Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE ATLETISM
Şef de catedră: Lazari Povestca
profesor universitar, doctor în științe pedagogice,
Antrenor Emerit al Republicii Moldova
Telefon: (+373) 022 49 41 11
E-mail: atletism.usefs@mail.ru
https://www.facebook.com/catedra.atletism.9

CATEDRA DE ATLETISM reprezintă o unitate structurală de bază a Facultății Sport a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS) din Republica Moldova şi funcţionează în baza reglementărilor legale prevăzute de Codul Educaţiei al Republicii Moldova, de Statutul USEFS şi alte acte reglatoare.
Catedra constituie o parte a patrimoniului USEFS, îşi desfăşoară activitatea în spaţiile oferite (birouri, laboratorul metodico-științific, terenuri și săli de sport), fiind în subordinea decanatului Facultăţii Sport a USEFS.
Elementele identităţii catedrei de atletism sunt:
- denumirea completă conform nomenclatorului: (cod.08) – Catedra de Atletism;
- obiectul de activitate: pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul educației fizice și sportului prin învăţământul superior universitar;
- administrator: - şeful catedrei;
- sediul: 2024, Chişinău, str. A.Doga, 22, tel.: 022 494 111; e-mail: atletism.usefs@mail.ru
Activitatea academică a catedrei de atletism este fundamentată pe principiul integrării învăţământului cu cercetarea ştiinţifică.
CATEDRA DE ATLETISM îşi asumă rolul complex de asigurare a unei educaţii calitative a tineretului studios, a unei cercetări ştiinţifice performante şi al oferirii unui nivel de pregătire profesională sportivă pedagogică înaltă pentru comunitatea noastră. Catedra este parte componentă de bază a comunităţii academice care, prin atribuțiile și competenţele sale, participă activ la schimbările permanente din învăţământ şi educaţie, promovând valori importante ca: libertatea de gîndire şi exprimare; integritatea; echitatea; responsabilitatea; respectul; pregătirea profesională şi sportivă înaltă; cooperarea interculturală, adaptându-se la dinamica deosebit de alertă a învăţământului şi a sportului contemporan.
Capacitatea catedrei se evidenţiază şi prin valorificarea coerentă a direcţiilor pe care le promovează, acestea devenind de o mare importanţă socială, coordonatele cărora propagă o definiţie clară a competenţei şi profesionalismului pentru un mod sănătos de viaţă.
Funcţionarea catedrei se exprimă prin organizarea și desfăşurarea proceselor pedagogice de instruire, educaţie, antrenament, bazate pe practicarea exerciţiului fizic sub diferite forme.
Catedra de Atletism este o unitate structurală de bază specializată a Universității, care, prin mijloace și metode specifice, contribuie la pregătirea cadrelor didactice pentru diverse tipuri de şcoli şi instituţii din domeniile învățământului și sportului. Pentru toți studenții specializați la atletism, dar și de la alte specializări, catedra creează condiţii pentru perfecţionarea măiestriei sportive.
CATEDRA DE ATLETISM este una dintre primele unităţi structurale de învăţământ, care a început să pregătească specialişti în domeniul educaţiei fizice şi sportului în RSS Moldovenească fiind parte componentă a Facultăţii de geografie şi ştiinţe naturale a Institutului Pedagogic de Stat “Ion Creangă” din oraşul Chişinău. Aceasta a fost fondată în anul 1950 şi cuprindea o grupă academică de 25 de studenţi. Decan al acestei facultăţi a fost numit Evghenii Nirka, iar conducătorul secţiei Serghei Crasotkin, care absolvise Institutul de Educaţie Fizică din Moscova, fiind şi participant la cel de-al doilea Război Mondial.
Pentru prima dată, Facultatea de educaţie fizică şi sport a fost deschisă, în aceeaşi instituţie, în anul 1953, fiind condusă de decanul Boris Melnic, doctor în ştiinţe pedagogice (ulterior a devenit academician al Academiei de Ştiinţe din RSSM), până în anul 1965. Absolvenţii facultăţii din acele timpuri obţineau calificarea de profesor de educaţie fizică, anatomie şi fiziologie a omului, cu dreptul de predare în şcolile medii de cultură generală.
