Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA DE PEDAGOGIE
Decan: Serghei Busuioc
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice,
Maestru al sportului al URSS, Antrenor emerit
Prodecan: Irina Volcu
lector universiatr
Tel: (+373) 022 31 10 09
E-mail: decanatpedagogie@mail.ru

O R A R
de susținere a examenelor din cadrul sesiunii de vară 2015-2016

R a p o r t
cu privire la asigurarea standardelor
de calitate în elaborarea tezelor de licenţă şi de
master a studenţilor Facultăţii Pedagogie

Facultatea de Pedagogie continuă vechile tradiţii de pregătire profesională pedagogică a specialiştilor de educaţie fizică prin formarea competenţelor integrative, tradiţii iniţiate încă în perioada de existenţă a Facultăţii de Educaţie Fizică în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, iar din 1991 — în cadrul Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, ulterior Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.
În prezent, colectivul profesoral-didactic reprezintă o îmbinare armonioasă de profesori cu o experienţă bogată şi o vechime îndelungată de muncă pedagogică universitară şi de tineri lectori şi conferenţiari universitari cu un mare potenţial de muncă, receptivi la noile orientări metodologice ale învăţămîntului universitar. Procesul didactic la facultate este organizat în strictă concordanţă cu standardele educaţionale ale învăţămîntului naţional şi european, respectîndu-se obiectivele pedagogice, psihologice şi metodologice înaintate, cu elaborarea ulterioară a unor concepte originale inovaţionale, în scopul eficientizării formării unei generaţii de profesori de educaţie fizică şi de psihopedagogi de tip nou.
În vederea perfecţionării măiestriei psihopedagogice, a acumulării experienţei în domeniu, precum şi a încadrării acestora în activitatea profesională, au fost stabilite raporturi de colaborare cu un şir de instituţii preuniversitare din Republica Moldova.
Pînă în prezent, au absolvit facultatea peste 3500 de studenţi, care activează în instituţiile de învăţămînt din ţară şi de peste hotare, contribuind la educarea tinerei generaţii.
Specialităţile Facultăţii de Pedagogie.
Studenţii Facultăţii de Pedagogie îşi fac studiile în domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei, cultură fizică şi sport, după cum urmează:
Ciclul I — studii de licenţă:
-Educaţia fizică/psihopedagogie (durata studiilor de 4 ani);
-Cultura fizică recreativă (durata studiilor de 3 ani).
Ciclul II — studii de masterat:
-Asistenţa psihopedagogică în sport (durata studiilor - 1,5 ani);
-Tehnologii de educaţie şi instruire motrice (durata studiilor - 1,5 ani);
-Tehnologii şi management în turism (durata studiilor - 2 ani);
-Tehnologii şi management în fitness (durata studiilor - 2 ani);
-Marketing şi legislaţie în sport (cu durata studiilor - 2 ani);
-Managementul culturii fizice (durata studiilor - 2 ani);
- Sport şi mass-media (durata studiilor - 2 ani).
Direcţiile de cercetare ştiinţifică:
-pregătirea profesional-pedagogică a specialiştilor în domeniul culturii fizice;
-perfecţionarea procesului educaţional la disciplina Educaţia fizică din sistemul de învăţămînt preuniversitar şi universitar;
-bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice recreative.
Organul de conducere al Facultăţii de Pedagogie îl constituie Consiliul facultăţii. Membrii Consiliului Facultăţii sunt persoane cu titlu ştiinţific, ştiinţifico-didactic şi studenţi, care iau decizii privind activitatea academică şi culturală a facultăţii.
Componenţa Consiliului Facultăţii de Pedagogie:
1.Busuioc Serghei, conf. univ. dr., decanul facultăţii, preşedinte al Сonsiliului facultăţii; preşedinte al Comisiei pentru asigurarea calităţii la facultate;
2.Truhin Ina, lector superior, prodecanul facultăţii, vicepreşedinte al consiliului;
3.Şaragov Natalia, lector superior, Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice, secretar;
4.Goncearuc Svetlana, prof. univ. dr., Catedra Ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice; membru al Comisiei pentru activitatea ştiinţifică la facultate; socioumanistice; membru al Comisiei pentru activitatea ştiinţifică la facultate;
5. Calugher Viorica, dr., şefa catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi socioumanistice;
6. Branişte Gheorghe, dr. lector universitar, şeful Catedrei BTCF;
7.Danail Sergiu, prof. univ. dr., Catedra BTCF; membru al Comisiei pentru activitatea ştiinţifică la facultate;
8.Mindrigan Vasile, conf.univ., dr., şeful Catedrei de nataţie şi turism; membru al Comisiei pentru activitatea ştiinţifică la facultate;
9.Lupuleac Victoria, lector superior, dr., Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice; membru al Comisiei pentru asigurarea calităţii la facultate;
10.Arsene Igor, lector superior, dr., Catedra BTCF; membru al Comisiei pentru asigurarea calităţii la facultate;
11.Truhin Ina, lector superior, Catedra BTCF; membru al Comisiei pentru asigurarea calităţii la facultate;
12.Mihai Onoi, lector superior, dr., Catedra de nataţie şi turism; membru al Comisiei pentru activitatea educativă la facultate;
13.Diacenco Evghenia, conf. univ. dr., Catedra de nataţie şi turism; membru al Comisiei pentru activitatea educativă la facultate;
14.Leşco Victoria, lector superior, Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice; membru al Comisiei pentru activitatea educativă la facultate.
15.Demici Verginia, studentă, a. III, preşedinte al Comitetului sindical studenţesc; membru al Comisiei pe probleme studenţeşti;
16.Spoialo Oleg, masterand, a. II; membru al Comisiei pe probleme studenţeşti;
17.Calmîș Ion, student, a. II; membru al Comisiei pentru asigurarea calităţii la facultate.
18.Rusu Cristina, studentă, a. II; membru al Comisiei de etică.
19.Cucu Aleodor, masterand, anul II; membru al Comisiei de etică.
Activitatea Facultăţii de Pedagogie se desfăşoară în conformitate cu Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2015-2020), ce se încadrează în standardele internaţionale ale învăţămîntului universitar, orientat spre formarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul culturii fizice.