Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL KINETOTERAPIE ȘI MEDICINĂ SPORTIVĂ
Șeful departamentului : Delipovici Irina
lector universitar, doctor în științe pedagogice

 

Crearea şi evoluţia Departamentului Kinetoterapie și Medicină Sportivă sunt strâns legate de dezvoltarea domeniului medicinii sportive și a reabilitării medicale în Republica Moldova.

Istoricul Departamentului Kinetoterapie și Medicină Sportivă
          Catedra Medicină Sportivă şi Kinetoterapie a fost creată în septembrie 2003, în urma reorganizării Catedrei Discipline medico-biologice, fondată în anul 1954. Primul şef de catedră a fost Natalia Agasieva, doctor în biologie. De-a lungul anilor, managementul catedrei a fost realizat de Gheorghe Baciu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar (1991-1994); Raisa Moroşan, doctor habilitat în medicină, profesor universitar (1994-2000); Victor Lupaşcu, doctor în biologie, conferenţiar universitar (2000 - 2001); Mihail Godorozea, doctor în medicină, conferenţiar universitar (2001-2002). Din septembrie 2002, funcţia de şef de catedră o deţine Sergiu Pintilei, doctor în medicină, conferenţiar universitar. Colaboratorii catedrei asigură predarea disciplinelor fundamentale din domeniul ştiinţelor medico-biologice şi al celor de cultură fizică de recuperare, ce formează la studenţi concepte ştiinţifice care stau la originea ştiinţelor educaţiei pentru sănătate, conferindu-le baza epistemologică, metodologică şi normativă.

  În anul 2007, Catedra Cultură Fizică de Recuperare și Catedra Medicină Sportivă devin catedre separate în baza restructurării Catedrei Medicină Sportivă şi Kinetoterapie. Catedra Cultură Fizică de Recuperare devine o structură a universităţii ce contribuie la formarea specialiştilor: licenţiaţi în cultură fizică şi sport în domeniul de formare profesională: 823 Cultura fizică de recuperare, specialitatea: 823.1 Cultură fizică de recuperare.

 Primul şef de catedră a fost Sergiu Racu, doctor în pedagogie, conf. univ. Din 2009, funcţia de şef de catedră a deţinut-o Elena Caun, doctor în medicină, conf. univ. Din 2014, funcţia de şef de catedră ,,Kinetoterapieˮa deţinut-o Eugeniu Agapii, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.

Catedra Medicină Sportivă de asemenea devine o structură a universității ce stă la baza argumentării medico – biologice a problemelor prioritare în sport, pregătirii specialiștilor de o înaltă calificare, dar și perfecționării sistemului de învățământ în domeniul culturii fizice. După restructurare, primul șef de catedră a fost Ecaterina Erhan, doctor în biologie, conf. univ. (2008 – 2014), Odetta Țiganaș, doctor în biologie, conf. univ. (2014-2018), Ecaterina Erhan, doctor în biologie, conf. univ. (2018 – 2020), iar din septembrie 2020 funcția de șef de catedră a deținut-o Irina Delipovici, doctor în pedagogie,  lector universitar.

Prin decizia senatului USEFS din 24 august 2022, în contextul fuziunii Catedrei Medicină Sportivă cu Catedra Kinetoterapie, se formează Departamentul Kinetoterapie și Medicină Sportivă, funcția de șef de departament deținând-o Irina Delipovici, doctor în pedagogie, lector universitar. .

