Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL CULTURĂ FIZICĂ, PSIHOPEDAGOGIE, MANAGEMENT ȘI LIMBI MODERNE
Şef: Carp Ivan,
profesor universitar, doctor în științe pedagogice
Tel.: (+373) 022 31 05 88
Е-mail: departamentculturafizica@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/departament.cfpmlm

În urma ședinței Senatului Universității de Stat de Educație Fizică și Sport  din 24 august 2022 a fost aprobată noua organigramă a Universității unde sa format noul Departament cu denumirea de Departamentul Cultură Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne.

Obiectivele generale a Departamentului:

 • Perfecţionarea procesului instructiv-educativ în cadrul disciplinelor predate de către profesorii Departamentului în baza optimizării conţinuturilor educaţionale care vizează lucrul individual şi contact direct al procesului educațional orientat spre formarea competențelor profesionale integrative.
 • Modernizarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele predate.
 • Asigurarea procesului de predare – învăţare - evaluare academică la nivel licenţă/ masterat centrat pe student;
 • Elaborarea şi editarea suporturilor cursurilor de lecţii pentru ciclul II, Masterat pentru programele de master Teoria și metodologia culturii fizice; Educație, management și marketing sportiv; Psihopedagogie educației fizice și sportului.
 • Dezvoltarea și creșterea performanței  cercetării ştiinţifice a Departamentului în concordanţă cu strategia de dezvoltare instituţională pentru anii  2021-2025 şi asigurarea vizibilităţii Departamentului prin promovarea unei imagini favorabile în domeniul didactic şi al cercetării;
 • Sporirea nivelului de pregătire metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice, făcând prioritate în acordarea atenţiei deosebite faţă de tinerii specialişti/ doctoranzi .
 • Perfecţionarea activităţilor de cercetare ştiinţifică cu studenţii şi masteranzii care se bazează pe interesele şi motivaţiile proprii.

 

Baza tehnico-materială a Departamentului
Baza tehnico-materială a Departamentului corespunde cerinţelor asigurării eficiente a procesului instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică. Departamentul dispune de cabinet metodic pentru corpul profesoral-didactic care este dotat cu calculatoare (rețea WI-FI) și alte mijloace TIC ce asigură o realizare eficientă a procesului educațional. Totodată, acesta mai dispune de un laborator ştiinţifico-metodic, care reprezintă un suport pentru realizarea activităților de cercetare la toate nivelurile.

 

Direcțiile didactice și științifice ale departamentului :

Direcţiile  didactice de bază le consituie:

 1. Pregătirea specialiştilor de înaltă calificare prin oferirea programelor de studii într-o manieră creativă, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice, toate contribuind la formarea competenţelor integrale ale studenţiloe, masteranzilor şi doctoranzilor;
 2. Generarea de calificări competitive în formarea profesională în cadrul studiilor universitare, precum şi a celor postuniversitare;
 3. Integrarea în cercetările ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru dezvoltarea unui corp profesoral de o înaltă pregătire profesională şi responsabilitate;
 4. Promovarea valorilor ştiinţifice, culturale, etice şi estetice prin realizarea de parteneriate în comunitatea universitară şi în mediul academic;
 5. Orientarea spre schimbul academic de experienţă profesională dintre cadre didactice şi studenţi

Procesul de predare-învățare este realizat de către corpul profesoral-didactic al Departamentului CFPM și LM în baza programelor de studii pe specialități care contribuie la formarea competențelor profesionale ale viitorilor specialişti - absolvenți ai Facultății Educație Fizică și Sport. Formele de organizare a procesului de predare –învățare aplicate de profesorii titulari sunt: cursuri (prelegeri); seminare, lecţii metodice, lecții de laborator precum și prin intermediul organizării lucrului individual.

