Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Prim-prorector: Viorel Dorgan, profesor universitar,
doctor habilitat în știinte pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 41 22

Trecerea la economia de piață, concurența dintre universități la nivel național și global impun transformări care generează o nouă dezvoltare universitară. In acest context, idealul educațional al societății contemporane presupune valorificarea și desăvârșirea potențialului uman în vederea formării unei personalități armonioase și creatoare, capabile să se adapteze la condițiile sociale în continuă schimbare. Sarcina primordială a USEFS constă în alinierea învățământului superior de cultură fizică și sport la cele mai înalte standarde de performanță mondială.
Activitatea didactică a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport este orientată spre pregătirea specialistului de tip nou, eficient, deschis spre noi experiențe, formare de competențe profesionale, cultivare a valorilor moral-spirituale, general-umane și naționale.
În scopul realizării reformei curriculare impuse de imperativele timpului, cadrele didactice ale universității actualizează și elaborează noi planuri de instruire și de antrenament sportiv, renovează și redefinesc programele de studii, conținuturile centrate pe competențe, inițiază cursuri de alternativă, modernizează tehnicile de instruire, implementează pe larg tehnologiile informaționale.
În prezent, este organizat un sistem bine definit de formare și de perfecționare a personalului didactic. Majoritatea activităților sunt orientate spre formarea de aptitudini și motivații în munca profesională și consolidarea mecanismului învățării continue.
De-a lungul anilor, la universitate și-au făcut studiile un număr impunător de persoane, care activează în prezent în diferite unități preuniversitare și universitare, în cluburi și asociații sportive, în diverse centre de reabilitare din țară și de peste hotare, în sistemul de Pază și Securitate națională, precum și în alte organizații de conducere.
În cadrul universității a fost creată o structură specializată, Centrul de ghidare și consiliere în carieră, ale cărui obiective majore sunt: promovarea valorilor universitare și a imaginii universității în rândul tinerilor, precum și consultarea studenților, pe parcursul anilor de studii, privind orientarea profesională și inserția în câmpul muncii.
Reforma curriculară din învățământul superior de cultură fizică rezultă din realitățile și cerințele sociale ale timpului și demonstrează că procesul de formare a specialistului de cultură fizică trebuie abordat din perspectiva factorilor principali și a noilor tendințe ale acestui secol: globalizarea și creșterea concurenței, dispariția treptată a hotarelor internaționale, mobilitatea înaltă a capitalului și forței de muncă, dezvoltarea sferei serviciilor și sporirea influenței
organizației comerciale internaționale, raspândirea noilor tehnologii în domeniul informaticii și telecomunicațiilor, dezvoltarea industriei turismului, culturii și odihnei, prelungirea duratei de viață, creșterea nesiguranței și a grijii pentru viitor, cauzate de schimbările sociale permanente.
Având în vedere acești factori, reforma presupune și trecerea la un sistem de învățământ superior deschis și flexibil, echivalarea academică a perioadelor de studii, facilitarea mobilității academice a studenților și profesorilor, sporirea gradului de responsabilitate a studentilor în formarea propriului program de instruire și de antrenament, oferirea unui spectru larg de opțiuni în alegerea probelor de sport solicitate.
În scopul integrării procesului de învățământ în sistemul european și cel mondial, activitatea USEFS este orientată în următoarele direcții:
- organizarea și desfășurarea seminarelor metodice și a conferințelor știintifice ale profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților, în cadrul carora sunt abordate un șir de probleme actuale privind perfecționarea sistemului de învățământ în domeniul culturii fizice, sportului de performanță si al celui pentru toți;
- participarea studenților la simpozioanele știintifice internaționale, conferințe, mese rotunde, festivaluri, concursuri, stagieri etc.;
- stabilirea și extinderea relațiilor de colaborare și schimbul de experiență dintre cadrele didactice ale USEFS și cele din instituțiile similare de peste hotare: România, Rusia, Belarus, Ucraina, Polonia, Grecia, Marea Britanie, Spania, Coreea de Sud și altele.
- formarea continuă a cadrelor didactice, organizarea studiilor postuniversitare;
- crearea oportunităților pentru instruirea cetățenilor altor state; în USEFS iși fac studiile studenți originari din România, Rusia, Ucraina, Grecia, Azerbaidjan, Israel și Sudan.
Calitatea înaltă plus spiritul practic al corpului profesoral-didactic fac ca universitatea să corespundă cerințelor contemporane ale învățământului superior, fapt atestat și de instituțiile de acreditare din Republica Moldova.