Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

Programul de studii de masterat cu specializarea Științe Penale și Criminalistică este organizat și funcționează în cadrul Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești de la Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galați.
Programul are la bază evoluția cercetării în științele penale și criminalistică, precum si evoluția în perspectivă a raportului cerere/ofertă de pe piața forței de muncă din acest domeniu, respectiv valorificarea potențialului de cooperare transfrontalieră. In acest context, Universitatea “Dunărea de Jos“ Galați a încheiat un acord tripartit de colaborare pentru realizarea acestui program de studii de master într-un context internaționalizat, la Chișinău, cu cadre de la UDJG – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, de la Academia de Științe a Moldovei – Institutul de Cercetări Juridice și Politice și de la Facultatea Protecție, Pază și Securitate din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.
Misiunea de bază a programului de master vizează pregătirea specialiștilor în problematica aprofundată a științei penale și criminalisticii.
Obiectivul general al acestui program de studii universitare de master este acela de a instrui absolvenții programului de licență Drept și pe cei care profesează deja, vizând:
• Asigurarea unui echilibru între cunoștințele generale şi cele de specialitate, astfel încât absolventul să fie calificat pentru practicarea profesiei;
• Dobândirea de către absolvenți a unor capacități superioare de analiză şi sinteză în cadrul domeniilor de specialitate;
• Acumularea unor cunoștințe aprofundate şi specializate care să asigure reproducerea şi înțelegerea proceselor generale şi specifice domeniului, precum şi stabilirea de relații cu alte discipline şi arii profesionale care să întregească cunostinţele absolventului la sfârșitul programului de studiu.
Obiectivele specifice ale programului de studiu sunt:
• deprinderea unei capacităţi de înţelegere a problemelor pe care le ridică ştiinţa penală şi criminalistica;
• cunoaștere și utilizarea metodelor fizico-chimice analitice şi instrumentale aplicabile în cercetarea criminalistică;
• dobândirea abilității de a opera cu procedee tactice moderne folosite în criminalistică;
• dobândirea de cunoştinţe de drept penal european și cu privire la răspunderea internațională, necesare funcţionării în actualul context internaţional;
• asigurarea înțelegerii și crearea de cunoștințe noi, alături de aprofundarea și aplicarea regulilor necesare exercitării activităților specifice (de criminalist, anchetator, investigator etc.);
• utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese etc. asociate domeniilor studiate (toxicologie, antropologie şi genetică);
• utilizarea corectă a tehnicilor, conceptelor și a principiilor din dreptul penal şi din criminalistică.
Obiectivele generale și specifice ale programului de studii "ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ" urmăresc asigurarea unui nivel de calificare adecvat, care să permită absolventului o inserție rapidă pe piața forței de muncă. Strategia programului de studii converge planului strategic al Universității "Dunărea de Jos" din Galați și urmărește asigurarea continuității, complementarității și sustenabilității studiilor licenţă-master-doctorat, în acord cu cele mai moderne concepte de la nivel național și internațional.