Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
SECŢIA DE AUDIT INTERN A USEFS
Preşedinte: Ecaterina Amelicichin
Tel.: +373 (022) 31 05 89

Activitatea de auditare internă se desfăşoară sub conducerea Consiliului calităţii al USEFS.
Secţia de audit intern are misiunea de a determina eficacitatea sistemului calităţii în raport cu realizarea obiectivelor referitoare la calitate, identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a activităţilor din USEFS în raport cu cerinţele tuturor părţilor interesate, verificării îndeplinirii cerinţelor obligatorii şi indicatorilor de performanţă precizaţi în Metodologia de evaluare externă, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă ai Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţi în Învăţămîntul Profesional.
Obiectivele strategice ale Secţiei de audit intern sunt:
- Evaluarea modului în care se aplică politica USEFS în domeniul calităţii şi sunt realizate obiectivele stabilite în domeniul calităţii; elaborarea strategiei de implementare a sistemului de asigurare a calităţii în USEFS;
- Monitorizarea îndeplinirii planului strategic al universităţii şi a planului de îmbunătăţire a calităţii activităţilor USEFS;
- Planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activităţi specifice;
- Participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea didactică din universitate/facultate/catedră;
- Demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în vederea obţinerii autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale.
Componenţa Secţiei de audit intern:
Amelicichin Ecaterina, preşedinte;
Gîdei Mariana, prodecanul Facultăţii Învăţămînt cu frecvenţă redusă, doctorandă, membru;
Cireş Victoria, metodist al Departamentului Studii, doctorandă, membru;
Carp Ion, şeful Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, membru;
Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice, membru;
Manolachi Victor, prodecanul Facultăţii Pază, Protecţie şi Securitate, membru;
Stepanov Vasile, dr. în ştiinţe pedagogice, Catedra Teoria şi metodica jocurilor, membru.
Corpul de audit intern al universităţii elaborează programul şi raportul de audit intern pe universitate, care este supus analizei şi aprobării în cadrul Consiliului calităţii al USEFS.

Raport cu privire la evaluarea gradului de satisfactie a studentilor USEFS

Informatie cu privire la rezultatul realizarii academice a studentilor ciclul I si II de studii la USEFS in anul universitar 2016-2017