Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CATEDRA DE PROBE SPORTIVE INDIVIDUALE
Șef de catedră: Angela Polevaia-Secăreanu
conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, Maestru internațional al sportului
Tel.: (+373) 022 32 62 41
E-mail:catedra_PSI_usefs.md@mail.ru
https://www.facebook.com/catedra.psiusefs

Catedra de Probe Sportive Individuale (PSI) a fost fondată în anul 1991 și activează în baza actelor și regulamentelor în domeniul învățământului superior din Republica Moldova și a Hotărârilor Senatului USEFS.
Catedra deține un rol important în formarea noilor generații de profesori de educație fizică și antrenori. Sporturile de lupte fiind foarte spectaculoase și cu un farmec deosebit, având vechi tradiții, constituie mândria noastră naționala și ne reprezintă, prin excelență, la campionate de anvergură (europene, mondiale și Jocurile Olimpice). Pe parcursul anilor, în fruntea catedrei s-au aflat: Ivan Curdov, conf. univ., maestru al sportului al URSS; Ion Znacovanu, dr.; Veaceslav Manolachi, prof. univ. dr. hab., maestru al sportului al URSS, Antrenor Emerit al Republicii Moldova; Ilie Chirtoacă, lector superior, arbitru de categorie națională; Viorel Dorgan, prof. univ. dr. hab.; Serghei Busuioc, prof. univ. dr., Maestru al sportului al URSS, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, arbitru de categorie unională; Natalia Lefter, conf. univ. dr., Maestru al sportului la judo și sambo. Actualmente, catedra este condusă de Angela Polevaia-Secăreanu, conf. univ. dr., Maestru internațional al sportului, arbitru de categorie națională.
Catedra PSI are următoarele obiective:
- asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educaţional în vederea formării unei personalităţi integre, active, sociale şi creative;
- sporirea accesului la educație de calitate pentru toți tinerii doritori de a studia sporturile individuale, prin asigurarea unui mediu universitar prietenos și protectiv și prin consultarea studenților în procesul de luare a deciziilor;
- extinderea şi diversificarea sistemului de instruire continuă din perspectiva formării generale şi a formării profesionale, în corespundere cu noile cerințe;
- pregătirea calitativă a viitorilor specialiști în domeniul culturii fizice și sportului;
- eficientizarea procesului educaţional la disciplinele catedrei pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor curriculare;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin schimbul de experienţă între catedre şi instituţii similare, în vederea eficientizării procesului educaţional;
- sporirea interesului studenților pentru o învăţare eficientă a disciplinelor catedrei;
- implicarea cadrelor didactice şi a studenților în activitatea de cercetare ştiinţifică prin participări la conferinţe, seminare, mese rotunde, traininguri etc.
- implicarea studenților în activităţi extracurriculare;
- analiza periodică a rezultatelor activităţii metodice desfăşurate în cadrul catedrei.
Catedra PSI dispune de o bază tehnico-materială performantă, care include săli de sport specializate pentru probele de lupte, precum şi auditorii dotate.
Catedra PSI este o structură, care acoperă întreaga gamă de activităţi didactice (cursuri, seminare, lucrări practice şi de laborator, stagii de practică) şi care asigură realizarea optimă a procesului didactic.
Sub aspect științific, cadrele didactice ale Catedrei PSI conduc studenţii în activitatea de cercetare științifică în vederea elaborării tezelor de licență, master și doctorat.
Tezaurul catedrei îl constituie profesorii, care se afirmă în diverse domenii: știința, sport, inovații metodice, științifice, științifico-practice etc.
Membrii catedrei și disciplinele predate:
Polevaia-Secareanu Angela, conf. univ. dr., șefa catedrei, Maestru International al sportului – Asigurarea pregătirii tehnico-științifice în ramura de sport aleasă; Tehnologii de pregătire a sportivilor tineri în proba de sport aleasă; Tehnologii de antrenament în sportul adaptiv; Sportul ca mijloc al kinetoterapiei.
