Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CATEDRA DE NATAŢIE ŞI TURISM
Şef de catedră: Vasile Mindrigan
conferenţiar universitar, doctor оn ştiinţe pedagogice
Tel.: (+373) 022 24 22 44
E-mail: catedra-natatie@mail.ru
https://www.facebook.com/cnt.usefs.5?sk=wall

Istoricul Catedrei de Natație și Turism
Catedra de Sporturi Nautice și Turism a fost întemeiată în anul 1977 în cadrul Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. Din anul 1991, în cadrul Institutului Național de Educație Fizică și Sport, a fost redenumită în Catedra de Natație și Turism.
Din momentul întemeierii până în prezent, catedra a înregistrat o bogată experiență în domeniu, completându-și potențialul științifico-pedagogic cu cadre didactice de înaltă calificare cu 2 profesorii universitari, 3 doctori în științe pedagogice și conferențiari universitari, 1 Antrenor Emerit al Republicii Moldova, 2 doctoranzi.
Catedra de Natație și Turism reprezintă una dintre subdiviziunile structurale de bază cu caracter metodico-didactic al Facultății de Pedagogie, ce are o direcţie prioritară în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor şi masteranzilor la specialităţile Nataţie și Servicii Hoteliere, Turism și Agrement.
Catedra de Natație și Turism este o subdiviziune didactico-științifică de bază, care asigură realizarea activităţilor de planificare, organizare, ştiinţifico–metodice instructive în domeniul Natației și al Serviciilor Hoteliere, Turism și Agrement.
Scopul și obiectivele catedrei
Scopul catedrei rezidă în formarea unor specialiști dotați și inteligenți, posesori de cunoștințe ample în domeniul Natației și al Serviciilor Hoteliere, Turism și Agrement, capabili să soluționeze cele mai complexe probleme manageriale privind înotul. Oferă posibilități de acumulare a volumului necesar de cunoștințe teoretice și practice pentru formarea tinerilor specialiști.
Obiectivul de bază al activităţii catedrei este de a pregăti specialişti calificaţi în domeniul Înotului și al Serviciilor Hoteliere, Turism și Agrement. Desfășurarea procesului instuctiv-educativ constă în a oferi studenţilor cunoştinţe care să înlesnească formarea deprinderilor profesional-pedagogice, a asigura însuşirea tehnicii înotului, a metodelor ştiinţifice de instruire şi antrenament, pentru ca, ulterior, să fie aplicate în cadrul lecţiilor de înot vizând pregătirea sportivilor de performaţă şi a răspândirii înotului în masă. În scopul asigurării unei activităţi eficiente, catedra colaborează cu celelalte subdiviziuni didactico-ştiinţifice ale USEFS şi ale altor instituții de profil din ţară şi din străinătate.
Activitățile organizatorice şi funcţionale ale catedrei se desfășoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Programului de Studii şi cu cerințele actuale impuse de Procesul de la Bologna.
Obiectivele catedrei constau în a oferi oportunităţi prin:
* Perfecționarea planurilor de învățământ și a programelor analitice, precum și a conținutului cursurilor și lucrărilor aplicative, în sensul aprofundării pregătirii de specialitate a studenților și alinierii la standardele europene, în vederea creării premiselor pentru recunoașterea internațională a diplomelor de licență;
* implimentarea noilor tehnologii educaţionale moderne în aria curriculară universitară prin organizarea echitabilă a cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice;
* adaptarea unui program de studii flexibil în conformitate cu cerințele/condițiile actuale;
* dezvoltarea procesului de învăţare în scopul cunoaşterii, înţelegerii conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază în domeniul specialităţii;
* îmbunătățirea condițiilor materiale și de informare oferite studenților prin elaborarea, actualizarea și modernizarea manualelor, cursurilor, caietelor de lucrări aplicative și dotarea laboratorului catedrei cu echipament modern;
* formarea competenţelor profesionale şi intelectuale în cadrul orelor teoretice, seminarelor practice şi stagiilor de practică;
* formarea abilităţilor şi competenţelor necesare încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii;
* formarea de specialiști cu studii superioare în domeniul turismului (activitate hotelieră de restaurant) și înotului;
* extinderea învățământului prin colaborarea cu alte instituții privind gradul de interactivitate și mobilitate în relaţia cu studenţii;
* extinderea cooperarii cu universități de același profil din alte țări, ceea ce ar permite studenților dar și cadrelor didactice, cunoașterea și însușirea experienței pozitive dezvoltate în domeniul serviciilor turismului și înotului.
Baza tehnico-materială a catedrei. Baza tehnico-materială a Catedrei de Natație și Turism corespunde cerinţelor asigurării eficiente a procesului instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică. Catedra este dotată cu un laborator metodico-ştiinţific, ce dispune de aparataj performant pentru organizarea cercetărilor ştiinţifice, în scopul perfecţionării procesului de pregătire a sportivilor de performanţă şi a cadrelor didactice în domeniul înotului şi turismului. Baza tehnico-materială a Catedrei de Nataţie şi Turism este concentrată la Bazinul de înot (str. 31 August 1989, nr.78).
Actualmente, bazinul constituie un Centru Republican de Sporturi Nautice, înzestrat cu utilaj necesar pentru pregătirea cadrelor profesionale în domeniul dat. Catedra mai dispune de 2 cabinete metodice.
Direcțiile didactice și științifice ale catedrei
Direcţiile de bază privind cercetarea ştiinţifică sunt:
• Perfecţionarea sistemului de antrenament sportiv în nataţie la diferite etape de pregătire profesională a sportivilor;
• Perfecţionarea conţinutului de studii în instituţiile de învăţămînt superior pentru pregătirea specialiştilor în domeniul nataţiei şi turismului;
• Pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul Serviciilor Hoteliere, Turism și Agrement.