Misiunea și obiectivele specifice ale Departamentului Kinetoterapie și Medicină Sportivă


        Dezvoltarea și promovarea procesului științifico – didactic și metodic a Departamentului Kinetoterapie și Medicină Sportivă cu domeniile de interes, prin extinderea direcțiilor de cercetare, colaborare, promovare și formare a vizibilității internaționale.
       Activitatea didactică este asigurată de un colectiv format atât din personalități consacrate în domeniu, cât și din tineri motivați și receptivi, care gestionează cu profesionalism și exigență disciplinele de studiu, ce se regăsesc în planurile de învățământ. Astfel, procesul instructiv – educativ desfășurat la departament este asigurat de:  Irina Delipovici, șef de departament, dr. ped., lector univ.;
Raisa Moroșan,  dr. hab. med., prof. univ.; Eugeniu Agapii, dr. ped., conf. univ.; Serghei Racu, dr. ped., conf. univ.; Aurica Zavalişca, dr. ped., conf. univ.; Mihail Godorozea, dr. med., conf. univ.; Ala Pogorleţchi, dr. în biol., conf. univ.; Eugen Dudnic, dr. în biol., conf. univ.; Inga Deleu, dr. în biol., conf. univ.; Ion Moroșan, dr. ped., conf. univ.; Nina Cebotaru, dr. ped., lector univ.; Mariana Corman, dr. ped.,  asistent universitar; Victoria Dorgan, magistru în educație fizică și sport, asistent univ.; Aliona Buzulan, magistru în biologie, asistent univ.; Natalia Gîrlea, magistru în educație fizică și sport, drd., asistent univ.; Angela Tataru, magistru în psihopedagogie, asistent univ.;  Vladimir Roşca, drd., asistent univ.; Svetlana Savițchi, drd., asistent univ.; Natalia Mihailov, drd., asistent univ.; Vasile Cebotaru, drd., asistent univ., Felicia Rusnac, drd., asistent univ.

Departamentul Kinetoterapie și Medicină Sportivă îşi asumă rolul complex de asigurare a unei educaţii calitative a tineretului studios , a unei cercetări ştiinţifice performante, a oferirii unei pregătiri profesionale în domeniul recuperării medicale pentru societatea noastră, de asemenea și a unei pregătiri continue a specialiștilor de înaltă calificare cu abilități și competențe valoroase pentru sistemul educațional și sportiv din Republică, capabili să satisfacă atât necesitățile beneficiarilor, cât și să se integreze în comunitatea europeană și internațională.Activitatea metodico – ştiinţifică


         Activitatea didactică a departamentului se efectuează conform cerinţelor fundamentale ale Reformei Învăţământului şi este reglementată prin Declaraţia de la Bologna.

Cadrele didactice au realizat curriculum-uri universitare la disciplinele individuale predate, au elaborat mai multe cursuri de lecţii pentru studenţi și masteranzi, de asemenea și recomandări metodice în vederea susţinerii cu succes a tezelor de licenţă și de master.

Perfecţionarea se face sistematic prin participarea acestora la diferite stagii, seminare şi traininguri internaţionale de perfecţionare profesională în domeniul kinetoterapiei și medicinii sportive.

Un obiectiv esenţial este dezvoltarea programei de cerectare sub toate aspectele acesteia cu antrenarea masteranzilor şi doctoranzilor în diverse proiecte de cercetare, lărgirea orizonturilor şi tematicilor de cercetare.

 

Colaborări şi Cooperări:


             Departamentul a stabilit relaţii de colaborare cu următoarele instituţii şi structuri: Centru de reabilitare KineticA; Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie a MS RM; APDI Humanitas; CRM “Neokinetica”; Î.S. CREPOR; IMSP Institutul Mamei şi Copilului; Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”; IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie; Spitalul clinic MEDPARK.
            Departamentul Kinetoterapie și Medicină Sportivă dispune de două laboratoare ştiinţifico – metodice care au ca scop principal efectuarea și promovarea cercetărilor științifice pe baza celor mai noi metode.


