Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
SERVICIUL RESURSE UMANE
Şef de serviciu: Suvac Elena
Tel.: (+373) 022 31 05 84
E-mail: resurseumaneusefs@mail.ru

Resursele umane constituie factorul esențial al activităţii unei instituții de învațamânt, al cărei succes depinde de modul în care angajații pun în practică obiectivele acesteia. De aceea, capacitățile și calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru obținerea rezultatelor scontate. Asigurarea autonomiei universitare în domeniul personalului se realizează prin intermediul mecanismelor proprii de angajare, monitorizare, motivare şi flexibilizare a personalului universitar.
Sarcina principală a Serviciului Resurse umane constă în asigurarea cu cadre de toate categoriile conform statelor aprobate pentru organizarea procesului instructiv-educativ în USEFS, în organizarea și coordonarea întregului proces de selectare și integrare a angajaților.
În cadrul serviciului activează următoarele persoane: Lidia Decuseară şi Irina Covalciuc, inspectori superiori (evidenţa studenților), Diana Gobjila, inspector superior (evidența militară și a studenţilor cetățeni străini).
Activitatea serviciului implică selectarea și repartizarea corpului profesoral-didactic, a personalului auxiliar administrativ-gospodăresc; legalizarea, transferul şi concedierea persoanelor incluse în statele universității, conform legislației în vigoare; participarea la plasarea tinerilor specialiști în cămpul muncii; perfectarea actelor ce vizează activitatea profesională a tuturor angajaților.
Politica organizațională a resurselor umane constă în aplicarea formelor individuale și statistice ale angajaților conform normelor stabilite; planificarea și managementul resurselor umane în concordanţă cu obiectivele și managementul general al instituției; selectarea și angajarea personalului conform principiului competenței; integrarea rapidă a noilor angajați și elaborarea programelor de activitate; dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe un puternic sistem de valori; promovarea principiilor privind etica profesională. Serviciul are drept scop asigurarea unei dezvoltări dinamice profesionale calitative proprii, contribuind astfel la formarea unei colectivități universitare elitiste, care asigură dezvoltarea dinamică a USEFS, ca instituție de învătământ superior care se manifestă deosebit în educație, formare și cercetare, fiind competitivă în plan național și internațional.