Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL SPORTURI DE LUPTE ȘI GIMNASTICĂ
Şef: Victor MANOLACHI
profesor universitar, doctor habilitat

Telefon: (+ 373) 022 31 05 27
E-mail: gimnastica.usefs@mail.ru

Catedra de Gimnastică este o unitate componentă a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova, care îşi desfăşoară activitatea în baza reglementărilor legale prevăzute de Codul Educaţiei al Republicii Moldova (nr.152 din 17 iulie 2014), Statutul și Strategia de dezvoltare instituţională (2015-2020, 2021-2025) ale USEFS şi a altor reglementări normative proprii.
Ca subdiviziune importantă a structurii academice, Catedra de Gimnastică a fost fondată la 17 septembrie 1968 prin ordinul Ministerului Învățământului Public nr.272 în cadrul Facultății de Educație Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. Primul șef al catedrei a fost desemnat dl Filipenco Efim, profesor universitar, doctor în științe pedagogice. În perioada 1970-1974 această funcție a fost deținută de dl Tolmaciov Pavel, profesor universitar, doctor in științe pedagogice. Ulterior, în funcția de șef al catedrei au fost numiți: Efim Filipenco (1974-1985); Teodor Grimalschi, profesor universitar, doctor în științe pedagogice (1985-1998 și 2000-2011); Sergiu Danail, profesor universitar, doctor în științe pedagogice (1998 – 2000); Victor Buftea, conferențiar universitar, doctor în științe pedagogice (2011-2019); Moga Carolina, conferențiar universitar, doctor în științe pedagogice (din 2020 - până în prezent).
Datorită realizărilor obținute de cadrele didactice prin valorificarea experienței acumulate, Catedra de Gimnastică este o parte integrantă specializată, care, prin intermediul imbinării învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, contribuie la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare pentru instituţiile de cultură fizică și sport. Cele 17 cadre didactice ale catedrei organizează şi desfăşoară o amplă activitate didactică, metodică şi ştiinţifică, oferind un larg spectru de oportunităţi pentru tinerii din ţara noastră şi de peste hotare, contribuind, astfel, la o creştere continuă a nivelului de dezvoltare fizică și intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.
Scopul de bază al activității Catedrei de Gimnastică constă în pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea, la nivel superior, a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în domeniul culturii fizice și sportului, promovarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea rezultatelor acestora în activitatea practică.
Pornind de la scopul stabilit, în cadrul subdiviziunii au fost fixate următoarele obiective:
- realizarea activității instructiv-educative și de cercetare a cadrelor didactice în corespundere cu standardele de excelenţă naţionale şi internaţionale;
- sporirea calităţii instruirii cadrelor didactice, a doctoranzilor, masteranzilor și studenților în vederea pregătirii ştiinţifice prin organizarea, în cadrul catedrei de Gimnastică, a conferințelor științifice, seminarelor, meselor rotunde, master-class-urilor etc.;
- adaptarea conţinutului curriculumurilor universitare la disciplinele catedrei în corespundere cu cerinţele actelor normative naţionale şi cu perspectivele internaţionale, îmbunătăţirea conţinutului acestora și abordarea lor în baza interdisciplinarităţii;
- realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic, sport şi de afaceri, precum şi realizarea de studii fundamentale conform direcțiilor de cercetare ale universităţii;
- dezvoltarea şi implementarea în procesul instructiv-educativ a tehnologiilor educaţionale moderne (inclusiv IT);
- implicarea membrilor Catedrei de Gimnastică în proiecte de cercetare ştiinţifice naţionale şi internaţionale, obţinând astfel rezultate benefice atât pentru subdiviziune, cât și pentru universitate.
Pentru realizarea scopului și a obiectivelor stabilite, Catedra de Gimnastică dispune de două săli (de gimnastică artistică şi de fitness) înzestrate cu inventar, aparataj și utilaj necesar pentru desfășurarea eficientă a procesului instructiv-educativ şi de antrenament. De asemenea, dispune de un centru metodic și de un laborator științific, în cadrul cărora se desfășoară lecțiile practice şi unele cercetări științifice. De serviciile sălilor de sport beneficiază şi grupele de tineri sportivi la antrenamentele specializate.
Direcțiile prioritare de cercetare științifică ale catedrei sunt în concordanță cu cele examinate de întregul corp academic al USEFS.
