Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
Şef de catedră: Branişte Gheorghe,
doctor în științe pedagogice
Tel.: (+373) 022 31 05 88
Е-mail: catedra_btfc@mail.ru
https://www.facebook.com/catedrabtcf.usefs.5?fref=ts

Catedra a fost fondată ca subdiviziune independentă în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă“ în anul 1974, fiind numită iniţial Catedra teoriei şi metodicii educaţiei fizice. Primul şef al catedrei a fost Stepan Clevac, conf.univ. dr. Din anul 1991, ea se va numi Catedra bazelor teoretice şi metodice ale educaţiei fizice (1991-1995: şefi de catedră — Nicolai Vizitei, prof.univ. dr.hab.; Panfil Sava, conf.univ.; Nicolae Hromii, conf. univ. dr.), apoi Catedra Bazele teoretico-metodice ale educaţiei fizice, pedagogia şi psihologia sportului (în perioada 1996-2002, şefii catedrei au fost: Anatolie Budevici, conf.univ. dr.; Ion Carp, conf.univ. dr.; Sergiu Danail, prof.univ. dr.); din 2002 - Catedra Bazele teoretice ale culturii fizice (şeful catedrei —Sergiu Danail, prof. univ. dr.); Din 2016 Gheorghe Branişte este numit în funcţia de şef al catedrei.
Membrii catedrei sunt:
Branişte Gheorghe - dr.conf.univ., şeful catedrei;
Poburnâi Pavel, prof.univ. dr., Antrenor emerit;
Triboi Vasile, prof. univ. dr., decanul Facultăţii de Sport;
Demcenco Petru, prof. univ. dr.;
Carp Ion, prof. univ. dr.;
Danail Sergiu, prov. univ. dr.;
Sava Panfil, conf.univ.;
Mileacova Elena, conf. univ., dr., profesor de educaţie fizică de categorie superioară;
Arsene Igor, dr., conf.univ.;
Ţurcan Alexandru, asistent universitar;
Truhin Ina, asistent universitar;
Timuş Maria, lector universitar, dr.;
Egorov Gheorghe - şeful complexului sportiv, preşedintele sendicatelor;
Popa Ghenadie - asistent universitar;
Danail Sergiu Sergiu, asistent universitar;
Pascari Daniela - asistent universitar;
Liușnea Ștefan Cristian - conf. univ., dr.
Actualmente, catedra asigură procesul de studii la următoarele discipline, la ciclurile I și II de studii:
1.Teoria şi metodica educaţiei fizice (I. Carp, V. Triboi, G. Branişte, I. Truhin);
2.Teoria şi metodica antrenamentului sportiv (I. Carp, V. Triboi, I. Truhin);
3.Teoria şi metodica culturii fizice de recuperare (G. Branişte);
4. Istoria culturii fizice (A. Ţurcan);
5. Metrologia sportivă (P. Demcenco, I. Arsene);
6. Bazele teoretico-metodice ale activităţii de cercetare (S. Danail);
7. Epistemologia şi metodologia cercetării ştiinţifice în cultura fizică (I. Carp);
8. Teoria învăţării acţiunilor motrice (S. Danail);
9. Teoria şi metodologia învăţămîntului de cultură fizică (S. Danail);
10. Bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice profesional-aplicative (S. Danail);
11. Psihofiziodiagnosticul în cultura fizică şi sport (S. Danail);
12. Controlul pedagogic şi sistemul asigurării metrologice în educaţia fizică (S. Danail);
13. Construcţia şi dezvoltarea sportului pentru toţi (V. Triboi);
14. Construcţia şi dezvoltarea culturii fizice recreative (P. Sava);
15. Construcţia şi dezvoltarea culturii fizice de recuperare (S. Danail);
16. Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport (M. Timuş);
17. Activitatea profesională a specialistului din domeniul culturii fizice şi sportului (S. Danail);
18. Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice profesional-aplicative (S. Danail);
19. Psihofiziodiagnosticul în educaţia fizică (S. Danail);
20. Construcţia şi dezvoltarea curriculară a educaţiei fizice din sistemul de învăţămînt (P. Sava);
21. Tehnologia pedagogică a lecţiei de educaţie fizică (S. Danail);
22. Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică (M. Timuş);
23. Activitatea profesională a specialistului din domeniul educaţiei fizice (S. Danail);
24. Dirijarea procesului de educaţie fizică (S. Danail);
25. Teoria şi metodica ramurii sportive alese (canotaj) (P. Poburnоi).
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la Catedra BTCF activează echipa de asigurare a calităţii, care are sarcina de a monitoriza realizarea activităţilor conform unui plan bine determinat privind procesul instructiv-educativ şi activitatea de cercetare ştiinţifică a profesorilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor:
Branişte Gheorghe, preşedintele echipei de calitate, membru;;
Arsene Igor, conf. univ. dr., membru;;
Truhin Ina, lector superior, membru.
Direcţiile prioritare de cercetare ale catedrei sunt:
1.Perfecţionarea procesului educaţional la disciplina Educaţia fizică în sistemul de învăţămînt preuniversitar şi universitar.
