Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
Şef de catedră: Branişte Gheorghe,
conferențiar universitar, doctor în științe pedagogice
Tel.: (+373) 022 31 05 88
Е-mail: catedra_btfc@mail.ru
https://www.facebook.com/catedrabtcf.usefs.5?fref=ts

Apariţia şi evoluţia Catedrei BTCF este strâns legată de dezvoltarea Teoriei şi metodicii educaţiei fizice, ca disciplină fundamentală în sistemul de pregătire a specialiştilor în instituţiile de cultură fizică din majoritatea ţărilor exsovietice şi ale Europei de Vest, inclusiv în Republica Moldova, începând cu anii cincizeci ai secolului al XX-lea. Pentru existenţa şi dezvoltarea domeniului era nevoie să fie dezvoltate două probleme fundamentale: pregătirea cadrelor profesionale şi crearea bazei metodologice, tehnologice, ştinţifico - didactice şi a celei tehnico-materiale pentru desfăşurarea procesului de învățământ.
Înfiinţarea şi instituirea oficială al Tehnicumului Moldovenesc Republican de Cultură Fizică (1947) şi a Facultăţii de Educaţie Fizică în componenţa Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă” (1950-1951), inclusiv a Catedrei BTCF (1953), s-au creat premisele necesare pregătirii cadrelor didactice naţionale, asigurării unui suport metodic şi ştiinţific.
Catedra a fost fondată ca subdiviziune independentă în cadrul Facultății de Educație Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creanga“ în anul 1974, fiind numită inițial Catedra Teoriei și Metodicii Educației Fizice. Primul șef al catedrei a fost Stepan Clevac, conf.univ. dr. Din anul 1991 se va numi Catedra Bazelor Teoretice și Metodice ale Educației Fizice (1991-1995: șefi de catedră – Nicolai Vizitei, prof.univ. dr.hab.; Panfil Sava, conf.univ.; Nicolae Hromii, conf. univ. dr.), apoi Catedra Bazele Teoretico-Metodice ale Educației Fizice, Pedagogia și Psihologia Sportului (în perioada 1996-2000, șefii catedrei au fost: Anatolie Budevici, conf.univ. dr.; Ivan Carp, conf.univ. dr.; Sergiu Danail, prof.univ. dr.); din 2000 Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice (șef de catedră – Sergiu Danail, prof. univ. dr.); din 2016 în funcția de șef al catedrei a fost ales Gheorghe Braniște, conf.univ. dr.
În cadrul catedrei îşi desfăşoară activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică 15 colaboratori: Gheorghe Braniște, conf.univ.dr., șeful catedrei; Sergiu Danail, prof.univ.dr.; Pavel Poburnîi, prof.univ.dr., Antrenor Emerit; Vasile Triboi, prof.univ.dr.; Ivan Carp, prof.univ.dr.; Alexei Demcenco, asist.univ.dr.; Panfil Sava, conf.univ.; Alexandru Ţurcan, asistent univ.; Ina Truhin, asistent univ.drd.; Elena Mileacova, conf.univ.dr.; Igor Arsene, conf.univ.dr.; Maria Timuș, asistent univ. dr.; Daniela Pascari, asistent univ.; Sergiu Danail, asistent univ.; Ghenadie Popa, asistent univ.drd.
Scopul și obiectivele catedrei
Catedra BTCF are drept scop organizarea, desfăşurarea, asigurarea şi realizarea totalităţii de activităţi didactice şi ştiinţifice (prelegeri/cursuri teoretice, seminare/lecţii practice şi de laborator, stagii de practică), monitorizarea lucrului individual al studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, a cercetărilor ştiinţifice la toate treptele de studii, incluzând în această activitate corpul profesoral-didactic şi cel profesoral-tehnic spre obţinerea celor mai eficiente rezultate.
Obiectivele fundamentale ale Catedrei BTCF sunt:
- orientarea activităţii didactice spre competitivitate şi performanţă pentru integrarea în circuitul valorilor profesionale ale viitorului specialist în domeniul competenţelor gnostice, operaţionale, valorico-orientative în domeniul activităţilor motrice ale culturii fizice;
- formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică şi de cunoaștere ştiinţifică prin pregătirea multiaspectuală a tinerilor specialişti şi motivarea acestora spre obţinerea unui înalt nivel de calificare;
- extensiunea competenţelor formate la studenţi prin stabilirea relaţiilor intra - şi interdisciplinare cu rezonanţă sistemică în pregătirea profesională multiaspectuală, respectând concordanţa dintre cunoaştere, aplicare şi integrare a competenţelor.
Baza tehnico-materială a catedrei
Baza tehnico-materială a Catedrei BTCF corespunde cerinţelor asigurării eficiente a procesului instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică. Catedra dispune de cabinet metodic pentru corpul profesoral-didactic (biroul 230/230A, din blocul central), care este dotat cu calculatoare (rețea WI-FI) și alte mijloace TIC ce asigură o realizare eficientă a procesului educațional. Totodată, catedra dispune de un laborator ştiinţifico-metodic (biroul 226, bl. central), care reprezintă un suport pentru realizarea activităților de cercetare la toate nivelurile.
