Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEZVOLTAREA ACADEMICĂ ȘI CALITATEA STUDIILOR
Buftea Victor, prorector pentru dezvoltarea academică şi calitatea studiilor,
profesor universitar, doctor habilitat în științe pedagogice
Tel.: (+373) 79 48 18 98

Dezvoltarea academică însumă un șir de tendințe, acțiuni și activități, care să asigure o educaţie de perspectivă a viitorilor specialiști ai domeniului în scopul formării profesionale de calitate. Prin iniţierea şi dezvoltarea de programe noi la toate treptele de studii (licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat), această dimensiune prevede:
-transformarea educaţiei permanente într-o practică socială curentă la nivelul fiecărei subdiviziuni a universităţii;
- promovarea învățării bazate pe educație, pe proiecte şi lucrul în echipă;
- dezvoltarea parteneriatului cu instituţiile preuniversitare, promovarea USEFS şi a educaţiei sportive în cadrul acestora;
- dezvoltarea programelor de mobilitate academică și științifică a studenţilor şi cadrelor didactice;
- crearea consorţiilor în scopul realizării unor acțiuni comune concretizate prin activităţi academice şi sportive.
Pentru realizarea acestor obiective, accentul este pus pe:
- consolidarea statutului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, în care să prevaleze învăţământului de master și doctorat;
- armonizarea continuă a planurilor de învățământ cu cerințele pieței muncii;
- inițierea și dezvoltarea de noi programe de studii, precum și a unor programe pentru stagii de practică realizate în cadrul organizațiilor sportive, instituții educaţionale de profil şi agenți economici, ce constituie repere de excelență în domeniul culturii fizice și sportului;
- încurajarea participării studenților la competiții profesionale naționale și internaționale;
- asigurarea condițiilor pentru sporirea calităţii învăţământului universitar de profil şi a cercetării ştiinţifice din universitate;
- monitorizarea şi îndeplinirea criteriilor, a standardelor de performanţe naţionale elaborate pentru evaluarea programelor de studii în vederea unei participări competitive la procesul de ierarhizare a universităţilor;
- evaluarea programelor de masterat existente şi dezvoltarea programelor de studii integrate/interdisciplinare;
- stimularea desfăşurării studiilor de masterat prin dezvoltarea componentei de cercetare în cadrul acestora;
- promovarea rezultatelor cercetării științifice în procesul de învățământ;
- dezvoltarea mecanismelor de monitorizare a inserției profesionale și evoluției carierei absolvenților pe piața muncii, armonizarea planurilor de învățământ cu dinamica și exigențele câmpurilor profesionale.
Aceste subiecte contribuie cu succes la realizarea obiectivelor privind dezvoltarea academică în sistemul general al parcursului instituțional al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.
Calitatea studiilor. În Codul Educației al Republicii Moldova se menționează că unul dintre aspectele importante ale reformei procesului educațional în învățământul superior este dezvoltarea calitativă a competențelor profesionale ale studenților ca viitori specialiști, inclusiv în domeniul culturii fizice.
În acest sens, capătă o importanță majoră procesul instructiv-educativ în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, bazat pe planificare didactică calitativă și realizarea unor sarcini importante și actuale în formarea de specialiști de înaltă calificare, pentru a activa în cele mai dificile condiții de predare din țara noastră.
La rândul său, implementarea Strategiei de dezvoltare instituţională a USEFS (2021-2025) presupune concentrarea consecventă a efortului pedagogic asupra asigurării metodice și organizatorice a calităţii privind formarea profesională a studenților în cadrul fiecarei facultăți și, respectiv, la fiecare specialitate.
Monitorizarea și coerența procesului educațional de calitate din cadrul USEFS sunt reflectate în organigrama aprobată de Senatul USEFS. Managementul eficient și operativ al procesului de învăţământ în USEFS este realizat de catre Departamentul Managementul calitaţii. Pentru soluţionarea calitativă a problemelor şi imbunătăţirea calităţii cunoştinţelor studenţilor, în activitatea departamentului sunt implicate cadre cu o bogată experienţă profesională și academică.
Aspectele specifice monitorizării și controlului calității procesului de învăţământ în cadrul USEFS sunt abordate cu succes de către preşedinţii consiliilor facultăților: Mocrousov Elena, conf. univ. dr. hab.; Onoi Mihai - conf. univ. dr.; Racu Serghei, conf. univ. dr.; Nastas Andrei., conf. univ. dr. Un rol special îi revine Consiliului Calității, care realizează sistematic feed-backul dintre planificarea didactică a procesului educațional și starea specifică de lucruri la nivel de catedre în USEFS.
Astfel, optimizarea structurării, precum și organizarea muncii subdiviziunilor academice prin asigurarea calitativă a procesului de învăţământ pentru studenţii ciclurilor I şi II din USEFS, facilitează soluţionarea problemelor instructiv-educative în corespundere cu cerinţele Codului educaţiei al Republicii Moldova, ținând cont și de condițiile actuale.
Strategiile privind asigurarea calității în cadrul USEFS vizează:
• orientarea spre satisfacerea cerințelor și așteptărilor studenților, angajatorilor și celorlalte părți interesate;
• atitudinea proactivă a conducerii instituției în problema calității, care se exprimă prin crearea unui mediu adecvat performanței pe toate dimensiunile activității;
• abordarea problemei calității în termeni strategici: misiune, valori, principii, politici, strategii, obiective;
• menținerea sub control și îmbunătățirea continuă a proceselor din instituție;
• implicarea și responsabilizarea personalului;
• identificarea unor indicatori relevanți ai calității și introducerea de mecanisme de evaluare internă a acestora;
• documentarea sistemului în vederea furnizării de dovezi obiective care să creeze încredere;
• analize comparative cu alte universități, eventual din străinătate, pentru identificarea și preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calității;
• formarea specializată a personalului angajat în domeniul calității și formarea generală în asigurarea calității a întregului personal.

PLAN OPERATIONAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII 2018-2019

Manualul Calitatii USEFS