Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL SPORT ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Şef: Dumitru Eșanu
Master în Științe ale educației
Lucrător emerit al culturii fizice și sportului din RM
Maestru al sportului

Distincții de Stat:
Titular al Ordinului “Gloria Muncii”
“Diploma de Onoare” a Președintelui Republicii Moldova
Diploma de Onoare de gradul I a Guvernului Republicii Moldova
Diplome de Onoare ale Ministerului Educației al RM
Diplome de Onoare ale Ministerului Tineretului și Sportului al RM
Diplome de Onoare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM Diploma de Onoare a Comitetului Paralimpic al Republicii Moldova
Tel.: (+373) 022 49 41 44

E-mail:educatiesportusefs@gmail.com

Politica educațională în Republica Moldova este orientată spre elaborarea si asigurarea realizării finalităților ce țin de formarea unor cetățeni activi, responsabili, competenți, cu respect faţă de valorile naționale şi universale.
În strategia managerială de dezvoltare a educației şi sportului a USEFS, un loc important îi revine atât calității în educație, cât si managementului educațional direcționat spre realizarea obiectivului principal ce ţine de formarea şi dezvoltarea unei personalități complexe, deschise, autonome, flexibile, capabile de a se adapta la schimbări de tip inovator.
În acest context, activitățile educative sunt orientate spre cultivarea la studenți a aptitudinilor de studiere creativă, de participare la acțiunea de învățare reciprocă, de comunicare eficientă, de formare a abilităților de autoconducere şi de autoapreciere a potențialului propriu într-o era a schimbării. Necesitatea autoguvernării personale este evidentă şi oportună, fapt ce implică valorificarea eficientă a managementului educațional.
Pornind de la acest obiectiv fundamental, Comisia educațional-disciplinară a USEFS, la începutul fiecărui an universitar, elaborează Planul activității educative cu studenții, orientat spre o transformare calitativă a personalității studentului. Obiectivele generale cele mai importante sunt:
- a forma capacități de autocunoaștere, de autoevaluare şi de autoeducare;
- a forma simțul responsabilității pentru păstrarea bunurilor materiale ale universității;
- a forma un sistem de valori fundamentale cu accent pe binele moral, pe adevărul științific, pe frumos;
- a stimula procesul de adaptare/integrare profesionala si sociala a studentului;
- a forma atitudini de achiziționare a cunoștințelor științifice fundamentale la disciplinele din planul de învățământ;
- a forma tendința de învățare continuă;
- a forma receptivitatea (sensibilitatea) pentru abordarea sistematică a problemelor mediului natural, social, psihic (psihosocial) etc.;
- a forma şi a cultiva capacități și atitudini civice de prevenire şi de rezolvare a conflictelor;
- a forma comunicarea asertivă;
- a forma o conștiința psihofizică, teoretică si practică.
În contextul derulării unor politici educaționale inovative la nivel național, activitatea formală si nonformală a câștigat teren, pe parcursul ultimilor ani, devenind o preocupare primordială în universitate.
Adevărata imagine a sportului este creată de însăși viața socială, care îl plasează alături de marile preocupări de natură educațională, economică, culturală, ideologică, științifică, de apărare si ordine publică, întregind o concepție care îi recunoaște valoarea. Esența sportului este reprezentată de spiritul de competiție care s-a dezvoltat sub aspect istoric pe parcursul evoluției societății si prin care se comparau performanţele fizice, inteligenţa si capacitatea de creație. Practicarea sportului la cele mai diferite vârste îl plasează în rândul celor mai accesibile forme de educație, dar si ca important factor de sănătate. Strategia instituțională cu privire la dezvoltarea activităților sportive vizează:
- participarea sportivă – creșterea numărului de practicanți pentru fiecare ramură de sport;
- performanţa sportivă – dezvoltarea spiritului competitiv si de fair-play, organizarea de competiții cu scopul de a stimula creșterea numărului de sportivi de înaltă performanță;
- excelenţa sportivă – promovarea rezultatelor deosebite obținute la competițiile sportive de către studenții universității;
- resursele umane – sporirea si perfecționarea specialiștilor din domeniu;
- voluntariatul – implicarea tinerilor şi a foștilor performeri în activități de voluntariat;
- buna funcționare a centrelor sportive ale universității, inclusiv prin dezvoltarea parteneriatelor.
În viitor, subdiviziunea Educație și sport își propune să continue activitatea în realizarea obiectivelor stabilite și să desfășoare acțiuni concrete în vederea fortificării educației și sportului în USEFS.