reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE
Şeful catedrei: Anatolie Budevici-Puiu
profesor universitar, doctor în istorie
Tel.: (+373) 022 31 04 28
E-mail: catedramcf@gmail.com

Catedra “Managementul Culturii Fizice” este unitatea structurală din cadrul Facultăţii de Sport (ciclul I) şi Pedagogie (ciclul II) a universităţii ce organizează pregătirea cadrelor de calificare superioară şi cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului, managementului culturii fizice, într-un cadru universitar performant axat pe principii de autonomie şi libertate academică, potrivit legislaţiei în vigoare.
În anul 2005, ca urmare a fondării catedrei prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, la conducerea catedrei este numit dl. Budevici Puiu Anatolie, dr. profesor universitar.
În prezent, colectivul catedrei este format din:
1. Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ.
2. Budevici-Puiu Liliana, dr., conf. univ.
3. Cuşneriov Alexei, dr., conf. univ.
4. Ambrosi Nicolae, dr., conf. univ.
5. Timuș Maria, dr.;
6. Ceban Vasile, conf. univ., dr.;
7. Carp Ana, lector univ., drd.;
8. Volcu Irina, lector universitar, drd.;
9. Volcu Gheorghe, dr.;
10. Franț Ana, lector universitar, drd.;
11. Savin Alexandru, lector universitar, drd.;
12. Frunză Gabriela, conf. univ. dr.;
13. Triboi Vasile, prof. univ. dr.;
14. Amelicichin Ecaterina, dr.;
15. Manolachi Victor, conf. univ. dr.;
16. Petrov Elena, conf. univ. dr.

Oferta academică a catedrei:
Ciclul I (licență):
Organizarea și dirijarea sportului (Management sportiv) - Facultatea Sport
Ciclul II (master):
Managementul Culturii Fizice / Marketing şi legislaţie în sport - Facultatea Pedagogie

Scopul programului de licență constă în formarea și perfecționarea resurselor umane înalt calificate prin promovarea învățământului de excelență și racordarea acestuia la standardele actuale, în domenii prioritare la nivel național și internațional. De asemenea, promovarea unor cunoștințe și orientări metodologice moderne în domeniul organizării și dirijării sportului și culturii fizice în general. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții acestui program pot activa în calitate de: director de club sportiv, animator sportiv, director (administrator) edificiu sportiv, manager sportiv.

Activitatea de predare este consolidată prin cele 49 de discipline:
Ciclul I:
* Management şi legislaţia în educaţia fizică şi sport;
* Strategii manageriale în sport;
* Managementul comunicării;
* Finanţe şi credit;
* Bazele teoriei economice;
* Bazele macro şi microeconomiei;
* Marketing în sport;
* Tehnologii informaţionale;
* Organizarea și dirijarea în cultura fizică;
* Antreprenoriat în sport;
* Istoria organizării şi dirijării în sport;
* Metodologia cercetării manageriale;
* Marketing în sport;
* Propaganda și mass-media în sport;
* Organizarea și dirijarea manifestărilor sportive;
* Consultanță managerială în sport;
* Comunicare și leadership;
* Drept european;
* Economia culturii fizice;
* Dreptul în sport;
* Voluntariatul în cultura fizică și sport;
* Creativitatea în sport;
* Managementul resurselor umane în sport;
* Practica sportiv managerială;
* Mișcarea olimpică;
* Evoluția managerială în sport.
Ciclul II:
* Management, training şi teambuilding în cultura fizică;
* Marketing general şi sportiv;
* Metodologia cercetării de marketing;
* Publicitatea – activitate de marketing;
* Tehnologii informaţionale (E-learning);
* Coaching şi leaderschip din perspectiva managerială şi legislativă;
* Antreprenoriat, elemente de drept şi aplicarea legislaţiei în activitatea sportivă;
* Managementul negocierii şi politica contractuală utilizată în sport;
* Management, training şi leadership în cultura fizică;
* Metodologia cercetării manageriale;
* Managementul comunicării în activitatea sportivă;
* Managementul organizaţiilor sportive de proiect şi strategie;
* Elemente de legislaţie sportivă naţională şi internaţională;
* Managementul resurselor umane şi etica profesională în sport;
* Epistemologia şi metodologia cercetării în cultura fizică;
* Managementul financiar şi finanţarea culturii fizice;
* Management educaţional;
* Evoluţia Mişcării Olimpice;
* Manifestări sportive naţionale şi internaţionale;
* Relaţiile publice în managementul culturii fizice.
Ciclul III:
* Metodologia cercetării științifice în cultura fizică;
* Strategii contemporane în cultura fizică și sport;
* Managementul proiectelor.

Membrii catedrei sunt permanent preocupaţi de diversificarea şi perfecţionarea procesului educaţional fiind implicați, totodată, în activități de formare continuă și mobilități academice.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei se desfăşoară în cadrul Laboratorului său ştiinţific, concentrându-se pe domenii prioritare:
* Cercetări de management în sport;
* Cercetări de marketing în sport;
* Strategii şi politici de marketing în sport;
* Marketingul produselor noi în educaţia fizică şi sport;
* Marketingul serviciilor sportive;
* Comportamentul consumatorul;
* Dezvoltarea durabilă în cultura fizică şi sport;
* Evoluţia Mişcării Olimpice naţionale şi internaţionale;
* Legislaţie în sport etc.

Sub îndrumarea profesorului Budevici - Puiu Anatolie, în calitate de conducător de doctorat au fost obţinute 11 titluri de doctor în ştiinţe pedagogice de către specialişti din domeniu, iar din 2014 prin creşterea numărului de conducători de doctorat (Budevici - Puiu Liliana, Ceban Vasile) catedra şi-a suplimentat numărul de doctoranzi care îşi fac cercetările la nivelul laboratorului său ştiinţific.
Calitatea programelor educaţionale ale catedrei este asigurată şi monitorizată în permanenţă de către comisiile de calitate constituite la nivel instituţional. Astfel, creşterea calităţii în învăţământul superior de cultură fizică şi sport constituie o prioritate a catedrei, ca urmare a amplificării fenomenului globalizării şi concurenţei în învăţământul academic naţional şi internaţional.
În domeniul relaţiilor naţionale, internaţionale şi cu mediul de afaceri, catedra „Managementul Culturii Fizice” colaborează şi cooperează cu instituţii academice de prestigiu din ţară şi de peste hotare. Ca obiectiv strategic prioritar, catedra îşi planifică încheierea şi dezvoltarea parteneriatelor şi cu alte universităţi naţionale şi internaţionale, precum şi cu organizaţii economice şi sportive, pentru facilitarea derulării proceselor educaţionale şi a cercetării ştiinţifice.

Dintre obiectivele strategice prioritare ale catedrei pentru următorii cinci ani putem menţiona:
• consolidarea poziţiei de catedră performantă la nivel instituţional şi naţional;
• dezvoltarea corpului profesoral didactic şi de cercetare al catedrei de înaltă responsabilitate profesională şi civică;
• promovarea unui învăţământ centrat pe student, bazat pe acţiune, creativitate şi motivare;
• armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea universitară, naţională şi internaţională;
• realizarea de parteneriate durabile cu alte instituţii academice de profil şi cu mediul de afaceri;
• creşterea producţiei didactice şi ştiinţifice a catedrei.

IMAGINEA CATEDREI MCF

Galerie Foto