Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE PROBE SPORTIVE INDIVIDUALE
Șef de catedră: Angela Polevaia-Secăreanu
conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, Maestru internațional al sportului
Tel.: (+373) 022 32 62 41
E-mail:catedra_PSI_usefs.md@mail.ru
https://www.facebook.com/catedra.psiusefs

Catedra de probe sportive individuale a fost fondată în anul 1991 și are un rol important în formarea generației de profesori de educație fizică și antrenori, luptele fiind unul dintre sporturile cele mai spectaculoase, cu cele mai vechi tradiții, care constituie mîndria noastră națională și ne reprezintă, prin excelență, la campionatele europene și mondiale.
Pe parcursul anilor, în fruntea catedrei s-au aflat: Ion Znacovanu, dr.; Ivan Curdov, conf. univ., Maestru al sportului al URSS; Veaceslav Manolachi, prof. univ. dr.hab., Maestru al sportului al URSS, Antrenor emerit al Republicii Moldova; Ilie Chirtoacă, lector superior, arbitru de categorie națională; Viorel Dorgan, prof. univ. doctor în pedagogie; Serghei Busuioc, conf. univ. dr., Maestru al sportului al URSS, Antrenor emerit al Republicii Moldova, arbitru de categorie unională; Natalia Lefter, conf. univ. dr., Maestru al sportului la judo și sambo.
Tezaurul catedrei îl constituie profesorii, care se afirmă în diverse domenii: știință, sport, inovații metodice, științifice, științifico-practice etc.
Membrii catedrei şi disciplinele predate:
1.Polevaia-Secăreanu Angela, conf. univ. dr., șefa catedrei, Maestru internaţional al sportului —Asigurarea pregătirii tehnico-ştiinţifice în ramura de sport aleasă;
2.Manolachi Veaceslav, prof. univ. dr. hab., rectorul USEFS, Antrenor emerit al RM şi dirijarea antrenamentului în proba sportivă aleasă;
3.Dorgan Viorel, prof. univ. dr. hab. — Biomecanica;
4.Busuioc Serghei, conf. univ. dr., Antrenor emerit al RM —Sporturi de lupte;
5. Cotorcea Anatolie, conf. univ. dr., Antrenor emerit al RM —Lupte marţiale în situaţii extremale;
6. Lefter Natalia, lector superior, dr., Maestru al sportului —Tehnologia pregătirii tehnico-tactice în proba sportivă aleasă;
7. Dercacenco Ivan, lector univ., dr., maestru al sportului —Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă;
8.Postolachi Alexei, lector superior, doctorand, Antrenor emerit al RM —Organizarea, arbitrarea şi asigurarea tehnico-materială a competiţiilor;
9.Scobioală Ghenadie, lector superior —Lupte marţiale;
10.Grosu Vasile, lector universitar, doctorand —Aspecte medico-biologice şi psihologice ale probei de sport alese;
11.Chirtoacă Ilie, lector universitar, Antrenor emerit al RM — Bazele tehnicii probei sportive alese;
12.Tacu Mihai, lector universitar, Maestru al sportului —Curs de iniţiere în lupte marţiale;
13.Gîncu Dorin, lector universitar, doctorand —Metodica instruirii tehnicii probelor ramurii sportive alese;
14.Neagu Igor, lector universitar, Antrenor emerit al RM —Bazele tehnicii probei sportive alese;
15. Gîlcă Maxim, lector universitar — Sporturi de lupte;
16. Ivanov Vadim, lector universitar —Sporturi de lupte;
17. Răcilă Anna, lector universitar — Sporturi de lupte;
18. Pogorelscaia Iulia, doctorandă, laborant superior.
La catedră sunt predate cursuri teoretice, practico-metodice şi de laborator la următoarele specialităţi, la ciclurile I şi II de studii:
-Educaţia fizică/Psihopedagogie (S. Busuioc, I. Chirtoacă, A. Răcila);
-Educaţia fizică şi sport (V. Dorgan, A. Polevaia-Secăreanu, I. Dercacenco, A. Postolachi, V. Grosu, A. Răcila, I. Chirtoacă, M. Gîlcă);
-Kinetoterapie (V. Dorgan, A. Polevaia-Secăreanu, V. Ivanov, A. Răcila);
-Educaţia fizică recreativă (A. Polevaia-Secăreanu, V. Ivanov, A. Răcila);
-Servicii de securitate a proprietăţii (G. Scobioală, I. Neagu, M. Gîlcă);
-Securitate civilă şi ordine publică (G. Scobioală, V. Ivanov, M. Tacu);
-Tehnologia antrenamentului sportiv (V. Manolachi, N. Lefter).
