reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Şeful departamentului: Gheţiu Adelina
doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar,

Tel.: +373 (022) 49 77 20
E-mail: formarecontinuausefs@mail.ru

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport în USEFS datează din 1993, anul fondării de către Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Republicii Moldova a Facultăţii de Perfecţionare şi Reciclare a specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului (ordinul nr. 247 din 05.08.1993). Mai târziu, facultatea menţionată, fiind comasată cu Facultatea Învăţământ cu frecvenţă redusă, a funcţionat ca subdiviziune a USEFS, până în vara anului 2007. Prin decizia Ministerului Educaţiei şi Tineretului (nr. 04-04-1140 din 28.08.2007) a fost fondat Departamentul Formare Profesională Continuă (DFPC), ale cărui state prevăd un personal de 5 persoane.
Din momentul fondării departamentului până în prezent, şi-au perfecţionat măiestria profesional-pedagogică peste 5500 cadre didactice.
În plan cronologic, funcţia de manager al diviziunii preocupate de perfecţionarea specialiştilor din domeniu au exercitat-o următoarele persoane: Elena Cormilţev (01.09.1993 -03.01.1994); Panfil Sava (10.10.1994 - 07.11.2002; 19.09.2007 — 28.11.2017); Serghei Busuioc (07.11.2002 - 09.01.2003); Andrei Rotaru (09.01.2003 - 19.09.2007); Gheţiu Adelina (29.11.2017 – prezent).
Departamentul Formare Profesională Continuă îşi desfăşoară activitatea în baza actelor legislative, conceptuale şi normative, aprobate de Parlamentul, Guvernul şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, precum şi în temeiul Statutului şi Regulamentului DFPC, aprobate de Senatul USEFS.
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport se realizează prin intermediul cursurilor de perfecţionare, care sunt programate pe un an calendaristic, în cadrul cărora îşi perfecţionează măiestria pedagogică profesorii de educaţie fizică din diverse instituţii de învăţământ preuniversitar (şcoli, gimnazii, licee, şcoli de meserii, colegii), profesorii-antrenori din şcolile şi cluburile sportive.
Durata cursurilor de perfecţionare, precum şi conţinutul acestora depind de categoria de specialişti, după cum urmează:
Profesorii de educaţie fizică din sistemul preuniversitar de învăţământ sunt instruiţi conform unui program de 150 ore, care se desfăşoară în 3 săptămâni pe 4 module educaţionale/20 credite:
- Didactica disciplinei/Curriculumul de educaţie fizică — 70 ore/9 credite;
- Psihopedagogia învăţământului formativ — 30 ore/4 credite;
- Informatica — 12 ore/2 credite;
- Teoria şi metodica educaţiei fizice — 38 ore/5 credite.
Profesorii-antrenori pe probe de sport îşi perfecţionează măiestria profesională conform programului de 150 ore, realizat în 3 săptămâni, care cuprinde următoarele 5 module educaţionale/20 credite:
- Informatica —12 ore/2 credite;
- Managementul sportiv —20 ore/3 credite;
- Aspecte sociopedagogice şi psihologice ale sportului — 38 ore/5 credite;
- Metodologia antrenamentului sportiv modern — 50 ore/6 credite;
- Fiziologia/medicina sportivă — 30 ore/4 credite.
La finele cursului de perfecţionare specialiştii susţin probe de evaluare, care determină gradul formării/dezvoltării competenţelor psihomotrice cognitive, metodologice, praxiologice ale acestora.
Din 2018, Departamentul Formare Profesională Continuă propune încă două programe:
- recalificare în domeniul Educaţie fizică – profesori de educaţie fizică;
- recalificare în domeniul Antrenament sportiv – profesori-antrenori la diverse probe sportive din şcoli şi cluburi sportive etc.
Durata studiilor de recalificare este de 18 luni/90 credite. Admiterea se face în bază de studii superioare, limba de instruire – română/rusă, iar forma de organizare a învăţământului – frecvenţă redusă.
