Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
RECTOR
AL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

De-a lungul unei istorii marcate de momente epocale, dar și de provocări în cheia marilor schimbări în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS) și-a urmărit cu consecvență rolul cu care a fost învestită de la momentul fondării, anume cel de principal centru de formare a specialiştilor în domeniul culturii fizice şi sportului; kinetoterapiei; culturii fizice recreative; pază, protecţie şi securitate. Într-o lume a mobilității, în care exerciţiul fizic este element şi baromemtru de calitate a vieţii în societate, USEFS se profilează pe piața educațională globală ca un lider unitar deschis spre comunitatea academică naţională şi internațională atît din perspectiva cercetării științifice, cît și din cea a programelor de studii.
Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a fost gîndită ca o îmbinare de educaţie, cercetare şi inovaţie, fapt ce reprezintă cheia către o societate şi o economie a cunoaşterii. Crearea cunoaşterii în primul rînd prin cercetare ştiinţifică, răspîndirea ei prin educaţie şi instruire profesională, diseminarea ei prin tehnologia exerciţiului fizic şi utilizarea produsului finit al actului motrice, sunt elemente care definesc caracterul distinctiv al universităţii.
Conştientă de rolul fundamental jucat de universităţile şi de organizaţiile studenţeşti de pe scena învăţămîntului superior european, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport are ca prioritate dezvoltarea calităţii învăţămîntului superior la nivel european, avînd în vedere reorganizarea prin adoptarea unui sistem bazat pe cicluri, a cărui implementare a început în anul 2005, încurajarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice, realizarea parteneriatelor cu societatea civilă în vederea luării deciziilor şi transformarea educaţiei continue în realitate.
Pentru a face faţă acestor provocări complexe, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport are în monitorizare permanentă proiectarea unei politici educaţionale şi de cercetare-dezvoltare temeinice, la care să participe întreaga comunitate.
Astăzi USEFS oferă atît celor care doresc să producă cunoaștere, să inoveze sau să performeze în domeniul științific, metodic, sportului pentru toţi şi cel de performanţă, cît și celor care doresc să studieze în cadrul ciclurilor de licență, masterat, doctorat sau postdoctorat, un mediu intelectual efervescent, care stimulează deopotrivă realizările individuale, munca de echipă și interdisciplinaritatea, fapt realizat şi prin proiectele ştiinţifice în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, cu Universităţile din Iaşi şi Galaţi (România), Universitatea Naţională de Cultură Fizică şi Sport din Ucraina. În acest sens, prin însăși Carta USEFS, cercetarea ştiinţifică avansată şi educaţia au fost în aceeași măsură asumate ca formînd cele două componente ale misiunii universității noastre.
În prezent, USEFS se mîndreşte cu facultăţile sale: Pedagogie; Kinetoterapie; Protecţie, Pază şi Securitate; Sport; Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă, cu Departamentul Formare Profesională Continuă, precum şi cu catedrele teoretice şi practice, care îndeplinesc un volum substanţial de activitate educaţională direcţionată spre formarea cadrelor didactice competitive pe piaţa naţională şi internaţională în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Meritul întregului corp profesoral îl constituie foştii noştri studenţi care poartă cu demnitate numele de absolvent al USEFS atît pe arena sportului de performanţă, la Jocurile Olimpice, cît şi în centrele de pregătire sportivă, colegii, şcoli profesionale, licee, gimnazii, etc. Mîndria universităţii sunt personalităţile notorii ale sportului internaţional care au fost formate în aulele ei: Tudor Casapu, campion olimpic (haltere); Igor Dobrovolschi, campion olimpic (fotbal); Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic (caiac-canoe); Larisa Popova, campioană olimpică (canotaj); Serghei Mureico, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atlanta (lupte greco-romane); Natalia Valeeva, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona (tir cu arcul); Oleg Creţu, campion olimpic la Jocurile Paralimpice (judo); Veaceslav Gojan, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing (box) și cu marele detașament de campioni și premianți ai campionatelor europene și mondiale. Mari sunt meritele absolvenților noștri și în domeniul antrenamentului sportiv: Vasile Colța, Vasile Luca, Mihai Ciudin, Leonid Calpașcincov (judo); Andrei Doga (sambo), Constantin Cobileanu, Nicolae Oriol, Petru Marta, Boris Sawa, Anatol Raevschi (lupte libere); Petru și Svetlana Caduc (box); Gheorghe Gutu, Eugen și Alexandru Bratan (haltere); Alexandru Tudose, Alexandru Postovoi (natajie). О mare parte dintre absolvenții noștri activează în cadrul Federațiilor Naționale de Sport, dețin funcții importante în ministere, departamente și alte structuri statale, fiind decorați cu distincții olimpice și de stat.
La această frumoasă aniversare, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport se mîndrește cu rezultatele activității sale, fapt care ne îndeamnă spre căutarea celor mai eficiente metode și mijloace de pregătire a cadrelor la specialitățile: educație fizică și psihopedagogie; educație fizică și sport; servicii de securitate personală; securitate civilă și ordine publică; servicii antiincendii; dans sportiv și modern; cultură fizică de recuperare; cultură fizică recreativă, precum și polivalenta programelor de master, unde fiecărui absolvent al ciclului I i se oferă reale oportunități de continuare a studiilor. Astfel, în prezent, este creată о bază de instruire și de antrenament în conformitate cu imperativele învățămîntului european și mondial, fapt confirmat prin semnarea Magna Charta Universitatum la Bologna (Italia), fapt ce ne va oferi extinderea relațiilor internaționale și consolidarea lor cu cele peste 100 de centre universitare cu care deja avem semnate contracte de colaborare.
Actualmente, USEFS dispune de condiții optime pentru concentrarea activității întregului potențial științifico-metodic al universității în vederea eficientizării sistemului educațional și a materializării direcțiilor prioritare ale învățămîntului superior de cultură fizică și sport, precum și realizării înaltei misiuni: formarea unei personalităţi integre, în care să se combine armonios fizicul cu spiritualul.
În final, vin cu un citat din marii predecesori: „Lauda nu e departe de admiraţie, dar cea mai mare admiraţie nu se manifestă prin cuvinte, ci prin tăcere” (A. Gellius). Şi pentru perioada care vine lăsăm loc societăţii să ne laude şi să ne admire, iar noi în tăcere şi cu multă sîrguinţă ne vom strădui să contribuim la formarea generaţiilor de cadre necesare domeniului nostru, apte să îndeplinească suprema menire de a educa Omul.
Bun venit la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport!