Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
COMISIA DE ADMITERE A USEFS
Președinte: Viorel Dorgan, rectorul USEFS, profesor universitar,
doctor habilitat în știinte pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 40 81

Rechizite bancare

Rezultatele finale BUGET, Licenta, 2023-2024

Rezultatele finale, buget, master, 2023-2024

Cetateni straini Licenta Buget

Cetateni straini MASTER Buget

Oferta educaționala 2023

Acte pentru înscriere Licenta

Acte pentru înscriere Master

Metodologia de Admitere, Licenta

Metodologia de Admitere, Master

Aviz referitor la minimul curricular inițial

Admiterea la Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport se efectuează pe bază de concurs, în conformitate cu art.78, 79, 80, 85, 89, 91 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, cu Regulamentele-cadru de organizare și desfașurare a admiterii la studii superioare de licență (ciclul I) și studii superioare de masterat (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobate prin ordinUl Ministrului Educației și Cercetării și cu alte acte normative în domeniu. Admiterea se realizează prin selectarea candidaților conform criteriilor de cunostințe și aptitudini pentru specialitatea aleasă, la învatamântul cu frecvență și cu frecvență redusă, cu finanțare bugetară și prin contract, în corespundere cu planul de înmatriculare stabilit în fiecare an universitar de către Ministerul Educației și Cercetării al RM. Pentru ambele forme de învățământ, candidații susțin probele de aptitudini. Admiterea în baza de taxă de studii se efectuează după aceleași criterii ca și admiterea la locurile cu finanțare bugetară. La concursul de admitere în învațamântul superior se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova și cetățeni străini, deținători ai diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii medii de specialitate (colegiu) sau ai diplomei de studii superioare universitare. Admiterea la USEFS se realizează la specialitățile din cadrul facultăților, după cum urmează:

PROGRAME DE STIDII LA CICLUL I – LICENȚĂ

PROGRAME DE STIDII LA CICLUL II – MASTER

PROGRAM DE STIDII LA CICLUL III – DOCTORAT

Comisia de admitere, constituită prin ordinal rectorului USEFS, realizează întreaga activitate cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de admitere. Comisia de admitere este compusă din:
  • președinte - rectorul USEFS;
  • secretar responsabil – cadru didactico-știintific cu experiență în domeniu;
  • membri - cadre didactice/cercetători științifici ai USEFS.
Pentru organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini se constituie, prin ordinul rectorului, comisii de examinare. În componența comisiilor de examinare pot fi incluși specialiști atât din instituția respectivă, precum și din alte instituții.

Participanții la concursul de admitere la studii superioare de licență – Ciclul I, susțin probe de aptitudini, care sunt elaborate de catedrele de profil și aprobate prin hotărârea Senatului USEFS:

  1. Pregătirea fizică generală (obligatorie pentru toate specialitățile);
  2. Test la specialitate (pentru fiecare program, indicat in Metodologia concursului de admitere la Ciclul I- Licență)
Admiterea la studii superioare de master - ciclul II, se realizează în baza Regulamentului-cadru național și institutional (conform Metodologiei concursului de admitere la Ciclul II- Master)