Direcțiile didactice și științifice ale catedrei
Direcţiile de bază de cercetare ştiinţifică pe parcursul anilor au constituit:
- Formarea, dezvoltarea şi desemnarea valorilor bazate pe competenţe cognitive, operaţionale şi valorico-orientative, care formează contextul integrativ al forţelor esenţiale de personalitate;
- Pregătirea specialiştilor de înaltă calificare prin oferirea programelor de studii într-o manieră creativă, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice, toate contribuind la formarea competenţelor integrale ale studenţiloe, masteranzilor şi doctoranzilor;
- Generarea de calificări competitive în formarea profesională în cadrul studiilor universitare, precum şi a celor postuniversitare;
- Integrarea în cercetările ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru dezvoltarea unui corp profesoral de o înaltă pregătire profesională şi responsabilitate;
- Promovarea valorilor ştiinţifice, culturale, etice şi estetice prin realizarea de parteneriate în comunitatea universitară şi în mediul academic;
- Orientarea spre schimbul academic de experienţă profesională dintre cadre didactice şi studenţi.
Pe parcursul anilor, catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice a inițiat un şir de activităţi privind îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în cadrul USEFS:
În acest context, trebuie menționată experiența bogată a Catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice în realizarea proiectelor științifice naționale și internaționale:
1. „Bazele teoretico-metodologice ale organizării și desfășurării activităților de cultură fizică de recuperare cu diferite vârste ale populației din RM”;
2. „Bazele teoretico-metodologice şi empirice ale invăţământului preuniversitar şi universitar de cultura fizică”;
3. „Perfecționarea procesului educaţional al disciplinei „Educatia fizică” din sistemul de invăţământ preuniversitar si universitar”;
4. Proiectul stiintific international THEME UE „Problemele pregătirii profesionale a specialiştilor în domeniul turismului la nivel de Masterat” , în colaborare cu universităţile din Marea Britanie şi Spania;
5. “Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextual intergării europene a RM (2015-2019)”;
6. “Cross-border cooperation for common needs: Health, Environment, Sport – HES”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul de colaborare transfrontalieră Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova, Priority 3.”People to people co-operation”, Measure 3.2. Educational, social and cultural exchanges;
7. Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament al sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (Jocurile Olimpice, Campionatele mondiale și europene( 2020-2023).
Conferinţe ştiinţifice ale studenţilor: au fost organizate 5 Conferințe Internaționale şi 5 Seminare metodico- științifice:
- Problemele actuale ale pregătirii pedagogice a specialistului de cultură fizică în contextul abordării competiționale.
8 Mese rotunde cu următoarele tematici:
- Calitatea învățământului superior de cultură fizică și factorii ce îl determină;
- Formarea competențelor profesionale ale specialistului din domeniul culturii fizice și sportului etc.
În cadrul Catedrei BTCF în ultimii 5 ani au fost editate de către cadrele didactice 150 lucrări științifice:
- manuale - 4; monografii - 7; cursuri universitare - 11; ghiduri metodice - 7; articole international cotate ISI - 17; lucrări metodice - 5; articole în culegiri științifice - 41; articole la conferințe -35; teze la conferințe - 54.
Pregătirea doctoranzilor
Sub îndrumarea profesorilor catedrei (S.Danail, I.Carp , P.Demcenco, V.Triboi), în perioada 1997-2020, au fost elaborate și susținute circa 50 de proiecte de teze de doctor pentru obținerea gradului științific de doctor în științe pedagogice de către candidații din Republica Moldova și din alte state.
Implicarea cadrelor didactice ale Catedrei BTCF în diferite activități de profil:
- Braniște Gheorghe - membru al Seminarului Științific de Profil al USEFS, secretar al Consiliului Științific al USEFS, membru al Comisiei pentru asigurarea calității și activitatea științifică la facultate; membru al Comitetului științific la Conferințe, lector, titular la facultatea Transfrontalieră, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați; președinte al Academiei Naționale Olimpice din RM;
- Arsene Igor- membru al Comisiei pentru asigurarea calității studiilor în cadrul Catedrei BTCF
- Danail Serghei- profesor la Catedra Pedagogia și Psihologia Sportului, Universitatea Nistreană de Stat or. Tiraspol; Copreședinte al Societății Civice din Republica Moldova; membru al Comisiei de redacție la revista “Medkinetica”;
- Carp Ivan – membru al Comisiei Republicane de atestare a cadrelor didactice; profesor în cadrul Catedrei Învățământ primar și preșcolar al IȘE; membru al Seminarului Științific de Profil al USEFS;
- Triboi Vasile - membru al Seminarului Științific de Profil al USEFS; profesor, titular la Facultatea Transfrontalieră, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați;
- Egorov Gheorghe - președintele Comitetului Sindical al USEFS;
- Sava Panfil - președintele Comisiei la examenele de bacalaureat.