Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL STUDII
Director: Viorica Calugher,
doctor în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 31 05 89


Departamentul Studii este o subdiviziune a universităţii, care activează în baza Statutului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, a documentelor normative ce reglementează procesul de învăţămînt din Republica Moldova, a ordinelor rectorului (prorectorului).
Obiectivele de bază ale Departamentului Studii sunt:
-evidenţa, organizarea şi asigurarea procesului de învăţămînt;
-organizarea şi asigurarea tehnico-materială şi didactică a procesului de învăţămînt;
-formarea şi evidenţa contingentului de studenţi.
Departamentul Studii se aprobă de Rectorul (prorectorul) universităţii şi este format din următoarele persoane:
Viorica Calugher, directorul Departamentului Studii;
Amelicichin Ecaterina, metodist, responsabilă de sectorul de evidenţă a situaţiei academice şi eliberare a actelor de studii;
Cireş Victoria, metodist, responsabilă de sectorul statistică.
Directorul Departamentului Studii este numit (eliberat) în (din) funcţie de către rector la recomandarea prorectorului pentru activitate didactică. Angajaţii departamentului sunt numiţi (eliberaţi) în (din) post de prorectorul pentru activitatea didactică.
Obligaţiunile şi competenţa angajaţilor departamentului se determină şi se aprobă de prorectorul pentru activitatea didactică în funcţie de necesităţile de organizare, eficienţa procesului instructiv-educativ şi asigurarea evidenţei contingentului.
Activităţi pe care le desfăşoară departamentul:
I. Organizarea şi asigurarea procesului de învăţămînt
-Pregăteşte materiale instructive, regulamente, proiecte de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de instruire, precum şi proiecte de dezvoltare a sistemului învăţămîntului universitar;
-Promovează şi stimulează implementarea noilor forme şi tehnologii de evaluare a cunoştinţelor;
-Participă la formarea statelor de funcţii;
-Este responsabil de organizarea şi asigurarea cu documentaţia respectivă a examenului de licenţă, de masterat, conferirea calificării respective, de completarea şi înmînarea diplomelor absolvenţilor universităţii;
-De comun acord cu prorectorul pentru studii, analizează dările de seamă ale decanilor facultăţilor şi ale preşedinţilor Comisiilor pentru examenul de licenţă, elaborînd propuneri şi măsuri concrete întru perfecţionarea procesului de instruire;
-Asigură securitatea documentaţiei Comisiilor de licenţă;
-Este responsabil pentru asigurarea catedrelor şi a facultăţilor cu formulare, registre, fişe, borderouri, diplome, carnete de student, precum şi pentru perfectarea şi păstrarea actelor;
-Poartă răspundere de organizarea sesiunilor ordinare şi a controlului asupra formelor şi a modalităţilor de evaluare. Verifică şi analizează rezultatele sesiunilor de examinare, modalităţile de evaluare a studenţilor;
-Studiază şi elaborează propuneri privind perfecţionarea activităţii educative cu studenţii, dezvoltarea autogestiunii universitare.
-În comun cu decanatele, coordonează şi apreciază eficienţa activităţii şefilor de grupă privind realizarea măsurilor instructiv-educative în grupele academice;
-Examinează starea de lucruri şi respectarea regulamentului de conduită a studenţilor în blocurile de studii şi în cămine;
-Participă la întocmirea raportului anual al activităţii universităţii.
II.Controlul calităţii şi al eficienţei procesului de învăţămînt
-De comun acord cu decanii facultăţilor, organizează şi participă la controlul calităţii procesului de studii;
-Este responsabil de asigurarea metodică şi tehnică a procesului de învăţămînt;
-Contribuie la implementarea şi utilizarea noilor tehnologii didactice în procesul de studii;
-Analizează şi evaluează eficacitatea procesului instructiv-educativ;
-Monitorizează elaborarea planurilor de învăţămînt;
-Este responsabil de alcătuirea la timp a rapoartelor statistice, a informaţiilor şi a materialelor solicitate de instanţele ierarhic superioare;
-Efectuează controlul privitor la perfectarea documentaţiei decanatelor (registre, fişe personale, carnete de note şi de student etc.);
-Participă, alături de decanate şi catedre, la atestarea studenţilor;
-Pregăteşte propuneri privitor la componenţa Comisiilor pentru examenul de licenţă; elaborează graficul şi orarul examenului de licenţă;
-Face propuneri rectorului pentru luarea măsurilor administrative în caz de încălcare a disciplinei de către cadrele didactice şi de către studenţi.
