Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
PRORECTOR EDUCAȚIE & SPORT
Dumitru Eșanu
Master în Științe ale educației
Lucrător emerit al culturii fizice și sportului din RM
Maestru al sportului
Distincții de Stat:
Titular al Ordinului “Gloria Muncii”
“Diploma de Onoare” a Președintelui Republicii Moldova
Diploma de Onoare de gradul I a Guvernului Republicii Moldova
Diplome de Onoare ale Ministerului Educației al RM
Diplome de Onoare ale Ministerului Tineretului și Sportului al RM
Diplome de Onoare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM Diploma de Onoare a Comitetului Paralimpic al Republicii Moldova
Tel.: (+373) 022 49 41 44

E-mail:educatiesportusefs@gmail.com

Politica educaţională în Republica Moldova este orientată spre elaborarea şi asigurarea realizării finalităţilor ce ţin de formarea unor cetăţeni activi, responsabili, competenţi, cu respect faţă de valorile naţionale şi universale. În strategia managerială de dezvoltare a educaţiei şi sportului a USEFS, un loc important îi revine atît calităţii în educaţie, cît şi managementului educaţional direcţionat spre realizarea obiectivului principal ce ţine de formarea şi dezvoltarea unei personalităţi complexe, deschise, autonome, flexibile, capabile de a se adapta la schimbări de tip inovator. În acest context, activităţile educative sunt orientate spre cultivarea la studenţi a aptitudinilor de studiere creativă, de participare la acţiunea de învăţare reciprocă, de comunicare eficientă, de formare a abilităţilor de autoconducere şi de autoapreciere a potenţialului propriu într-o eră a schimbării. Necesitatea autoguvernării personale este evidentă şi oportună, fapt ce implică valorificarea eficientă a managementului educaţional.
Pornind de la acest obiectiv fundamental, Comisia educaţional-disciplinară a USEFS, la începutul fiecărui an universitar, elaborează Planul activităţii educative cu studenţii, orientat spre o transformare calitativă a personalităţii.
Obiectivele generale cele mai importante sunt:
-a forma capacităţi de autocunoaştere, de autoevaluare şi de autoeducare;
-a forma simţul responsabilităţii pentru păstrarea bunurilor materiale ale universităţii;
-a forma un sistem de valori fundamentale cu accent pe binele moral, pe adevărul ştiinţific, pe frumos;
-a stimula procesul de adaptare/integrare profesională şi socială a studentului;
- a forma atitudini de achiziţionare a cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale la disciplinele din planul de învăţămînt;
-a forma tendinţa de învăţare continuă;
-a forma receptivitatea (sensibilitatea) pentru abordarea sistematică a problemelor mediului natural, social, psihic (psihosocial) etc.;
-a forma şi a cultiva capacităţi şi atitudini civice de prevenire şi de rezolvare a conflictelor;
-a forma comunicarea asertivă;
-a forma o conştiinţă psihofizică, teoretică şi practică.
În contextul derulării unor politici educaţionale inovative la nivel naţional, activitatea formală şi nonformală a cîştigat teren, pe parcursul ultimilor ani, devenind o preocupare primordială în universitate.
Adevărata imagine a sportului este creată de însăşi viaţa socială, care îl plasează alături de marile preocupări de natură educaţională, economică, culturală, ideologică, ştiinţifică, de apărare şi ordine publică, întregind o concepţie care îi recunoaşte valoarea. Esenţa sportului este reprezentată de spiritul de competiţie care s-a dezvoltat sub aspect istoric pe parcursul evoluţiei societăţii şi prin care se comparau performanţele fizice, inteligenţa şi capacitatea de creaţie. Practicarea sportului la cele mai diferite vîrste îl plasează în rîndul celor mai accesibile forme de educaţie, dar şi ca important factor de sănătate. Strategia instituţională cu privire la dezvoltarea activităţilor sportive vizează:
- participarea sportivă — creșterea numărului de practicanţi pentru fiecare ramură de sport;
- performanţa sportivă — dezvoltarea spiritului competitiv şi de fair-play, organizarea de competiţii cu scopul de a stimula creşterea numărului de sportivi de înaltă performanţă;
- excelenţa sportivă — promovarea rezultatelor deosebite obţinute la competiţiile sportive de către studenţii universităţii;
- resursele umane — sporirea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniu;
- voluntariatul — implicarea tinerilor şi a foștilor performeri în activităţi de voluntariat;
- buna funcţionare a centrelor sportive ale universităţii, inclusiv prin dezvoltarea parteneriatelor.
În viitor, subdiviziunea Educaţie şi sport îşi propune să continue activitatea în realizarea obiectivelor stabilite şi să desfăşoare acţiuni concrete în vederea fortificării educaţiei şi sportului în USEFS.