reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE
Şef de catedră: Mihail Bîrgău
profesor universitar, doctor habilitat în drept
Tel.: (+373) 022 44 12 68 / (+373) 022 44 12 50
E-mail: catedrapps@mail.ru

www.facebook.com/catedrapps

Catedra de protecţie, pază şi securitate a fost fondată în baza hotărîrii Senatului USEFS din 31.05.2011, a scrisorii nr. 03/14-5453 din 08.07.2011 a Ministerului Educaţiei şi a ordinului rectorului USEFS nr. 69 din 01.08.2011.
Catedra asigură pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, înzestraţi cu cunoştinţe şi dreprinderi în domeniul protecţiei, pazei şi securităţii întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, afacerilor, capabili să perceapă şi să evalueze ameninţările şi riscurile la adresa intereselor şi a obiectivelor acestora, a patrimoniului, personalului, potenţialului intelectual şi secretului comercial, să întreprindă măsuri adecvate de protecţie, pază şi securitate în vederea prevenirii şi combaterii eventualelor riscuri şi pericole.
Membrii catedrei şi cursurile predate:
1.Bîrgău Mihail, prof. univ. dr. hab. în drept, şef de catedră —Managementul pazei şi securităţii obiectivului; Managementul activităţii particulare de detectiv;
2.Cuşnir Valeriu, prof. univ. dr. hab. —Prevenirea şi combaterea infracţiunilor din domeniul protecţie, pază şi securitate; Managementul muncii de informaţii şi contrainformaţii în unităţile de protecţie, pază şi securitate; Managementul securităţii tehnologiilor informaţionale;
3.Gheorghiţă Mihai, prof. univ. dr. hab. —Criminalistica; Metodologia criminalistică;
4.Boeşteanu Constantin, conf. univ., dr. —Managementul securităţii persoanei protejate; Garda de corp;
5.Cazac Oleg, conf. univ. dr. —Mecanica; Reţele inginereşti în servicii antiincendii;
6.Pareniuc Alexandru, conf. univ. dr. —Activitatea particulară de detectiv şi pază; Bazele prevenirii şi descoperirii infracţiunilor;
7.Manolachi Victor, conf. univ. dr. —Practica de iniţiere;
8.Rotaru Ion, conf. univ. dr. —Termotehnica, aparate şi reţele tehnice;
9.Cernomoreţ Sergiu, dr.lector univ.mijloacelor tehnice în domeniul PPS;
10.Cojocaru Maria, dr. lector univ. —Controlul financiar şi audit;
11.Antoşciuc Irina, lector superior —Bazele contabilităţii; Securitatea întreprinderii;
12.Bredinschi Anatol, lector superior —Metode moderne de testare a personalului; Securitatea bancară; Regimul juridic al informaţiilor;
13.Malai Lucia, lector superior —Sistemul organelor de securitate civilă şi ordine publică; Teoria şi tactica asigurării securităţii civile şi ordinii publice; Psihologia aplicată în activitatea de protecţie, pază şi securitate; Ecologia şi protecţia mediului; Securitatea frontierei;
14.Anghel Vadim, lector univ. —Diagnosticarea antiincendiilor; Automatizarea instalaţiilor;
15.Bâcu Igor, lector univ. —Garda de corp; Teoria generală a serviciilor antiincendii; Protecţia civilă în situaţii excepţionale;
16.Caraman Alexandru, lector univ. —Instruirea la maşini, utilaje şi echipament de intervenţie; Instalaţii de încălzire;
17.Cebotari Ion, lector univ. —Pregătirea de foc;
18.Ciupac Mihail, lector univ. —Criminalistica; Managementul instituţiilor antiincendiare; Pregătirea de front în Serviciul de pompieri; Instruirea la maşini, utilaje şi echipament de intervenţie; Instalaţii de încălzire;
19.Cuşcenco Victor, lector univ. —Perfecţionarea măiestriei profesionale;
20.Cuşnir Sergiu, lector univ. —Dreptul investigaţiilor;
21.Drăniceru Mihail, lector univ. —Securitatea întreprinderii;
22.Drăniceru Olesea, lector univ. —Securitatea întreprinderii; Activitatea particulară de detectiv şi pază;
23.Glavan Boris, lector univ. —Perfecţionarea măiestriei profesionale;
24.Gureu Valeriu, lector univ. —Securitatea tehnologiilor informaţionale; Managementul pazei şi securităţii obiectivului; Managementul activităţii particulare de detectiv;
25.Nastas Andrei, lector univ. —Mijloace tehnice PPS; Metode moderne de testare a personalului;
26.Pelin Olesea, lector univ. —Pregătirea de foc;
27.Pleşco Vitalie, lector univ. —Bazele instrucţiei tragerii;
28.Vişnevschi Alexei, lector univ. —Pregătirea de foc; Pregătirea specială de foc; Managementul exploatării armamentului şi a muniţiilor în domeniul Protecţie, Pază şi Securitate;
29.Zgardan Vergiliu, lector univ. —Teoria incendiului şi deflagraţiei;
Specialităţi
Actualmente, Catedra de protecţie, pază şi securitate asigură predarea a 34 de cursuri (discipline şi module) din cele 56 prevăzute în planul de învăţămînt la ciclul I, ceea ce constituie circa 60%, pentru specialităţile: Securitate civilă şi ordine publică şi Servicii de securitate a proprietăţii.
