Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA DE PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE
Decan: Andrei Nastas
doctor în drept
Prodecan: Drăniceru Mihai
lector universitar, doctorand
Tel.: (+373) 022 49 74 49
E-mail: usefs-fpps@mail.ru
www.fpps.livejournal.com

AVIZ
Conferința științifică universitară cu genericul „PROTECȚIA PERSOANELOR ȘI A PROPRIETĂȚII – REGLEMENTĂRI NAȚIONALE
ȘI PRACTICI EUROPENE”, ediția a II-a

AVIZ
privind acordul de colaborare între Global Risc Internaţional Ltd Eastern Europe şi
Facultatea de Protecţie, Pază şi Securitate a Universităţii de Stat de EducaţieFizică şi Sport

Raport
cu privire la asigurarea calităţii elaborării tezelor de licenţă şi de master
la Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate

Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, statutului, regulamentelor, instrucţiunilor Ministerului Educaţiei. Facultatea a fost fondată la data 09.12.2008 în baza hotărîrii şedinţei Senatului USEFS, proces-verbal nr. 4 din 04.12.2008 precum şi în urma acceptului remis prin scrisoarea nr. 03-14-20228 din 08.12.2008 a Ministerului Educaţiei şi Tineretului, activînd cu începere de la 1 ianuarie 2009.
În structura Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate sunt incluse: Catedra Drept, Catedra Protecţie, Pază şi Securitate, Catedra Probe Sportive Individuale, şi Catedra Militară.
Specialităţi. Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate are drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea activităţilor metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pentru următoarele specialităţi:
861.1 – securitate civilă şi ordine publică (corelat cu 1032.1 – securitate civilă şi publică)
862.1 – servicii de securitate a proprietăţii ( corelat cu 1032.2 – servicii de securitate a proprietăţii)
863.1 - servicii antiincendii (corelat cu 1032.3 – salvatori şi pompieri)
Ciclul II—studii de master (cu durata studiilor de 2 ani, în baza diplomei de licență):
—Managementul protecţiei, pazei şi securităţii.
Printre principalele direcţii de cerectare şi competenţă ale colectivului Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate enumerăm:
• Aspecte educaţionale şi juridice ale protecţiei, pazei şi securităţii;
• Pregătirea psiho-fizică a specialiştilor din domeniul protecţiei, pazei şi securităţii;
• Reglementarea juridică a activităţii de protecţie, pază şi securitate: actualitate şi perspectivă;
• Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii civile şi ordinii publice;
• Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate;
• Managementul securităţii civile şi ordinii publice în societatea contemporană;
Facultatea asigură pregătirea specialiştilor de înaltă calificare înzestraţi cu cunoştinţe şi deprinderi în domeniul protecţiei, pazei şi securităţii societăţii, întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, afacerilor care urmează:
1. să cunoască cadrul normativ al domeniului protecţiei, pazei şi securităţii şi să valorifice deprinderile obţinute;
2. să aplice competenţele dobîndite în vederea executării atribuţiilor de serviciu de asigurare şi menţinere a ordinii de drept în stat;
3. să evalueze corect riscurile ce ameninţă securitatea obiectului protejat şi să întreprindă măsurile mecesare;
4. să întreprindă măsurile adecvate în scopul apărării vieţii, proprietăţii publice şi private împotriva incendiilor şi altor calamităţi în corespundere cu competenţele stabilite.
Prin efortul administraţiei Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate şi a catedrelor de profil, studiindu-se practicile altor state şi cu contribuţia mai multor specialişti au fost elaborate planurile de învăţămînt, care corespund cerinţelor actuale şi în evoluţie a pieţii serviciilor de protecţie, pază şi securitate şi de aceea conţinutul disciplinelor predate este ajustat la necesităţile pieţii forţei de muncă.
Planurile de învăţămînt la specialităţile Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate Protecţie, Pază şi Securitate prevăd predarea şi însuşirea unor discipline fundamentale, socio-umaniste, de formare a abilităţilor şi competenţelor generale şi de specializare privind:
• ramurile de bază ale dreptului;
• identificarea şi evaluarea ameninţărilor în adresa securităţii întreprinderii, organizaţiei, instituţiei şi realizarea măsurilor de protecţie, prevenire şi neutralizare a lor;
• protecţia civilă în situaţii excepţionale;
• pregătirea fizică specială;
• aspecte economice în asigurarea protecţiei, pazei, şi securiăţii.
Facultatea acordă un loc privilegiat colaborării cu celelalte instituţii de profil din ţară şi din străinătate, printre care pot fi menţionate: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România etc.
Orientarea în carieră a studenţilor se sprijină pe parteneriatul existent între facultate şi diverse instituţii din domeniul securităţii şi ordinii publice, între care sunt Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Înterprinderea de Stat ”Servicii Pază” şi un şir de companii private de protecţie şi pază.
Specialiştii absolvenţi ai Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate (calificarea – licenţiat în protecţie, pază şi securitate, durata studiilor - 3 ani, 180 credite) vor putea ocupa posturi de de agent, inspector (specialist) în serviciile de protecţie, pază şi securitate, atît la întreprinderile, instituţiile private, cît şi în cele de stat sau pompieri şi salvatori.
Absolvenţilor ciclului I de studii ai Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate Protecţie, Pază şi Securitate (deţinători ai diplomelor de licenţă) li se oferă posibilitatea de a continua studiile în cadrul Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate la ciclul II - masterat, specialitatea „Managementul protecţiei, pazei şi securităţii” (durata studiilor - 2 ani , 120 credite) sau în domeniul dreptului, în alte instituţii de învăţămînt superior universitar.
Absolvenţilor ciclului II de studii ai Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate Protecţie, Pază şi Securitate li se conferă calificarea de master în protecţie, pază şi securitate care determină dreptul de suplinire a funcţiilor de inspector superior, inspector principal, şef echipă, birou, serviciu, secţie şi alte posturi de conducere în cadrul organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor private şi de stat ce prestează servicii de protecţie, pază şi securitate.
Admiterea la Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate se realizează în baza actelor de studii liceale. Studiile se fac în limbile română şi rusă, în bază de buget şi contra plată. Durata studiilor: Ciclul I: 3 ani (180 credite) ; Ciclul II: 2 ani (120 credite)