Direcţiile de cercetare ştiinţifică de bază le consituie:

 1. Formarea, dezvoltarea şi desemnarea valorilor bazate pe competenţe cognitive, operaţionale şi valorico-orientative, care formează contextul integrativ al forţelor esenţiale de personalitate;
 2. Pregătirea profesională pedagogic a specialiștilor în domeniul culturii fizice
 3. Perfecționarea procesului educațional de cultură fizică din învățământul preuniversitar și universitar
 4. Elaborarea bazelor teoretico-metodologice ale culturii fizice recreative și de recuperare cu diferite vârste ale populației
 5. Abordări teoretico-metodologice ale procesului de antrenament și de pregătire sportivă la nivelul sportului pentru toți și de performanță
 6. Bazele psihologo-pedagogice și managerial ale procesului educațional de cultură fizică
 7. Asigurarea lingvistică a activității profesionale a specialistului în domeniul culturii fizice

În acest context, menționăm experiența bogată a cadrelor didactice din cadrul Departamentului în realizarea proiectelor științifice naționale și internaționale:

 1. „Bazele teoretico-metodologice ale organizării și desfășurării activităților de cultură fizică de recuperare cu diferite vârste ale populației din RM”;
 2. „Bazele teoretico-metodologice şi empirice ale învăţământului preuniversitar şi universitar de cultura fizică”;
 3. „Perfecționarea procesului educaţional al disciplinei „Educatia fizică” din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar”;
 4. Proiectul științific internațional THEME UE „Problemele pregătirii profesionale a specialiştilor în domeniul turismului la nivel de Masterat” , în colaborare cu universităţile din Marea Britanie şi Spania;
 5. “Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextual intergării europene a RM (2015-2019)”;
 6. “Cross-border cooperation for common needs: Health, Environment, Sport – HES”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul de colaborare transfrontalieră Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova, Priority 3.”People to people co-operation”, Measure 3.2. Educational, social and cultural exchanges;
 7. Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament al sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (Jocurile Olimpice, Campionatele mondiale și europene( 2020-2023).
 8. „Concepția integrată a sportului național: buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției (2020-2023)
 9. „Teoria și praxiologia pregătirii manageriale-legislativ-sportive a specialiștilor din domeniu în societatea cunoașterii “ (program de stat postdoctorat 2020-2021)
 10. Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor (2020-2023)
  Pregătirea doctoranzilor în cadrul Departamentului Cultură fizică, psihopedagogie, management și limbi moderne
  Sub îndrumarea profesorilor ( Demcenco P., S.Danail., I.Carp. , S. Goncearuc ., V.Triboi., A. Budevici., Budevici- Puiu L.), în perioada 1997-2021, au fost elaborate și susținute peste 50 de proiecte de teze de doctor pentru obținerea gradului științific de doctor în științe pedagogice de către candidații din Republica Moldova și din alte state.

Implicarea cadrelor didactice ale Departamentului în diferite activități de profil:
- Braniște Gheorghe - Șeful Departamentului CFPMLM , conferențiar universitar în cadrul Departamentului CFPM LM; Președinte al Echipei de asigurare a calității din cadrul Departamentului; membru al Seminarului Științific de Profil al USEFS; secretar al Consiliului Științific al USEFS; membru al Comisiei pentru asigurarea calității și activitatea științifică în cadrul facultății EFS; membru al Comitetului științific la Conferințe naționale și internaționale; lector, titular la facultatea Transfrontalieră, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați; Președinte al Academiei Naționale Olimpice din RM; Director de Departament Științe ale Vieții Universitatea ”Dunărea   de Jos”, Galați;
- Arsene Igor – Conferențiar universitar în cadrul Departamentului CFPML, Director al Centrului de ghidare și consiliere în carieră; asistent universitar în cadrul Departamentului Științe ale Vieții, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați;
- Danail Serghei – Profesor universitar în cadrul Departamentului CFPMLM, profesor la Catedra Pedagogia și Psihologia Sportului, Universitatea Nistreană de Stat or. Tiraspol; Copreședinte al Societății Civice din Republica Moldova; membru al Comisiei de redacție la revista “Medkinetica”;
- Carp Ivan – Profesor universitar în cadrul Departamentului CFPMLM , membru al Comisiei Republicane de atestare a cadrelor didactice; profesor în cadrul Catedrei Învățământ primar și preșcolar al IȘE; membru al Seminarului Științific de Profil al USEFS;

