Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEZVOLTAREA ACADEMICĂ ŞI ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
Prorector: Liliana Budevici-Puiu
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 49 74 33

Cercetarea ştiinţifică face parte din misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, constituind complementaritatea necesară procesului de învăţare. Un proces de învăţare bazat pe generarea de cunoştinţe noi este mult mai valoros şi mai competitiv decît un proces de învăţare care se reduce la un simplu transfer de cunoştinţe de la profesor la student.
Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a realiza activitatea de cercetare şi de învăţămînt la standarde de excelenţă naţionale şi internaţionale prin:
-formarea, dezvoltarea şi consolidarea valorilor noii societăţi bazate pe cunoaştere;
-formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice, de înaltă performanţă, prin oferirea de programe de studii creative, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
-generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară;
-realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri;
-integrarea Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului al USEFS în reţele europene de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe;
-dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi civică;
-promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională.
Direcţiile prioritare de cercetare în care este implicat cu succes întregul corp academic al USEFS sunt reflectate după cum urmează:
1. Aspecte filosofice, socioeconomice, juridice și manageriale ale culturii fizice.
2. Educația fizică în sistemul de învățămînt. Pregătirea profesională a cadrelor.
3. Tehnologii inovaționale și bazele științifico-metodice ale sistemului contemporan de pregătire a sportivilor.
4.Medicină sportivă, kinetoterapie și cultură fizică recreativă.
Centrarea pe resursele umane, pe infrastructura de cercetare, pe colaborarea în regim de parteneriat inter-multidisciplinar, geografic şi instituţional, pe managementul proiectelor de cercetare, generează cinci obiective generale privind cercetarea ştiinţifică la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, fiecare cu obiective specifice, şi anume:
-creşterea performanţei resurselor umane în planul cercetării ştiinţifice din domeniul culturii fizice în scopul asigurării vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a USEFS;
-modernizarea infrastructurii de cercetare, calitativ şi cantitativ, necesară unei cercetări de performanţă la nivelul instituţiei academice de profil;
-dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale în vederea creşterii performanţelor de cercetare ştiinţifică;
-profesionalizarea serviciilor de cercetare şi de management al proiectelor de cercetare în domeniul culturii fizice;
-transformarea cercetării ştiinţifice într-o componentă fundamentală prin crearea centrului de excelenţă în domeniul cercetării culturii fizice în scopul dezvoltării competitivităţii şi obţinerii avantajului strategic într-o piaţă concurenţială din ce în ce mai dinamică.
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a dezvoltat şi va consolida în continuare structurile sale proprii (Consiliul ştiinţific specializat, Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, Şcoala doctorală, laboratoarele ştiinţifice ale catedrelor) prin valorificarea cunoştinţelor şi transferului acestora în produse şi servicii inovative. Prin aceste structuri se stimulează crearea şi transferul de cunoaştere ştiinţifică, dezvoltîndu-se abilităţile de cercetare (în special cea multidisciplinară) ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din domeniul culturii fizice, inclusiv ale tinerelor cadre didactice. De asemenea, universitatea încurajează cercetările ştiinţifice fundamentale, finalizate prin articole, monografii, rapoarte, participări la manifestări ştiinţifice, stimulează competiţia pentru atragerea resurselor financiare, valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere al domeniului culturii fizice, încurajează accesul la surse şi oportunităţi multiple, organizarea de manifestări ştiinţifice de referinţă pe plan naţional şi internaţional.
Activitatea de cercetare ştiinţifică experimentală şi cea de inovaţie este efectuată, în cadrul Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, în conformitate cu acordurile încheiate şi cu cererile catedrelor de specialitate, de către următoarele categorii de angajaţi: cadrele speciale de personal ştiinţific şi de ingineri tehnicieni; cadrele profesoral-didactice (de bază şi prin cumul) şi cele auxiliare ale catedrelor de specialitate ale universităţii; studenţi care elaborează teze în domeniul respectiv, proiecte, precum şi alte tipuri de lucrări de cercetare ştiinţifică.
Preocupările primordiale ale cercetătorilor universităţii sunt axate, în special, pe realizarea problemelor ştiinţifice privind pregătirea specialiştilor pentru domeniul culturii fizice, ce corespund atît imperativelor societăţii noastre, cît şi celor ale Uniunii Europene. Totodată, există un interes deosebit cu privire la realizarea obiectivului de aplicare a educaţiei fizice în toate sferele de activitate a populaţiei, începînd de la copiii de vîrstă preşcolară şi pînă la persoanele de vîrsta a treia. În acest sens, se încearcă a se stabili noi conţinuturi de aplicare a exerciţiului fizic ca mijloc de dezvoltare fizică, de recreere, refacere şi recuperare.
Conceptele teoretico-metodice şi practice sunt publicate în revistele universităţii „Ştiinţa culturii fizice” şi „Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală” şi alte reviste din republică şi de peste hotare, fiind apreciate de opinia ştiinţifică din domeniu şi disciplinele înrudite.