Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
FACULTATEA ȘTIINȚE ALE SECURITĂȚII

Decan: Andrei Nastas
conferențiar universitar, doctor în drept

Prodecan: Drăniceru Mihai
lector universitar, doctorand

Secretar-dactilograf: Olesea Pelin

Tel.: (+373) 022 49 74 49
E-mail: usefs-fpps@mail.ru
FACEBOOK: facebook.com/catedrapps
www.fpps.livejournal.com

AVIZ
Conferința științifică universitară cu genericul „PROTECȚIA PERSOANELOR ȘI A PROPRIETĂȚII – REGLEMENTĂRI NAȚIONALE
ȘI PRACTICI EUROPENE”, ediția a II-a

AVIZ
privind acordul de colaborare între Global Risc Internaţional Ltd Eastern Europe şi
Facultatea de Protecţie, Pază şi Securitate a Universităţii de Stat de EducaţieFizică şi Sport

Raport
cu privire la asigurarea calităţii elaborării tezelor de licenţă şi de master
la Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate

Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, care a fost fondată în anul 2009, ca urmare a necesităţii de a pregăti specialişti de înaltă calificare în domeniul protecţiei, pazei şi securităţii.
Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate are drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea activităţilor metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în domeniul de formare profesională 1032 Protecția persoanelor și a proprietății, la ciclul licență la următoarele specialități:
1. Securitate civilă şi ordine publică;
2. Servicii de securitate a proprietăţii;
3. Salvatori şi pompieri.
Absolvenţilor ciclului I de studii ai Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate (deţinători ai diplomelor de licenţă) li se oferă posibilitatea de a continua studiile în cadrul Facultăţii la ciclul II – masterat la specialitățile:
Managementul securității persoanelor și a proprietății;
Securitate vamală și tranfrontalieră.
Facultatea Protecție, Pază și Securitate a încheiat un acord de colaborare tripartit cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Republicii Moldova și cu Facultatea de Studii Juridice, Sociale și Politice a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi în vederea desfășurării programului de master „Ştiinţe Penale şi Criminalistică” acreditat de ARACIS România în anul 2015. După absolvirea acestuia, studenţii vor obţine diplome de master în științe juridice eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România, recunoscute la nivelul UE.
Prin efortul administraţiei facultăţii şi a catedrelor didactice de profil, studiindu-se practicile altor state şi cu contribuţia mai multor specialişti, a fost adaptată structura activităţilor didactice la cele mai recente cerinţe de modernizare a învăţământului, la particularităţile specifice domeniului serviciilor de securitate, s-au perfecţionat planurile de învăţământ, curriculumul disciplinelor, metodele de instruire etc.
Catedrele didactice pendinte sunt:
• Catedra Protecție, Pază și Securitate (șef de catedră: Cernomoreț Sergiu, conf.univ. dr.);
• Catedra Drept (șef de catedră: Manolachi Victor, prof.univ. dr.hab.);
• Catedra Probe Sportive Individuale (șef de catedră: Polevaia-Secăreanu Angela, conf.univ. dr.);
• Catedra Militară (șef de catedră: Pleșca Vitalie, locotenet-colonel(r)).
Planurile de învăţămînt la specialităţile Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate prevăd predarea şi însuşirea unor discipline fundamentale, socioumaniste, de formare a abilităţilor şi competenţelor generale şi de specializare privind:
• ramurile de bază ale dreptului;
• tactici de intervenție polițienească și de salvare;
• pregătirea fizică și tehnică specială,
• metode de colaborare internațională în domeniu.
Specialiştii absolvenţi ai facultăţii (calificarea: licenţiat în servicii ale securității) vor putea ocupa funcția de agent, inspector (specialist) în subdiviziunile ce asigură securitatea, atât la întreprinderile și instituţiile private, cât şi în organele administrației publice.
Absolvenţii ciclului II de studii ai Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate obţin calificarea de master în protecția persoanelor și a proprietății, care le oferă dreptul de suplinire a funcţiilor de inspector superior, inspector principal, şef echipă, birou, serviciu, secţie şi alte posturi de conducere în cadrul organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor private şi de stat, ce prestează servicii de securitate.
Predarea calitativă a disciplinelor de studiu este asigurată de cadrele didactice ale facultăţii, care sunt implicate în organizarea diferitor manifestări ştiinţifice, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al facultăţii, cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi profesionale.
Majoritatea cadrelor didactice posedă grade ştiinţifice şi titluri didactice, al căror profesionalism este înalt apreciat şi recunoscut atât în mediul academic, cât şi în cel profesional.
Baza materială a Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate asigură cele mai înalte standarde în procesul de educaţie şi de cercetare, oferind astfel premise extrem de favorabile pentru însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi practice temeinice.
Admiterea la Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate se realizează în baza actelor de studii liceale sau medii de specialitate. Studiile se fac în limbile română şi rusă, în bază de buget şi contra plată.
Durata studiilor:
• Învățământ cu frecvența la zi - Ciclul licență: 3 ani (180 credite), Ciclul master: 2 ani (120 credite);
• Învățământ cu frecvență redusă – Ciclul licență: 4 ani (180 credite).
Pregătirea profesională la facultate este un proces de instruire pe parcursul căruia studenţii dobîndesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare angajării într-un serviciu prestigios şi bine remunerat.
Echipa managerială a facultății a încheiat acorduri de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Administrația Națională a Penitenciarelor, cu facultățile cu profil analog din România (București, Galați, Oradea) în vederea pregătirii viitorilor specialiști, studenții având posibilitatea de a participa la mobilitățile academice în cadrul programelor Erasmus.
Facultatea studiază continuu piaţa muncii şi ajustează procesul de formare a specialiştilor în domeniu la cerinţele acesteia. Acest fapt contribuie eficient la inserţia absolvenţilor facultăţii în câmpul muncii.
Studenții facultății sunt solicitați în calitate de angajați preponderent în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, al Serviciului Protecție și Pază de Stat, al Serviciului de Informații și Securitate, al Administrației Naționale a Penitenciarelor etc., executându-şi serviciul cu demnitate și înalt profesionalism.
Absolvenții Facultății Protecție, Pază și Securitate au obținut rezultate remarcabile în sport pe arena internațională. Menționăm, în special, pe Elena Cîlcic, campioană Europeană la haltere ,,Under-23’’, ediția 2021, și Anastasia Nichita, campioană europeană la lupte libere, ediția 2020, și premiată cu argint la Campionatul Mondial de Lupte „Under - 23”, ediția 2019.