Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE ȘI SECRETARIAT
Șef departament: Elena Suvac

Tel.: (+373) 022 31 05 84
E-mail: resurseumaneusefs@mail.ru
E-mail: cancelariausefs@mail.ru

Resursele umane constituie factorul esențial al activității unei instituții de învățământ, al cărei succes depinde de modul în care angajații pun în practică obiectivele acesteia. De aceea, capacitățile și calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru obținerea rezultatelor scontate. Asigurarea autonomiei universitare în domeniul personalului se realizează prin intermediul mecanismelor proprii de angajare, monitorizare, motivare și flexibilizare a personalului universitar.
Sarcina principală a Departamentului Resurse umane și Secretariat constă în asigurarea cu cadre de toate categoriile conform statelor aprobate pentru organizarea procesului instructiv-educativ în USEFS, în organizarea și coordonarea întregului proces de selectare și integrare a angajaților.
Activitatea departamentului implică selectarea și repartizarea corpului profesoral-didactic, auxiliar și a personalului administrativ-gospodăresc; legalizarea, transferul și concedierea persoanelor incluse în statele universității, conform legislației în vigoare; participarea la plasarea tinerilor specialiști în câmpul muncii; perfectarea actelor ce vizează activitatea profesională a tuturor angajaților.
Politica organizațională a resurselor umane constă în aplicarea formelor individuale și statistice ale angajaților conform normelor stabilite; planificarea și managementul resurselor umane în concordanță cu obiectivele și managementul general al instituției; selectarea și angajarea personalului conform principiului competenței; integrarea rapidă a noilor angajați și elaborarea programelor de activitate; dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe un puternic sistem de valori; promovarea principiilor privind etica profesională.
Departamentul are drept scop asigurarea unei dezvoltări dinamice profesionale calitative proprii, contribuind astfel la formarea unei colectivități universitare elitiste, care asigură dezvoltarea dinamică a USEFS, ca instituție de învățământ superior care se manifestă deosebit în educație, formare și cercetare, fiind competitivă în plan național și internațional.
Totodată, departamentul desfășoară efectuarea lucrărilor specifice muncii de secretariat:
- prelucrarea și documentarea informaților;
- executarea lucrărilor de registratură generală: sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea corespondenței;
- lucrări de corespondență primită și emisă de administrație; lecturarea corespondenței primite (cu excepția celei confidențiale, nominalizate), prezentarea acesteia conducerii;
- înregistrarea, repartizarea și urmărirea rezolvării, în termenele indicate, a corespondenței primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat; pregătirea și expedierea corespondenței prin organizarea muncii curierului sau transmiterea acesteia pe alte canale (fax, poştă electronică etc.);
- aranjarea în bibliorafturi sau în mape a corespondenței de intrare/ieșire, împreună cu documentele de răspuns și cu anexele lor;
- clasarea documentelor, organizarea și asigurarea unei bune funcționări a arhivei subdiviziunii;
- multiplicarea materialelor: dactilografierea, transcrierea, stenografierea și procesarea textelor;
- organizarea sistemului informațional: primirea, prelucrarea și transmiterea informațiilor; difuzarea în cadrul universității a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter de circulară.
Obiectivul general al subdiviziunii este sporirea calității, productivității și flexibilității muncii de secretariat prin automatizarea activităților referitoare la introducerea, prelucrarea, memorarea și extragerea informațiilor.
Departamentul asigură, de asemenea, întocmirea corectă, stilizarea și redactarea informațiilor prelucrate, ține evidența delegațiilor și deplasărilor angajaților universității și a evenimentelor profesionale.
O atenție sporită se acordă sarcinilor și indicațiilor prevăzute în actele înregistrate, integrității, securității și confidențialității documentelor, informațiilor sau altor date utilizate în desfășurarea activității USEFS.
În cadrul departamentului activează următoarele persoane: Elena Suvac, șef departament, Lidia Decuseară, inspector superior (evidența studenților), Diana Gobjila, inspector superior (evidența militară și a studenților cetățeni străini) și Natalia Hristoforova, secretar administrativ.