Modulele educaţionale ale programelor respective conţin diverse tematici de informare şi documentare a cursanţilor cu inovaţiile metodico-ştiinţifice, experienţa avansată a specialiştilor atât pe plan naţional, cât şi internaţional. O atenţie deosebită se acordă formării la cursanţi a competenţelor praxiologice, fapt pentru care, în cadrul cursurilor de perfecţionare, se utilizează diverse forme de instruire: lecţii teoretico-metodice, lecţii de laborator, seminare, traininguri etc. În acest context, un rol hotărâtor îi revine şi practicii instructiv-formative, realizată în cele mai bune instituţii de învăţământ din republică, precum şi în şcolile sportive cu bogate tradiţii şi experienţe. Se practică asistenţa la ore de educaţie fizică, precum şi la ore de antrenament, desfăşurate de cei mai experimentaţi profesori şi antrenori din ţară. Menţionăm existenţa colaborării fructuoase dintre DFPC şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, şcolile şi cluburile sportive din mun. Chişinău, precum şi din republică.
Activitatea didactico-formativă este realizată atât de cadrele didactice universitare şi preuniversitare, cât şi de alţi specialişti din domeniu. Cursurile teoretice şi practico-metodice sunt predate de cei mai buni specialişti de la catedrele USEFS, din licee şi colegii, de la Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv, de la Centrul Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed” etc. Toţi formatorii implicaţi în realizarea programelor de formare a cursanţilor sunt deţinători de grade didactico-ştiinţifice, titluri onorifice, posedă vaste cunoştinţe şi experienţă metodologică de predare a cursurilor respective în scopul dezvoltării competenţelor profesionale ale specialiştilor de educaţie fizică şi sport.
Printre cei mai apreciaţi formatori de către auditorii cursurilor de formare profesională continuă se evidenţiază următorii: Dorgan V., doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar; Moroşan R., doctor habilitat în medicină, profesor universitar; Vizitei N., doctor habilitat în filozofie, profesor universitar; Iliin G., doctor în pedagogie, profesor universitar; Mruţ I., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Buftea V., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Grimalschi T., doctor în pedagogie, profesor universitar, Lucrător emerit în domeniul culturii fizice şi sportului din R. Moldova; Zavalişca A., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Ambrosi N, doctor în economie, conferenţiar universitar, Lucrător Emerit în domeniul culturii fizice şi a sportului din R.Moldova, Antrenor emerit; Poburnîi P., doctor în pedagogie, profesor universitar, Om emerit, Antrenor emerit; Arhiliuc S., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Mocrousov E., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Conohova T., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Bragarenco N., doctor în pedagogie, lector universitar; Goncearuc S., doctor în pedagogie, profesor universitar; Calugher V., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Gheţiu A., doctor în pedagogie, lector universitar; Sava P., conferenţiar universitar, Lucrător emerit în domeniul culturii fizice şi a sportului din R. Moldova; Branişte G., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Danail S., doctor în pedagogie, profesor universitar; Arsene I., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Ţîgănaş O., doctor în biologie, conferenţiar universitar; Erhan E., doctor în biologie, conferenţiar universitar; Luca A., lector superior; Truhin I., lector superior; Onica V., consultant, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării etc.

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică (formare profesională continuă)

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la cursuri de recalificare_DFPC

Regulament privind organizarea și funcționarea DFPC

Statutul DFPC

Strategia de dezvoltare a DFPC din cadrul USEFS pentru anii 2018-2022

În premieră: Studii de recalificare profesională

Raport privind asigurarea calității în activitatea Departamentului Formare Profesională Continuă în perioada ianuarie 2017 – mai 2018

Plan-cadru de perfecţionare - 2019

Plan-cadru de perfecţionare - 2018

Plan-cadru de perfecţionare - 2017

Plan-cadru de perfecţionare - 2015