Realizările catedrei
Pe parcursul anilor, Catedra de Natație și Turism a inițiat un şir de activităţi privind îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în cadrul USEFS:
Proiecte:
• Proiect pentru tinerii cercetători ,,Socializarea adolescenților prin practicarea formelor de turism activ” cu cifrul 18.80012.08.31A;
• Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de antrenament și competiții al sportivilor de performanță din loturile naționale ale Republicii Moldova, cu cifrul 11.817.08.50A;
• Bazale teoretico-metodologice și empirice ale învățământului preuniversitar și universitar de cultură fizică, cu cifrul 08.817.08.005F;
• „Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale, cu cifrul 15.817.06.26F;
Conferinţe ştiinţifice ale studenţilor:
• Probleme actuale ale teoriei și practicii sportului nautic și ale turismului;
• Turismul activ- factor de socializare a adolescenților;
• Turism durabil pentru dezvoltare-relații și perspective.
Seminare științifice:
1. Seminarul metodico-practic „Realizări și perspective în sportul nautic din Republica Moldova”;
2. Seminar metodico-practic: „Înotul-factor important în activitatea sanogenică”;
3. Seminar ştiinţifico-metodic: „Știință. Adolescenți. Socializare”.
Mese rotunde cu genericul: „Aspecte teoretice privind socializarea adolescenților prin practicarea diferitor forme de turism”.
În cadrul Catedrei de Natație și Turism au fost editate următoarele lucrări științifice: manuale – 4, monografii – 9, cursuri universitare – 12, ghiduri metodice – 4, brevete – 3, articole internaționale cotate ISI – 12, BDI categoria B, B+ și C – 7, articole în culegeri științifice – 80.
Pregătirea doctoranzilor. Catedra de Natație și Turism dirijează activitatea de cercetare a doctoranzilor care este o componentă esenţială şi distinctă a activităţii cadrelor didactico-științifice. Misiunea definitorie privind desfășurarea activității de cercetare este focusată spre cercetarea fundamentală, îmbinată în mod echilibrat cu cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică, proiectarea, consultanţa şi expertiza. Ea reprezintă unul dintre criteriile obligatorii şi primordiale de apreciere a valorii profesionale a doctoranzilor. Dat fiind că, aceste cercetări conturează rezultatul activităţii cadrelor didactice, dincolo de aspectul strict ştiinţific, ele pun accent şi pe colaborarea dintre membri cu diferite niveluri de pregătire, iar pentru tinerii cercetători fiind un mijloc de achiziţionare a tehnicilor şi deprinderilor necesare unui autentic om de ştiinţă. Până în prezent, în cadrul catedrei au fost susținute 27 de teze de doctorat. La ora actuală la catedră își continuă activitatea științifică 4 doctoranzi.
Studenții absolvenți, care au obținit rezultate remarcabile în sport în arena internațională, antrenori emeriți, antrenori ai lotului național, directori de școli, deputați, miniștri, viceminiștri, care au obținut distincții de stat și internaționale.
Pe parcursul activității profesionale, Catedra de Natație și Turism a format și a promovat personalități notorii, care s-au afirmat în diverse domenii de activitate: știință, învațământ, sport.
Buna pregătire profesională a studenților axată pe înalta calificare în domeniu, participarea la activitățile sportive de diferite niveluri asigură prestigiul catedrei. De exemplu, au devenit antrenori emeriți și maeștri ai sportului ai Republicii Moldova: G. Solonenco, A. Postovoi, L. Pohilenco, A. Gulico, A. Tudose, V. Strogov, E. Stupac, G. Osipov, S. Postica, V. Melnicov.
Unii discipoli ai catedrei au participat şi au devenit premianți la Jocurile Olimpice: Bașcatov Iurii, Mariniuc Serghei, Marcoci Serghei, Alexandru Vdovin, Zaharov Andrei, Curbatov Serghei, Elizarov Artur, Rogut Victor, Tatarov Vadim, Cecan Andrei, Mihailov Andrei, Guțu Octavian, Tregubova Maria, Vdovicenco Veronica, Chișca Tatiana. Alţii au participat la Campionate Mondiale și Europene: Capitanciuc Andrei, Gladun Artiom, Teodor Postolachi, Corotaș Dmitri, Iazadji Iurie, Bănărescu Cristian, Postica Serghei, Siminel Dan.
Implicarea cadrelor didactice ale Catedrei de Natație și Turism în diferite activități de profil
Mindrigan Vasile
, conf. univ., dr., şeful catedrei - membru al Consiliului Facultății de Pedagogie a USEFS; Rîşneac Boris, prof. univ., dr., - membru al Centrului Științific în cadrul catedrei; Botnarenco Teodor, prof. univ., dr., - membru al Centrului Științific în cadrul catedrei; Solonenco Grigore, conf univ., Antrenor Emerit al Republicii Moldova - responsabil de ghidarea activităților sportive în cadrul catedrei; Diacenco Eugenia, conf. univ., dr., - membru al Echipei pentru asigurarea calității în cadrul Catedrei de Natație și Turism; Grosu Maria, drd., asistent universitar, - membru al Comisiei pentru asigurarea calității la Facultatea de Pedagogie; Scorţenschi Dmitri, drd., asistent universitar - membru al Centrului Științific în cadrul catedrei; Stepanova Natalia, conf. univ., dr., - responsabilă de colaborarea cu instituțiile școlare; Prisecari Zinaida, asistent universitar.
Galerie Foto
2017-2018

2016-2017