Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
FACULTATEA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Decan: Mihail Onoi
conferenţiar universitar,
doctor în ştiinţe pedagogice

Prodecani:
Gîdei Mariana
dr., lector universitar
Dervici Ana
drd., asistent universitar

Tel: (+373) 022 31 05 87, 022 49 76 55
E-mail: facultatea.efs@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041923042589

Educația fizică și sportul reprezintă cartea de vizită a oricărei națiuni, iar sănătatea și dezvoltarea întregii societăți depinde de faptul cum este folosit exercițiul fizic în folosul fiecărui cetățean. Astăzi nu există nici o sferă a activității umane care să nu fie în directă dependență de educația fizică și sportul, care sunt valori materiale și spirituale recunoscute de întreaga societate și de fiecare om în parte. Nu întâmplător în ultimii ani se vorbește tot mai frecvent despre educația fizică ca de un fenomen social independent, dar și ca de un mijloc de educare a personalității umane. Specialiștii din domeniul educației fizice și sportului menționează în lucrările lor ca „cel mai ieftin preparat medicamentos pentru întreaga societate îl constituie educația fizică și sportul, ca părți componente ale culturii sociale generale". Facultatea Educație Fizică și Sport a fost fondată prin decizia senatului USEFS din 24 august 2022, în contextul fuziunii Facultății Pedagogie și Sport.
Facultatea Educație Fizică și Sport continuă vechile tradiții de pregătire profesională pedagogică a specialiștilor în domeniul științe ale educației (Educație fizică), științe ale sportului (Antrenament sportiv, Fitness și programe de recreare) și Servicii publice (Servicii hoteliere, turism și agrement) prin formarea competențelor integrative, tradiții inițiate încă din perioada de existență a Facultății de Educație Fizică în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, iar din 1991 în cadrul Institutului Național de Educație Fizică și Sport, ulterior Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. În prezent, colectivul profesoral-didactic reprezintă o îmbinare armonioasă de cadre didactice cu o experiență bogată și o vechime îndelungată de muncă pedagogică universitară, asistenți, conferențiari universitari, profesori universitari, antrenori emeriți, cu un potențial de muncă, receptivi la noile orientări metodologice ale învățământului universitar.
Procesul didactic la facultate este organizat în strictă concordanță cu standardele educaționale ale învățământului național și european, respectându-se obiectivele pedagogice, psihologice și metodologice înaintate, cu elaborarea ulterioară a unor concepte originale inovaționale, în scopul eficientizării formării unei generații de profesori de educatie fizică, psihopedagogi, antrenori în diverse probe de sport, specialiști în domeniul fitnessului, turismului, în conformitate cu necesitățile angajatorilor din domeniu, atât în context național cât și internațional. În vederea realizării eficiente a activităților practice, facultatea încheie acorduri de colaborare cu Federaţiile de atletism, judo, luptă, fotbal, nataţie, rugby, tenis de câmp, tenis de masă, badminton, turism sportiv, orientare sportivă şi alte, precum şi cu un şir de instituţii şi organizaţii sportive: Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv, Școală Sportivă „Speranţa”, Clubul Sportiv „Olimpia”, Şcoala Sportivă Republicană de Lupte, Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal, Şcoala Sportivă Specializată de tenis de masă din Dubăsari, Școală Sportivă de tenis de câmp din Chișinău, Școală Sportivă № 2 din Bălți, Clubul Sportiv de handbal „Olimpus” și diverse centre de fitness, dar și întreprinderi din domeniul turismului din mun. Chişinău şi din Republica Moldova.
În contextul provocărilor actuale, interacțiunea între facultate, societate, angajatori, beneficiari, instituții similare, devine o necesitate indispensabilă, care are ca scop consolidarea poziției Facultății Educație Fizică și Sport ca centru educaţional şi de cercetare performant printre facultăţile similare din Republica Moldova, care pregătește specialiști în domeniul științei ale educației, sportului și servicii publice, prin: vizibilitatea acesteea pe diverse platforme sociale; conlucrarea cu specialiştii practicieni, cu absolvenţi ai facultăţii; angajatori, dezvoltarea colaborărilor internaţionale cu instituții și facultăți similare din străinătate.
Actualmente, facultatea se mândreşte cu absolvenţii săi, sportivi de performanţă: Larisa Popova, Nicolae Juravschi, Tudor Casapu - campioni olimpici; Sergiu Mureico şi Natalia Valeeva, premianţi ai Jocurilor Olimpice; Igor Bacal, Ion Bucşa, Vadim Tatarov, Alexandru Zaharov, Octavian Guţu, Roman Rozna, Ina Gliznuţa, Olga Bolşova, Vadim Zadoinov, Iurie Başcatov, Victor Bivol, Victor Florescu, Ghenadie Tulbea, Mocrousov Elena şi mulţi alţii.
În componenta Facultatii Educație Fizică și Sport activeaza trei departamente: Departamentul Cultura Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne; Departamentul Jocuri Sportive și Departamentul Sporturi de Lupte și Gimnastica.
În conformitate cu reforma învățământului din Republica Moldova și cu imperativele Procesului Bologna, studenții Facultatii Educație Fizică și Sport își fac studiile în domeniile generale de studiu 100 Științe sportului, 011 Științe ale educației, 101 Servicii publice, obținând una dintre specialitățile:

Ciclul I – studii de licență:

