Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA KINETOTERAPIE
Şeful catedrei: Eugeniu Agapii
doctor în pedagogie,
conferentiar universitar
Tel.: (+373) 022 49 40 89
E-mail: catedra.kinetoterapie@gmail.com

Crearea şi evoluţia catedrei de Kinetoterapie sunt strâns legate de dezvoltarea domeniului reabilitării medicale în Republica Moldova.
Catedra Medicină Sportivă şi Kinetoterapie a fost creată în septembrie 2003, în urma reorganizării Catedrei Discipline medico-biologice, fondată în anul 1954. Primul şef de catedră a fost Natalia Agasieva, doctor în biologie. De-a lungul anilor, managementul catedrei a fost realizat de Gheorghe Baciu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar (1991-1994); Raisa Moroşan, doctor habilitat în medicină, profesor universitar (1994-2000); Victor Lupaşcu, doctor în biologie, conferenţiar universitar (2000 - 2001); Mihail Godorozea, doctor în medicină, conferenţiar universitar (2001-2002). Din septembrie 2002, funcţia de şef de catedră o deţine Sergiu Pintilei, doctor în medicină, conferenţiar universitar. Colaboratorii catedrei asigură predarea disciplinelor fundamentale din domeniul ştiinţelor medico-biologice şi al celor de cultură fizică de recuperare, ce formează la studenţi concepte ştiinţifice care stau la originea ştiinţelor educaţiei pentru sănătate, conferindu-le baza epistemologică, metodologică şi normativă.
În anul 2007, Catedra Cultură Fizică de Recuperare devine catedră separată în baza restructurării Catedrei Medicină Sportivă şi Kinetoterapie, care este o structură a universităţii ce contribuie la formarea specialiştilor: licenţiaţi în cultură fizică şi sport în domeniul de formare profesională: 823 Cultura fizică de recuperare, specialitatea: 823.1 Cultură fizică de recuperare.
Primul şef de catedră a fost Sergiu Racu, doctor în pedagogie, conf. univ. Prin Ordinul Nr. 43 al USEFS din 26.03.2009 a fost întemeiată facultatea de Kinetoterapie, iar în funcţie de decan a fost numit Racu Sergiu. Din 26.03.2009, funcţia de şef de catedră a deţinut-o Elena Caun, doctor în medicină, conf. univ. Din 26.11.2014, funcţia de şef de catedră ,,Kinetoterapieˮo deţine Agapii Eugeniu, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.
Misiunea și obiectivele specifice ale catedrei Kinetoterapie
Dezvoltarea și promovarea procesului științifico – didactic și metodic a specialității de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională cu domeniile de interes, prin extinderea direcțiilor de cercetare, colaborare, promovare și formare a vizibilității internaționale.
În prezent catedra este formată din următoarele cadre didactice:
1. Eugeniu Agapii – dr. ped., conf. univ., șef catedră
2. Serghei Racu – dr. ped., conf. univ.
3. Aurica Zavalişca – dr. ped., conf. univ.
4. Mihail Godorozea – dr. med., conf. univ.
5. Ala Pogorleţchi – dr. în biol., conf. univ.
6. Mariana Corman –drd., asistent universitar
7. Vladimir Roşca – drd., asistent universitar
8. Natalia Zapanovici – drd., asistent universitar
9. Nina Cebotaru – drd., asistent universitar
10. Vasile Cebotaru – asistent universitar
11. Ivan Potapenco – asistent universitar
12. Felicia Rusnac – laborant superior.
Catedra de Kinetoterapie îşi asumă rolul complex de asigurare a unei educaţii calitative a tineretului studios , a unei cercetări ştiinţifice performante şi a oferirii unei pregătiri profesionale în domeniul recuperării medicale pentru societatea noastră.
Disciplinele de învăţămînt (ciclul I: Kinetoterapie și terapie ocupațională):
Bazele generale ale kinetoterapiei (A. Zavalişca, A. Pogorleţchi);
Metode şi tehnici în kinetoterapie (E. Agapii, I. Potapenco, A. Pogorlețchi);
Masaj de remodelare corporală şi SPA (M. Godorozea, V. Roşca, M. Corman);
Masaj terapeutic (M. Godorozea, V. Roşca, V. Cebotaru);
Kinetoterapia în afecţiunile ortopedice şi traumatologie (A. Zavalişca, A. Pogorleţchi, V. Roşca);
Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice (A. Zavalişca, A. Pogorleţchi, M. Corman).
Kinetoterapia în afecţiunile cardiorespiratorii / Kinetoterapia în clinica bolilor interne (M. Godorozea, M. Corman, A. Pogorleţchi);
Kinetoterapia în obstetrică şi ginecologie (M. Godorozea, A. Pogorleţchi);
Kinetoterapia în neurorecuperare (E. Agapii, S. Racu, I. Potapenco);
Balneofizioterapia / Terapii complementare (E. Agapii, V. Cebotaru, A. Pogorlețchi);
Terapia ocupaţională (S. Racu, N. Cebotaru);
Kinetoterapia în pediatrie (A. Zavalișca, A. Pogorlețchi, N. Cebotaru);
Reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi (S. Racu, N. Cebotaru);
Gimnastica medicală şi kinetoprofilaxia (M.Godorozea, N. Zapanovici);
Kinetoterapia în afecţiunile geriatrice (M. Godorozea, M. Corman)
Stagiile de practică:
Practica kinetoterapeutică I, Practica kinetoterapeutică II, Practica de licenţă.