Una dintre disciplinele de bază, predate studenţilor acestei facultăţi, chiar de la fondarea acesteia, a fost atletismul cu metodica de instruire. Printre primii profesori de atunci se numărau Curenoi N.A., Dursenev L.I., Nijnic E.I., Culeac A.I., Erohin A.V., Delazari I.N. - personalităţi marcante ale atletismului autohton. Aceştia, în trecut, au fost sportivi cu renume, campioni şi recordmani ai RSSM, iar după absolvirea facultăţii au fost angajaţi în calitate de profesori la facultate. Delazari I.N. şi Erohin A.V. se specializau în alergările de viteză şi sărituri, Curenoi N.A., Culeac A.I. şi Nijnic E.I. – în aruncările atletice. Caşeli N.S. activa şi în calitate de antrenor, pregătind alergători în probele de rezistenţă.
Obiectivul de bază al corpului profesoral-didactic era pregătirea profesorilor de educaţie fizică pentru şcolile medii de cultură generală, de aceea studenţilor li se preda tehnica şi metodica de instruire a acelor probe din atletism, care erau incluse în programa şcolară. Cu toate acestea, mulţi studenţi, care se specializau la atletism, după absolvire activau cu succes în calitate de antrenori ai şcolilor sportive pentru copii şi tineret.
Absolvenţii anilor 50, Negru A. M., Cuharschii Gh. E., Smericinschi A.G., Levcenco P.I., Losev V.I. și Dolghin V.B., pentru pregătirea cu succes a sportivilor – atleţi de mare performanţă, campioni şi premianţi ai campionatelor ex-URSS, au obţinut titlul de Antrenori Emeriţi ai RSSM.
În anul 1958, facultatea de educaţie fizică a fost transferată la Universitatea de Stat din Chişinău şi pentru prima dată a fost fondată Catedra de atletism şi jocuri sportive, iar şef de catedră, în baza de concurs, a fost ales Caşeli N.S., care la acel moment activa în calitate de lector superior. Caşeli N.S. a contribuit mult la dezvoltarea nu numai a catedrei, dar şi a facultăţii, în general. După absolvirea Institutului de Cultură Fizică „Lesgaft P.F.” din or. Leningrad, în anul 1953, a fost repartizat în calitate de lector de atletism la Institutul Pedagogic de Stat „I. Creangă” din Chişinău. Posedând calităţi organizatorice foarte bune, D-lui a condus colectivul Catedrei unite o perioadă îndelungată, iar din anul 1968 a condus şi colectivul Catedrei independente de atletism.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că Caşeli N.S. a contribuit mult la dezvoltarea atletismului în Moldova. A participat activ la organizarea şi desfăşurarea tuturor concursurilor de atletism şi a măsurilor sportive de masă în Moldova. A fost un antrenor talentat, pregătind un număr foarte mare de sportivi de performanţă care, după absolvirea institutului, au activat în calitate de antrenori în toate colţurile republicii și în afara acesteia. Discipolul d-lui Crivoşeev Abram a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în anii 1960 și 1968, în componenţa echipei URSS la alergarea pe distanţa de 800m. Pentru realizările obţinute în pregătirea sportivilor de performanţă i s-a conferit titlul de Antrenor Emerit al RSSM, iar ulterior şi de conferenţiar universitar. În a doua jumătate a anilor 50, din rândul studenţilor specializaţi la atletism, D-lui a pregătit un şir de sportivi de mare performanţă:
- Delazari I. – alergări de viteză şi sărituri;
- Erohin A. – alergări de viteză;
- Ovseenco A. – săritura cu prăjina şi decatlon;
- Maslovscaia V. – alergare 100, 200 şi 4x100m, participantă la J.O. din anul 1960 (Roma);
În perioada anilor 60-70, catedra a fost condusă de Caşeli N.C.. Colectivul catedrei era alcătuit din opt lectori. În cea de-a doua jumătate a anilor 60, din rândul absolvenţilor în câmpul muncii, la catedră, au fost angajați Scripcenco C.I., Galcinskii V.A. şi Plângău V.Ia.. Un eveniment foarte important a fost deschiderea, în anul 1968, a Catedrei de atletism, ca unitate structurală independentă a facultăţii de educaţie fizică a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă” din or. Chişinău. Catedra activează cu succes şi astăzi în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova. În această perioadă de timp, orele de studiu se desfăşurau în baza planurilor şi curriculumurilor elaborate de Ministerele Învăţământului Superior din URSS şi RSSM. Curricula la disciplina „Atletism” prevedea ore teoretice, practico-metodice, de seminar şi, de asemenea, practica de desfăşurare a lecţiei de atletism în şcolile medii de cultură generală. Orele practice se desfăşurau, în această perioadă de timp, ca şi în trecut, pe arenele stadionului republican şi „Dinamo”. Aceste două baze sportive au fost principale în procesul pregătirii cadrelor sportive ale republicii.
