Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA DE PEDAGOGIE

Decan: Mihail Onoi
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice

Prodecan: Mariana Gîdei
asistent universitar, drd.

Tel: (+373) 022 31 10 09
E-mail: decanatpef@gmail.com
https://www.facebook.com/Facultatea-Pedagogie

Facultatea Pedagogie continuă vechile tradiții de pregătire profesională pedagogică a specialiștilor în domeniul științe ale educației (Educație fizică), științe ale sportului (Fitness și programe de recreare) și Servicii publice (Servicii hoteliere, turism și agrement) prin formarea competențelor integrative, tradiții inițiate încă din perioada de existență a Facultății de Educație Fizică în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, iar din 1991 în cadrul Institutului Național de Educație Fizică și Sport, ulterior Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. În prezent, colectivul profesoral-didactic reprezintă o îmbinare armonioasă de cadre didactice cu o experiență bogată și o vechime îndelungată de muncă pedagogică universitară, asistenți, conferențiari universitari, profesori universitari cu un potențial de muncă, receptivi la noile orientări metodologice ale învățământului universitar. Procesul didactic la facultate este organizat în strictă concordanță cu standardele educaționale ale învățământului național și european, respectându-se obiectivele pedagogice, psihologice și metodologice înaintate, cu elaborarea ulterioară a unor concepte originale inovaționale, în scopul eficientizării formării unei generații de profesori de educatie fizică, psihopedagogi, specialiști în domeniul fitnessului, turismului, în conformitate cu necesitățile angajatorilor din domeniu, atât în context național cât și internațional.
În contextul provocărilor actuale, interacțiunea între facultate, societate, angajatori, beneficiari, instituții similare, devine o necesitate indispensabilă, care are ca scop consolidarea poziției Facultății Pedagogie ca centru educaţional şi de cercetare performant printre facultăţile similare din Republica Moldova, care pregătește specialiști în domeniul științei ale educației, sportului și servicii publice, prin: vizibilitatea acesteea pe diverse platforme sociale; conlucrarea cu specialiştii practicieni, cu absolvenţi ai facultăţii; angajatori, dezvoltarea colaborărilor internaţionale cu instituții și facultăți similare din străinătate.
Până în prezent, au absolvit facultatea peste 3500 de studenți, care activează în instituțiile de învățământ, cluburi sportive și centre de fitness, agenții de turism, structuri de cazare, cluburi și secții turistice din țară și de peste hotare, contribuind la educarea tinerei generații, fortificarea sănătății și asigurarea activităților de odihnă, recreere și agrement a societății.
Specialitățile Facultății Pedagogie.
Studenții Facultății Pedagogie își fac studiile în domeniul de formare profesională Științe ale educației, Științe ale sportului și Servicii publice, dupa cum urmează:
Ciclul I – studii de licență:
-Educație fizică (durata studiilor de 3 ani/180 credite);
-Fitness și programe de recreare (durata studiilor de 3 ani/180 credite);
- Servicii hoteliere, turism și agrement (durata studiilor de 3 ani/180 credite).
Ciclul II – studii de masterat:
-Psihopedagogia educației fizice și sportului (durata studiilor - 2 ani/120 credite);
- Educație, management și marketing în sport (durata studiilor - 2 ani/120 credite);
- Tehnologii și management în fitness (durata studiilor - 2 ani/120 credite).
Direcțiile de cercetare științifică:
-educația fizică în sistemul de învățământ;
-pregătirea profesional-pedagogică a cadrelor în domeniul științe ale educației, sportului și servicii publice;
-perfecționarea procesului educațional la disciplina Educația fizică din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar;
-bazele teoretico-metodologice ale fitnessului și turismului.
Organul de conducere al Facultatii Pedagogie îl constituie Consiliul facultății. Membrii Consiliului Facultății sunt persoane cu titlu științific, științifico-didactic și studenți, care iau decizii privind activitatea academică și culturală a facultății.
Componența Consiliului Facultății Pedagogie:
1.Onoi Mihail, conf. univ. dr., decanul facultății, președinte al Сonsiliului facultății; președinte al Comisiei pentru asigurarea calității la facultate; membru al comisiei ERASMUS la Facultatea Pedagogie;
2.Gîdei Mariana, drd., asistent universitar, prodecanul facultății, vicepreședinte al consiliului și comisiei pentru asigurarea calității la facultate;
3.Goncearuc Svetlana, prof. univ., dr., șef Catedră Științe Psihopedagogice și Socioumanistice; membru al comisiei pentru asigurarea calității și activitatea ștințifică la facultate;
4. Nicolaiciuc Natalia, asistent universitar; catedra Științe Psihopedagogice și Socioumanistice, secretar al Сonsiliului facultății; membru al Comisiei pentru activitatea educativă la facultate;
5. Leșcu Artur, dr., lector universitar; catedră Științe Psihopedagogice și Socioumanistice, membru al comisiei ERASMUS la facultatea pedagogie;
6. Braniște Gheorghe, conf. univ., dr., șef Catedră Bazele Teoretice ale Culturii Fizice; membru al comisiei pentru asigurarea calității și activitatea ștințifică la facultate; coordonatorul comisiei ERASMUS la Facultatea Pedagogie;
7.Arseni Igor, conf. univ., dr., catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice; membru al Comisiei pentru asigurarea calității la facultate;
8.Pascari Daniela, asistent universitar, catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice; membru al Comisiei pentru activitatea educativă la facultate;
9. Mindrigan Vasile, conf.univ., dr., șef Catedră Natație și Turism; membru al Comisiei pentru asigurarea calității și activitatea ștințifică la facultate;
10. Grosu Maria, drd., asistent universitar, catedra Natație și Turism; membru al Comisiei pentru asigurarea calității la facultate;
11.Diacenco Evghenia, conf. univ., dr.; membru al Comisiei pentru activitatea educativă la facultate;
12.Moga Carolina, conf. univ., dr., șef Catedra Gimnastică;
13.Voleanin Maxim, student, an.I; membru a Comisiei pentru probleme studențești și de etică;.
14.Stăvilă Irina, studenta, an. I, membru a Comisiei pentru probleme studentesti și de etică;
15.Lozinschi Cristina, masterandă, an. I; membru al Comisiei pentru probleme studențești și de etică.
Activitatea Facultății Pedagogie se desfășoară în conformitate cu Strategia de dezvoltare instituțională a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (2021-2025), ce se încadrează în standardele internaționale ale învățământului universitar, orientat spre formarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul culturii fizice.
Galerie Foto