Manolachi Veaceslav, prof. univ. dr. hab., rectorul USEFS, Antrenor Emerit al RM – Programarea și dirijarea antrenamentului în proba sportivă aleasă; Metodologia pregătirii femeilor în proba de sport aleasă.
Dorgan Viorel, prof. univ. dr. hab. – Biomecanica;
Busuioc Serghei, prof. univ. dr., Antrenor Emerit al RM – Didactica sporturilor de lupte; Sporturi de lupte;
Cotorcea Anatolie, conf. univ. dr., Antrenor Emerit al RM – Lupta corp la corp - II; Lupte marțiale în situații extremale;
Dercacenco Ivan, conf. univ. dr., maestru al sportului – Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă; Metodica instruirii tehnicii probelor ramurii sportive alese;
Lefter Natalia, conf. univ. dr., Maestru al sportului – Tehnologia pregătirii fizice în proba sportivă aleasă; Tehnologia pregătirii tehnico-tactice în proba sportiva aleasa;
Postolachi Alexei, asistent universitar, doctorand, Antrenor Emerit al RM – Organizarea, arbitrarea și asigurarea tehnico-materială a competițiilor; Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă.
Scobioala Ghenadie, asistent universitar – Lupta corp la corp I și II; Lupta corp la corp în situaţii extremale;
Grosu Vasile, asistent universitar, doctorand – Asigurarea pregătirii tehnico-științifice în ramura de sport aleasă; Aspecte medico-biologice și psihologice ale probei de sport alese;
Chirtoaca Ilie, asistent universitar, Antrenor Emerit al RM – Sporturi de lupte; Bazele tehnicii probei sportive alese;
Neagu Igor, asistent universitar, Antrenor Emerit al RM – Lupta corp la corp I și II; Bazele tehnicii probei sportive alese;
Gîlca Maxim, asistent universitar – Sporturi de lupte; Bazele tehnicii probei sportive alese.
Ivanov Vadim, asistent universitar – Sporturi de lupte;
Nelepenco Serghei, asistent universitar – Sporturi de lupte;
Țvetaeva Veronica, laborant superior.
La catedră sunt predate cursuri teoretice, practico-metodice și de laborator la următoarele specialități, la ciclurile I și II de studii:
- Educația fizica / Psihopedagogie (S. Busuioc, I. Chirtoacă, A. Postolachi);
- Educația fizica și sport (V. Dorgan, A. Polevaia-Secareanu, I. Dercacenco, A. Postolachi, V. Grosu, I. Chirtoacă, S. Nelepenco, I. Neagu, M. Gîlca);
- Kinetoterapie (V. Dorgan, A. Polevaia-Secareanu, V. Ivanov, I. Chirtoacă);
- Educația fizică recreativă (A. Polevaia-Secareanu, V. Ivanov, A. Postolachi);
- Servicii de securitate a proprietăţii (A. Cotorcea, G. Scobioală, I. Neagu);
- Securitate civilă și ordine publică (A. Cotorcea, G. Scobioală, I. Neagu);
- Tehnologia antrenamentului sportiv (V. Manolachi, A. Polevaia-Secăreanu, N. Lefter, I. Dercacenco).
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
- pentru activitatea didactica:
Postolachi Alexei, asistent universitar, drd., președinte;
Chirtoaca Ilie, asistent universitar, drd., membru.
- pentru asigurarea calităţii:
Scobioală Ghenadie, asistent universitar, președinte;
Grosu Vasile, asistent universitar, drd., membru.
de educație și etică:
Busuioc Serghei, prof. univ. dr., președinte;
Ivanov Vadim, asistent universitar, membru.
Catedra PSI permanent organizează și desfășoară diverse activități metodice și sportive, conferințe științifice anuale ale studenților și masteranzilor, victorine studențești, competiții sportive universitare, republicane, dedicate sărbătorilor tradiționale, seminare și master-class-uri la sporturile de lupte cu diverse tematici.