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
-pentru activitatea didactică:
Ghenadie Scobioală, lector superior, preşedinte;
Ilie Chirtoacă, lector universitar, membru.
-pentru calitatea studiilor:
Postolachi Alexei, lector superior, preşedinte;
Răcila Anna, lector universitar, membru.
-pentru activitatea ştiinţifică:
Dorgan Viorel, prof., univ. dr. hab., preşedinte;
Grosu Vasile, lector universitar, membru.
-de educaţie şi etică:
Busuioc Serghei, conf univ. dr., peşedinte;
Ivanov Vadim, lector universitar, membru.
Direcţiile ştiinţifice prioritare de cercetare ale catedrei sunt:
•Pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice.
•Educaţia fizică în sistemul învăţămîntului preuniversitar şi universitar.
•Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv.
Pînă în anul 2015, au fost publicate, în țară, 807 lucrări științifice și metodice (492 articole științifice, 33 lucrări metodice, 24 monografii) peste hotare - 109 articole, 4 manuale, 145 articole în reviste şi culegeri ale congreselor şi conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv Manolache V., Dorgan V. Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova (2013-2020). Monografie.; Manolachi V.G., Dorgan V., Закономерности характеристик представителей мировой спортивной элиты в связи с распределением на весовые категории и значимостью размерных параметров тела в видах спорта без весовых категорий. Monografie; Vizitei N., Manolachi V. Идея Олимпизма и спорт (философско-культурологический анализ проблемы). Monografie; Polevaia-Secăreanu A., Aftimiciuc O. Интенсификация учебно-тренировочного процесса дзюдоистов средствами ритмического воспитания и музыки. Monografie; Aftimiciuc O., Mruț I., Polevaia-Secăreanu A. Теоретико-методологические основы организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельности с населением Республики Молдова. Стратегическое направление: Восстановление человеческого, природного ресурса, информации об устойчивом развитии: Monografie; Polevaia-Secăreanu A., Scobioală G., Cotorcea A. Pregătirea profesional-aplicativă a specialiştilor în domeniul pazei, protecţiei şi securităţii prin intermediul sporturilor de lupte: Ghid metodic; Polevaia-Secăreanu A. Методика подготовки дзюдоистов на этапе начальной спортивной специализации. Ghid metodic; Dercacenco I., Goraşcenco A. Технология индивидуальной физической подготовки кикбоксеров-универсалов. Monografie.
Membrii catedrei au relaţii de colaborare cu catedrele de profil din România, Rusia, Belarus, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Grecia, SUA şi alte ţări.
Pînă în prezent, la catedră au fost susținute 18 teze de doctor în pedagogie, 1 teză de doctor habilitat.
Tezele de doctor și doctor habilitat susţinute de către membrii catedrei în ultimii cinci ani sunt:
Dorgan Viorel. Fundamentele științifico-metodice ale semnificației caracteristicilor morfologice în sportul de performanță.
Polevaia-Secăreanu Angela. Интенсификация учебно-тренировочного процесса средствами ритмического воспитания и музыки на этапе начальной спортивной специализации в дзюдо.
Manolachi Victor. Особенности формирования спортивного отбора детей в дзюдо на начальном этапе подготовки.
Dercacenco Ivan. Индивидуализация специальной физической подготовки высококвалифицированных кикбоксеров универсального стиля (средняя весовая категория) в подготовительном периоде годичного цикла.
Performanțe sportive
În decursul activității sale, Catedra de probe sportive individuale a format un număr impunător de sportivi de performanţă care au participat şi au cucerit locuri premiante la Jocurile Olimpice - Tudor Casapu, Serghei Mureico, Oleg Crețu, Andrei Golban,Victor Florescu, Victor Bivol, Veaceslav Gojan, Ion Diaconu, Anatolie Cîrîcu, Iulia Leorda; precum şi la un şir de competiţii internaţionale de cel mai înalt nivel - Angela Polevaia-Secăreanu, Liuba Boznat, Natalia Lefter, Mihail Tacu, Marcel Trudov, Ghenadie Tulbea, Alexandru Chirtoacă, Andrei Perpeliță, Ion Vremere, Ion Gurmuzachi, Angela Dorogan, Pavel Negru, Anatolie Guidea, Piotr Ianulov, Victor Scvorțov, Stanislav Cernega, Octavian Nacu, Alexandr Șpac, Iurie Dudoglo, Oleg Sîrghi, Vasile Belous, Stepan Dimitrov, Evghenii Nedealco, Mihail Sava, Vladimir Gotiușan, Natalia Budu, Emilia Budeanu, Anatol Moldovan, Elena Țurcan.