 • 1000.1 Antrenament sportiv (antrenor la proba sportivă aleasă) (durata studiilor - 4 ani).
 • 0114.16 Educație fizică (durata studiilor - 3 ani).
 • 1000.3 Fitness și programe de recreare (durata studiilor - 3 ani).
 • 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement (durata studiilor - 3 ani).
Ciclul II – studii de masterat:
 • Tehnologia antrenamentului sportiv (durata studiilor - 1,5 an) – 90 ECTS.
 • Tehnologia antrenamentului sportiv (durata studiilor – 2 ani) – 120 ECTS.
 • Psihopedagogia educației fizice și sportului (durata studiilor – 2 ani) – 120 ECTS.
 • Teoria și metodologia culturii fizice (durata studiilor – 2 ani) – 120 ECTS.
 • Educație management și marketing în sport (durata studiilor – 2 ani) – 120 ECTS.
 • Tehnologii și management în fitness (durata studiilor – 2 ani) – 120 ECTS.
 • Tehnologii și management în turism (durata studiilor – 2 ani) – 120 ECTS.
Formarea specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului este determinată de imperativele societății moderne, de necesitatea de afirmare a învățământului universitar de cultură fizică din Republica Moldova pe plan internațional și de încadrare a acestuia în mediul universitar european și mondial. În acest scop, Facultatea Educație Fizică și Sport își propune drept obiectiv de bază internaționalizarea învățământului superior de cultură fizică și sport în vederea asigurării calității procesului instructiv-educativ prin:
 • promovarea cooperarii eficiente cu centrele educaționale de peste hotare;
 • participarea la proiectele educaționale și științifice internaționale;
 • stagierea studenților și mastersanzilor Facultății Educație Fizică și Sport la centrele universitare de profil din străinătate;
 • organizarea competițiilor sportive și a cantonamentelor comune.
Reteaua relațiilor internaționale stabilite de Facultatea Educație Fizică și Sport prin acorduri de colaborare cu: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Ucraina, cu facultațile de educație fizică și sport din România (Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, Universitatea „A.I.Cuza" din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, Universitatea Ecologica din București, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Universitatea din Pitești ș.a., contribuie la perfecționarea procesului instructiv-educativ și a activității de cercetare științifică în domeniul educației fizice și sportului, prin elaborarea sau modernizarea programelor, cursurilor teoretice și practice.
Organul de conducere al facultății este Consiliul Facultății Educație Fizică și Sport. Membrii Consiliului facultății sunt persoane cu titlu științific și științifico-didactic și studenți care iau decizii privind viața academică și culturală a facultății.
Componenta Consiliului Facultatii Educație Fizică și Sport:
 1. Onoi Mihail, decanul Facultatii Educație Fizică și Sport, conf. univ., dr., presedinte.
 2. Gîdei Mariana, prodecan, lector universitar, dr., vicepresedinte.
 3. Craijdan Olga, conf. univ., dr., secretar, membru comisiei pentru activitatea didactică.
 4. Dervici Ana, prodecan, asistent universitar, membru comisiei pentru activitatea didactică.
 5. Braniște Gheorghe, conf. univ., dr., șeful Departamentului Cultura Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne, membru comisiei asigurarea calității.
 6. Sîrghi Serghei, conf. univ., dr., șeful Departamentului Jocuri Sportive, membru comisiei asigurarea calității.
 7. Manolachi Victor, prof. univ., dr. hab., șeful Departamentului Sporturi de Lupte și Gimnastica, membru comisiei asigurarea calității.
 8. Tăbîrța Vasile, conf. univ., dr., Departamentul Jocuri Sportive, membru comisiei pentru activitatea sindicatului.
 9. Conohova Tatiana, cof. univ., dr., Departamentul Jocuri Sportive, membru comisia științifică.
 10. Volcu Irina, lector univeristar, dr., Departamentul Cultura Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne, vicepresedinte al Sindicatului USEFS, presedinte al comisiei pentru activitatea sindicatului.
 11. Leșco Victoria, lector universitar, dr., Departamentul Cultura Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne, membru comisia pentru educație și etică.
 12. Luca Aliona, lector universitar dr., Departamentul Cultura Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne, membru comisia științifică.
 13. Pascari Daniela, asistent universitar, Departamentul Cultura Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne, membru comisia pentru educație și etică.
 14. Arseni Igor, conf. univ., dr., Departamentul Cultura Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne, membru comisiei asigurarea calității.
 15. Moga Carolina, conf. univ., dr., Departamentul Sporturi de Lupte și Gimnastica, membru comisia științifică.
 16. Busuioc Serghei, prof. univ., dr., Departamentul Sporturi de Lupte și Gimnastica, membru comisiei pentru activitatea didactică.
 17. Polevaia-Secăreanu Angela, conf. univ., dr., Departamentul Sporturi de Lupte și Gimnastica, membru comisia științifică.
 18. Stanchevici Victoria, studentă, membru a comisiei pentru educație și etică.
 19. Mihailov Maxim, student, membru al comisiei pentru activitatea didactică.
 20. Agarici Cristina, studentă, membru a comisiei pentru educație și etică.
 21. Vasilachi Carolina, studentă, membru a comisiei pentru activitatea sindicatului.
Prin activitate sa, Consiliul Facultatii Educație Fizică și Sport îmbunătățește permanent, în baza noilor standarde educaționale, formele de instruire și educație ale studenților, în conformitate cu Codul educației al Republicii Moldova și cu Strategia de dezvoltare instituțională a USEFS (2021 – 2025).