reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA DE PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE
Decan: Alexei Guţu
conferenţiar universitar, doctor în drept
Prodecan: Victor Manolachi
conferenţiar universitar, doctor în pedagogie
Metodist: Mihai Drăniceru, doctorand
Tel.: (+373) 022 49 74 49
E-mail: usefs-fpps@mail.ru
www.fpps.livejournal.com

Raport
cu privire la asigurarea calităţii elaborării tezelor de licenţă şi de master
la Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate

Facultatea de Protecţie, Pază şi Securitate este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, statutului, regulamentelor, instrucţiunilor Ministerului Educaţiei. Facultatea a fost fondată la 09.12.2008 în baza hotărîrii Senatului USEFS, din 04.12.2008, precum şi în urma acceptului remis prin scrisoarea nr. 03-14-20228 din 08.12.2008 a Ministerului Educaţiei şi Tineretului, activînd cu începere de la 1 ianuarie 2009.
În structura Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate sunt incluse: Catedra de drept; Catedra de protecţie, pază şi securitate; Catedra de probe sportive individuale şi Catedra Militară.
Facultatea de Protecţie, Pază şi Securitate are drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea activităţilor metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pentru următoarele specialităţi:
Ciclul I —studii de licență (cu durata studiilor de 3 ani, în baza diplomei de BAC):
—Securitate civilă şi ordine publică;
—Servicii de securitate a proprietăţii;
—Servicii antiincendii.
Ciclul II—studii de master (cu durata studiilor de 2 ani, în baza diplomei de licență):
—Managementul protecţiei, pazei şi securităţii.
Prin efortul administraţiei Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate şi a catedrelor de profil, în urma studierii practicilor altor state şi cu contribuţia mai multor specialişti, au fost elaborate planurile de învăţămînt, care corespund cerinţelor actuale, în evoluţie, ale pieţii serviciilor de protecţie, pază şi securitate, conţinutul disciplinelor predate fiind ajustat la necesităţile pieţii forţei de muncă.
Specialiştii absolvenţi ai Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate (calificarea —licenţiat în protecţie, pază şi securitate) vor putea ocupa protecţie, pază şi securitate) vor putea ocupa posturi de agent, inspector (specialist) în serviciile de protecţie, pază şi securitate, atît la întreprinderile, instituţiile private, cît şi în cele de stat, inclusiv cele de pompieri şi salvatori.
Absolvenţilor ciclului I de studii ai Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate li se oferă posibilitatea de a continua studiile în cadrul Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate la ciclul II - masterat, specialitatea Managementul protecţiei, pazei şi securităţii sau în domeniul dreptului, în alte instituţii de învăţămînt superior universitar.
Absolvenţilor ciclului II de studii ai Facultăţii Protecţie, Pază şi Securitate li se conferă calificarea de master în protecţie, pază şi securitate, care atribuie dreptul de suplinire a funcţiilor de inspector superior, inspector principal, şef echipă, birou, serviciu, secţie şi alte posturi de conducere în cadrul organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor private şi de stat ce prestează servicii de protecţie, pază şi securitate.
Orientarea în carieră a studenţilor se sprijină pe parteneriatul existent între facultate şi diverse instituţii din domeniul securităţii şi ordinii publice, printre care sunt Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Înterprinderea de Stat ”Servicii Pază” şi un şir de companii private de protecţie şi pază.
Facultatea acordă un loc privilegiat colaborării cu celelalte instituţii de profil din ţară şi din străinătate, printre care pot fi menţionate: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (România) etc.
Principalele direcţii de cerectare şi competenţă ale colectivului Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate sunt:
-Aspecte educaţionale şi juridice ale protecţiei, pazei şi securităţii;
-Pregătirea psihofizică a specialiştilor din domeniul protecţiei, pazei şi securităţii;
-Reglementarea juridică a activităţii de protecţie, pază şi securitate: actualitate şi perspectivă;
-Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii civile şi ordinii publice;
-Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate;
-Managementul securităţii civile şi ordinii publice în societatea contemporană.
Componenţa Consiliului Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate:
1.Guţu Alexei, conf. univ. dr., decanul facultăţii, preşedinte, membru al Comisiei pentru activitatea ştiinţifică;
2.Manolachi Victor, conf. univ. dr., prodecan, vicepreşedinte, membru al Comisiei de asigurare a calităţii;
3.Drăniceru Mihai, lider sindical al colectivului didactic al facultăţii, secretar, membru al Comisiei de asigurare a calităţii;
4. Arhiliuc Sergiu, conf. univ. dr., şeful Catedrei de drept, membru al Comisiei de etică şi educaţie;
5.Bîrgău Mihail, prof. univ. dr. hab., şeful Catedrei de Protecţie, pază şi securitate, membru al Comisiei pentru activitate ştiinţifică;
6.Polevaia-Secăreanu Angela, conf. univ. dr., şefa Catedrei de probe sportive individuale, membru al Comisiei de etică şi educaţie;
7.Pleşco Vitalie, lector superior, şeful Catedrei Militare, membru al Comisiei pentru activitate instructiv-didactică;
8.Baltaga Dumitru, prof. univ. dr. hab., Catedra de drept, membru al Comisiei pentru activitate ştiinţifică;
9.Antoşciuc-Burciu Irina, lector superior, Catedra Protecţie, pază şi securitate, membru al Comisiei pentru activitate instructiv-didactică;
10.Postolachi Alexei, lector superior, Catedra de Probe sportive individuale, membru al Comisiei pentru activitate instructiv-didactică;
11.Mircos Sergiu, liderul sindical al studenţilor facultăţii, membru al Comisiei de asigurare a calităţii;
12.Bernevec Elena, reprezentantul studenţilor facultăţii, membru al Comisiei de etică şi educaţie;
13.Ouş Vasile, reprezentantul studenţilor facultăţii.
Cadrele didactice ale celor patru catedre ale Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate acoperă toate activităţile didactice din domeniul protecţie, pază şi securitate. Disciplinele de specialitate au ca titulari specialişti de prestigiu, ceea ce asigură un nivel superior de predare şi o îmbinare armonioasă a teoriei cu practica. Activitatea metodico-didactică şi de cercetare a membrilor colectivului Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate s-a concretizat în publicarea unui şir de lucrări: manuale, cursuri, articole în reviste de prestigiu, articole în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, comunicări la reuniuni internaţionale etc.