Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
PRORECTOR PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Budevici-Puiu Liliana, conf. univ. dr.
Tel.: (+373) 022 49 74 33

Cercetarea științifică face parte din misiunea Universității de Stat de Educație Fizică şi Sport, constituind complementaritatea necesară procesului de învățare.
Misiunea Universității de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a realiza activitatea de cercetare şi de învățământ la standarde de excelență naţională şi internaţională prin:
-formarea, dezvoltarea şi consolidarea valorilor noii societăți bazate pe cunoaştere;
-formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice de înaltă performanță, prin oferirea de programe de studii creative, care sa integreze rezultatele cercetării stiințifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor;
-generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară;
-realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri;
-integrarea Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului al USEFS în reţele europene de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe;
-dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi civică;
-promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională.
Direcţiile prioritare de cercetare în care este implicat cu succes intregul corp academic al USEFS sunt reflectate dupa cum urmează:
1. Bazele teoretico-metodologice ale sistemului de pregătire a specialiştilor de cultură fizică în contextul integrării europene.
2.Metodologia perfecţionării şi implementării sistemului de educaţie fizică la nivelul învăţământului preuniversitar şi universitar.
3.Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.
4.Metodologia implementării tehnologiilor diagnostice medicale şi kinetoterapeutice în domeniul culturii fizice.
5.Analiza metodologică a proceselor psihopedagogice şi socioumanistice ale educaţiei fizice şi sportului.
6.Aspecte educaţionale şi juridice ale protecţiei, pazei şi securităţii.
Centrarea pe resursele umane, pe infrastructura de cercetare, pe colaborarea în regim de parteneriat inter-, multidisciplinar, geografic şi instituţional, pe managementul proiectelor de cercetare, generează cinci obiective generale privind cercetarea ştiinţifică la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, fiecare cu obiective specifice, şi anume:
-creşterea performanţei resurselor umane în planul cercetării ştiinţifice din domeniul culturii fizice în scopul asigurării vizibilitaţii ştiinţifice internaționale a USEFS;
-modernizarea infrastructurii de cercetare, calitativ şi cantitativ, necesară unei cercetări de performanţă la nivelul instituţiei academice de profil;
-dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale în vederea creşterii performanţelor de cercetare ştiinţifică;
-profesionalizarea serviciilor de cercetare şi de management al proiectelor de cercetare în domeniul culturii fizice;
-transformarea cercetării ştiinţifice într-o componentă fundamentală prin crearea centrului de excelenţă în domeniul cercetării culturii fizice în scopul dezvoltării competitivităţii şi obţinerii avantajului strategic într-o piaţă concurenţială din ce în ce mai dinamică.
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a dezvoltat şi va consolida în continuare structurile sale proprii (Consiliul ştiinţific specializat, Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, Scoala doctorală, laboratoarele ştiinţifice ale catedrelor) prin valorificarea cunoştinţelor şi transferului acestora în produse şi servicii inovative. Prin aceste structuri se stimulează crearea şi transferul de cunoaştere ştiinţifică, dezvoltându-se abilitaţile de cercetare (în special cea multidisciplinară) ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din domeniul culturii fizice, inclusiv ale tinerelor cadre didactice. De asemenea, universitatea încurajează cercetările ştiinţifice fundamentale, finalizate prin articole, monografii, rapoarte, participări la manifestări ştiinţifice, stimulează competiţia pentru atragerea resurselor financiare, valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere al domeniului culturii fizice, încurajează accesul la surse şi oportunităţi multiple, organizarea de manifestări ştiinţifice de referinţă pe plan naţional şi internaţional.