III. Evidenţa şi mobilitatea contingentului de studenţi
În comun cu decanii facultăţilor:
-Supraveghează şi dirijează admiterea, organizează diverse activităţi de orientare profesională în rîndurile tineretului;
-Elaborează regulamente şi instrucţiuni privind organizarea admiterii la universitate;
-Asigură publicitatea în perioada admiterii (editarea materialelor metodice şi a îndrumarelor, difuzarea informaţiei la Radio şi TV etc.);
-Organizează studierea şi realizarea prevederilor actelor normative privind regulamentul de admitere;
-Analizează şi pregăteşte ordinele de înmatriculare, de promovare şi de admitere la examenul de licenţă şi de acordare a calificării. Analizează şi organizează transferul, restabilirea, exmatricularea, acordarea concediului academic, stimularea sau sancţionarea studenţilor.
Activitatea directorului departamentului este axată pe următoarele direcţii:
-Organizarea, de comun acord cu prim-prorectorul pentru activitatea didactică, a procesului de instruire în universitate;
-Procesarea dinamicii contingentului de studenţi: înmatriculare, exmatriculare, transfer, concediu academic etc.;
-Organizarea evaluării procesului de studenţi: înmatriculare, exmatriculare, transfer, concediu academic etc.;
-Organizarea evaluării procesului de învăţămînt prin sesiuni ordinare şi suplimentare;
-Analiza dinamicii îndeplinirii planurilor şi programelor de învăţămînt de către profesorii angajaţi la universitate, precum şi supravegherea modului de repartizare, evidenţa şi controlul îndeplinirii sarcinilor didactice;
-Admiterea la susţinerea examenului de licenţă, conferirea calificării şi înmînarea diplomelor de licenţă, de studii superioare universitare împreună cu suplimentul la diplomă, conform prevederilor Procesului de la Bologna;
-Examinarea şi verificarea aplicării actelor normative emise de Ministerul Educaţiei şi de organele de conducere ale U.S.E.F.S. cu privire la realizarea procesului didactic;
-Organizarea admiterii la examenul de bacalaureat şi a eliberării diplomelor de bacalaureat;
-Supravegherea întocmirii şi îndeplinirii orarului examenelor în sesiunile ordinare şi suplimentare.
Sectorul Statistică al departamentului desfăşoară următoarele activităţi:
-Asigură evidenţa contingentului de studenţi;
-Perfectează informaţiile lunare, trimestriale şi anuale;
-Coordonează listele studenţilor cu decanatele;
-Supraveghează promovarea studenţilor de la an la an, ordinele de admitere la examenul de licenţă şi de conferire a calificării şi eliberarea diplomelor de absolvire;
-Supraveghează şi completează baza de date, care asigură obţinerea oricărei informaţii despre studenţi.
Sectorul de evidenţă a situaţiei academice şi eliberare a actelor de studii îndeplineşte următoarele obligaţiuni:
-Asigură eliberarea borderourilor la sesiunile ordinare şi suplimentare, precum şi prelucrarea computerizată a situaţiei academice (învăţămînt cu frecvenţa la zi şi frecvenţa redusă);
-Verifică realizarea orelor de către cadrele didactice;
-Verifică realizarea orelor academice în conformitate cu orarul universitar;
-Monitorizează, în comun cu decanatele, desfăşurarea practicii pedagogice şi cea la specialitatea a doua de către studenţii cursului de zi;
-Supraveghează procesul de calcul şi repartizare a orelor la catedre;
-Este responsabil de pregătirea documentaţiei pentru examenul de licenţă şi supravegherea îndeplinirii acesteia la facultăţi;
-Supraveghează eliberarea actelor de studii (a diplomelor de licenţă, de studii superioare universitare, a certificatelor, carnetelor de note şi de student, a diplomelor de bacalaureat);
-Este responsabil de eliberarea duplicatelor actelor de studii (în baza certificatului de arhivă, a registrului şi anunţului în Monitorul Oficial);
-Este responsabilă de elaborarea orarului activităţii didactice şi al sesiunii;
-Verifică realizarea orelor academice în conformitate cu orarul;
-Asigură eliberarea borderourilor de examinare la sesiuni, precum şi prelucrarea computerizată a situaţiei academice;
-Verifică contingentul studenţilor şi perfectează dările de seamă periodice.