Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a realiza activitatea de cercetare şi de învăţământ la standarde de excelenţă naţionale şi internaţionale prin;
• formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor noii societăţi bazate pe cunoaştere;
• formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice, de înaltă performanţă, prin oferirea de programe de studii creative, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
• generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară;
• realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri;
• integrarea Centrului Ştiinţific al USEFS, a şcolilor doctorale în reţele europene de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe;
• dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi civică;
• promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională.