Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
SERVICIUL RESURSE UMANE
Şef de serviciu: Suvac Elena
Tel.: (+373) 022 31 05 84
E-mail: resurseumaneusefs@mail.ru

Resursele umane constituie factorul esenţial al activităţii unei instituţii de оnvăţămоnt, al cărei succes depinde de modul în care angajaţii pun în practică obiectivele acesteia. De aceea, capacităţile şi calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru obţinerea rezultatelor scontate. Asigurarea autonomiei universitare în domeniul personalului se realizează prin intermediul mecanismelor proprii de angajare, monitorizare, motivare şi flexibilizare a personalului universitar.
Sarcina principală a Serviciului Resurse umane constă în asigurarea cu cadre de toate categoriile conform statelor aprobate pentru organizarea procesului instructiv - educativ în USEFS, în organizarea şi coordonarea оntregului proces de selectare şi integrare a angajaţilor.
În cadrul serviciului activează următoarle persoane: Lidia Decuseară şi Irina Covalciuc, inspector superior (evidenţa studenţilor); Gobjila Diana, inspector superior (evidenţa militară și cetățeni străini).
Activitatea serviciului implică selectarea şi repartizarea corpului profesoral-didactic, auxiliar şi a personalului administrativ-gospodăresc; legalizarea, transferul şi concedierea persoanelor incluse în statele universităţii, conform legislaţiei în vigoare; participarea la plasarea tinerilor specialişti în cîmpul muncii; perfectarea actelor ce vizează activitatea profesională a tuturor angajaţilor.
Politica organizaţională a resurselor umane constă în aplicarea formelor individuale şi statistice ale angajaţilor conform normelor stabilite; planificarea şi managementul resurselor umane în concordanţă cu obiectivele şi managementul general al instituţiei; selectarea şi angajarea personalului conform principiului competenţei; integrarea rapidă a noilor angajaţi şi elaborarea programelor de activitate; dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe un puternic sistem de valori; promovarea principiilor privind etica profesională. Serviciul are drept scop asigurarea unei dezvoltări dinamice profesionale calitative proprii, contribuind astfel la formarea unei colectivităţi universitare elitiste, care asigură dezvoltarea dinamică a USEFS, ca instituţie de învăţămînt superior care se manifestă deosebit în educaţie, formare şi cercetare, fiind competitivă în plan naţional şi internaţional.