Disciplinele de învăţămînt (ciclul II: Kinetoterapia în recuperarea motrică și somato – funcțională):
Metode funcționale de evaluare în kinetoterapie: A. Zavalișca
Kinesiologia medicală: O. Pascal
Tehnologii de asigurare a calității în recuperare și motricitate specială: O. Pascal
Fizioterapia: E. Agapii
Incluziunea persoanelor cu disabilităţi: S. Racu
Logopedia: S. Racu
Bazele teoretice şi practice în nursing: M. Godorozea
Terapia durerii în kinetoterapie: O. Pascal
Neurorecuperarea – testare şi managment: E. Agapii
Kinetoterapia în medicina sportivă: I. Mruț
Fitnessul – metodă de recuperare în kinetoterapie: I. Mruț.
Activitatea metodico – ştiinţifică
Activitatea didactică se efectuează conform cerinţelor fundamentale ale Reformei Învăţământului şi este reglementată prin Declaraţia de la Bologna.
Cadrele didactice au realizat curriculum-uri universitare la disciplinele individuale predate, au elaborat mai multe cursuri de lecţii pentru studenţi şi recomandări metodice în vederea susţinerii cu succes a tezelor de licenţă.
Perfecţionarea se face sistematic prin participarea acestora la diferite stagii, seminare şi traininguri internaţionale de perfecţionare profesională în domeniul kinetoterapiei.
Un obiectiv esenţial este dezvoltarea programei de cerectare sub toate aspectele aceteia cu antrenarea masteranzilor şi doctoranzilor în diverse proiecte de cercetare, lărgirea orizonturilor şi tematicilor de cercetare.
Colaborări şi Cooperări:
Catedra a stabilit relaţii de colaborare cu următoarele instituţii şi structuri: Centru de reabilitare KineticA; Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie a MS RM; APDI Humanitas; CRM “Neokinetica”; Î.S. CREPOR; IMSP Institutul Mamei şi Copilului; Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”; IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie; Spitalul clinic MEDPARK.
Catedra Kinetoterapie dispune de un laborator ştiinţifico – metodic care are ca scop principal efectuarea și promovarea cercetărilor științifice pe baza celor mai noi metode.
Componenţa laboratorului ştiinţific:
Şef laborator ştiinţific: Agapii E., dr. ped., conf. univ.
Coordonator, cercetător: Zavalişca A., dr. ped., conf. univ.,
Cercetători ştiinţifici: Racu S., dr. ped., conf. univ., Godorozea M, dr. ped., conf. univ., Pogorleţchi A., dr. biol., conf. univ.
Doctoranzi: Corman M., Cebotaru N., Zapanovici N., Roșca V.
Laboratorul ştiinţific activează în două direcţii prioritare de cercetare: Kinetoterapia în afecţiunile aparatului neuromioartrokinetic şi Kinetoterapia persoanelor cu dizabilităţi.
Obiectivele laboratorului ştiinţific este orientat spre domeniul kinetoterapiei în afecţiunile aparatului mioartrokinetic prin: elaborarea îndrumărilor metodice în evaluarea kinetoterapeutică, elaborarea unor articole ştiinţifice în reviste, elaborarea unor programe moderne pentru recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor.
Activităţi planificate: conferinţe ştiinţifice.
Obiectivele laboratorului ştiinţific orientate spre kinetoterapia persoanelor cu dizabilităţi sunt: selectarea şi întocmirea celor mai adecvate programe kinetoterapeutice de recuperare la persoane cu dizabilităţi.
Activităţi planificate: mese rotunde, conferinţe ştiinţifice, seminare metodice.
Asigurarea calităţii procesului educaţional:
componența echipei de calitate a catedrei:
- Agapii Eugeniu – preşedintele echipei de calitate a catedrei Kinetoterapie;
- Pogorleţchi Ala – vicepreşedintele echipei de calitate a catedrei Kinetoterapie;
- Zapanovici Natalia – secretar echipei de calitate a catedrei Kinetoterapie.

Scopul catedrei constă în promovarea învățării bazate pe educație, modernizarea procesului de instruire, cât și proiecte de cercetare prin atragerea studenților, masteranzilor, doctoranzilor în ele. Accent este pus pe dezvoltarea și crearea de parteneriate cu instituții de profil, preluarea modelelor de bune practici pentru remedierea lucrului în echipă, metodologii internaționale de predare-învățare în domeniul reabilitării medicale, dar și încurajarea cadrelor didactice de a participa la realizarea contractelor de cercetare ştiinţifică, cu finanţare din surse guvernamentale sau private, naţionale şi internaţionale.
Aceste practici dovedesc o bună dezvoltare a catedrei Kinetoterapie și o prezintă ca una dintre cele mai competitive și prestigioase atât la nivel național cât și internațional.