Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA SPORT
Decan: Elena Mocrousov
conferențiar universitar,
doctor în ştiinţe pedagogice,
Maestru Emerit al Sportului al Republicii Moldova

Prodecan: Dervici Ana
drd., asistent universitar
Tel.: (+373) 022 31 05 87, 022 49 76 55
E-mail: decanat.sport@gmail.com
https://www.facebook.com/Facultatea-Sport

Educaţia fizică şi sportul reprezintă cartea de vizită a oricărei naţiuni, iar sănătatea şi dezvoltarea întregii societăţi depinde de faptul cum este folosit exerciţiul fizic în folosul fiecărui cetăţean. Astăzi nu există nici o sferă a activităţii umane care să nu fie în directă dependenţă de educaţia fizică şi sportul, care sunt valori materiale şi spirituale recunoscute de întreaga societate şi de fiecare om în parte.
Nu întâmplător în ultimii ani se vorbeşte tot mai frecvent despre educaţia fizică ca de un fenomen social independent, dar şi ca de un mijloc de educare a personalităţii umane.
Savanţii din domeniul educaţiei fizice şi sportului menţionează în lucrările lor că „cel mai ieftin preparat medicamentos pentru întreaga societate îl constituie educaţia fizică şi sportul, ca părţi componente ale culturii sociale generale”.
Facultatea de Sport a fost fondată odată cu înfiinţarea Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport în anul 1991, avînd drept scop pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în diverse ramuri ale sportului. În această perioadă, profesorii facultăţii au organizat şi au coordonat procesul educaţional şi cel de antrenament în vederea extinderii orizontului de cunoştinţe al studenţilor, a asigurării schimbului de experienţă cu facultăţi similare din ţară şi de peste hotare, a creării oportunităţilor pentru activitatea ştiinţifică, a stimulării participării la conferinţe, simpozioane, seminarii, precum şi a iniţierii unor activităţi de cercetare ştiinţifică în proba de sport aleasă.
La facultate îşi fac studiile circa 400 de studenţi şi peste 100 de masteranzi. Activitatea celor peste 100 cadre didactice care asigură procesul educaţional la facultate este orientată spre pregătirea teoretică fundamentală şi profesională a viitorilor specialişti în domeniul culturii fizice şi sportului, spre aplicarea sistemelor adecvate de influenţă pedagogică, a componentelor de bază ale culturii fizice şi a metodologiilor specifice domeniului şi spre intensificarea procesului de antrenament şi optimizarea procesului de pregătire sportivă.
Una dintre modalităţile de aplicare a priceperilor şi deprinderilor acumulate în cadrul activităţii didactico-sportive desfăşurate la facultate o constituie stagiile de practică de specialitate în diverse ramuri de sport. În vederea realizării eficiente a activităților practice, facultatea încheie acorduri de colaborare cu Federaţiile de Atletism, Judo, Fotbal, Nataţie, Rugby ş. a., precum şi cu un şir de instituţii şi organizaţii sportive: Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv, Clubul Sportiv de Rugby „Blumarin”, Clubul Sportiv „Speranţa”, Clubul Sportiv „Olimpia”, Şcoala Sportivă Republicană de Lupte, Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal, Şcoala Sportivă de Turism, diverse centre de fitness din mun. Chişinău şi din republică.
Până în prezent, la facultate şi-au făcut studiile peste 2500 de studenţi, care activează în instituţiile de profil din ţară şi de peste hotare, contribuind la promovarea şi prosperarea sportului naţional, mulţi dintre ei reprezentînd culorile naţionale la importante competiţii, inclusiv la Jocurile Olimpice. Actualmente, facultatea se mîndreşte cu absolvenţii săi, sportivi de performanţă: Larisa Popova, Nicolae Juravschi, Tudor Casapu - campioni olimpici; Sergiu Mureico şi Natalia Valeeva, premianţi ai Jocurilor Olimpice; Igor Bacal, Ion Bucşa, Vadim Tatarov, Alexandru Zaharov, Octavian Guţu, Roman Rozna, Ina Gliznuţa, Olga Bolşova, Vadim Zadoinov, Iurie Başcatov, Victor Bivol, Victor Florescu, Ghenadie Tulbea şi mulţi alţii.
În componenţa Facultăţii de Sport activează patru catedre: Catedra de limbi moderne, Catedra de atletism, Catedra Teoria şi metodica jocurilor şi Catedra Managementul culturii fizice.
În conformitate cu reforma învăţămîntului din Republica Moldova şi cu imperativele Procesului Bologna, studenţii Facultăţii de Sport îşi fac studiile în domeniul de formare profesională Cultura fizică şi sport, obţinînd una dintre specialităţile:
Ciclul I — studii de licență:
-Educaţie fizică şi sport (antrenor la o probă de sport) (durata studiilor - 4 ani).
