Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CENTRUL UNIVERSITAR DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ
Director: Igor Arsene, conferențiar universitar,
doctor în științe pedagogice

Centrul este creat ca structură specializată a universității în conformitate cu ordinul Ministerului Educației nr.970 din 10 septembrie 2014 și Hotărârea Senatului USEFS din 04.12.2014, proces-verbal nr. 4. În activitatea sa Centrul se conduce de Constituția Republicii Moldova, Codul Educației, actele normative ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Carta Universității, actele legislative și normative în domeniul ocupării forței de muncă.
Personalul Centrului este format din următoarele persoane:
Drăniceru Mihai, metodist-responsabil de stagiile de practică și de relațiile cu întreprinderile;
Carp Ana, metodist-documentarist;
Dervici Ana, metodist-documentarist;
Gîdei Mariana, consilier în carieră;
Lascov Adrian, informatician-programator.
Centrul are ca obiective esențiale:
- promovarea valorilor universitare și a imaginii universității în rândul tinerilor, inclusiv al absolvenților liceelor, al studenților și absolvenților universității;
-susținerea, informarea și consultarea elevilor și absolvenților liceelor privind orientarea profesională, informarea studenților cu privire la locurile stagiilor de practică și posibilitățile de plasare în câmpul muncii.
Centrul efectueaza misiuni cu privire la:
Informare
- participă la elaborarea și realizarea politicii de informare; elaborează,în comun cu catedrele și facultățile, materiale publicitare privind studiile la universitate;
- asigură, cu mijloacele proprii și cu cele ale structurilor universitare specializate, editarea pliantelor și a altor materiale publicitare, ce țin de orientarea profesională, stagiile de practică, plasarea studenților în câmpul muncii;
- organizează pentru elevii liceelor, ai școlilor și altor instituții de învățământ preuniversitar seminare, întruniri, zile de acces liber, întilniri cu absolvenții universității, actuali conducatori de intreprinderi, personalități marcante, în scopul promovării imaginii universității;
- elaborează programe și acorduri de colaborare cu centre similare autohtone și străine, organizații nonguvernamentale, alte organisme internaționale privind dezvoltarea resurselor umane;
- conlucrează cu alte organizații nonguvernamentale în vederea promovării politicii de ocupare a tineretului în Republica Moldova.
Orientare profesională
- elaborează, în strânsă legatură cu facultățile, catedrele și serviciile competente ale universității, informații și materiale publicitare despre studii, specialitățile universității, încadrarea în câmpul muncii și cariera profesională a absolvenților universității;
- favorizează participarea profesorilor la diferite acțiuni de informare și de orientare profesională, precum și crearea unor noi filiere de specializare conform cerințelor pieței muncii;
- desfăsoară diferite activități de orientare profesională cu aplicarea tehnicilor moderne;
- studiază, argumentează și propune organelor superioare modalități de perfecționare a sistemului de admitere în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
Comunicare cu întreprinderile și asistență în plasarea studenților în câmpul muncii
- colaborează cu agenții economici în vederea creării bazei de date a locurilor pentru stagii de practică și angajare în câmpul muncii;
- stabilește relații necesare cu reprezentanții activitătilor economice, sociale și profesionale, precum și cu serviciile de încadrare în câmpul muncii (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Asociația Micului Business, Camera de Comerț și Industrie, Biroul de Statistică);
- studiază piața forței de muncă, informează studenții și mediul universitar despre cererea și oferta forței de muncă, prevederile legislației privind ocuparea forței de muncă și măsurile de protecție socială a persoanelor afectate de somaj;
- efectuează monitorizarea încadrării absolvenților universității în câmpul muncii, studiază promovarea și traiectoriile carierei profesionale a absolvenților;
- asigură, de comun acord cu Departamentul de formare profesională continuă, instruirea și formarea continuă a tutorilor stagiilor de practică ale întreprinderilor;
- ține evidența persoanelor care solicită susținere la plasarea în câmpul muncii, acordă ajutor în alegerea unui loc de muncă corespunzător.
Activitatea de ghidare în carieră trebuie să devină o prioritate pentru sistemul educațional, o șansă reală, creată pentru fiecare tînăr, în susținerea trebuinței lui de a-și valorifica potențialul personal, spre satisfacție proprie și spre binele societății.