 • Budevici-Puiu Liliana – Prorector pentru activitatea știinţifică și calitate al USEFS, membru al Senatului USEFS; Președinte al Consiliului Științific USEFS; Președinte al Consiliului Calității USEFS, dr. hab., profesor universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale; cadru asociat în cadrul Departamentului Științe ale Vieții, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați;
 • Budevici–Puiu Anatolie – Dr., profesor universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale; Șef al Centrului de Cercetări Știinţifice în
  Educaţia Fizică şi Sport; cadru asociat în cadrul Departamentului Științe ale Vieții, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați.
 • Ghețiu Adelina - Şeful Departamentului formare profesională continuă; lector universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; 2017-2022 vicepreședintele Consiliului Calității, USEFS; 2019 prezent - președintele Consiliului coordonator de învățare pe parcursul vieții, USEFS; membru al Senatului USEFS; 2022 prezent -membru al Departamentului Management al Calității din cadrul USEFS;
 • Goncearuc Svetlana - Profesor universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; Formator în cadrul Departamentului Formare Profesională Continuă, Membru Seminarului Științific de profil din cadrul USEFS; Conducător de doctorate ai Școlii Doctorale Științe ale Educației, UPS ,,Ion Creangă”;
 • Leșco Victoria- lector universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; secretarul comisiei ştiinţifico-didactice a USEFS; membru al Consiliului Facultății Educație Fizică și Sport; Președintele comisiei pentru educație și etică din cadrul Consiliului Facultății Educație Fizică și Sport; Formator în cadrul Departamentului Formare Profesională Continuă;
 • Leșcu Artur - lector universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; Membru al echipei  de asigurare a Calității în cadrul Departamentului CFPMLM, USEFS;
 • Razmireț Victoria - lector universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; Formator în cadrul Departamentului Formare Profesională Continuă, USEFS;
 • Razmireț Victoria- Formator în cadrul Departamentului Formare Profesională Continuă
 • Usaci Doina – Conferențiar universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; Șeful Direcției politici în domeniul învățământului superior a Ministerului Educației și Cercetării al RM.
 • Golubițchi Silvia- Conferențiar universitar în cadrul Departamentului CFPMLM ; Membru în societăți profesionale internaționale Asociația Dascăli Emeriți; Director de proiect din cadrul Programului de Stat (2020–2023) Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspective paradigmei competențelor cu cifrul 20.80009.0807.32; Membru al seminarului științific de profil UST;
 • Carp Lilian- Lector universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; Membru al Parlamentului Republicii Moldova din 2014; Președintele Comisiei parlamentare "Comisia securitate națională, apărare și ordine publică";
 • Volcu Irina – Lector universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; Vicepreședinte Sindicatul USEFS, membru - secretar al Comisiei de Concurs a Senatului USEFS; membru - secretar al Comisiei Electorale USEFS;  membru- secretar al comisiei educativ-disciplinară a USEFS; membru al Consiliului Facultății de Educație Fizică și Sport; membru al Comisiei pentru activitate didactică din cadrul Facultății Educație Fizică și Sport;  formator în cadrul Departamentului Formare profesională continuă; membru al comisiei Știință din cadrul departamentului Cultură fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne.
 • Volcu Gheorghe - Conferențiar universitar în cadrul Departamentului CFPMLM ;membru al Comisiei Electorale, USEFS, formator în cadrul Departamentului Formare profesională continuă; membru al Echipei de asigurare a calității din cadrul departamentului Cultură fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne.
 • Carp Ana – Prodecan Facultatea Kinetoterapie; asistent universitar în cadrul Departamentului CFPMLM; membru a Consiliului Facultății Kinetoterapie; membru al Comisiei Electorale USEFS; președintele Comisiei de asigurare a calității din cadrul Facultății Kinetoterapie.