Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ

Președinte: Anatolie Doga, avocat
Tel.: +373 (22) 49 40 81; +373 (22) 31 10 09 tel: 069053523
E-mail: natalia_putin@yahoo.com

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al USEFS activează în baza Codului Educației al RM. Membrii CDSI sunt desemnați pentru un mandat de 5 ani. Componența CDSI este formată din profesori, economiști, juriști și manageri de înaltă calificare. Președintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională este ales de membrii acestuia.
CDSI este constituit din nouă membri, după cum urmează:
a) Trei membri desemnați:

de Ministerul Educației și Cercetării - un membru;

de Ministerul Finanțelor - un membru ;

de Ministerul de resort - un membru;
b) Doi membri din rîndul cadrelor didactice titulare, care nu dețin funcții de conducere și nu sunt membri ai senatului, selectați prin vot secret de adunarea generală a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților din senat și din consiliile facultăților;
c) Doi membri delegați din partea senatului, care sunt experți externi și nu au calitatea de titulari ai instituției respective;
d) Rectorul;
e) Prorectorul pe logistică și probleme financiare;
Conform ordinului nr.639 din 09.07.2020 al Ministerului Educației și Cercetării cu privire la aprobarea componenței CDSI al USEFS, a fost aprobată următoarea componență a membrilor acestui organ de conducere:
1. Doga Anatolie - președinte al CDSI, avocat la”Cabinetul Avocatului Doga Anatolie” (Chișinău), expert extern ales de Senatul USEFS;
2. Putin Natalia – secretar al CDSI, asistent  universitar la Departamentul Cultură Fizică,Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne al USEFS;
3. Dorgan Viorel - membru al CDSI, rectorul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, dr.hab., prof.univ., Antrenor Emerit al R.M.;
4. Briceac Ion - membru al CDSI, avocat la “Cabinetul Avocatului Ion Briceac”, desemnat de Ministerul Educației și Cercetării.
5. Borțoi Svetlana - membru al CDSI, ex-şefă a Direcţiei finanțele în învățământ, cultură și știință a Ministerului Finanțelor, desemnată de Ministerul Educației și Cercetării;
6. Sîrbu Ion - membru al CDSI, șef al Direcției Audit I, al Direcției generale Audit IV din cadrul Curții de Conturi, desemnat de Ministerul Finanțelor;
7. Pîrlii Inna - membru al CDSI, asistent universitar la Departamentul Drept, Protecție ,Pază și Securitate al USEFS;
8. Braniște Stela – membru al CDSI, șef al Direcției Relații Internaționale, expert extern, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, aleasă de Senatul USEFS;
9. Toma Andrei - membru al CDSI, Șef al Departamentului Logistică al USEFS, prorector responsabil de problemele financiare;
În conformitate cu art. 104 al Codului Educației, Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională are următoarele competențe și atribuții:
• Coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituțională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituției de învățămînt și acțiunile principale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, și îl prezintă senatului pentru aprobare;
• Aprobă contractul-tip de studii și cuantumul taxelor de studii;
• Asigură managementul instituțional privind drepturile de proprietate intelectuală și de transfer tehnologic;
• Ia decizii, cu avizul favorabil al senatului, privind:
* dezvoltarea și consolidarea patrimoniului instituției, cu cel puțin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
* inițierea și închiderea programelor de studii, cu cel puțin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
* metodologia de salarizare și stimulare a personalului;
* activitățile de antreprenoriat, parteneriatele public-private și cooperarea cu mediul de afaceri;
* angajarea în consorții și fuzionarea cu alte instituții de învățămînt superior;
• Organizează și desfășoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a alegerilor.