Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
SECŢIA DE AUDIT INTERN A USEFS
Preşedinte: Malai Lucia,
asist. univ., magistru
Tel.: (+373) 693 44 984

Activitatea de auditare internă se desfășoară sub conducerea Consiliului calităţii al USEFS. Secția de audit intern are misiunea de a determina eficacitatea sistemului calităţii în raport cu realizarea obiectivelor referitoare la calitate, identificarea posibilităților de imbunătăţire a activităților din USEFS în raport cu cerințele tuturor părților interesate, verificării îndeplinirii cerințelor obligatorii şi indicatorilor de performanţă precizați în Metodologia de evaluare externă, a standardelor de referință şi a listei indicatorilor de performanţă ai Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în domeniul educației și cercetării.
Obiectivele strategice ale Secției de audit intern sunt:
- Evaluarea modului în care se aplică politica USEFS în domeniul calităţii şi sunt realizate obiectivele stabilite în domeniul calităţii; elaborarea strategiei de implementare a sistemului de asigurare a calităţii în USEFS;
- Monitorizarea îndeplinirii planului strategic al universităţii şi a planului de îmbunătăţire a calităţii activităţilor USEFS;
-Planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activităţi specifice;
-Participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea didactică din universitate/facultate/catedră;
-Demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în vederea obținerii autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale.
Componenţa Secţiei de Audit Intern:
Onoi Mihail, conf.univ. dr., decanul Facultății de Pedagogie, secretar;
Gîdei Mariana, prodecanul Facultăţii de Pedagogie, doctorandă, membru;
Craijdan Olga, conf.univ. dr., Catedra de Gimnastică, membru;
Carp Ivan, prof.univ.dr., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice, membru;
Manolachi Victor, prof.univ.dr.hab., șeful Catedrei de Drept, membru;
Cebotaru Nina, Catedra de Kinetoterapie, membru.
Corpul de Audit Intern al universităţii elaborează programul şi raportul de audit intern pe universitate, care este supus analizei şi aprobării în cadrul Consiliului calităţii al USEFS.