reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE DREPT
Şef de catedră: Sergiu Arhiliuc
conferenţiar universitar, doctor în pedagogie
Tel.: (+373) 022 49 35 50

În baza hotărîrii Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, a acordului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 03/14-2152 din 09.03.2009 şi a ordinului Rectorului USEFS nr. 31 din 16 martie 2009 a fost fondată Catedra Dreptul protecţiei, pazei şi securităţii, şef al catedrei fiind desemnat Sergiu Arhiliuc. Ulterior, aceasta a fost reorganizată, prin hotărârea Senatului USEFS (proces-verbal nr. 6 din 31.05.2011), scrisoarea nr. 03/14-5453 din 08.07.2011 a Ministerului Educaţiei Republicii Moldova şi prin ordinul Rectorului USEFS nr. 69 din 01 august 2011, fiind denumită Catedra de drept.
Catedra de drept, ca structură universitară, este chemată să contribuie la formarea multilaterală a viitorilor specialişti din domeniul protecţiei, pazei şi securităţii, în special prin intermediul cultivării cunoştinţelor la disciplinele juridice predate, competenţe ce le vor permite ulterior să se integreze fără dificultate în activitatea profesională.
Membrii catedrei
În cadrul catedrei îşi desfăşoară activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică 19 cadre didactice de înaltă calificare, printre care:
Arhiliuc Sergiu, conf. univ. dr.;
Guţu Alexei, conf. univ. dr.;
Manolachi Victor, conf. univ. dr.;
Baltag Dumitru, prof. univ. dr. hab.;
Gladchii Gheorghe, prof. dr. hab.;
Bîrgău Mihail, prof. univ. dr. hab.;
Cojocaru Radion, conf. univ. dr.;
Buguţa Elena, conf. univ. dr.;
Chirtoacă Natalia, conf. univ. dr.;
Ţîganaş Ion, lector superior, dr.;
Baţalai Igor, lector superior, dr.;
Cernomoreţ Sergiu, lector superior, dr.;
Mihalache Iurie, conf. univ. dr.;
Drăniceru Mihai, lector universitar, masterand;
Paladi Iurie, lector universitar, masterand;
Pîrlii Ina, lector universitar, masterandă;
Dumanschi Ghenadie, lector universitar, masterand;
Cazacu Doina, lector universitar, masterandă;
Pelin Olesea, lector universitar, masterand;
La catedră sunt predate următoarele discipline teoretice, la ciclurile I şi II de studii:
Drept constituţional/ Protecţia juridică a drepturilor omului (A.Guţu, V.Manolachi);
Drept administrativ şi contravenţional (S.Arhiliuc, M.Drăniceru);
Drept civil (I.Ţigănaş, M.Drăniceru, D.Cazacu);
Drept penal şi Criminologie (G.Gladchii, R.Cojocaru, M.Bîrgău);
Dreptul afacerilor/ penal/ contravenţional al afacerilor (M.Drăniceru, E.Buguţa);
Dreptul muncii şi protecţiei sociale (D.Cazacu);
Infracţiuni şi contravenţii în domeniul SCOP (I.Baţalai);
Bazele statului şi dreptului (I.Pîrlii, V.Manolachi);
Răspundere civilă delictuală (I.Mihalache);
Legislaţie rutieră (M.Drăniceru);
Contravenţii şi procedură contravenţională în domeniul SCOP (S.Cernomoreţ);
Epistemologia şi metodologia cercetării în domeniul SCOP (D.Baltag);
Drept fiscal (Iu.Paladi).
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
- pentru activitatea instructiv-didactică:
A.Guţu, conf. univ. dr., preşedinte;
M.Drăniceru, lector universitar, masterand, membru;
I.Pîrlii, lector universitar, masterandă, membru.
- pentru asigurarea calităţii:
S.Arhiliuc, conf. univ. dr., preşedinte;
E.Buguţa, conf. univ. dr., membru;
S.Cernomoreţ, lector universitar, dr., membru.
- pentru activitatea ştiinţifică:
D.Baltag, prof. univ. dr. hab., preşedinte;
R.Cojocaru, conf. univ. dr., membru;
D.Cazacu, lector universitar, masterandă, membru;
- de educaţie şi etică:
N.Chirtoacă, conf. univ. dr., membru;
I.Baţalai, lector universitar, dr., membru;
I. Mihalache, conf. univ. dr., membru;
O.Pelin, lector universitar, masterandă, membru.
Discipline de învăţămînt
În prezent, Catedra de drept asigură predarea a 22 de cursuri (discipline şi module), dintre cele 56 prevăzute în planul de învăţămint la ciclul I, ceea ce constituie circa 40%, pentru specialităţile: Securitate civilă şi ordine publică şi Servicii de securitate a proprietăţii. Aceste discipline şi module de diferit caracter sunt sistematizate în mai multe categorii, precum: discipline fundamentale - 7; discipline de orientare socioumanistică - 2; discipline de specializare - 13; la ciclul II cadrele didactice de la Catedra de drept realizează predarea a 5 cursuri, acestea fiind sistematizate în: discipline fundamentale - 3 şi discipline de specialitate - 2.
Activitatea metodico-ştiinţifică
Activitatea didactică a catedrei se realizează în conformitate cu exigenţele actuale, inclusiv cu prevederile Procesului de la Bologna. Astfel, sunt elaborate pentru fiecare disciplină predată curricum-urile universitare, fişe ale disciplinelor şi alte materiale necesare.
Problematica activităţii de cercetare ştiinţifică realizată de membrii catedrei vizează domeniul protecţiei, pazei şi securităţii sub aspectul pregătirii juridice a specialiştilor.
Direcţia de cercetare a catedrei este „Aspecte educaţionale şi juridice ale protecţiei, pazei şi securităţii”, care include şi tema de cercetare „Pregătirea psihofizică şi juridică a specialităţilor din domeniul protecţiei, pazei şi securităţii”.
Catedra de drept colaborează intens cu structurile statale şi private din domeniul respectiv, organizînd şi desfăşurînd cursuri de perfecţionare şi reciclare, mese rotunde, seminare şi conferinţe ştiinţifice.
Pe parcursul anilor, au fost elaborate şi publicate numeroase lucrări ştiinţifice şi metodice. Printre cele mai importante, sunt: Arhiliuc S. „Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova”; Baltag D. „Cercetarea ştiinţifică a fenomenului juridic”. Ghid metodologic; „Statul - subiect al răspunderii juridice”; „Răspunderea şi responsabilitatea juridică a judecătorilor în exercitarea justiţiei”; Cernomoreţ S. „Samavolnicia în dreptul penal”; Cojocaru R. „Drept penal. Partea specială. Culegere de speţe”; „Note de curs: Infracţiuni contra sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale. Suport de curs; Mihalache I. „Drept privat roman”. Manual.
Un număr semnificativ de absolvenţi ai catedrei, specialişti în domeniul securităţii, activează în diverse instituţii şi structuri ale statului, precum şi peste hotarele ţării.
Catedra dispune de un laborator ştiinţifico-metodic, în care sunt organizate şi desfăşurate diverse activităţi de cercetare ştiinţifică, în scopul perfecţionării procesului de pregătire a studenţilor şi cadrelor didactice în domeniul dreptului.
Membrii catedrei se ocupă în permanenţă de perfecţionarea procesului instructiv, elaborînd noi metode conceptuale de predare, bazate pe un complex de instrumente inovaţionale, în concordanţă cu Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2015-2020) şi cu standardele europene.