor.
Implicarea cadrelor didactice ale catedrei ȘPPSU în diferite activități de profil:
Goncearuc Svetlana, șefa catedrei, prof. univ. dr. în pedagogie - membru al Seminarului Științific de Profil al USEFS, membru al comisiei pentru asigurarea calității și activitatea științifică la facultate;
Vizitei Nicolae, prof. univ. dr. hab. în filozofie - membru al Departamentului Managementul Calității, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 1998;
Calugher Viorica, conf. univ. dr. în pedagogie, master în studii sud-est europene - membru al Seminarului Științific de Profil al USEFS, membru Consiliului Științific Specializat, Directorul Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră al USEFS, Directorul Departamentului Studii;
Samoteeva Raisa, conf. univ. dr.,- Expert internațional în procesul de evaluare academică și acreditarea instituțiilor de învățământ din Republica Moldova;
Leșcu Artur, dr. în istorie, master în științe socioumanistice - Șef al Centrului de cercetări științifice în domeniul educației fizice și sportului, Membru al comisiei ERASMUS la Facultatea de Pedagogie;
Leşco Victoria, asistent, master în științe politice, drd - membru al comisiei pentru asigurarea calității studiilor în cadrul Catedrei ȘPPSU, membru al Comisiei pentru asigurarea calității studiilor în cadrul Facultății de Pedagogie;
Nicolaiciuc Natalia, asistent, master în managementul turismului sportiv – membru al Comisiei pentru activitatea didactică în cadrul catedrei, Secretar al Сonsiliului Facultății de Pedagogie, membru al Comisiei pentru activitatea educativă la Facultatea de Pedagogie;
Putin Natalia, asistent, master în cultură fizică și sport - Secretar al Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională în cadrul USEFS;
Gheţiu Adelina, lector, dr. în pedagogie - șef al Departamentului Formare Profesională Continuă;
Usaci Doina, conf. univ. dr. - Consultant principal la Direcția Politici în domeniul învățământului superior al Ministerului Educației;
Carp Lilian, asistent, master în istorie, drd. - Deputat în Parlamentul R.Moldova.
Galerie Foto