Catedra PSI are o vastă activitate științifică și de cercetare: până în anul 2021, au fost publicate, în țară, 909 lucrări științifice și metodice (813 - articole științifice, 56 - lucrări metodice, 30 monografii, 10 manuale), peste hotare - 297 articole. Din numărul total de publicaţii sunt cotate ISI – 23; BDI - 186; B - 207; B+ - 254; C - 298; fără categorie – 238.
Membrii catedrei au relații de colaborare cu catedrele de profil din România, Rusia, Belarus, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Grecia, SUA, Coreea și alte ţări.
Până în prezent, în cadrul catedrei PSI au fost susținute 20 teze de doctor în ştiinţe pedagogice, 2 teze de doctor habilitat. În prezent își fac studiile 7 doctoranzi.
Performanțe sportive:
În decursul activității sale, Catedra de Probe Sportive Individuale a format un număr impunător de sportivi de performanță, care au cucerit medalii:
La Jocurile Olimpice și Paralimpice:
de aur - Tudor Casapu, Oleg Crețu;
de bronz - Serghei Mureico, Veaceslav Gojan, Vitalie Grușac, Anatolie Cîrîcu;
La Jocurile Olimpice Europene:
Iulia Leorda, Piotr Ianulov, Alexandru Chirtoacă;
La campionatele mondiale și europene:
Andrei Golban, Victor Florescu, Victor Bivol, Anatolie Guidea, Ghenadie Tulbea, Evghenii Nedealco, Alexandr Șpac, Mariana Eşanu-Cherdivară, Boris Sava, Angela Polevaia-Secareanu, Marcel Trudov, Andrei Perpelița, Ion Vremere, Ion Gurmuzachi, Angela Dorogan, Pavel Negru, Victor Scvorțov, Iurie Dudoglo, Oleg Sîrghi, Vasile Belous, Stepan Dimitrov, Vadim Dimitrov, Mihail Sava, Vladimir Gotișan, Natalia Budu, Emilia Budeanu, Anatol Moldovan, Elena Țurcan, Maxim Saculțan, Nicolai Grahmez, Dmitrii Galagoți, Victor Ciobanu, Daniel Cataraga, Donior Islamov, Mihail Petic, Valentin Petic, Denis Vieru, Victor Sterpu, Anastasia Nichita, Irina Rîngaci.
Alte competiții internaționale:
Liuba Boznat, Natalia Lefter, Mihail Tacu, Stanislav Cernega, Octavian Nacu, Mihail Doncilă, Maxim Cazacu, Denis Tachii, Dmitrii Popov, Constantin Dogari, Serghei Spivac, Alexandr Romanov.
Au fost desemnați ca cei mai buni sportivi ai anilor: Ghenadie Tulbea, Veaceslav Gojan. Mihai Sava, Victor Ciobanu, Denis Vieru, Victor Sterpu, Anastasia Nichita.
Absolvenții catedrei care au obținut rezultate remarcabile în domeniul sportului sunt:
Antrenori Emeriți:
Veaceslav Manolachi, Ivan Curdov, Simion Curdov, Aurel Plămădeală, Serghei Busuioc, Anatolie Cotorcea, Ivan Dercacenco, Alexei Postolachi, Ilie Chirtoaca, Igor Neagu.
Antrenori ai loturilor naționale:
Vasile Luca, Mihail Ciudin, Mihail Rusu, Nicolai Oriol, Serghei Gurin.
Directori de școli sportive:
Constantin Cobîlean, Ion Robu, Constantin Meriacre, Dorin Gîncu, Petru Zaporojan, Vsevolod Gîtlan, Vladimir Iurco, Vladimir Chiriță, Gheorghe Stegărescu, Gîlcă Nicolai, Ghenadie Flocea, Andrei Grosu.
Profesorii catedrei sunt membrii ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv, fondatori și membri ai Asociațiilor Obștești (cluburi sportive), arbitri de categorie internațională și națională în cadrul federațiilor de profil etc.