Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CENTRUL UNIVERSITAR DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ
Director: Viorica Calugher,
doctor în ştiinţe pedagogice
Tel: +373 (022) 49 76 55

Centrul este creat ca structură specializată a universităţii în conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei nr.970 din 10 septembrie 2014 şi Hotărârea Senatului USEFS din 04.12.2014, proces-verbal nr. 4. În activitatea sa centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul Educaţiei, actele normative ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Carta Universităţii, actele legislative şi normative în domeniul ocupării forţei de muncă.
Personalul centrului:
Drăniceru Mihai, metodist-responsabil de stagiile de practică şi de relaţiile cu întreprinderile;
Carp Ana, metodist documentarist-recepţionist;
Branişte Gheorghe, psiholog-consilier în carieră;
Lascov Adrian, informatician-programator.
Centrul are ca obiective esenţiale:
- promovarea valorilor universitare şi a imaginii universităţii în rîndul tinerilor, inclusiv al absolvenţilor liceelor, al studenţilor şi absolvenţilor universităţii;
- susţinerea, informarea şi consultarea elevilor şi absolvenţilor liceelor privind orientarea profesională, informarea studenţilor cu privire la locurile stagiilor de practică şi posibilităţile de plasare în cîmpul muncii.
Centrul efectuează misiuni cu privire la:
Informare
- participă la elaborarea şi realizarea politicii de informare; în comun cu catedrele şi facultăţile, elaborează materiale publicitare privind studiile la universitate;
- asigură, cu mijloacele proprii şi cu cele ale structurilor universitare specializate, editarea pliantelor şi a altor materiale publicitare, ce ţin de orientarea profesională, stagiile de practică, plasarea studenţilor în cîmpul muncii;
- organizează pentru elevii liceelor, ai şcolilor şi ai altor instituţii de învăţămînt preuniversitar seminare, întruniri, zile de acces liber, întîlniri cu absolvenţii universităţii, actuali conducători de întreprinderi, personalităţi marcante, în scopul promovării imaginii universităţii;
- elaborează programe şi acorduri de colaborare cu centre similare autohtone şi străine, organizaţii nonguvernamentale, alte organisme internaţionale privind dezvoltarea resurselor umane;
- conlucrează cu alte organizaţii nonguvernamentale în vederea promovării politicii de ocupare a tineretului în Republica Moldova.
Orientare profesională:
- elaborează, în strînsă legătură cu facultăţile, catedrele şi serviciile competente ale universităţii, informaţii şi materiale publicitare despre studii, specialităţile universităţii, încadrarea în cîmpul muncii şi cariera profesională a absolvenţilor universităţii.
- favorizează participarea profesorilor la diferite acţiuni de informare şi de orientare profesională, precum şi crearea unor noi filiere de specializare conform cerinţelor pieţei muncii;
- desfăşoară diferite activităţi de orientare profesională cu aplicarea tehnicilor moderne;
- studiază, argumentează şi propune organelor superioare modalităţi de perfecţionare a sistemului de admitere în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova.
Comunicare cu întreprinderile şi asistenţă în plasarea studenţilor în cîmpul muncii:
- colaborează cu agenţii economici în vederea creării bazei de date a locurilor pentru stagii de practică şi angajare în cîmpul muncii;
- stabileşte relaţii necesare cu reprezentanţii activităţilor economice, sociale şi profesionale, precum şi cu serviciile de încadrare în cîmpul muncii (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Asociaţia Micului Business, Camera de Comerţ şi Industrie, Biroul de Statistică);
- studiază piaţa forţei de muncă, informează studenţii şi mediul universitar despre cererea şi oferta forţei de muncă, prevederile legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă şi măsurile de protecţie socială a persoanelor afectate de şomaj;
- efectuează monitorizarea încadrării absolvenţilor universităţii în cîmpul muncii, studiază promovarea şi traiectoriile carierei profesionale a absolvenţilor;
- asigură, de comun acord cu Departamentul de formare profesională continuă, instruirea şi formarea continuă a tutorilor stagiilor de practică ale întreprinderilor;
- ţine evidenţa persoanelor care solicită susţinere la plasarea în cîmpul muncii, acordă ajutor în alegerea unui loc de muncă corespunzător.
Activitatea de ghidare în carieră trebuie să devină o prioritate pentru sistemul educaţional, o şansă reală, creată pentru fiecare tînăr, în susţinerea trebuinţei lui de a-şi valorifica potenţialul personal, spre satisfacţie proprie şi spre binele societăţii.