Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Şeful departamentului: Panfil Sava, conferenţiar universitar,
Lucrător Emerit în domeniul culturii fizice şi sportului din Republica Moldova

tel.: +373 (022) 49 77 20
E-mail: panfil_sava@yahoo.com

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport în USEFS datează din 1993, anul fondării de către Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei al Republicii Moldova a Facultăţii de Perfecţionare şi Reciclare a specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului (ordinul nr. 247 din 05.08.1993). Peste cîţiva ani, facultatea menţionată fiind comasată cu Facultatea Învăţămînt cu frecvenţă redusă a funcţionat ca subdiviziune a USEFS, pînă în vara anului 2007. Prin decizia Ministerului Educaţiei şi Tineretului (nr. 04-04-1140 din 28.08.2007) a fost fondat Departamentul de Formare Profesională Continuă (DFPC), ale cărui state prevăd un personal de 5 persoane.
Din momentul fondării departamentului pînă în prezent, şi-au perfecţionat măiestria profesional-pedagogică peste 5200 cadre didactice.
în plan cronologic, funcţia de manager al diviziunii preocupate de perfecţionarea specialiştilor din domeniu au exercitat-o următoarele persoane: Elena Cormilţev (01.09.1993 -03.01.1994); Panfil Sava (10.10.1994 - 07.11.2002); Serghei Busuioc (07.11.2002 - 09.01.2003); Andrei Rotaru (09.01.2003 - 19.09.2007); Panfil Sava (19.09.2007 — prezent).
Departamentul de Formare Profesională Continuă îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor legislative, conceptuale şi normative stipulate în actele respective aprobate de Parlamentul, Guvernul şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi în temeiul Statutului şi Regulamentului DFPC aprobate de Senatul USEFS.
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport se realizează prin intermediul cursurilor de perfecţionare, care sunt programate pe un an calendaristic, în cadrul cărora îşi perfecţionează măiestria pedagogică profesorii de educaţie fizică din diverse instituţii de învăţămînt preuniversitar (şcoli, gimnazii, licee, şcoli de meserii, colegii), profesorii-antrenori din şcolile şi cluburile sportive, precum şi conducătorii cercurilor de turism din republică.
Durata cursurilor de perfecţionare, precum şi conţinutul acestora depind de categoria de specialişti, după cum urmează:
Profesorii de educaţie fizică din sistemul preuniversitar de învăţămînt sunt instruiţi conform unui program de 150 ore, care se desfăşoară în 3 săptămîni pe 4 module educaţionale, în final, obţinînd 20 credite:
- Informatica — 12 ore, 2 credite;
- Psihopedagogia învăţămîntului formativ — 30 ore, 4 credite;
- Didactica disciplinei/Curriculumul de educaţie fizică — 70 ore, 9 credite;
- Teoria şi metodica educaţiei fizice — 38 ore, 5 credite.
Profesorii-antrenori pe probe de sport îşi perfecţionează măiestria profesională conform programului de 150 ore, realizat în 3 săptămîni, care cuprinde următoarele 5 module educaţionale, în final obţinоnd 20 credite:
- Informatica —12 ore, 2 credite;
- Managementul sportiv —20 ore, 3 credite;
- Aspecte sociopedagogice şi psihologice ale sportului — 38 ore, 5 credite;
- Metodologia antrenamentului sportiv modern — 50 ore, 6 credite;
- Fiziologia/medicina sportivă — 30 ore, 4 credite.
Conducătorii cercului de turism realizează un program de 150 ore ce se desfăşoară în 3 săptămîni axat pe următoarele 4 module educaţionale, în final obţinînd 20 credite:
- Informatica — 12 ore, 2 credite;
- Psihopedagogia învăţămîntului formativ — 30 ore, 4 credite;
- Didactica turismului modern — 80 ore, 10 credite;
- Fiziologia — 28 ore, 4 credite.
La finele cursului de perfecţionare specialiştii susţin probe de evaluare, care determină gradul formării/dezvoltării competenţelor psihomotrice cognitive, metodologice, praxiologice ale acestora.
Modulele educaţionale ale programelor respective conţin diverse tematici de informare şi documentare a cursanţilor cu inovaţiile metodico-ştiinţifice, experienţa avansată a specialiştilor atît pe plan naţional, cît şi internaţional. O atenţie deosebită se acordă formării la cursanţi a competenţelor praxiologice, fapt pentru care, în cadrul cursurilor de perfecţionare, se utilizează diverse forme de instruire: lecţii teoretico-metodice, lecţii de laborator, seminare, traininguri etc. În acest context, un rol hotărîtor îi revine şi practicii instructiv-formative, realizată în cele mai bune instituţii de învăţămînt din republică, precum şi în şcolile sportive cu bogate tradiţii şi experienţe. Se practică asistarea orelor demonstrative de educaţie fizică, precum şi a lecţiilor de antrenament, desfăşurate de cei mai experimentaţi profesori şi antrenori din ţară. Menţionăm existenţa colaborării fructuoase dintre DFPC şi instituţiile de învăţămînt, şcolile şi cluburile sportive din mun. Chişinău, precum şi din republică.
Activitatea didactico-formativă este realizată atît de cadrele didactice preuniversitare şi universitare, cît şi de alţi specialişti ai domeniului. Cursurile teoretice şi practico-metodice sunt ţinute de cei mai buni specialişti de la catedrele USEFS, din licee şi colegii, de la Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv, de la Centrul Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”. Toţi formatorii implicaţi în realizarea programelor de formare a cursanţilor sunt deţinători de grade didactico-ştiinţifice, titluri onorifice, posedă vaste cunoştinţe şi experienţă metodologică de predare a cursurilor respective în scopul dezvoltării competenţelor profesionale ale specialiştilor de educaţie fizică şi sport. Printre cei mai apreciaţi formatori de către auditorii cursurilor de formare profesională continuă se evidenţiază următorii: Raisa Moroşan, doctor habilitat în medicină, profesor universitar; Teodor Grimalschi, doctor în pedagogie, profesor universitar, Lucrător emerit în domeniul culturii fizice şi sportului din R. Moldova; Nicolai Vizitei, doctor habilitat în filozofie, profesor universitar; Aurelia Zavalişca, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Nicolai Ambrosi, doctor în economie, conferenţiar universitar, Lucrător Emerit în domeniul culturii fizice şi a sportului din R.Moldova, Antrenor emerit; Pavel Poburnоi, doctor în pedagogie, profesor universitar, Om emerit, Antrenor emerit; Sergiu Arhiliuc, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Panfil Sava, conferenţiar universitar, Lucrător emerit în domeniul culturii fizice şi a sportului din R. Moldova; Aliona Luca, lector superior, Ina Truhin, lector superior, Maria Robu, medic sportiv; Vasile Onica, consultant, Ministerul Educaţiei.

Plan-cadru de perfecţionare - 2017

Plan-cadru de perfecţionare - 2015