Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL
EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI
Şef: Anatolie Budevici-Puiu,
prof.univ., dr.
Tel.: (+373) 022 31 12 41

Centrul de cercetări științifice în domeniul educației fizice si sportului (CCȘEFS) a fost creat în anul 2007, fiind o structură a USEFS subordonată nemijlocit Consiliului Științific și prorectorului pentru activitatea științifică.
Scopul principal al centrului este coordonarea activității științifice în domeniul educației fizice și sportului în cadrul USEFS, acordarea suportului științifico-metodic cadrelor didactice, doctoranzilor, studenților etc.
CCȘEFS are urmatoarea structura:
1.Sectia de asigurare metodico-stiintifica;
2.Sectia de asigurare tehnico-stiintifica.
Activitatea acestor subdiviziuni este asigurată de 11 cadre calificate în domeniile respective.
Membrii CCȘEFS realizează următoarele acțiuni:
- studiază sistematic literatura de specialitate, publicațiile periodice, precum și informațiile confidențiale din domeniul științei educației fizice și sportului și al electronicii;
- elaborează și prezintă structura cercetărilor științifice, argumentează științific metodele și mijloacele elaborate, în scopul aplicării acestora în activitatea practică experimentală;
- acorda asistența metodico-științifică necesară catedrelor în organizarea experimentelor pedagogice;
- oferă doctoranzilor și competitorilor suportul necesar în analiza rezultatelor înregistrate;
- pregătesc pentru publicare rezultatele cercetărilor științifice, publică articole și culegeri, evidențiază relațiile dintre rezultatele cercetărilor științifice și practica din domeniu;
- participă la activitatea seminariilor și a conferințelor știintifico-practice din cadrul universitătii și al altor institutii, inclusiv de peste hotare;
- acordă catedrelor universității asistența practică în organizarea activității de cercetare științifică, precum și în implementarea metodelor avansate în școlile de cultură generală, gimnaziile și liceele din Republica Moldova;
- stabilesc relații cu Academia de Știinte a Republicii Moldova privind asigurarea științifică complexă a educației fizice în cadrul instituțiilor preuniversitare, precum și a procesului de pregătire în sportul de performanță;
- creează baza metodico-științifică de asigurare a cercetărilor științifice;
- acorda asistență și colaborează, în baza contractelor, cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova, federațiile de sport, cluburile sportive și alte instituții de stat sau private;
- oferă consultații profesionale privind asigurarea metodico-științifică a cercetărilor desfășurate, datele teoretice și practice în problema studiată și propune concluzii adecvate.
În scopul monitorizării pregătirii sportivilor la cel mai înalt nivel, conducerea universității a investit în procurarea aparatajului modern peste 2 mln. lei. Utilizarea acestor aparate (Ergo-bike, Sistemul „Tesys 1000”, „Polar”, „Dartfish”, Stabilan, analizator BA-88A, audiometru 23880, oxihemometru MD 300C2, cardiograf E30G s.a.) oferă posibilitatea de a efectua analiza cantitativă și calitativă a diferiților parametri în probele sportive ciclice, de forță-viteză, jocuri, lupte în care se efectuează controlul complex (pedagogic, medico-biologic, biomecanic, psihologic și biochimic).
Centrul ofera tuturor beneficiarilor suportul metodic și tehnic necesar în desfașurarea cercetărilor științifice în domeniu.

RAPORT PRIVIND ENUNȚAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE A CADRELOR DIDACTICE ALE USEFS

PROGRAM-INVITAŢIE A CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE STUDENŢEŞTI

CUVINTARE DE DESCHIDERE A CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI INTERNAŢIONALE - 16 MAI 2014

PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII CULTURII FIZICE

TOTALURILE Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Studenţeşti "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice"


Clasamentul national al institutiilor de invatamint superior

Raport Reacreditare USEFS 2012

Plan de perspectiva USEFS 2013-2015

Planul complex USEFS 2013

Raport privind activitatea stiintifica si inovationala a USEFS in anul 2013

Activitatea stiintifica a corpului profesoral-didactic, a masteranzilor si doctoranzilor USEFS in anul 2013

Avizul expertilor externi (2013)