Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE GIMNASTICĂ
Şef de catedră: Moga Carolina
conferenţiar universitar, doctor în pedagogie
Telefon: (+ 373) 022 31 05 27
gimnastica.usefs@mail.ru

Catedra de Gimnastică a fost fondată la 17 septembrie 1968 prin ordinul Ministerului Învăţămîntului Public nr.272 în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. Primul şef al catedrei a fost Efim Filipenco, doctor în pedagogie, profesor universitar. În perioada 1969-1974 această funcţie a fost deţinută de Pavel Tolmaciov, doctor în pedagogie, profesor universitar. Ulterior, funcţia de şef al catedrei a fost deţinută de: Efim Filipenco (1974-1985); Teodor Grimalschi, prof. univ. dr. (1985-1990); Sergiu Danail, prof.univ. dr. (1992 —2011); Victor Buftea, conf. univ. dr. în pedagogie -din 2011 pînă în prezent.
Componenţa catedrei:
Moga Carolina, conf. univ. dr., şeful catedrei;
Filipenco Efim, prof. univ. dr.;
Grimalschi Teodor, prof. univ. dr.;
Tomşa Nicolae, conf. univ dr.;
Jurat Valeriu, conf. univ. dr.;
Aftimiciuc Olga, conf. univ. dr.;
Craijdan Olga, dr., lector universitar;
Rîşneac Evelina, dr., lector universitar;
Şipilova Svetlana, conf.univ.;
Boiachin Ana, lector universitar;
Cerescu Gheorghe, lector universitar;
Prodan Dumitru, lector uniersitar.;
Reaboi Natalia, dr., lector universitar;
Raico Oxana, lector universitar;
Stîngaci Tatiana, lector universitar;
Aftimiciuc Varvara, lector universitar;
Samohvalova Elena, lector universitar;
Afonina Polina, lector universitar;
Crasnopolski Ion, acompaniator;
Ghiaur Adelaida,magistru, laborant superior;
Vechiu Alina, laborant.
Pînă în prezent, membrii catedrei au susţinut mai multe teze de doctor în ştiinţe pedagogice, cele mai reprezentative fiind următoarele:
1. Tolmaciov P. „Cercetarea parametrilor principali ai săriturilor cu sprijin şi metodele de dirijare a lor în legătură cu perfecţionarea măiestriei tehnice a gimnaştilor”.
2. Grimalschi T. „Cercetarea dinamicii eforturilor de antrenament ale gimnaştilor de categorii superioare în perioada pregătitoare în legătură cu raţionalizarea procesului de antrenament”.
3. Filipenco E. „Argumentarea experimentală a procedeelor de învăţare a copiilor şi adolescenţilor acţiunilor motrice în legătură cu particularităţile de memorare a mişcărilor”.
4. Danail S. „Metodica pregătirii studenţilor facultăţilor de educaţie fizică pentru activitatea didactică comunicativă”.
Realizările obţinute în baza activităţii metodico-ştiinţifice sunt reprezentate de un şir de lucrări: 11 manuale, 19 monografii, 54 suporturi şi note de curs, 108 recomandări metodice, 8 ghiduri metodologice, 3 glosare, 2 compendii, 61 curriculumuri universitare şi programe, 800 articole ştiinţifice şi metodico-ştiinţifice, precum şi teze ale participărilor la diverse forumuri ştiinţifice: congrese, conferinţe, seminare naţionale şi informaţionale.
Performanţe sportive
Pe parcursul întregii perioade de activitate, la catedră şi-au perfecţionat măiestria sportivă 12 maeştri internaţionali ai sportului, 18 maeştri ai sportului; 45 de candidaţi în maeştri, peste 500 de sportivi de alte categorii.
Specialităţile la care sunt ţinute cursuri de către membrii catedrei:
Ciclul I
Facultatea de Kinetoterapie / CFR
Gimnastica artistică (T.Grimalschi, V.Buftea)
Facultatea de Sport / EFS
Gimnastica artistică (N.Tomşa, V. Buftea);
Bazele tehnicii probei sportive alese I (E.Filipenco);
Bazele tehnicii probei sportive alese II (E.Filipenco);
Asigurarea pregătirii tehnico-ştiinţifice în ramura sportivă aleasă (T.Grimalschi);
Metodica instruirii tehnicii probelor ramurii sportive alese I (T.Grimalschi);
Metodica instruirii tehnicii probelor ramurii sportive alese II (T.Grimalschi);
Organizarea, arbitrarea şi asigurarea tehnico-materială a competenţelor (T.Grimalschi);
Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă I (E.Filipenco);
Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă II (E.Filipenco);
Aspectele medico-biologice şi psihologice ale probei sportive alese (T.Grimalschi);
Facultatea de Pedagogie / Dans sportiv şi modern
Didactica dansului sportiv: programul European (P.Afonina);
Coregrafia (P.Afonina);
Istoria dansului, teoria şi metodica dansului (P.Afonina);
Bazele metodologice ale dansului sportiv (P.Afonina).
