Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
COMISIA DE ADMITERE A USEFS
Președinte: Veaceslav Manolachi
rectorul USEFS, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 49 41 82
Vicepreședinte: Viorel Dorgan
profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 49 40 81
Secretar responsabil: Valeriu Jurat
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 31 02 83


Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii

Programa admiterii (examene la specialitate)

Termen de depunere a actelor 2017

Documentele necesare

Admiterea la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport se efectuează pe bază de concurs, în conformitate cu art.78, 79, 80, 85, 89, 91 din Codul educației nr. 152 din 17.07.2014, cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) și masterat (ciclul II) în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi cu alte acte normative în domeniu.
Admiterea se realizează prin selectarea candidaţilor conform criteriilor de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea aleasă, la secţiile învăţămînt de zi şi cu frecvenţă redusă, cu finanţare bugetară şi prin contract, în corespundere cu planul de înmatriculare stabilit în fiecare an universitar de către Ministerul Educaţiei. Pentru ambele forme de învăţămînt, candidaţii susţin probele de aptitudini în aceeaşi perioadă. Admiterea în bază de contract se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
La concursul de admitere în învăţămîntul superior se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii medii de specialitate (colegiu), ai diplomei de studii superioare universitare.
La USEFS, admiterea se realizează la specialităţile din cadrul facultăţilor, după cum urmează:
I. Facultatea de Pedagogie:
1. Educaţie fizică (profesor de educaţie fizică) - durata studiilor 3 ani
2. Educaţie fizică şi psihopedagogie - durata studiilor 4 ani
3. Fitness şi programe de recreare - durata studiilor 3 ani
4. Servicii hoteliere, turism şi agrement - durata studiilor 3 ani
5. Dans sportiv şi modern - durata studiilor 3 ani
II. Facultatea de Sport:
1. Antrenament sportiv - durata studiilor 4 ani
2. Organizarea şi dirijarea culturii fizice – durata studiilor 3ani
III. Facultatea de Kinetoterapie:
1. Kinetoterapie şi terapie ocupaţională - durata studiilor 4 ani
2. Logopedie şi motricitate verbală
3. Terapia Manuală
IV. Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate:
1. Servicii de securitate a proprietăţii - durata studiilor 3 ani
2. Securitate civilă şi publică - durata studiilor 3 ani
3. Salvatori şi pompieri - durata studiilor 3 ani
V. Facultatea Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă (contract):
1. Educaţie fizică (profesor de educaţie fizică) - durata studiilor 4 ani
2. Educaţie fizică şi psihopedagogie - durata studiilor 5 ani
3. Fitness şi programe de recreare - durata studiilor 4 ani
4. Servicii hoteliere, turism şi agrement - durata studiilor 4 ani
5.Dans sportiv şi modern - durata studiilor 3 ani
6. Antrenament sportiv - durata studiilor 5 ani
7. Organizarea şi dirijarea culturii fizice – durata studiilor 4 ani
8. Securitate civilă şi publică - durata studiilor 4 ani

Comisia de admitere, constituită prin ordinul rectorului USEFS, realizează întreaga activitate cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. Comisia de admitere este compusă din:
- preşedinte - rectorul USEFS;
- secretar responsabil - cadru didactico-ştiinţific cu experienţă în domeniu;
- membri - cadre didactice/cercetători ştiinţifici ai USEFS.
Pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini se constituie, prin ordinul rectorului, comisii de examinare. În componenţa comisiilor de examinare pot fi incluşi specialişti atît din instituţia respectivă, cît şi din alte instituţii.
Participanţii la concurs susţin probe de aptitudini, care sunt elaborate de catedrele de profil şi aprobate prin hotărîrea Senatului USEFS:
1. Pregătirea fizică generală (100m, 1000m, tracțiuni/flotări) — obligatorie pentru toate specialitățile
2. Proba sportivă aleasă (pentru specialitățile)
Notă: Pentru specialitățile 861.1 - Securitate civilă şi ordine publică; 862.2 - Servicii de securitate a proprietăţii și 863.1 - Servicii antiincendii; candidaţii susţin proba de aptitudini psihointelectuale.
Admiterea la studii superioare de masterat (ciclul II) se realizează în baza regulamentului.