2.Cultura fizică sportivă de bază (sportul pentru toţi) şi specializată (sportul de performanţă).
3.Pregătirea profesională pedagogică a specialiştilor în domeniul culturii fizice.
4.Cultura fizică de reabilitare.
În ultimii 5 ani, membrii catedrei au publicat 300 lucrări, inclusiv articole inserate în culegerile simpozioanelor ştiinţifice internaţionale, îndrumare metodice, suporturi de cursuri, programe, monografii şi manuale. În anul 2017 au fost editate 52 lucrări, note de curs 6, printre care monografii, curiccule şi îndrumări metodice 14 , articole în reviste de specialitate, în materialele simpozioanelor ştiinţifice internaţionale şi naţionale.
La catedră îşi perfecţionează măiestria sportivă la caiac-canoe 15 studenţi, dintre care 11 sunt Maeştri ai sportului, majoritatea sunt campioni de nivel naţional şi internaţional.
Sub îndrumarea profesorilor catedrei (S.Danail, A.Budevici, I.Carp, N.Hromii, P.Demcenco, V.Triboi), în perioada 1997-2017, au fost elaborate şi susţinute circa 53 de proiecte de teze de doctor pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe pedagogice de către candidaţii din Republica Moldova, România şi Ucraina.
Sub îndrumarea dlui Danail Sergiu, prof.univ.dr., au susţinut teze de doctor în ştiinţe pedagogice 32 de persoane, cele mai reprezentative fiind:
-Aftimiciuc Olga „Formarea ritmului de comunicare didactică la studenţii instituţiilor de cultură fizică” (1998);
-Carp Ion „Pregătirea studenţilor FEFS pentru activitatea de cercetare ştiinţifică” (1999);
-Agapii Eugeniu „Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional” (2011);
-Branişte Gheorghe „Formarea competenţelor de proiectare didactică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport”(2015);
-Timuş Maricica „Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport”( 2016).
Sub îndrumarea dlui Carp Ion, conf. univ. dr., şi-au susţinut tezele de doctor în ştiinţe pedagogice 7 persoane, cele mai reprezentative fiind:
- Segărceanu Aurelian „Selecţia sportivă în tenisul de cоmp în sistemul pregătirii multianuale” (2007);
- Mocanu G. „Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din învăţămîntul gimnazial în baza dozării diferenţiate a efortului fizic” (2011);
- Sîrghi Serghei” Pregătirea fizică specială diferenţiată a fotbaliştilor de 13-14 ani într-un ciclu anual de antrenament”(2016).
Sub îndrumarea dlui Demcenco Petru, conf.univ. dr., şi-au susţinut tezele de doctor în ştiinţe pedagogice 4 persoane, cele mai reprezentative fiind:
-Manolachi Victor „Особенности начального спортивного отбора детей в дзюдо на начальном этапе подготовки” (2012);
-Mocrousov Elena „Современный спортивный отбор детей для настольного тенниса, как эффективный фактор обучения на этапе начальной подготовки” (2014);
-Gheţiu Adelina “ Impactul educaţiei fizice asupra formării competenţelor cognitive la elevii claselor primare”.
Sub îndrumarea dlui Triboi Vasile, conf.univ. dr., şi-a susţinut teza de doctor în ştiinţe pedagogice 1 doctorand:
-Albină Constantin „Metodologia pregătirii profesionale a antrenorilor-manageri în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport” (2014).
Actualmente, la catedră îşi fac studiile 20 doctoranzi şi peste 21 de masteranzi din Republica Moldova, România şi Ucraina. În fiecare an, catedra organizează conferinţe ştiinţifice studenţeşti internaţionale şi seminare metodico-ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Catedra mai participă la conferinţe internaţionale , congresul internaţional ştiinţific care se desfăşoară în fiecare an la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.
Catedra colaborează cu instituţiile similare din Belarus, Romвnia, Rusia, Ucraina şi participă la un proiect de cooperare transfrontalieră pentru nevoi comune: „Sănătate, Mediu, Sport —HES“, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul programei operaţionale comune de cooperare transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova.
În acest context, trebuie menţionată experienţă bogată a Catedrei Bazele teoretice ale culturii fizice în realizarea proiectelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
1.„Bazele teoretico-metodologice ale organizării şi desfăşurării activităţilor de cultură fizică de recuperare cu diferite vîrste ale populaţiei din RM” (2007-2010).
2.„Bazele teoretico-metodologice şi empirice ale învăţămîntului preuniversitar şi universitar de cultură fizică” (2007-2010).
3.„Perfecţionarea procesului educaţional al disciplinei „Educaţia fizică” din sistemul de învăţămînt preuniversitar şi universitar” (2001-2005).
4.Proiectul ştiinţific internaţional THEME UE „Problemele pregătirii profesionale a specialiştilor în domeniul turismului la nivel de Masterat” (2000-2002), în colaborare cu universităţile din Marea Britanie şi Spania;
5.Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, prin planificarea şi recuperarea deficienţelor aparatului locomotor la populaţia de vârstă şcolară, prin metode fizice (2011-2014);
6.Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextul integrării europene a RM (2015-2018).