Din rândul studenţilor, profesorii catedrei au pregătit sportivi de mare performanță: V. Galcinskii (alergare 800 şi 1500m); C. Scripcenco (săritura în înălţime); G. Sosnovscaia, A. Bulat, G. Leşcu (săritura în înălţime). Din cadrul selecţionatei URSS făceau parte A. Gamali – de două ori premiant al Campionatelor URSS (săritura cu prăjina) şi V. Balan (aruncarea suliţei).
În anul 1974, şef de catedră a fost ales V.A. Galcinskii, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Antrenor Emerit al RSSM. D-lui a fost printre primii profesori ai catedrei, care a iniţiat cercetări ştiinţifice în domeniul antrenamentului sportiv. Fiind competitor, fără a întrerupe serviciul de bază, a pregătit teza de doctor şi a susţinut-o cu succes în anul 1975. Sub conducerea D-lui, a crescut substanţial potenţialul ştiinţific al catedrei. În anul 1973, profesorii catedrei C. Scripcenco şi V. Plîngău au fost admişi la doctorantura IUCŞCF din Moscova, pe care au absolvit-o cu succes, susţinând tezele de doctor în ştiinţe pedagogice.
Numărul colaboratorilor catedrei în această perioadă a crescut până la 13. Au fost angajaţi profesori tineri: N.A. Cneazeva, L.A. Molcianova, Gr.I. Iliin, I.N. Andreico, G.I. Cravciuc, Iu.A. Cupţov. De asemenea, continuau să activeze şi profesorii cu experienţă: N.S. Caşeli, A.I. Culeac, I.N. Delazari, care reuşit transmiteau măiestria pedagogică celor tineri.
Printre sportivii care au obţinut succese mari în sport, în această perioadă, au fost: L. Cuzilencova (săritura în înălţime); B. Nesteruc (alergarea 3000m cu obstacole); A. Mamontov (800 și 1500m); A. Afteni (100 și 200m); V. Mostovic (marş sportiv 20 şi 50km); A. Gorbunov (800m), toţi aceştia fiind și membri ai selecționatei URSS, campioni şi premianţi ai diferitelor concursuri unionale şi internaţionale.
În anul 1980, în funcţie de şef de catedră, prin concurs, a fost ales C.I. Scripcenco, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, care a activat în această funcţie până în anul 1995. D-lui a îmbinat cu succes activitatea pedagogică cu cea ştiinţifică şi de antrenor. Pe parcursul activităţii sale, s-a fortificat potenţialul ştiinţific al catedrei. Doctoratul IUCŞEF din Moscova l-au absolvit Gr.I. Iliin şi N.A. Cneazeva; care au susţinut cu succes tezele de doctor în ştiinţe pedagogice. Ulterior, la acelaşi doctorat, au fost înmatriculaţi profesorii catedrei Iu. A. Cupţov, A.Iu. Goraşcenco, A.A. Jeludev, I.D. Mruţ şi A.I. Gorbunov.
C.I. Scripcenco mult timp acorda procesului de pregătire a sportivilor de performanţă. Dumnealui a pregătit mai mulţi de 20 de maeştri ai sportului, mulţi dintre ei devenind campioni şi premianţi ai multor concursuri unionale şi internaţionale. Pentru aceasta i s-a conferit titlul de Antrenor Emerit al R.M. Dumnealui, de asemenea, a pregătit trei doctori în ştiinţe pedagogice şi a publicat peste cincizeci de lucrări ştiinţifice.
În perioada anilor 1980-90, la catedră, din componenţa anterioară a catedrei activau: N.S. Caşeli; I.N. Delazari; A.I. Culeac; V. Ia. Plîngău; Gr.I. Iliin; I.N. Andreico; L.A. Molcianova; G. I. Cravciuc; N.A. Cneazeva; Iu. A. Cupţov; A.I. Gorbunov. Au fost angajaţi un şir de specialişti tineri: I.D. Mruţ; A. Iu. Goraşcenco; A.A. Jeludev.
Mulţi dintre studenţii specializaţi la atletism au obţinut performanţe sportive înalte: Svetlana Gusicova (800, 1500 şi 3000m); Boris Nesteruc (3000 m/obstacole); Maria Chemenceji (100m /garduri); Ludmila Davîdova (săritura în lungime); Liubovi Raţu (heptatlon); Serghei Cijicov (400 m/garduri); Alexei Bazarov (400 m/garduri); Serghei Podgainîi (săritura în lungime); Svetlana Mocreac, Alexandr Şevcenco, Ivan Gheţoi (săritura în înălţime).
