Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
Prorector pentru activitate ştiinţifică: Budevici–Puiu Liliana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Telefon: +373 22 49 74 33

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este unicul centru de pregătire a cadrelor ştiinţifice de profil din Republica Moldova. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi ştiinţifico-metodică este coordonată de Academia de Ştiinţe şi de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Acest proces se desfăşoară în corespundere cu direcţiile prioritare de cercetare şi dezvoltare, aprobate prin Hotărîrile Parlamentului şi Guvernului Republici Moldova, fiind dirijat de Senatul universităţii, Secţia Ştiinţă şi de cele 13 catedre ale USEFS. Pregătirea cadrelor ştiinţifice se efectuează la specialitatea 13.00.04 - „Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare".
Modalitatea de organizare, conţinutul şi volumul activităţii de cercetare ştiinţifică şi ştiinţifico-metodică sunt determinate de Planul de cercetare ştiinţifică aprobat anual de Senatul universităţii.
Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a doctoranzilor este axată pe următoarele direcţii:
-Bazele teoretico-metodologice ale sistemului de pregătire a specialiştilor de culturăfizică în contextul integrării europene;
-Metodologia perfecţionării şi implementării sistemului de educaţie fizică la nivelul învăţământului preuniversitar şi universitar;
-Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv;
-Metodologia implementării tehnologiilor diagnostice medicale şi kinetoterapeutice în domeniul culturii fizice;
-Analiza metodologică a proceselor psihopedagogice şi socioumanistice ale educaţiei fizice şi sportului
Pentru realizarea direcţiilor menţionate, au fost propuse teme ştiinţifice cu caracter teoretic şi aplicativ.
Activitatea ştiinţifică a universităţii este asigurată de cele 147 cadre didactice, dintre care 40,2% au titluri ştiinţifice şi didactice: 7 deţin titlul de doctor habilitat, profesor universitar; 14 sunt doctori, profesori universitari; 45 - doctori în ştiinţe; 3 - conferenţiari universitari.
Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice şi ştiinţifice constituie unul dintre obiectivele primordiale ale Secţiei Ştiinţă şi se realizează prin organizarea activităţii Doctoratului (înfiinţat în a. 1993), a Consiliului Ştiinţific Specializat (înfiinţat în a. 1994) şi a Masteratului (înfiinţat în a. 1999).
Pînă în prezent, cadrele didactice ale universităţii au obţinut rezultate considerabile în cercetarea problemelor privind optimizarea procesului de pregătire a sportivilor de performanţă, prin aplicarea tehnologiilor moderne de antrenament, au elaborat noi metodici de pregătire profesională a specialiştilor de cultură fizică, au efectuat ample cercetări ştiinţifice în domeniul implementării curriculum-ului de educaţie fizică în învăţămîntul preuniversitar. Din anul 2003, cadrele ştiinţifice de la USEFS şi din centrele universitare similare de peste hotare au posibilitatea să-şi publice elaborările în revista „Ştiinţa Culturii Fizice".
Un aspect important al activităţii ştiinţifice organizate la USEFS este recunoaşterea acesteia pe arena internaţională, prin colaborarea cu cadre didactico-ştiinţifice din 25 universităţi de peste hotare (România, Ucraina, Belarus, Rusia, Grecia, Iordania, Spania, Marea Britanie).
Datorită activităţii eficiente, ştiinţa culturii fizice din Republica Moldova a obţinut o apreciere binemeritată atît în spaţiul structurilor sportive din ţară, cît şi în lumea ştiinţei sportului internaţional.