Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE DREPT
Şef de catedră: Victor MANOLACHI
profesor universitar, doctor habilitat
E-mail: usefs-drept@mail.ru
Tel.: (+373) 022 49 35 50

Catedra de Drept este o subdiviziune didactico-științifică și administrativă a Universității de Stat Educație Fizică și Sport care funcționează în baza prevederilor legislației în vigoare, a Statutului, a regulamentelor, a instrucțiunilor, ordinelor și deciziilor emise de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, a ordinelor Rectorului, a Hotărârilor Senatului Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.
În baza hotărârii Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, a acordului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 03/14-2152 din 09.03.2009 şi a ordinului Rectorului USEFS nr. 31 din 16 martie 2009, a fost fondată Catedra Dreptul protecţiei, pazei și securității. Ulterior, aceasta a fost reorganizată, prin hotărârea Senatului USEFS (proces-verbal nr. 6 din 31.05.2011), scrisoarea nr. 03/14-5453 din 08.07.2011 a Ministerului Educaţiei Republicii Moldova şi prin ordinul Rectorului USEFS nr. 69 din 01 august 2011, fiind denumită Catedra de Drept.
Misiunea Catedrei de Drept este de a pregăti specialiști profesioniști, prin oferirea studiilor de calitate, prin îmbinarea învățământului, cercetării, educației, pentru a contribui la îmbunătățirea potențialului intelectual uman al țării.
Începând cu anul 2017, catedra este condusă de dl Manolachi Victor, prof. univ. dr. hab., care, împreună cu membrii catedrei, asigură procesul instructiv-didactic și educativ de înaltă prestație profesională. Circa 75% din cadrele didactice dețin grade și titluri științifice.
Obectivele Catedrei de Drept, ca structură universitară, sunt:
a. formarea multilaterală a viitorilor specialiști din domeniul serviciilor securității, mai ales prin intermediul cultivării cunoștințelor la disciplinele juridice predate, fapt ce le va permite ulterior să se integreze fără dificultate în activitatea profesională ;
b. dobândirea de către studenți a unor cunoștințe, competențe și abilități corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a științelor juridice în scopul asigurării unor perspective de angajare pe piața muncii.
Catedra de Drept dispune de un laborator științifico-metodic, în care sunt organizate şi desfăşurate diverse activităţi de cercetare ştiinţifică, în scopul perfecţionării procesului de pregătire a studenţilor şi cadrelor didactice în domeniul dreptului.
La catedră își desfășoară activitatea didactico-metodică și științifică 17 cadre didactice de înaltă calificare, care asigură predarea următoarelor discipline teoretice, la ciclurile I şi II de studii:
1. Manolachi Victor, prof. univ. dr. hab. – Securitologia; Bazele statului și dreptului.
2. Arhiliuc Sergiu, conf. univ. dr. – Drept administrativ; Drept procesual civil; Contravenții și procedură contravențională în domeniul protecției, pazei și securității.
3. Baltag Dumitru, prof. univ. dr. hab. – Teoria generală a statului şi dreptului; Epistemologia și metodologia cercetării în domeniul securității.
4. Buguța Elena, conf. univ. dr. – Cooperarea penală internațională; Drept procesual penal, Raporturi contractuale în domeniul protecției, pazei și securității.
5. Briceac Andrei, asist. univ. – Drept penal (I).
6. Bredinschi Anatol, asist.univ. - Securitologia (I) ; Teoria generală a statului şi dreptului;
7. Cazacu Doina, conf. univ. dr. – Drept penal (I); Securitatea și sănătatea în muncă; Dreptul concurenței; Raporturi contractuale în domeniul Protecție, pază și securitate.
8. Chirtoacă Natalia, prof. univ. dr. – Dreptul instituţional al Uniunii Europene.
9. Cernomoreț Sergiu, conf. univ. dr. – Drept penal (I); Drept penal (II); Cooperare penală internațională.
10. Cojocaru Radion, conf. univ dr. - Drept penal (II) / Criminologie; Drept contravențional și procedură contravențională.