Unul dintre evenimentele - cheie în istoria Catedrei a fost deschiderea, în anul 1991, a Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport. Odată cu deschiderea acestuia, a fost fondată secţia de antrenor, iar profesorii catedrei au început să pregătească, alături de profesorii de educaţie fizică, şi antrenori de atletism pentru şcolile sportive de copii şi tineret. În anul 1991 a fost înmatriculată o grupă de 15 studenţi la secţia de antrenor de atletism, toţi aceştia având nivelul de calificare categoria I și mai sus.
Această perioadă este remarcabilă şi prin faptul că în R.M. a fost fondată Federaţia Sportului Universitar şi echipa studenţească a început în mod regulat să participe la Universiada Mondială şi alte concursuri naţionale şi internaţionale universitare. Studenţii INEFS în permanenţă au făcut parte din lotul naţional al Republicii Moldova. Printre primii participanţi ai Universiadei Mondiale au fost studenţii-atleţi Olga Bolşova (săritura în înălţime şi triplusalt), Fedosei Ciumacenco (marş sportiv), Ina Gliznuţa (săritura în înălţime), Vladimir Letnicov (triplusalt), Vladimir Zadoinov (alergare 400 m/g). Cea mai reuşită participare a avut-o Vladimir Letnicov, care în anul 2009 a obţinut medalia de bronz în proba de triplusalt. Începând cu anul 1995, catedra este condusă de Gr.I. Iliin, doctor în pedagogie, profesor universitar, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, care a contribuit substanţial la dezvoltarea şi pregătirea cadrelor ştiinţifice ale catedrei. În perioada activităţii sale, la catedră au fost pregătiţi 15 doctori în ştiinţă, printre care patru profesori ai catedrei: L.T. Povestca; A.Iu. Goraşcenco; A.Iu. Cupţov şi I.D. Mruţ. În anul 1999, D-lui a obţinut titlul de profesor universitar la catedra de atletism. Sub îndrumarea sa au fost susţinute zece teze de doctor, a scris peste o sută de lucrări ştiinţifico-metodice.
Componenţa catedrei în perioada 1990-2000: C.I. Scripcenco; L.A. Malcianova; NS. Caşeli; I.N. Delazari; G.I. Iliin; A.I. Gorbunov; I.D. Mruţ; Iu.A. Cupţov; A.Iu. Goraşcenco; A.V. Lazu; V.I. Rusu; N.I. Rusu; Losev V.I.; L.T. Povestca; M.N. Fedorenco.
Din anul 2004 şi până în prezent, Catedra este condusă de L.T. Povestca, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Antrenor Emerit al Republicii Moldova. D-lui dispune de calităţi organizatorice bune şi de un înalt profesionalism, îmbină cu succes activitatea didactică cu cea de antrenoriat – în anul 2016, sportivul pregătit de D-lui a rprezentat țara noastră la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro la proba de maraton. În calitate de vicepreședinte al Federaţiei de Atletism din R.M., participă activ la toate măsurile desfăşurate de aceasta, este preşedinte al Comisiei Ştiinţă, Statistică şi Recorduri. D-lui, de asemenea, este secretar al Consiliului Ştiinţific Specializat al USEFS şi secretar al Academiei Olimpice din R.M. Actualmente, Catedra este una dintre principalele structuri ale Universităţii, cu tradiţii istorice bogate şi cu un potenţial ştiinţific înalt.
Componenţa actuală a Catedrei: L. Povestca; Gr. Iliin; C. Scripcenco; A. Goraşcenco; Iu. Cupţov; I. Mruţ; Gh. Cravciuc; S. Svecla; S. Zubic; P. Bria; A. Stativca.
Pe toată durata activităţii catedrei au fost pregătiţi nouă doctori în ştiinţe pedagogice ( V. Galcinskii; C. Scripcenco; V. Plîngău; N. Cneazeva; Gr. Iliin; L. Povestca; A. Goraşcenco; A. Cupţov şi I. Mruţ), trei profesori universitari (Gr. Iliin, C. Scripcenco și L. Povestca) şi șase Antrenori Emeriţi ai Republicii Moldova - N.Caşeli; A.Erohin; V. Galcinski; C. Scripcenco, Gr. Iliin și L. Povestca.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI METODICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

ATLETISM. ISTORIA DEZVOLTĂRII ŞI BAZELE TEHNICII

TEHNOLOGIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

TEORIA ŞI METODICA RAMURII SPORTIVE ALESE

Galerie Foto