Pentru asigurarea unui nivel înalt al procesului instructiv-educativ, profesorii catedrei şi-au conjugat eforturile spre perfecţionarea continuă a procesului de cercetare, orientat spre administrarea, proiectarea şi monitorizarea activității ştiinţifice, prin asigurarea suportului ştiinţifico-metodologic cu materiale argumentate veridic la disciplinele catedrei, organizarea şi desfăşurarea conferințelor, seminarelor, forumurilor ştiinţifice, master-class-urilor, competițiilor, elaborarea monografiilor, manualelor, articolelor în reviste științifice internaționale cotate ISI, categoriile B, B+, și C, a articolelor în culegeri științifice, a tezelor etc. În acest sens, catedra a obţinut un rezultat de 67% de specialişti cu titluri ştiinţifice şi grade didactice. Nivelul înalt al competenţelor profesionale ale acestora contribuie esențial la pregătirea unor personalităţi veritabile, apte de a face faţă provocărilor timpului şi de a deveni lideri în multiple sfere de activitate.
Până în prezent, membrii catedrei au susținut: 2 teze de doctor habilitat și peste 35 de teze de doctor în științe pedagogice.
În cadrul studiilor la doctorat, membrii catedrei Grimalschi T., prof.univ. dr.; Buftea V., prof. univ. dr. hab.; Aftimiciuc O., prof. univ. dr. hab., Jurat V., prof. univ. dr., sunt abilitați cu dreptul de conducători ai tezelor de doctor la specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie si recreație.
Realizările obținute în baza activității științifico-metodice de cadrele didactice ale Catedrei de Gimnastică sunt prezentate în multiple lucrări valoroase, precum: 11 manuale, 23 de monografii, peste 40 cursuri universitare și ghiduri metodice, peste 50 de recomandări metodice, 7 dicționare, 2 compendii, peste 60 de articole în reviste științifice din bazele de date Web of Science, cu ISI, peste 150 de articole științifice publicate în reviste de categoria B, B+ și C, peste 550 de articole în culegeri științifice și peste 75 de teze la conferințe și congrese științifice și științifico-metodice, participări la diverse forumuri, seminare științifice naționale şi internaționale.
Pe parcursul întregii perioade de activitate, la Catedra de Gimnastică și-au perfecționat măiestria sportivă peste 500 de persoane, inclusiv maeștri internaționali ai sportului, maeștri ai sportului; candidați în maeștri și alte categorii.
Studenții Catedrei de Gimnastică au participat la diverse forumuri sportive internaționale, devenind premianți, după cum urmează:
- Roșca Ștefan – participant la Jocurile Paralimpice (Londra, 2012 locul IX); premiant (locul II) la Campionatul European la Para powerlifting, 2013, or. Alexin, Rusia;
- Butucea Vladimir (masterand) – locul II (mâna stângă) și locul III (mâna dreaptă) la Campionatul European de Para armwrestling (persoane cu dizabilități), 2017, Katowice, Polonia; locul II (mâna stângă) și locul III (mâna dreaptă) la Campionatul Mondial de Para armwrestling (persoane cu dizabilități), 2017, Budapesta, Ungaria și la Campionatul Mondial de Para armwrestling (persoane cu dizabilități), 2019, România;
- Valentir Andrei – locul III la Campionatul European de Para atletism (persoane cu dizabilități), 2018, Germania.
Antrenorul Emerit al Republicii Moldova, dl Prodan Dumitru, a obținut merite deosebite în procesul de pregătire a sportivilor paralimpici ce au concurat la 3 ediții ale Jocurilor Paralimpice, după cum urmează: Jocurile Paralimpice de la Beijing 2008 (sportiva Larisa Marinenkova – locul 8); Jocurile Paralimpice de la Londra 2012 (sportivii Roșca Ștefan – locul 9 și Marinenkova Larisa – participantă); Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro 2016 (sportivele Marinenkova Larisa – locul 7 și Spătaru Oxana – locul 10).
La fel, pe parcursul carierei sale antrenorul Prodan Dumitru a pregătit multipli premianți și participanți ai Campionatelor și Cupelor Mondiale și Europene la probele paralimpice de Para powerlifting, Para atletism și Para armwrestling.
Unii membri ai Catedrei de Gimnastică sunt implicați în diverse activități de profil, fiind membri ai Federațiilor specializate de profil, ai Consiliului Olimpic Republican, ai Organizațiilor neguvernamentale etc. Astfel, prin implicare în activitățile vizate, aceștia continuă să stabilească relații de colaborare cu catedre, facultăți, instituții de profil din țară și de peste hotare în conformitate cu prevederile Codului Educației, ale Cartei Universitare şi ale Strategiei de dezvoltare instituțională a USEFS (2021-2025).