11. Drăniceru Mihai, drd. asist. univ. – Drept penal (II) / Criminologie; Drept contravențional și procedură contravențională.
12. Drăniceru Olesea, asist.univ. – Drept constuțional (I) / Drept administrativ (I).
13. Gavriliuc Diana, asist.univ. – Drept penal (I); Securitatea și sănătatea în muncă.
14. Guțu Alexei, conf. univ. dr. – Drept constituțional / Protecția juridică a drepturilor omului; Criminalitatea transfrontalieră; Politici și strategii de securitate.
15. Pelin Olesea, asist. univ. – Drept constituțional / Protecția juridică a drepturilor omului; Criminalitatea transfrontalieră.
16. Pîrlii Inna, asist. univ. – Securitologia; Bazele statului și dreptului.
17. Țîganaș Ion, conf. univ. dr. – Dreptul afacerilor; Drept Civil (II).
În prezent, Catedra de Drept asigură predarea a 16 cursuri (discipline şi module) la Ciclul I licență, ceea ce constituie circa 35%, pentru specialităţile: Securitate civilă şi publică, Servicii de securitate a proprietăţii și 5 cursuri la programul de master Managementul Securității Persoanei și a Proprietății. Aceste discipline şi module de diferit caracter sunt sistematizate în mai multe categorii, precum: discipline fundamentale - 7; discipline de orientare socioumanistică - 1; discipline de specializare – 13. În cadrul ciclului II – studii de masterat, cadrele didactice de la Catedra de Drept realizează predarea a 5 cursuri, acestea fiind sistematizate în: discipline fundamentale - 3 şi discipline de specialitate - 2.
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la Catedra de Drept au fost create următoarele comisii:
Comisia pentru activitatea instructiv-didactică:
A. Guțu, conf. univ. dr., preşedinte;
M. Drăniceru, asist. universitar, membru;
I. Pîrlii, asist. universitar, membru.
Comisia pentru asigurarea calităţii:
V. Manolachi, prof. univ. dr. hab., preşedinte;
S. Arhiliuc, conf. univ. dr., membru;
E. Buguța, conf. univ. dr., membru.
Comisia pentru activitatea ştiinţifică:
D. Baltag, prof. univ. dr. hab., preşedinte;
R. Cojocaru, conf. univ. dr., membru;
D. Cazacu, conf. univ. dr., membru.
Comisia de educaţie şi etică:
N. Chirtoacă, prof. univ. dr., membru;
I. Țîganaș, conf. univ. dr., membru;
O. Pelin, asist. universitar, membru.
Activitatea metodico-științifică a Catedrei de Drept se realizează în conformitate cu exigențele actuale, inclusiv cu prevederile Procesului de la Bologna. Astfel, sunt elaborate pentru fiecare disciplină curriculumurile universitare, fișe ale disciplinelor şi alte materiale necesare.
Direcţia de cercetare a catedrei este „Aspecte educaţionale şi juridice în domeniul serviciilor de securitate”, care include şi tema de cercetare „Pregătirea juridică a specialiștilor care asigură protecția persoanelor și a proprietății”.
Catedra de Drept colaborează intens cu structurile statale şi private din domeniul respectiv, organizând şi desfăşurând cursuri de perfecţionare şi reciclare, mese rotunde, seminare şi conferinţe ştiinţifice.
Catedra de Drept (de la fondarea sa, în anul 2009, până în 2021) a realizat o vastă activitate științifică, peste 500 lucrări științifice și metodice (30 lucrări metodice, 22 monografii, 20 manuale, 24 brevete, 35 lucrări științifice) fiind publicate peste hotare.
Cadrele didactice ale catedrei sunt antrenate și în alte activități de profil cum ar fi: avocat, notar, conducător științific al tezei de doctor, experți în cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, membri în colegiile de redacție ale revistelor științifice, consilieri juridici în cadrul Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, avocaţi CEDO, formatori la Institutul Național de Justiție, monitori externi în vederea monitorizării avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat.