reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE KINETOTERAPIE
Şeful catedrei: Eugeniu Agapii
doctor în ştiinţe pedagogie,
lector universitar
Tel.: (+373) 022 49 40 89
E-mail: facultatea.kinetoterapie@mail.ru

Catedra de kinetoterapie a fost fondată în septembrie 2007, ca urmare a restructurării Catedrei de medicină sportivă şi kinetoterapie, iniţial avînd denumirea Catedra de cultură fizică de recuperare.
Cu doi ani mai tîrziu, în martie 2009 a fost întemeiată Facultatea de Kinetoterapie, prin ordinul nr. 43 al USEFS din 26.03.09, iar în funcţia de decan este numit dl Sergiu Racu, dr. conf. univ.
În prezent, Catedra de kinetoterapie este condusă de dl Eugeniu Agapii, dr. lector univ. Misiunea catedrei este de a oferi studenţilor:
-un învăţămînt universitar de calitate în domeniul culturii fizice de recuperare şi cu definirea clară a competenţelor formate absolvenţilor de diferite niveluri de pregătire (licenţă, masterat);
-un cadru propice pentru instruire, formare şi perfecţionare în cercetarea ştiinţifică fundamentală, aplicativă şi didactică;
-condiţiile necesare pentru transferul de cunoştinţe spre societate şi în slujba societăţii;
-dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile prioritare naţionale şi europene, prin atragerea studenţilor în proiectele de cercetare ale catedrei şi continuarea acestor proiecte cu absolvenţii integraţi în diverse instituţii.
Componenţa catedrei:
1.Agapii Eugeniu, şef de catedră, conf. univ.dr.;
2.Racu Sergiu, decan al Facultăţii de Kinetoterapie, conf. univ. dr.;
3.Zavalişca Aurica, conf. univ. dr.;
4.Godorozea Mihail, conf. univ. dr.;
5.Pogorleţchi Ala, conf. univ. dr.;
6.Corman Mariana, lector superior;
7.Saviţchi Svetlana, lector universitar;
8.Sarev Ira, lector universitar;
9. Cotruţa Ana, lector universitar;
10. Roşca Vladimir, lector universitar;
11. Zapanovici Natalia, laborant superior.
Disciplinele de învăţămînt (ciclul I):
Tehnici şi metode în kinetoterapie (E. Agapii, A. Cotruţa);
Masaj de întreţinere corporală şi SPA (M. Godorozea, V. Roşca);
Masaj terapeutic (M. Godorozea, V. Roşca);
Deontologia medicală (M. Corman);
Kinetoterapia în afecţiunile ortopedice şi traumatologie (A. Zavalişca, A. Pogorleţchi);
Kinetoterapia în neurorecuperare (E. Agapii, I. Sarev);
Kinetoterapia în afecţiunile cardiorespiratorii (M. Corman, A. Pogorleţchi);
Kinetoterapia în clinica bolilor interne (S. Saviţchi);
Kinetoterapia în obstetrică şi ginecologie (S. Saviţchi, A. Pogorleţchi);
Kinetoterapia în pediatrie (S. Racu, N. Cebotaru-Chirtoacă);
Reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi (S. Racu, N. Cebotaru-Chirtoacă);
Terapia ocupaţională (E. Agapii);
Gimnastica medicală şi kinetoprofilaxia (S. Saviţchi);
Balneofizioterapia (S. Saviţchi);
Terapii complementare (E. Agapii);
Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice (A. Zavalişca, A. Pogorleţchi).
Stagiile de practică:
Practica kinetoterapeutică I, Practica kinetoterapeutică II, Practica de licenţă.
Disciplinele de învăţămînt (ciclul II):
Specialitatea Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare:
Probleme conceptuale în cultura fizică de recuperare (A. Zavalişca);
Tehnici şi metode în kinetoterapie (E. Agapii);
Neurorecuperarea şi terapia ocupaţională (E. Agapii);
Testare şi management, metodologiile recuperării în patologiile cardiovasculare (M. Godorozea);
Metodele contemporane în reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi (S. Racu);
Recuperarea bolnavilor metabolici: obezitatea, diabetul zaharat (A. Glavan).
Specialitatea Logopedia şi motricitatea verbală:
Psihologia medicală;
Logopedia;
Dezvoltarea limbajului în ontogeneză;
Psihologia limbajului și comunicării;
Neurolingvistica;
Consilierea psihopedagogică;
Tulburări de limbaj în dizontogenii;
Psihoterapia rațional-emotivă;
Diagnostic psihologic și logopedic;
Tulburări de ritm și fluență;
Logoritmica și fonopedia/Kinetoterapia tulburărilor de limbaj;
Organizarea serviciului logopedic/Patopsiholingvistica;
Disgrafia şi grafologia/Asistenţa logopedică în tulburări complexe de limbaj;
Educația incluzivă / Training de comunicare în psihopedagogie specială.
