Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Prim-prorector: Viorel Dorgan
profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 41 22

Trecerea la economia de piaţă, concurenţa dintre universităţi la nivel naţional şi global impun transformări care generează o nouă dezvoltare universitară. În acest context, idealul educaţional al societăţii contemporane presupune valorificarea şi desăvîrşirea potenţialului uman în vederea formării unei personalităţi armonioase şi creatoare, capabile să se adapteze la condiţiile sociale în continuă schimbare. Sarcina primordială a USEFS constă în alinierea învăţămîntului superior de cultură fizică şi sport la cele mai înalte standarde de performanţă mondială.
Activitatea didactică a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este orientată spre pregătirea specialistului de tip nou, eficient, deschis spre noi experienţe, formare de competenţe profesionale, cultivare a valorilor moral-spirituale, general-umane şi naţionale.
În scopul realizării reformei curriculare impuse de imperativele timpului, cadrele didactice ale universităţii actualizează şi elaborează noi planuri de instruire şi de antrenament sportiv, renovează şi redefinesc programele de studii, conţinuturile centrate pe obiective, iniţiază cursuri de alternativă, modernizează tehnicile de instruire, implementează pe larg tehnologiile informaţionale.
În prezent, este organizat un sistem bine definit de formare şi de perfecţionare a personalului didactic. Majoritatea activităţilor sunt orientate spre formarea de aptitudini şi motivaţii în munca profesională şi consolidarea mecanismului învăţării continue.
De-a lungul anilor, la universitate şi-au făcut studiile un număr impunător de persoane, care activează în prezent în diferite unităţi preuniversitare şi universitare, în cluburi şi asociaţii sportive, în diverse centre de reabilitare din ţară şi de peste hotare.
În cadrul universităţii a fost creată o structură specializată, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră, ale cărui obiective majore sunt: promovarea valorilor universitare şi a imaginii universităţii în rîndul tinerilor, precum şi consultarea studenţilor, pe parcursul anilor de studii, privind orientarea profesională şi inserţia în cîmpul muncii.
Rigorile vieţii sociale impun extinderea spectrului de specialităţi şi specializări propuse studenţilor:
Ciclul I
- Educaţie fizică şi psihopedagogie;
- Educaţie fizică şi sport;
- Cultură fizică recreativă (fitness-turism);
- Cultură fizică de recuperare (kinetoterapie);
- Servicii de securitate a proprietăţii;
- Securitate civilă şi ordine publică;
- Dans sportiv şi modern;
- Servicii antiincendii.
Ciclul II
- Tehnologii de educaţie şi instruire motrice;
- Teoria şi metodologia activităţilor motrice;
- Tehnologia antrenamentului sportiv;
- Managementul culturii fizice;
- Asistenţă psihopedagogică în sport;
- Tehnologii şi management în turism;
- Tehnologii şi management în fitness;
- Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare;
- Management în protecţie, pază şi securitate;
- Sport şi mass-media;
- Logopedie şi motricitate verbală;
- Tehnologii medico-biologice în sport.
Reforma curriculară din învăţămîntul superior de cultură fizică rezultă din realităţile şi cerinţele sociale ale timpului şi demonstrează că procesul de formare a specialistului de cultură fizică trebuie abordat din perspectiva factorilor principali şi a noilor tendinţe ale acestui secol: globalizarea şi creşterea concurenţei, dispariţia treptată a hotarelor internaţionale, mobilitatea оnaltă a capitalului şi forţei de muncă, dezvoltarea sferei serviciilor şi sporirea influenţei organizaţiei comerciale internaţionale, răspîndirea noilor tehnologii în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor, dezvoltarea industriei turismului, culturii şi odihnei, prelungirea duratei de viaţă, creşterea nesiguranţei şi a grijii pentru viitor, cauzate de schimbările sociale permanente.
Avînd în vedere aceşti factori, reforma presupune şi trecerea la un sistem de învăţămînt superior deschis şi flexibil, echivalarea academică a perioadelor de studii, facilitarea mobilităţii academice a studenţilor şi profesorilor, sporirea gradului de responsabilitate a studenţilor în formarea propriului program de instruire şi de antrenament, oferirea unui spectru larg de opţiuni în alegerea probelor de sport solicitate.
În scopul integrării procesului de învăţămînt în sistemul european şi cel mondial, activitatea USEFS este orientată în următoarele direcţii:
-organizarea şi desfăşurarea seminariilor metodice şi a conferinţelor ştiinţifice ale cadrelor profesoral-didactice, ale doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor, în cadrul cărora sunt abordate un şir de probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice, al sportului de performanţă şi al celui pentru toţi;
-participarea studenţilor la simpozioanele ştiinţifice internaţionale, conferinţe, mese rotunde, festivaluri, concursuri, stagieri etc.;
-stabilirea şi extinderea relaţiilor de colaborare şi schimbul de experienţă dintre cadrele didactice ale USEFS şi cele din instituţiile similare de peste hotare: Romînia, Rusia, Belarus, Ucraina, Polonia, Grecia, Marea Britanie, Spania, Coreea;
-formarea continuă a cadrelor didactice, organizarea studiilor postuniversitare;
-crearea oportunităţilor pentru instruirea cetăţenilor altor state; în USEFS îşi fac studiile studenţi originari din Romînia, Rusia, Ucraina, Grecia, Azerbaidjan, Sudan.
Calitatea înaltă plus spiritul practic al corpului profesoral-didactic fac ca universitatea să corespundă cerinţelor contemporane ale învăţămîntului superior, fapt atestat şi de instituţiile de acreditare din Republica Moldova.