Ciclul II — studii de masterat:
-Tehnologia antrenamentului sportiv (durata studiilor - 1,5 an);
-Teoria și metodologia activității motrice (durata studiilor - 1,5 an).
Facultatea dispune de săli de studii moderne înzestrate cu mijloace tehnice de instruire conectate la Internet şi pune la dispoziţia studenţilor următoarele condiţii:
-participări la competiţii universitare locale, naţionale, internaţionale;
-oportunităţi de burse în străinătate;
-acces la Internet;
-săli de sport dotate cu echipamente moderne;
-cabinete metodice cu aparatură multimedia;
-echipamente sportive pentru studenţi şi a.
Formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice şi sportului este determinată de imperativele societăţii moderne, de necesitatea de afirmare a învăţămîntului universitar de cultură fizică din Republica Moldova pe plan internaţional şi de încadrare a acestuia în mediul universitar european şi mondial. În acest scop, Facultatea de Sport îşi propune drept obiectiv de bază internaţionalizarea învăţămîntului superior de cultură fizică şi sport în vederea asigurării calităţii procesului instructiv-educativ prin:
-promovarea cooperării eficiente cu centrele educaţionale de peste hotare;
-participarea la proiectele educaţionale şi ştiinţifice internaţionale;
-stagierea studenților și mastersanzilor Facultății de Sport la centrele universitare de profil din străinătate;
-organizarea competiţiilor sportive şi a cantonamentelor comune.
Reţeaua relaţiilor internaţionale stabilite de Facultatea de Sport prin acorduri de colaborare cu facultatea de profil din Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Ucraina, cu facultățile de educație fizică și sport din România (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „A.I.Cuza” din Iași, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Ecologică din București, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea din Pitești s.a.) contribuie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi a activităţii de cercetare științifică în domeniul sportului, prin elaborarea sau modernizarea programelor, cursurilor teoretice și practice.
Organul de conducere al facultăţii este Consiliul Facultăţii de Sport. Membrii Consiliului facultăţii sunt persoane cu titlu ştiinţific şi ştiinţifico-didactic şi studenţi care iau decizii privind viaţa academică şi culturală a facultăţii.
Componenţa Consiliului Facultăţii de Sport:
1.Elena Mocrousov, decanul facultăţii de sport, conferențiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice, Maestru Emerit al Sportului al Republicii Moldova – preşedinte;
2.Dervici Ana, prodecan, drd., asistent universitar - vicepreşedinte;
3.Ciobotaru Ana, studentă gr. 201 AS, secretar;
4.Budevici-Puiu Anatol, şeful Catedrei Managementul Culturii Fizice, dr., prof. univ.;
5.Cușneriov Alexei, dr., conf. univ., catedra Managementul Culturii Fizice;
6.Savin Alexandru, drd., asistent universitar, catedra Managementul Culturii Fizice;
7.Vicol Dragoş, şeful Catedrei Limbi Moderne, dr. hab., prof. univ.;
8.Brega Viorica, dr., conf. univ., catedra Limbi Moderne;
9.Coronovschi Zinaida, lector superior, catedra Limbi Moderne;
10.Povestca Lazari, şeful Catedrei Atletism, dr., prof. univ., Antrenor Emerit al Republicii Moldova;
11.Svecla Svetlana, drd., asistent superior, catedra Atletism;
12.Mruț Ivan, dr., conf. univ., catedra Atletism;
13.Mocrousov Elena, şeful Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor, dr., conf. univ.;
14.Sîrghi Sergiu, dr. în științe pedagogice, conf. univ. interimar, catedra Teoria şi Metodica Jocurilor;
15.Tabîrţa Vasile, dr., conf. univ., catedra Teoria şi Metodica Jocurilor;
16.Bragarenco Nicolae, dr., lector universitar, catedra Teoria şi Metodica Jocurilor;
17.Volcu Irina, dr., lector universitar, vicepreşedinte Sindicatul USEFS;
18.Nirca Octavian, Preşedintele Biroului Sindical al studenţilor facultăţii sport, gr. 201 AS;
19.Țăruș Cătălin, Student, gr. 101 AS;
20.Stavinschi Marin, Student, gr. 203 ODS;
21.Rîșcovaia Elvira, Studentă, gr. 302 EFSr;
22.Frunze Ludmila, Masterandă, TAS;
Prin activitate sa, Consiliul Facultăţii de Sport îmbunătăţeşte permanent, în baza noilor standarde educaţionale, formele de instruire şi educaţie ale studenţilor, în conformitate cu Codul educaţiei al Republicii Moldova şi cu Strategia de dezvoltare instituţională a USEFS (2015-2020).