Stagiile de practică:Practica kinetoterapeutică.
La catedră au fost create următoarele comisii:
-pentru calitatea studiilor:
Pogorleţchi Ala, preşedinte;
Saviţchi Svetlana, membru.
-pentru activitatea ştiinţifică:
Zavalişca Aurica, preşedinte;
Pogorleţchi Ala, membru.
Direcţiile ştiinţifice prioritare de cercetare ale catedrei sunt:
-Recuperarea deficienţelor fizice ale elevilor.
-Recuperarea abilităţilor neuropsihomotorii ale pacienţilor post AVC.
Activitatea metodico-ştiinţifică
Activitatea didactică a membrilor catedrei se efectuează conform cerinţelor fundamentale ale reformei învăţământului şi este reglementată prin Declaraţia de la Bologna. Cadrele didactice au realizat curriculumuri universitare la disciplinele predate, au elaborat mai multe cursuri de lecţii pentru studenţi şi recomandări metodice în vederea susţinerii cu succes a tezelor de licenţă.
Perfecţionarea cadrelor didactice ale catedrei se face sistematic prin participarea acestora la diferite stagii, seminare şi traininguri internaţionale de perfecţionare profesională în domeniul kinetoterapiei.
Luînd în considerare actualul climat de concurenţă şi condiţiile social-economice, cînd specialitatea de kinetoterapeut este extrem de solicitată, afirmarea Catedrei de kinetoterapie a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, în contextul naţional al instituţiilor de învăţămînt universitar, reprezintă obiectivul principal al politicii de dezvoltare şi prefecţionare a catedrei. Astfel, obiectivele pe care şi le propune colectivul catedrei, în vederea promovării acesteia, sunt:
-formarea unui învăţămînt de calitate prin modernizarea procesului de instruire şi a sălilor de studii; susţinerea demersurilor de a crea un laborator de cercetare la catedră;
-perfecţionarea şi modernizarea planurilor şi programelor de învăţămînt, în vederea alinierii acestora la standardele internaţionale;
-dezvoltarea unor noi direcţii şi programe de cercetare postuniversitare şi implicarea în activităţi de reconversie profesională;
-asigurarea calității procesului instructiv-educativ prin asumarea responsabilită?ilor individuale ale tuturor membrilor catedrei;
-dezvoltarea şi stimularea de parteneriate cu instituţiile de învăţămînt de profil din ţară şi de peste hotare;
-modernizarea procesului de învăţămînt din cadrul Caterdei de kinetoterapie în vederea adaptării dinamice la valorile egalităţii de şanse şi la normele europene în sistemul de învăţămînt şi în toate direcţiile pentru care sunt pregătiţi absolvenţii.
Un obiectiv esenţial al colectivului catedrei este dezvoltarea programei de cercetare sub toate aspectele acesteia cu antrenarea masteranzilor şi doctoranzilor în diverse proiecte de cercetare, extinderea orizonturilor şi tematicilor de cercetare, analizarea şi studierea noilor tehnologii şi procedee de recuperare.
Colaborări şi cooperări
Pe lîngă relaţiile de colaborare pe care catedra le-a stabilit cu astfel de instituţii şi structuri, ca Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Spitalul Municipal „Sfînta Treime” al Ministerului Sănătăţii, Spitalul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, colectivul catedrei şi-a propus extinderea relaţiilor de colaborare cu diferite centre de reabilitare private din Chişinău, precum Centrul de reabilitare medicală „Neokinetica”, ce pune la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice ale catedrei o gamă largă de utilaje performante de recuperare neurologică, ortopedică şi a afecţiunilor coloanei vertebrale, în vederea iniţierii diverselor proiecte de cercetare.
Membrii Catedrei de kinetoterapie perfecţionează în permanenţă notele de curs, curriculumurile disciplinare, ghidurile metodologice, lucrările de curs care sunt bazate pe Strategia de dezvoltare instituţională a USEFS (2015-2020), pe un complex de măsuri inovaţionale, în concordanţă cu standardele europene.
În ultimii 5 ani la Catedra de kinetoterapie au fost elaborate şi publicate 87 articole, 14 manuale printre care:
Racu S., Popovici D. Recuperarea copiilor cu handicap: polihandicapuri senzoriale. Surdocitatea şi polihandicapul auditist. Manual (2012);
Racu S., Racu A. Dicţionar enciclopedic de psihopedagogie specială (2013);
Zavalişca A. Gimnastica medicală. Îndrumar instructiv pentru instituţiile de învăţămînt superior de educaţie fizică (2014);
Zavalişca A., Demcenco P., Pogorleţchi A. Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, prin profilaxia şi recuperarea deficienţelor aparatului locomotor la populaţia de vîrstă şcolară prin metode fizice manifestate sub diverse forme (2015).