Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CONSILIUL CALITĂŢII AL USEFS

Preşedinte: Buftea Victor
profesor universitar, doctor habilitat în ştiințe pedagogice

Vicepreşedinte: Adelina Ghețiu
doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar

Tel: (+373) 022 49 74 33, 022 49 77 20

Consiliul Calității al USEFS este un organ consultativ al Senatului USEFS în domeniul calității, având misiunea de a stabili, documenta, implementa, menține și a îmbunătăți sistemul de management al calității al USEFS, în deplină concordanță cu cerințele învățământului superior al Republicii Moldova și al celui european.
Obiectivele strategice ale Consiliului sunt:
- sporirea responsabilităţii fiecărui membru al comunităţii academice în îndeplinirea propriilor atribuţii în cadrul SMC prin conştientizarea importanţei impactului activităţii lor asupra calităţii serviciilor oferite de USEFS;
- accentuarea cadrului unitar, coerent şi eficace al activităţii structurilor organizaţiei (academice, ştiinţifice, administrative, sociale, financiar-contabile);
- îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale membrilor comunităţii academice prin procesele de instruire, formare, calificare şi recalificare, potrivit cerinţelor managementului calităţii;
- dezvoltarea infrastructurii USEFS prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii optime de studii şi cercetare pentru cadrele didactice, studenţi şi masteranzi;
- sporirea încrederii studenţilor şi masteranzilor în rezultatele demersurilor academice, ştiinţifice, cultural – artistice etc. ale USEFS;
- îmbunătăţirea eficienţei raporturilor cu partenerii, mediul economico-social şi comunităţile locale, regionale şi naţionale şi sporirea încrederii acestora în potenţialul instituției de a furniza servicii care să le satisfacă exigenţele;
- asigurarea accesului imediat la documentele SMC şi facilitarea gestionării acestora;
- asigurarea documentaţiei de bază necesare efectuării auditului intern şi extern al sistemului de management al calităţii.
În componența Consiliului Calității intră:
Buftea Victor, prof.univ. dr.hab., preşedinte;
Ghețiu Adelina, vicepreședinte;
Amelicichin Ecaterina, lector universitar, dr., inspector superior la Departamentul Studii, președintele Departamentului Management al Calității;
Calugher Viorica, conf univ.dr., directorul Departamentului Studii;
Nastas Andrei, conf.univ.dr., presedintele Comisiei de asigurare a calității, Facultatea Protecție, Pază și Securitate;
Racu Sergiu, conf.univ.dr., președintele Comisiei de asigurare a calității, Facultatea de Kinetoterapie;
Onoi Mihai, conf.univ.dr., președintele Comisiei de asigurare a calității, Facultatea de Pedagogie;
Mocrousov Elena, conf. univ. dr. hab., președintele Comisiei de asigurare a calității, Facultatea de Sport; șeful Comisiei Audit Intern.
Departamentul Management al Calității:
Președinte: Amelicichin Ecaterina, lector univ. dr.;
Secretar: Bragarenco Nicolae, conf. univ. dr.;
Membri: Agapii Eugen, conf. univ. dr.; Braniște Gheorghe, conf. univ. dr.; Zapanovici Natalia, asistent; Grosu Maria, asistent; Drăniceru Mihai, asistent.
Comisia Audit Intern:
Președinte: Mocrousov Elena, conf. univ. dr. hab.;
Secretar: Onoi Mihai, conf. univ. dr.;
Membri: Manolachi Victor, prof. univ. dr. hab., Carp Ion, prof. univ. dr., Craijdan Olga, conf. univ. dr., Gîdei Mariana, asistent, Cebotaru Nina, doctorand.
Asigurarea calității în cadrul USEFS nu constituie un scop în sine, ci un mijloc prin care universitatea este orientată spre performanță. Prin intermediul sistemului calității se dezvoltă o cultură a calității în activitatea personalului și a studenților.

ZIUA MONDIALĂ A CALITĂȚII 2018...

Pentru detalii apasati aici:
Departamentul calitate

ZIUA MONDIALĂ A CALITĂȚII 2017...

Informatie privind pregatirea pentru Senatul USEFS a chestiunii "Monitorizarea calitatii pregatirii teoretico-practice a studentilor absolventi pentru examenele de licenta (ciclurile I si II)"

Raport cu privire la evaluarea gradului de satisfactie a studentilor USEFS

Informatie cu privire la rezultatul realizarii academice a studentilor ciclul I si II de studii la USEFS in anul universitar 2016-2017