La ciclul II cadrele didactice ale Catedrei de protecţie, pază şi securitate realizează predarea a 13 cursuri, acestea fiind sistematizate în: discipline fundamentale (6) şi discipline de specialitate (7).
Pentru specialitatea Servicii Antiincendii cadrele didactice ale catedrei realizează predarea a 27 cursuri (discipline şi module) din cele 40 prevăzute în planul de învăţămînt la ciclul I, ceea ce constituie circa 70%. Aceste discipline şi module de diferit caracter sunt sistematizate în mai multe categorii, precum: discipline fundamentale (8), discipline de orientare socioumanistică (1), discipline de specializare (18).
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
-pentru activitatea didactică: I.Antoşciuc; O.Cazac; M.Ciupac; V.Gureu; Al.Pareniuc.
-pentru calitatea studiilor: L.Malai; A.Vişnevschi; V.Anghel; A.Bredinschi; S.Cernomoreţ.
-pentru activitatea ştiinţifică: V.Cuşnir Valeriu; S.Cuşnir; M.Gheorghiţă; I.Rotaru; A.Nastas.
-de educaţie şi etică: I.Bâcu; C.Boeştean; Al.Caraman; V.Pleşca; O.Pelin.
Direcţiile de cercetare ale catedrei sunt:
-Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiştilor în domeniile Securitate civilă şi ordine publică, Servicii de securitate a proprietăţii;
-Servicii Antiincendii
Catedra de protecţie, pază şi securitate colaborează intens cu structurile statale şi private din domeniul respectiv, organizînd şi desfăşurînd cursuri de perfecţionare, mese rotunde, seminare şi conferinţe ştiinţifice.
Catedra dispune de trei laboratoare ştiinţifice:
1. Laboratorul stiințific în domeniul instrucțiunii tragerii și tacticii speciale. Responsabil —A.Vișnevschi, lector universitar.
2.Laboratorul stiințific de criminalistică. Responsabil —M.Gheorghiță, prof.univ. dr.hab.
3.Laboratorul Servicii Antiincendii. Responsabil —I. Rotaru, conf. univ. dr.
Pe parcursul anilor, au fost elaborate şi publicate mai multe lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv:
M. Bîrgău. Drept constituţional al ţărilor străine. Curs universitar. (2015);
M. Bîrgău. Criminologie. Curs universitar (2010);
M. Bîrgău, V. Gureu. Sisteme constituţionale comparate. Curs universitar (2012);
M. Bîrgău. Comentariu la Codul Penal al Republicii Moldova (2003);
М. Быргэу. Организация профилактики преступлений органами внутренних дел: концептуальные основы, практика, перспективы совершенствования. (Опыт Республики Молдова). Монография (2004);
М. Быргэу. А. Литвинов. Опыт системного исследования профилактики преступлений - современное состояние проблемы (2004);
М. Быргэу. Теоретико-управленческое понимание профилактики преступности: важная прикладная задача современной правоохранительной системы (2008);
C. Boeştean, A. Bredinschi., L. Malai, Activitatea particulară de detectiv şi de pază. Culegere de speţe (2014);
V. Cuşnir. Infracțiunea de reținere sau arestare ilegală prin prisma reglementărilor naţionale şi internaţionale (2014);
V. Cuşnir. Procedura unitară de instrumentare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană - recepționarea datelor cu caracter personal. Studiu de drept (2014);
V. Cuşnir. Impactul corupţiei şi criminalităţii organizate asupra securităţii naţionale şi internaţionale (2014);
V. Cuşnir. Investigatorul sub acoperire, studiu comparat. Revista de Studii şi Cercetări Juridice (2014).
În scopul realizării unui proces instructiv-educativ de calitate, Catedra de protecţie, pază şi securitate preconizează încheierea acordurilor de colaborare cu catedre similare de peste hotare.