Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
RECTOR
AL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DORGAN Viorel
doctor habilitat, profesor universitar

De-a lungul unei istorii marcate de momente epocale, dar și de provocări în cheia marilor schimbări în conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS) și-a urmărit cu consecvență rolul cu care a fost investită din momentul fondării, anume cel de principial centru de formare a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului; kinetoterapiei; pază, protecție și securitate. Într-o lume a mobilității, în care exercițiul fizic este element și barometru de calitate a vieții în societate, USEFS se profilează pe piața educațională globală ca un lider unitar deschis spre comunitatea academică națională și internațională atât din perspectiva cercetării științifice, cât și din cea a programelor de studii. Misiunea Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a fost gândită ca o îmbinare de educație, cercetare și inovație, fapt ce reprezintă cheia către o societate și o econimie a cunoașterii. Crearea cunoașterii, în primul rând prin cercetare științifică, răspândirea ei prin educație și instruire profesională, diseminarea ei prin tehnologia exercițiului fizic și utilizarea produsului finit al actului motrice sunt elemente care definesc caracterul distinctiv al universității.
Conștientă de rolul fundamental jucat de universitățile și de organizațiile studențești de pe scena învățământului superior european, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport are ca prioritate dezvoltarea calității învățămâtului superior la nivel european, având în vedere reorganizarea prin adoptarea unui sistem bazat pe cicluri, a cărui implementare a început în anul 2005, încurajarea mobilității studenților și cadrelor didactice, realizarea parterneriatelor cu societatea civilă în vederea luării deciziilor și transformarea educației contunue în realitate.
Pentru a face față acestor provocări complexe, Universitatea de Stat de Educației Fizică și Sport are în monitorizare permanentă proiectarea unei politici educaționale și de cercetare-dezvoltare temeinice, la care să participe întreaga comunitate.
Astăzi USEFS oferă atât celor care doresc să producă cunoaștere, să inoveze sau sa performeze în domeniul științific, metodic, al sportului pentru toți și al celui de performanță, cât și celor care doresc să studieze în cadrul ciclurilor de licență, masterat, doctorat sau postdoctorat, un mediu intelectual efervescent, care stimulează deopotrivă realizările individuale, munca de echipă și interdisciplinaritatea, fapt realizat și prin proiectele științifice în colaborare cu Academia de Științe a Republicii Moldova, cu Universitățile din Iași și Galați (România), Universitatea Națională de Cultură Fizică și Sport din Ucraina și alte state. În acest sens, prin însăși Carta USEFS, cercetarea științifică avansată și educația au fost în aceeași măsură asumate ca formând cele două componente ale misiunii universității noastre.
În prezent, USEFS se mândrește cu facultățile sale: Pedagogie; Kinetoterapie; Protecție, Pază și Securitate; Sport; Departamentul Formare Profesională Continuă, precum și cu catedrele teoretice și practice, care îndeplinesc un volum substanțial de activitate educaţională direcționată spre formarea cadrelor didactice competitive pe piața națională și internațională în domeniul educațional.
Astfel, în prezent, este creată o bază de instruire și de antrenament în conformitate cu imperativele învățământului european și mondial, fapt confirmat prin semnarea Magna Charta Universitatum la Bologna (Italia), ceea ce ne va oferi extinderea lor cu cele peste 100 de centre universitare cu care deja avem semnate contracte de colaborare.
Actualmente, USEFS dispune de condiții optime pentru concentrarea activității întregului potențial științifico-metodic al universității în vederea eficientizării sistemului educațional și a materializării direcțiilor prioritare ale învățământului superior de cultură fizică și sport, precum și realizării înaltei misiuni: formarea unei personalități integre, în care să se combine armonios fizicul cu spiritualul.
Bun venit la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport!
Funcțiile și obligațiile Rectorului:
1. Rectorul conduce activitatea operativă curentă a instituției, creează oportunități de dezvoltare profesională a specialiștilor de înaltă calificare, promovează valorile culturale, educaționale și științifice.
a) organizează îndeplinirea programului de învățământ, de cercetare științifică și asigură activitatea financiară a instituției, îndeplinirea altor atribuții prevăzute de Carta universitară.
b) dirijează activitatea serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și eficiente a instituției, a reducerii cheltuielilor materiale și de muncă în activitatea de învățământ, de cercetare științifică și de creație artistică și a sporirii rentabilității instituției;
c) organizează activitatea serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unor condiții de muncă inofensive pentru salariați;
d) prezintă spre examinare Fondatorului propuneri coordonate cu Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională privind schimbarea componenței, reconstrucția, reutilarea tehnică a bunurilor transmise instituției în gestiune;
e) asigură utilizarea eficientă a bunurilor primite în gestiune operativă;
f) asigură prezentarea, în modul stabilit, a rapoartelor financiare și fiscale, a dărilor de seamă statistice și de alte tipuri organelor de stat respective;
g) asigură transferarea în termen a plăților în bugetul public național;
h) întreprinde măsuri pentru prevenirea divulgării secretului de serviciu și a altor date confidențiale;
i) asigură plata salariilor, în modul și în termenele stabilite de legislație;
j) prezintă anual Senatului, Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituțională, Fondatorului un raport privind activitatea instituției, care se publică pe pagina web oficială a Instituției;
k) îndeplinește alte obligații ce țin de organizarea și asigurarea activității Instituției, conform legislației ;
l) la solicitarea Fondatorului, prezintă o informație despre activitatea curentă a Instituției și a măsurilor întreprinse de el ;
m) rectorul este executorul de buget al instituției de învățământ superior;
n) se alege de către adunarea generală a cadrelor didactice și științifice titulare și a reprezentanților studenți din senat și din consiliile facultăților cu votul majorității membrilor;
o) numește prorectorii pe perioada mandatului său nu mai târziu de 6 luni de la data investirii în funcție;
p) inițiază, prin intermediul comisiilor de concurs aprobate de senat, concursul pentru funcția de decan și șef de department/ catedră, conform regulamentului instituțional, în termen de cel mult 6 luni de la vacantarea funcției respective.