Componenţa laboratoarelor ştiinţifice:

Laborator Kinetoterapie:

Şef laborator ştiinţific: Agapii E., dr. ped., conf. univ.
Coordonator, cercetător: Zavalişca A., dr. ped., conf. univ.,
Cercetători ştiinţifici: Racu S., dr. ped., conf. univ., Godorozea M, dr. ped., conf. univ., Pogorleţchi A., dr. biol., conf. univ., Cebotaru N., dr. ped., lector univ., Corman M., dr. ped., asistent univ., Savițchi S., drd.,asistent univ., Mihailov N., drd.,asistent univ.,  Roșca V., drd.,asistent univ., Cebotaru V., drd.,asistent univ., Rusnac F., drd.,asistent univ.

Laboratorul ştiinţific activează în două direcţii prioritare de cercetare: Kinetoterapia în afecţiunile aparatului neuromioartrokinetic şi Kinetoterapia persoanelor cu dizabilităţi.

Laborator Medicină Sportivă:

Şef laborator ştiinţific: Delipovici I., dr. ped., lector univ.;
Coordonator, cercetător: Moroșan Raisa,  dr. hab. med., prof. univ.;
Cercetători ştiinţifici: Deleu I., dr. biol., conf. univ., Dudnic E., dr. biol., conf. univ.,  Moroșan I., dr. ped., conf. univ., Tataru A., asistent univ., Buzulan A., asistent univ., Gîrlea N., drd.,asistent univ., Dorgan V., drd.,asistent univ.

Direcția de cercetare a laboratorului include două teme: „Aspecte fiziologo-biochimice și igienice ale dirijării antrenamentului sportiv” și „Optimizarea activității de educație pentru sănătate și de promovare a modului sănătos de viață”. 

Obiectivele laboratorului ştiinţific Kinetoterapie  sunt orientate spre domeniul kinetoterapiei în afecţiunile aparatului mioartrokinetic prin: elaborarea îndrumărilor metodice în evaluarea kinetoterapeutică, elaborarea unor articole ştiinţifice în reviste, elaborarea unor programe moderne pentru recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor, de asemenea și selectarea şi întocmirea celor mai adecvate programe kinetoterapeutice de recuperare la persoane cu dizabilităţi.
Activităţi planificate: mese rotunde, conferinţe ştiinţifice, seminare metodice.

Obiectivele laboratorului ştiinţific Medicină Sportivă sunt orientate spre implimentarea metodelor noi şi ajustate celor vechi la cerinţele actuale în vederea optimizării şi dirijării ştiinţifice a antrenamentului sportiv, cât şi în ridicarea calităţii executării activităţii de cercetare ştiinţifică a colaboratorilor departamentului, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Activităţi planificate: mese rotunde, conferinţe ştiinţifice, seminare metodice.

 

 Asigurarea calităţii procesului educaţional:

 

componența echipei de calitate a departamentului:

- Cebotaru Nina – preşedinte al echipei de calitate a departamentului Kinetoterapie și Medicină Sporivă;

- Deleu Inga - vicepreşedinte al echipei de calitate a departamentului Kinetoterapie și Medicină Sporivă;

- Savițchi Svetlana – membru al echipei de calitate a departamentului Kinetoterapie și Medicină Sporivă;

- Moroșan Ion – membru al echipei de calitate a departamentului Kinetoterapie și Medicină Sporivă.

 

Scopul departamentului constă în promovarea învățării bazate pe educație, modernizarea procesului de instruire, cât și proiecte de cercetare prin atragerea studenților, masteranzilor, doctoranzilor în ele. Accent este pus pe dezvoltarea și crearea de parteneriate cu instituții de profil, preluarea modelelor de bune practici pentru remedierea lucrului în echipă, metodologii internaționale de predare-învățare în domeniul reabilitării medicale, dar și încurajarea cadrelor didactice de a participa la realizarea contractelor de cercetare ştiinţifică, cu finanţare din surse guvernamentale sau private, naţionale şi internaţionale.

Aceste practici dovedesc o bună dezvoltare a departamentului Kinetoterapie și Medicină Sporivă și o prezintă ca una dintre cele mai competitive și prestigioase atât la nivel național cât și internațional.