Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
COMISIA DE ADMITERE A USEFS
Președinte: Veaceslav Manolachi, rectorul USEFS, profesor universitar,
doctor habilitat în științe pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 41 82
Vicepreședinte: Viorel Dorgan, profesor universitar,
doctor habilitat în știinte pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 40 81
Secretar responsabil: Calugher Viorica, conferențiar universitar,
doctor în știinte pedagogice
Tel.: (+373) 022 31 05 89

Admiterea la Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport se efectuează pe bază de concurs, în conformitate cu art.78, 79, 80, 85, 89, 91 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, cu Regulamentele-cadru de organizare și desfașurare a admiterii la studii superioare de licență (ciclul I) și studii superioare de masterat (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobate prin ordinal Ministrului Educației, Culturii și Cercetării și cu alte acte normative în domeniu.
Admiterea se realizează prin selectarea candidaților conform criteriilor de cunostințe și aptitudini pentru specialitatea aleasă, la învatamântul cu frecvență și cu frecvență redusă, cu finanțare bugetară și prin contract, în corespundere cu planul de înmatriculare stabilit în fiecare an universitar de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM. Pentru ambele forme de învățământ, candidații susțin probele de aptitudini. Admiterea în baza de taxă de studii se efectuează după aceleași criterii ca și admiterea la locurile cu finanțare bugetară.
La concursul de admitere în învațamântul superior se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova și cetățeni străini, deținători ai diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii medii de specialitate (colegiu) sau ai diplomei de studii superioare universitare.
Admiterea la USEFS se realizează la specialitățile din cadrul facultăților, după cum urmează:
1) Programe de studii superioare de LICENȚĂ
Facultatea de Pedagogie
• Educație fizică – 180 credite
• Servicii hoteliere, turism și agrement - 180 credite
• Fitness și programe și recreare - 180 credite
Facultatea de Sport
• Antrenament sportiv - 240 credite
• Organizarea și dirijarea sportului -180 credite
Facultatea de Kinetoterapie
• Kinetoterapie și terapie ocupațională - 240 credite
Facultatea Protecție, pază și securitate
• Securitate civilă și publică - 180 credite
• Salvatori și pompieri - 180 credite
• Securitatea frontierei- 180 credite
2) Programe de studii superioare de MASTER
• Psihopedagogia educației fizice și sportului- 120 credite
• Teoria și metodologia culturii fizice- 120 credite
• Tehnologia antrenamentului sportiv – 90/120 credite
• Educație, management și marketing în sport – 120 credite
• Tehnologii și management în fitness – 120 credite
• Tehnologii și management în turism - 120 credite
• Kinetoterapie în recuperarea motrică și somato-funcțională - 120 credite
• Managementul securității persoanelor și a proprietății – 120 credite
• Securitatea vamală și transfrontalieră – 120 credite
3) Program de DOCTORAT și POSTDOCTORAT - Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație.
Comisia de admitere, constituită prin ordinal rectorului USEFS, realizează întreaga activitate cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de admitere. Comisia de admitere este compusă din:
- președinte - rectorul USEFS;
- secretar responsabil – cadru didactico-știintific cu experiență în domeniu;
- membri - cadre didactice/cercetători științifici ai USEFS.
Pentru organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini se constituie, prin ordinul rectorului, comisii de examinare. În componența comisiilor de examinare pot fi incluși specialiști atât din instituția respectivă, precum și din alte instituții.
Participanții la concurs susțin probe de aptitudini, care sunt elaborate de catedrele de profil și aprobate prin hotărârea Senatului USEFS:
1. Pregătirea fizică generală (obligatorie pentru toate specialitățile);
2. Proba sportivă aleasă (pentru specialitățile domeniului 103 Servicii ale securității, candidatii susțin proba de aptitudini psihointelectuale).
Admiterea la studii superioare de masterat (ciclul II) se realizează în baza Regulamentului-cadru național și instituțional.