Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEZVOLTAREA ACADEMICĂ ȘI CALITATEA STUDIILOR
Prorector pentru dezvoltarea academică și calitatea studiilor: Petru Demcenco
conferențiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Tel.: (+373) 022 31 04 30

În Codul educației al Republicii Moldova se menționează că unul dintre aspectele importante ale reformei procesului educațional în învățămîntul superior este dezvoltarea calitativă a competențelor profesionale la studenți — viitorii specialiști, inclusiv în domeniul culturii fizice.
În acest sens, capătă importanță majoră procesul instructiv-educativ în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS), bazat pe planificare didactică calitativă și realizarea unor sarcini importante și actuale în formarea de specialiști de înaltă calificare, pentru a activa în cele mai dificile condiții de predare din țara noastră.
La rîndul său, implementarea Strategiei de dezvoltare instituţională a USEFS (2015-2020) presupune concentrarea consecventă a efortului pedagogic asupra asigurării metodice și organizatorice a calităţii privind formarea profesională a studenților în cadrul fiecărei facultăți și, respectiv, la fiecare specialitate.
Monitorizarea și coerența procesului educațional de calitate din cadrul USEFS sunt reflectate în organigrama aprobată de Senatul Universității, conform căreia P.Demcenco, conf. univ. dr., prorector pentru dezvoltarea academică și calitatea studiilor, este, de asemenea, președinte al Consiliului calității, iar adjunct — V. Calugher, lector superior, dr. Componența Consiliului este constituită din cadre didactice calificate și cu experiență: A. Guțu, conf. univ. dr.; S. Racu, conf. univ. dr.; V. Triboi, prof. univ. dr.; S. Busuioc, conf. univ. dr.; A. Cotorcea, conf. univ. dr.; E. Amelicichin, Șefa Secţiei de audit intern al USEFS; A. Zavalișca, conf. univ. dr.; I. Carp, directorul Departamentului de Studii al USEFS; V. Creciun, studentă, Facultatea de Sport; V.Ouş, student, Facultatea de Protecție, Pază şi Securitate. O astfel de componență permite planificarea și soluționarea sarcinilor educaționale la nivel metodic și organizatoric, ținînd cont de cerințele actuale în formarea specialiștilor în domeniul educației fizice, sportului, recreației și reabilitării.
Managementul eficient și operativ al procesului de învățămînt în USEFS este realizat de către Departamentul Managementul calității, al cărui președinte este A. Zavalișca, conf. univ. dr. Pentru soluționarea calitativă a problemelor și îmbunătățirea calității cunoștințelor studenților, în activitatea departamentului sunt implicate cadre cu o înaltă experiență profesională și academică: N. Vizitei, prof. univ. dr. hab.; P. Poburnîi, prof. univ. dr.; G. Braniște, lector superior, dr.; I. Carp, conf. univ. dr. etc.
Aspectele specifice monitorizării și controlului calității procesului de învățămînt în cadrul USEFS sunt abordate cu succes de către președinții consiliilor facultăților: V. Triboi, prof. univ. dr.; S. Busuioc, conf. univ. dr.; S. Racu, conf. univ. dr.; A. Guțu, conf. univ. dr.; A. Cotorcea, conf. univ. dr. Un rol special îndeplinește Secţia de audit intern (şef A. Amelicichin), care realizează sistematic feed-backul dintre planificarea didactică a procesului educațional și starea specifică de lucruri la nivel de catedre în USEFS.
Astfel, optimizarea structurării, precum și organizarea muncii subdiviziunilor academice nou înființate prin asigurarea calitativă a procesului de învățămînt pentru studenții ciclurilor I și II din USEFS, facilitează soluționarea problemelor instructiv-educative în corespundere cu cerințele Codului educației al Republicii Moldova, ținînd cont și de condițiile actuale.

PLAN OPERATIONAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII 2018-2019

Manualul Calitatii USEFS