Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
COMISIA DE AUDIT INTERN A USEFS
Preşedinte: Elena Mocrousov
conferențiar universitar,
doctor în ştiinţe pedagogice,
Maestru Emerit al sportului al Republicii Moldova
Tel.: (+373) 022 49 76 59

Activitatea de auditare internă se desfăşoară sub conducerea Consiliului calităţii al USEFS. Comisia de audit intern are misiunea de a determina eficacitatea sistemului calităţii în raport cu realizarea obiectivelor referitoare la calitate, identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a activităţilor din USEFS în raport cu cerinţele tuturor părţilor interesate, verificării îndeplinirii cerinţelor obligatorii şi indicatorilor de performanţă precizaţi în Metodologia de evaluare externă, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă ai Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţi în Învăţămîntul Profesional.
Obiectivele strategice ale Comisiei de audit intern sunt:
- Evaluarea modului în care se aplică politica USEFS în domeniul calităţii şi sunt realizate obiectivele stabilite în domeniul calităţii; elaborarea strategiei de implementare a sistemului de asigurare a calităţii în USEFS;
- Monitorizarea îndeplinirii planului strategic al universităţii şi a planului de îmbunătăţire a calităţii activităţilor USEFS;
- Planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activităţi specifice;
- Participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea didactică din universitate/facultate/catedră;
- Demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în vederea obţinerii autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale.
Componenţa Comisiei de audit intern:
Elena Mocrousov, preşedinte;
Onoi Mihail, secretar;
Cireş Victoria, membru;
Gîdei Mariana, membru;
Șaragov Natalia, membru;
Manolachi Victor, membru;
Amelicichin Ecaterina, membru.
Corpul de audit intern al universităţii elaborează programul şi raportul de audit intern pe universitate, care este supus analizei şi aprobării în cadrul Consiliului calităţii al USEFS.