Facultatea de Pedagogie / CFR / Fitness
Gimnastica artistică (A.Boiachin);
Teoria şi metodica fitnessului I (O.Aftimiciuc);
Teoria şi metodica fitnessului II (O.Aftimiciuc);
Fitness, aerobica de bază (O.Craijdan);
Tehnologia şi tehnica pedagogică a fitnessului aerobic I (O.Craijdan);
Tehnologia şi tehnica pedagogică a fitnessului aerobic II (O.Craijdan);
Fitnessul de forţă (D.Prodan);
Tehnologia şi tehnica pedagogică a fitnessului de forţă (O.Aftimiciuc);
Fitnessul aerobic II (O.Craijdan);
Fitnessul de forţă II (O.Craijdan).
Facultatea de Pedagogie (Ciclul II)
Tehnologii şi management în fitness
Acmeologia fitness-ului (O.Aftimiciuc);
Managementul fitness-clubului (T.Stîngaci);
Psihofiziodiagnostica fitnessului (O.Aftimiciuc);
Fitness-sport (S.Şipilova).
Facultatea Învăţămînt cu frecvenţă redusă / Educaţie fizică/psihopedagogie
Didactica gimnasticii I (V.Jurat);
Didactica gimnasticii II (V.Jurat);
Educaţia ritmică muzicală (O.Craijdan).
Ciclul III Doctorat
În cadrul studiilor la doctorat, membrii catedrei Grimalschi T., prof.univ. dr.; Buftea V., conf. univ. dr.; Jurat V., conf. univ. dr.; Aftimiciuc O., conf. univ.dr. sunt abilitaţi cu dreptul de conducători ai tezelor de doctor la specialitatea: 533.04 —Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale catedrei sunt:
1. Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiştilor în domeniul culturii fizice şi sportului.
2. Bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice în sistemul învăţămîntului preuniversitar şi universitar
3. Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.
4. Bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice recreative şi de recuperare.
5.Bazele teoretico-metodologice, psihopedagogice, socioumanistice şi manageriale ale culturii fizice.
Pentru asigurarea unui nivel înalt al procesului instructiv-educativ şi de antrenament sportiv, la catedră au fost constituite următoarele comisii:
- de asigurare a calităţii studiilor:
T. Grimalschi, prof. univ. dr., preşedinte;
O. Craijdan, dr. lector superior, membru.
- disciplinară:
V. Buftea., conf. univ. dr., preşedinte;
O. Aftimiciuc, conf. univ. dr., membru.
- pentru activitatea didactică şi evaluare internă:
V. Buftea., conf. univ. dr., preşedinte;
V. Jurat, conf. univ. dr., membru.
- de etică profesională şi educaţie:
E. Filipenco, prof. univ. dr., preşedinte;
Gh. Cerescu, lector superior, membru.
- pentru activitatea ştiinţifică:
E. Filipenco, prof. univ. dr., preşedinte;
O.Aftimiciuc, conf.univ. dr., membru.
Membrii catedrei O.Aftimiciuc, conf.univ. dr.; V.Buftea, conf.univ. dr.; V.Jurat, conf.univ. dr. sunt implicaţi în proiectul de cercetare ştiinţifică 15.817.06.25F „Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextul integrării europene a Republicii Moldova”.
Catedra de gimnastică dispune de două săli (de gimnastică artistică şi de fitness) înzestrate cu inventar, aparataj şi utilaj necesar pentru desfăşurarea eficientă a procesului instructiv şi de antrenament. De asemenea, dispune de un centru metodic şi de laborator ştiinţific, în cadrul cărora se desfăşoară lecţiile practice şi unele cercetări. De serviciile sălilor de sport beneficiază şi grupele de tineri sportivi la antrenamentele specializate.
Catedra de gimnastică a stabilit şi continuă să stabilească relaţii de colaborare cu catedre, facultăţi, instituţii de profil din ţară şi de peste hotare în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei, ale Cartei Universitare şi ale Strategiei de dezvoltare instituţională a USEFS (2015-2020).