Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL
EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI
Şef: Artur Leșcu,
Doctor în istorie
Tel.: (+373) 022 31 12 41

Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului (CCŞEFS) a fost creat în anul 2007, fiind o structură a USEFS subordonată nemijlocit prorectorului pentru activitatea ştiinţifică şi rectorului universităţii.
Scopul principal al centrului este coordonarea activităţii ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului în cadrul USEFS, acordarea suportului ştiinţifico-metodic cadrelor didactice, doctoranzilor, studenţilor etc.
CCŞEFS are următoarea structură:
1.Secţia de asigurare metodico-ştiinţifică (şef S. Danail);
2.Secţia de asigurare tehnico-ştiinţifică (şef S. Ionel).
Activitatea acestor subdiviziuni este asigurată de 18 cadre calificate în domeniile respective.
Membrii CCŞEFS realizează următoarele acţiuni:
- studiază sistematic literatura de specialitate, publicaţiile periodice, precum şi informaţiile confidenţiale din domeniul ştiinţei educaţiei fizice şi sportului şi al electronicii;
- elaborează şi prezintă structura cercetărilor ştiinţifice, argumentează ştiinţific metodele şi mijloacele elaborate, în scopul aplicării acestora în activitatea practică experimentală;
- acordă asistenţă metodico-ştiinţifică necesară catedrelor în organizarea experimentelor pedagogice;
- oferă doctoranzilor şi competitorilor suportul necesar în analiza rezultatelor înregistrate;
- pregătesc pentru publicare rezultatele cercetărilor ştiinţifice, publică articole şi culegeri, evidenţiază relaţiile dintre rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi practica din domeniu;
- participă la activitatea seminariilor şi a conferinţelor ştiinţifico-practice din cadrul universităţii şi al altor instituţii, inclusiv de peste hotare;
- acordă catedrelor universităţii asistenţă practică în organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi în implementarea metodelor avansate în şcolile de cultură generală, gimnaziile şi liceele din Republica Moldova;
- stabilesc relaţii cu Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova privind asigurarea ştiinţifică complexă a educaţiei fizice în cadrul instituţiilor preuniversitare, precum şi a procesului de pregătire în sportul de performanţă;
- creează baza metodico-ştiinţifică de asigurare a cercetărilor ştiinţifice;
- acordă asistenţă şi colaborează, în baza contractelor, cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv al Republicii Moldova, federaţiile de sport, cluburile sportive şi alte instituţii de stat sau private;
- oferă consultaţii profesionale privind asigurarea metodico-ştiinţifică a cercetărilor desfăşurate, datele teoretice şi practice în problema studiată şi propune concluzii adecvate.
În scopul monitorizării pregătirii sportivilor la cel mai înalt nivel, conducerea universităţii a investit în procurarea aparatajului modern peste 2 mln. lei. Utilizarea acestor aparate (Ergo-bike, Sistemul „Tesys 1000”, „Polar”, „Dartfish”, Stabilan, analizator BA-88A, audiometru 23880, oxihemometru MD 300C2, cardiograf E30G ş.a.) oferă posibilitatea de a efectua analiza cantitativă şi calitativă a diferiţilor parametri în probele sportive ciclice, de forţă-viteză, jocuri, lupte în care se efectuează controlul complex (pedagogic, medico-biologic, biomecanic, psihologic şi biochimic).
Centrul oferă tuturor beneficiarelor suportul metodic şi tehnic necesar în desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu.

RAPORT PRIVIND ENUNȚAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE A CADRELOR DIDACTICE ALE USEFS

PROGRAM-INVITAŢIE A CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE STUDENŢEŞTI

CUVINTARE DE DESCHIDERE A CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI INTERNAŢIONALE - 16 MAI 2014

PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII CULTURII FIZICE

TOTALURILE Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Studenţeşti "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice"


Clasamentul national al institutiilor de invatamint superior

Raport Reacreditare USEFS 2012

Plan de perspectiva USEFS 2013-2015

Planul complex USEFS 2013

Raport privind activitatea stiintifica si inovationala a USEFS in anul 2013

Activitatea stiintifica a corpului profesoral-didactic, a masteranzilor si doctoranzilor USEFS in anul 2013

Avizul expertilor externi (2013)